Veiledning til Kartlegging 1

Comments

Transcription

Veiledning til Kartlegging 1
Kari Kolbjørnsen Bjerke
Veiledning til Kartlegging 1
Bokmål
Introduksjon
Gjennomføring
I kartleggingsmateriellet til Salto ønsker vi at du skal få et
sammensatt bilde av hvilke ferdigheter eleven har i lesing
og skriving, slik at du kan bygge videre på disse underveis
i skoleåret. Kartlegging 1 kartlegger om eleven kan stave
ord og lese og forstå ord og setninger. Den kartlegger
også hvorvidt eleven kan lese og tolke korte tekster.
Prøven gir en pekepinn om hvilket lesenivå det kan være
hensiktsmessig å begynne på for den enkelte elev. Den
inneholder også konkrete forslag til hvordan du kan hjelpe
eleven videre i utviklingen.
Kartlegging 1 er en kvalitativ kartlegging, med en individuell del og en gruppedel.
I all kartlegging er målet å fremme læring og utvikling. Et
kartleggingsverktøy vil aldri kunne gi et helhetlig bilde av
elevens lese- og skriveferdigheter. Informasjonen kartleggingen gir, bør alltid suppleres med lærerens observasjoner i andre situasjoner og bakgrunnsinformasjon fra
foresatte om for eksempel elevens syn og hørsel.
Den individuelle delen (del 1) skal eleven gjøre på
tomannshånd med læreren. Den individuelle delen består
av en lesetekst som eleven skal lese. Eleven skal ikke
hjelpes underveis. Du skal bare gi instruksjoner og gjøre
eventuelle notater om elevens leseatferd.
Vi foreslår at gruppedelen (del 2) gjennomføres i en liten
gruppe, slik at du har mulighet til å følge med på om
elevene har forstått oppgaven, og eventuelt bistå hvis det
ikke er tilfelle. Bruk god tid på å forklare oppgavene. Sørg
for at du er sikker på at elevene har forstått hva som skal
gjøres. Elevene bør oppfordres til å prøve å svare på
oppgavene selv om de er i tvil. Gruppedelen tar ca. 50–60
minutter å gjennomføre.
Vi anbefaler at du registrerer resultatene fra prøven med
Salto Smart Vurdering. Dersom du ikke ønsker dette,
anbefaler vi at du bruker registreringsskjemaet som hører
til denne lærerveiledningen. På side 6 i denne veiledningen finner du en konkret vurderingsveiledning innenfor de
tre hovedområdene i kartleggingen: skriving, avkoding og
leseforståelse.
2
Veiledning for gjennomføring
Del 1 Individuell del
I denne delen skal elevene lese en lesetekst høyt for deg
individuelt. Leseteksten er delt inn i de to lesenivåene i
Salto 3: måne og sol.
-teksten kartlegger om eleven kan lese korte og enkle
setninger.
-teksten kartlegger om eleven kan lese lengre og mer
komplekse setninger som går over flere linjer.
Slik gjør du:
Be eleven ta et superblikk på sidene, begynn med
-teksten. Hva ser du på illustrasjonen? Hva forteller
overskriften? Hva tror du teksten kommer til å handle om?
Fortell eleven hva som skal skje: Nå vil jeg at du skal lese
teksten for meg. Hvis det er noen ord du syns er vanskelige å lese, leser du det du tror står der. Les rolig, én
setning om gangen. Dersom eleven bruker mye krefter,
stopper du etter denne teksten, alternativt etter andre
avsnitt. Dersom eleven fint klarer å lese teksten, går du
videre til
-teksten.
Når eleven har lest hele teksten, stiller du spørsmålene
nedenfor. Elever som bare har lest -teksten, får spørsmålene etter denne. Elever som har lest begge tekstene,
får spørsmålene etter
-teksten. Eleven kan finne svar i
teksten dersom han eller hun har behov for det.
Se og hør etter:
Eventuelle feil som eleven gjør, gir deg verdifull informasjon om elevens lese- og skriveferdigheter, og hvordan du
kan hjelpe eleven videre. Legg merke til om eleven bruker
illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold
og søke mening mens han eller hun leser.
: Hør etter om eleven leser og uttaler alle bokstavene i
ordet tydelig. Lyderer eleven alle eller noen av ordene
(f.eks. beveger, smidig, sølvrygg), eller leser han/hun flere
av ordene som helord, uten å lydere (f.eks. ser, fra, henne,
lille)? Legg også merke til hvor fort eleven leser. Høres det
ut som om eleven forstår det han/hun leser ut ifra tonefall
og bruk av skilletegn? Legg merke til om eleven bruker
illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold
og søke mening mens han/hun leser, og for å svare på
spørsmålene.
: Denne teksten har flere ord som kan være utfordrende
å lese (f.eks. savannen, sjiraffene, fôringstid, høyreiste).
Legg merke til om eleven stopper opp ved disse ordene.
Leser eleven deler av eller hele ordet flere ganger, eller
leser han/hun ordene uten å lydere i det hele tatt? Legg
merke til om eleven bruker illustrasjonene som støtte for å
foregripe tekstens innhold og søke mening mens han/hun
leser, og for å svare på spørsmålene. Legg også merke til
om eleven trekker slutninger og reflekterer over det han/
hun har lest.
Spørsmål etter lesing:
: Hva handler teksten om? Hvem er Chima? Hva gjør
gorillamammaen med Chima? Hvem er sølvgorillaen?
: Hva handler teksten om? Hva skjer med solbrillene
til mannen? Hvorfor går sjiraffene alltid i flokk når de skal
drikke?
Vi anbefaler at du bruker Salto Smart Vurdering mens
eleven leser. Dersom du ikke ønsker dette, anbefaler vi
at du bruker noteringsskjemaet på side 8 i denne lærerveiledningen.
3
Del 2 Gruppedel
3
Oppgave 3: Lese ord
Sett strek mellom ordene.
Denne oppgaven kartlegger
om eleven mestrer å gjenkjenne rotord i en ordkjede.
maleboksaks
Prøveområde 1: Skriving
Oppgave 1: Skrive ord
Denne oppgaven kartlegger
om eleven kan skrive ord
uten bildestøtte. Ordene i
oppgaven er ikke-lydrette ord
som for eksempel har
konsonantforbindelser,
diftonger, dobbel konsonant,
sammensatte grafemer (-ng,
-rn) og stumme lyder.
Del 2
1
Skriv ordene.
Slik gjør du: Nå skal jeg si
åtte ord som du skal skrive på
linjene, ett ord på hver linje.
Først sier jeg en setning med
ordet, så gjentar jeg ordet som skal skrives. Den første
setningen er «Trine fikk et plaster på såret. Skriv plaster.»
eplefemsko
grishunikke
lysflyøver
kakaomedkrem
bussholdeplass
utehervil
allekanjeg
kopphuskatt
jeghargris
ellerfradeg
penninnelykt
mannbokhoppe
bilgruskom
alletiletter
vasehestring
dagmånevinter
kroneisjakke
etterblimeg
Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her ser
du at det står en ordkjede.
Det er satt en strek mellom
de tre ordene i ordkjeden:
male, bok og saks. Nå skal du
gjøre det samme med resten
av oppgavene. I hver oppgave er det tre ord du skal sette strek mellom. La elevene
gjøre resten av oppgavene i eget tempo. Gå videre når
alle elevene er ferdige, eller når det har gått fem minutter.
7
Gruppedel
5
Gruppedel
Prøveområde 3: Leseforståelse
Oppgave 4: Lese setninger
4
Mads håpet at han vant. Skriv håpet.
Denne oppgaven kartlegger
om elevene kan lese setninger og kople dem til riktig
bilde.
Les setningene og sett kryss på bildet som hører til.
Gorillaen som har sølvrygg, er lederen i flokken.
Hvem har tatt blyanten min? Skriv hvem.
Pia så en gaupe. Skriv gaupe.
Lisa hoppet strikk. Skriv strikk.
Anders klarte ikke å tenke. Skriv tenke.
Kan du hjelpe meg? Skriv hjelpe.
Trym sprang fort. Skriv sprang.
Prøveområde 2: Avkoding
Oppgave 2: Lese ord
2
Denne oppgaven kartlegger
om eleven mestrer å lese et
ord og finne det igjen blant
fire andre ord som har
visuelle likheter med ordet.
Ordene som skal gjenkjennes, er skog, sang, fest, saks,
stol, vesker, borg og skatter.
Les ordet og sett kryss på samme ord.
skog
skole
sko
skog
skrog
sang
lang
gang
sang
tang
fest
vest
flest
best
fest
saks
flaks
straks
seks
saks
stol
stål
stol
stolt
stor
vesker
veske
vasker
vesker
esker
borg
bord
bro
borg
torg
Slik gjør du: Pek på første
oppgave og si: Her ser du en
setning og tre illustrasjoner.
Du skal lese setningen og
sette kryss på den illustrasjonen som hører til setningen.
Se godt på alle illustrasjonene
før du setter krysset. Vis
eleven at oppgaven går over
to sider. La elevene gjøre oppgavene i eget tempo. Gå
videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått
fem minutter.
Gorillababyen Chima ble født i august.
Gorillaen har sterke armer.
Oppgave 5: Lese tekst
5
skatter
Gruppedel
skatter
katter
skatt
datter
6
Denne oppgaven kartlegger
om elevene kan lese en tekst
og vise at de forstår det som
står der, og om de kan trekke
slutninger basert på opplysningene de får.
Les teksten og svar på spørsmålene.
Bli bedre kjent med dyra
Bli med når dyrepasserne skal gi dyra mat.
Dyrepasserne forteller om dyra og livet i dyrehagen.
Vi lover deg en uforglemmelig opplevelse!
Presentasjon
Slik gjør du: Pek på den
første oppgaven og si: Her
ser du et ord. Nå skal du
sette kryss på det ordet som
er likt. La elevene gjøre første
oppgave og kontroller at de har forstått oppgaven. Så lar
du elevene gjøre resten av oppgavene i eget tempo.
Stopp etter tre minutter dersom ikke alle er ferdige.
8
Gruppedel
Tidspunkt
Sjiraffer .............................. 11:00
Sibirsk tiger........................ 11:00*
Løve ................................... 12:15
Gepard .............................. 14:00 15:00
Krypdyr .............................. 12:30
Sjimpanser ......................... 10:30
Lemur ................................ 12:00* (værforbehold)
Orangutang ....................... 14:00
Surikat................................ 16:00
Gaupe ................................ 13:00*
Geit og gris........................ 11:00 13:00 17:00
Jerv .................................... 16:00
Oter ................................... 16:30
Alle presentasjoner varer i 30 minutter
* Varer i bare 15 minutter
Gruppedel
10
Slik gjør du: Pek på oppgaven og si: Denne oppgaven har en fortellende tekst
og en tabell på den ene siden
og oppgaver på neste side.
4
Til hver oppgave er det et spørsmål med tre svaralternativer. Vis elevene oppgavene og svaralternativene på side
11. Les over teksten først, så svarer du på oppgavene.
Du skal sette ring rundt det svaret du tror er riktig. Du må
lete i tabellen for å finne svaret. Bruk tabellen og det du
vet fra før, for å svare. La elevene gjøre oppgavene i sitt
eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller
når det har gått ti minutter.
7
Oppgave 7: Lese tekst
Les teksten og svar på spørsmålene.
Denne oppgaven kartlegger
om elevene kan lese en tekst
og vise at de forstår det som
står der, og om de kan trekke
slutninger basert på opplysningene de får.
Lavlandstapir
Lavlandstapiren er mørkebrun med en kort hale
og en man som går fra hodet bakover mot ryggen.
Den har korte og sterke bein.
Nesa er som en snabel. Tapiren bruker den
for å gripe fatt i blader, skudd og greiner.
Tapiren ser dårlig, men har god hørsel og luktesans.
Luktesansen brukes til å finne mat
og til å finne andre tapirer i parringstiden.
Om dagen gjemmer tapiren seg i skog og kratt,
og om natten går den ut for å spise.
Den store kroppen gjør at den lett kommer seg
fram i regnskogen.
Tapiren er en veldig god svømmer og dykker
og kan holde pusten i opp til 20 minutter.
Hvis tapiren blir skremt, løper den enten ned i vannet
eller inn i krattet, der rovdyra ikke klarer å følge etter.
Tapirene er gode til å løpe og klatre.
Mennesker jakter på tapiren for både skinn og kjøtt.
Det er lett for jegere å følge stiene den lager.
6
Oppgave 6: Lese tekst
Les teksten og svar på spørsmålene.
Denne oppgaven kartlegger
om elevene kan lese en tekst
og vise at de forstår det som
står der og kan trekke
slutninger basert på opplysningene de får.
Løvenes herre
Finn Bergli (25) er dyrepasser i Salto Zoo.
– Hvordan blir man dyrepasser?
Jeg har gått på skole for å bli dyrepasser.
Der har jeg lært om ulike dyr
og hva de trenger av mat, lek og stell.
– Hva gjør en dyrepasser?
Jeg sørger for at dyra får mat og stell.
Men jeg må også leke med dyra.
De fleste dyra er ville arter.
De er ikke skapt for å være i en dyrepark.
Da trenger de mye aktivitet for å trives.
– Hvorfor ble du dyrepasser?
Først og fremst fordi jeg er veldig glad i dyr.
Jeg er opptatt av at dyr skal trives.
– Er du ikke redd for dyra?
Dyra kjenner meg, og jeg kjenner dem.
Jeg er ikke redd for dem.
Vi har veldig strenge regler for
hva jeg kan gjøre og ikke.
Så lenge jeg følger dem, er jeg trygg.
Slik gjør du: Pek på oppgaven og si: Denne oppgaven
består av en tekst og oppgaver. Til hver oppgave er det
et spørsmål med tre svaralternativer. Vis elevene oppgavene og svaralternativene på side 13. Les teksten og
oppgavene. Du skal sette ring rundt det svaret du tror er
riktig. Det kan hende du må gå tilbake i teksten og lete
for å finne svaret. Kanskje står ikke svaret i teksten, men
du må bruke det du vet fra før, og tenke selv. La elevene
gjøre oppgavene i sitt eget tempo. Gå videre når alle
elevene er ferdige, eller når det har gått ti minutter.
Jeg syns jeg har verdens beste jobb,
for i Salto Zoo er ingen dager like.
Gruppedel
12
Slik gjør du: Pek på oppgaven og si: Denne oppgaven
har en tekst på den ene siden
og oppgaver på neste side.
Til hver oppgave er det et
spørsmål med tre svaralternativer. Vis elevene oppgavene
og svaralternativene på side 15. Les teksten først, så
svarer du på oppgavene. Du skal sette ring rundt det
svaret du tror er riktig. Det kan hende du må gå tilbake i
teksten og lete for å finne svaret. Kanskje står ikke svaret
i teksten, men du må bruke det du vet fra før og tenke
selv. La elevene gjøre oppgavene i sitt eget tempo. Gå
videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått
ti minutter.
Gruppedel
14
5
Vurderingsveiledning
Skriving (Oppgave 1)
Elevenes skriveferdigheter kan gi oss mye informasjon om
hvor langt de er kommet i leseutviklingen. På 3. trinn bør
alle elever skrive bokstavene riktig. Speilvending på dette
stadiet er et tegn på at bokstaven ikke er automatisert.
Dersom eleven har speilvendt enkelte bokstaver, skal
oppgaven registreres som feil. Det er også verdt å legge
merke til om eleven skriver med store og/eller små
bokstaver, om bokstavene er like høye, og om de står rett
på linja. Dersom eleven har skrevet et ord feil, er det verdt
å merke seg feiltypen. Har eleven utelatt eller stokket
bokstaver, eller er det en rettskrivingsregel eleven ikke
behersker?
I elevbøkene til Salto 3 møter elevene ulike rettskrivingsemner. Mange elever har behov for mye repetisjon av
rettskrivingsemnene. I trinn 3 i Saltos lesemetodikk får
elevene mulighet til å repetere rettskrivingsreglene og
identifisere ord som skrives på en annen måte enn vi
uttaler dem. I lærerens bøker finner du forslag til aktiviteter som hører til rettskrivingsemnene i hvert kapittel.
I arbeidsbøkene får elevene mulighet til å trene på
oppgaver knyttet til rettskrivingsemnet i hvert kapittel.
Med Salto Smart Tavle kan du finne rettskrivingsord til
hvert kapittel og gjøre ulike aktiviteter knyttet til disse.
I øverommet finner elevene oppgaver til hvert rettskrivingsemne. Disse oppgavene er åpne for alle, og kan
gjøres hjemmefra.
For elever som har gode skriveferdigheter, er det hensiktsmessig å gi dem utfordrende og meningsfulle skriveoppgaver. I lærerens bøker finner du forslag til skriveoppgaver
knyttet til de nivådelte lesetekstene. Mange elever vil ha
utbytte av å bruke datamaskin til å skrive tekster. På trinn 3
i Saltos lesemetodikk anbefaler vi at du stopper opp ved
ord som skrives annerledes enn vi uttaler dem, og lar
elevene gi eksempler på andre ord som skrives på samme
måte, for eksempel ved å skrive lister.
Avkoding (Oppgave 2 og 3)
Oppgavene i dette hovedområdet kartlegger hvorvidt
elevene mestrer lyderingsprinsippet og hvorvidt de har
beveget seg over til ortografisk lesing, altså om de leser
ord som helord. Ved feil i oppgave 2 kan eleven ha
blandet enkelte av ordene, enten fordi han/hun har gjettet
og ikke bruker lyderingsprinsippet for å finne riktig
svaralternativ, eller fordi han/hun har vært unøyaktig i
lesingen. Få gjennomførte oppgaver i oppgave 3, kan
tyde på at eleven fortsatt bruker lydering som hovedstrategi og ikke klarer å identifisere rotordene som helord
(eple-fem-sko), og at avkodingen derfor går tregt. Ved
mange feil i denne oppgaven tyder det også på at eleven
er usikker på lyderingsprinsippet og gjetter i stedet for at
han/hun identifiserer ordene som helord. Dersom eleven
har klart å gjøre svært mange, eller alle, oppgavene rett,
kan det tyde på at eleven har nådd et ortografisk lesenivå.
For elever som strever med disse oppgavene anbefaler vi
at du på trinn 2 og 3 i Saltos lesemetodikk tydelig modellerer lyderingsprinsippet, og at du stadig tydeliggjør
forbindelsen mellom språklyd og bokstav(er). I trinn 3 i
Saltos lesemetodikk er det hensiktsmessig å rette fokus
mot ordenes form, for eksempel ved å fokusere på uttale
og automatisering av ord med konsonantforbindelser (dr,
pl, skr) og sammensatte grafemer (kj, sk, ng). I tillegg kan
du gjøre elevene oppmerksomme på enkle regler for
skriving av ikke-lydrette ord, for eksempel ord som skrives
med o for å, e for æ, osv. Med Salto Smart Tavle kan du
bruke bildebanken i Tavlerommet og trekke ut bilder og
ord i Tavlerommet. Dersom du er sikker på at eleven
mestrer lyderingsprinsippet, kan du også la eleven øve
intensivt med repetert lesing av høyfrekvente ord. Ordbilder og forslag til aktiviteter fins som kopioriginaler
på Lærerrommet. I lærerens bøker finner du forslag til aktiviteter som trener lesing av høyfrekvente ord. I Tavlerommet til Salto Smart Tavle finner du ordkort og aktiviteter
med høyfrekvente ord.
Også elever som har gode avkodingsferdigheter vil ha
nytte av å øve med repetert lesing av høyfrekvente ord.
Ordbilder og forslag til aktiviteter fins som kopioriginaler
på Lærerrommet. I lærerens bøker finner du forslag til
aktiviteter som trener lesing av høyfrekvente ord. I
Tavlerommet til Salto Smart Tavle finner du ordkort og
aktiviteter med høyfrekvente ord. På trinn 4 i Saltos
lesemetodikk kan disse elevene med fordel øve på å lese
teksten med et normalt lesetempo og hensiktsmessig
tonefall.
Leseforståelse (Oppgave 4–7)
Oppgavene i dette hovedområdet kartlegger hvorvidt
elevene forstår det de leser i teksten. Oppgave 5–7
kartlegger også hvorvidt elevene er i stand til å tolke det
de har lest og trekke slutninger. Ved feil i oppgavene kan
eleven ha gjettet, vært unøyaktige i lesingen eller vært
usikre på hvordan han/hun skal trekke slutninger.
For å trene leseforståelse anbefaler vi at du ved lesing av
tekster, bruker god tid på illustrasjonene og å spå om
tekstene før og under lesing. Bruk gjerne ordforklaringene
nederst på sidene som utgangspunkt for samtale om
lesetekstene. Gi rom for at elevene kan komme med
spørsmål og synspunkter rundt det de har lest. I elevbøkene blir elevene kjent med Saltos lure leseknep og
begrepet «ta SALTO!». Ved hjelp av dette vil elevene få
gode strategier til å lese og forstå nye tekster. Med Salto
Smart Tavle kan du bruke bildebanken i Tavlerommet.
6
Her kan du trekke ut bilder og bokstaver og øve på å
kople ord, setninger og bilder. I Tavlerommet er det også
én eller flere oppgaver som trener leseforståelse i hvert
kapittel.
Dersom du ikke ønsker å bruke Salto Smart Vurdering, kan
du bruke registreringsskjemaet på side 9. Der står poenggrensene mellom de to lesenivåene i parentes. Basert på
poengene, og det du ellers vet om eleven, tar du en
vurdering av hvilket lesenivå du tror vil passe eleven.
Leseforståelse er en ferdighet som stadig kan videreutvikles. For elever som viser god leseforståelse, anbefaler
vi at du både før, under og etter lesing gir elevene
mulighet for å besvare spørsmål som går utover teksten
og inn i elevens indre, såkalte autentiske spørsmål.
I tillegg til å bruke Saltos lure leseknep får elevene
gjennom arbeid med tekstene i elevboka, trening i blant
annet å trekke slutninger og å lage oppsummeringer.
Eleven får også trening i å reflektere over det han/hun har
lest, sammen med andre, men også hvilke strategier de
brukte for å forstå og få oversikt over teksten.
Lesenivå
Dersom du benytter deg av Salto Smart Vurdering, vil
anbefaling til lesenivå komme i rapporten til hver enkelt
elev. Her gir vi forslag til lesenivåene elevene kan begynne
på i elevboka. Forslagene er basert på hva elevene har fått
til i de ulike delområdene i kartleggingen. Til syvende og
sist er det du som lærer som må foreta en vurdering av
hvilket lesenivå du tror vil passe eleven, basert på kartleggingen og det du ellers vet om elevens ferdigheter. Vi
anbefaler at elevene starter på det lesenivået kartleggingsresultatene viser, og at lesenivået justeres om nødvendig.
Dersom du ikke ønsker å bruke Salto Smart Vurdering, kan
du bruke registreringsskjemaet på side 9. Der står poenggrensene mellom de to lesenivåene i parentes. Basert på
poengene, og det du ellers vet om eleven, tar du en
vurdering av hvilket lesenivå du tror vil passe eleven.
: Eleven skriver flere ord riktig, men har ikke god nok
kjennskap til rettskrivingsregler. Eleven mestrer lyderingsprinsippet og lesing av enkelte helord, men har fortsatt
behov for mye trening. Eleven kan avkode lengre tekster,
men strever med å finne informasjon og trekke slutninger.
: Eleven skriver de fleste ord riktig og har godt kjennskap til rettskrivingsregler. Eleven leser på et ortografisk
lesenivå. Eleven leser lengre tekster, finner informasjon og
trekker slutninger. Eleven leser nøyaktig, i et passende
tempo. Han eller hun leser med innlevelse og bruker
skilletegn for å understøtte tekstens budskap.
7
Noteringsskjema til del 1
Elevens navn: ___________________________________________ Dato: ___________
Eleven leser teksten høyt. Noter eller marker ord som eventuelt leses feil i teksten, og hvordan de leses. Noter også
andre relevante opplysninger om lesesituasjonen, som for eksempel om eleven gjetter eller søker støtte i omgivelsene.
Kommentarer:
Del 1
Gorilla gorilla
Tora ser på de store, sorte dyrene.
Gorillamammaen beveger seg smidig.
Kroppen svinger fra side til side.
Gorillababyen klamrer seg bakpå ryggen.
Hannen med sølvrygg følger nøye med.
– Dette er lille Chima, sier dyrepasseren.
Gorillamammaen legger seg på ryggen
og kaster den lille ungen opp i lufta.
Gorillamammaen kosebiter ungen på tærne
og kiler henne på magen.
– Egentlig er de ganske like oss, sier Tora.
Tante Trine nikker.
• Leser eleven noen helord?
• Uttaler eleven alle bokstavene?
• Leser eleven uten å blande eller stokke
bokstaver?
Sølvgorillaen slår seg på brystet.
Tora gjør det samme.
Sølvgorillaen stopper et øyeblikk.
Så tar han løpefart og slenger seg
mot glasset så det dundrer.
– Ganske like, sier tante Trine.
– Og veldig forskjellige!
• Leser eleven uten å gjette eller nøle?
• Leser eleven uten å lese inni seg først?
• Bruker eleven illustrasjonene for å
trekke slutninger?
• Har eleven forstått teksten?
Individuell del
2
Kommentarer:
Frekk sjiraff
• Leser eleven noen helord?
Tora og tante Trine nærmer seg savannen.
Der går sjiraffene.
Det er staselige dyr.
Tora syns de likner på ballettdansere.
De går rolig med én fot om gangen
og har halsen strukket høyt i været.
– Visste du at sjiraffen er det dyret som har
størst hjerte? spør tante Trine.
Tora rister på hodet.
– Niks. Men nå vet jeg det.
• Uttaler eleven alle bokstavene?
• Leser eleven uten å blande eller stokke
bokstaver?
• Leser eleven uten å gjette eller nøle?
Det er fôringstid på savannen.
Dyrepasserne lokker sjiraffene bort til seg,
så tilskuerne får sett dem på nært hold.
De høyreiste dyrene kikker nysgjerrig over kanten.
Tora skvetter når hun ser hvor store de er.
Én av sjiraffene lener seg over kanten
og snuser ivrig på bleia til en liten gutt.
– På tide å skifte den snart! ler dyrepasseren.
• Leser eleven uten å lese inni seg først?
• Bruker eleven illustrasjonene for å
trekke slutninger?
• Har eleven forstått teksten?
Individuell del
3
8
Registreringsskjema til del 2
Navn
Skriving Avkoding
1
(5/8)
Sum
2
(6/8)
3
(14/18)
Leseforståelse
Sum
(20/26)
4
(4/6)
5
(2/4)
6
(2/4)
7
(2/4)
Sum
(10/18)
9