Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) - Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Comments

Transcription

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) - Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)
Nummer
Innhald
Periode
B korrespondanse
O1. L1
O1. L2
O2. L1
O2. L2
O2. L3
O2. L4
O2. L5
O2. L6
O3. L1
O3. L2
O3. L3
O4. L1
O4. L2
O4. L3
O5. L1
O5. L2
O5. L3
O5. L4
O6. L1
O6. L2
O6. L3
O6. L4
O6. L5
O6. L6
O6. L7
O7. L1
O8. L1
Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang.
Innkalling til Skifteretten.
Gratulasjonstelegram til bryllupet 8.10.1909.
E.C. Offerdal, Offerdal. Om riving av Årdal
kyrkje, utskiljing av Årdal frå Lærdal prestegjeld.
Og reising av bauta i Årdal og Leikanger.
Hafslo Sparebank. Obligasjon, 600 kr., om
innløysing.
Den Norske Enkekasse
O.r. sakf. S. Sætre, Solvorn, om skøyte på
Stølsmarka.
Ragnhild Molland.
Ymse korrespondanse
A. Stilloff. Kristiania. Om Holst-Hundereætta.
Karen Tang, søster.
Ymse korrespondanse
Brita Tang Alme, søster, Ingrid og Klaus Alme,
born.
Johs. Bremer, Sætre.
Kopibok, privatbrev
Ymse korrespondanse
Rolf Nordhagen: Om freding av ymse tre.
Sønnesyn, om ætta.
20- års klassefest, Hambros skole. Otto Kahrs
vedk. fest ved 20,25 og 30 årsjubileet.
S. Nitter Hauge. Om Nitterætta.
N. J. Hjelmesæth, stav. Og Maria Gausta. Om
Leganger- ætta.
Einar Venjum. Om grensegang Sogndal- Hafslo.
Om usemje P. Tang/ faren. E. V. har freista
mekla. Elles om kart over Venjum.
Om reveavl. Urskog revegard og Oklevik
revegard.
Norsk Historisk Kjeldeskrift- institutt.
Innbydning til 100- års festmøte.
Anna Tang, halvsøster.
Ymse korrespondanse.
P. Fr. Tang, Hafslo/Chicago/Coalridge, Mont./
Plentywood, Mont./ Casper, Wyoming/
Aberdeen. So. Dak./Los Angeles, Cal. Bror til P.
Tang.
Vedkommande bustad.
1907
1909
1914
1904-1915
1909-1915
1916
1903-1917
1906-1918
1920
1921-1922
1919-1924
1906-1925
1921-1926
1925-1926
1925-1928
1928
1923-1930
1921-1931
1932
1913-1933
1920-1934
1931-1934
1934
1934
1929-1936
1902-1937
1913-1937
Merknad
O8. L2
O8. L3
O8. L4
O9. L1
O10. L1
O11. L1
O11. L2
O11. L3
O11. L4
O12. L1
O12. L2
O13. L1
O13. L2
O14. L1
O14. L2
O14. L3
O14. L4
O14. L5
O15. L1
O15. L2
O15. L3
O15. L4
O15. L5
O16. L1
O16. L2
O16. L3
O17. L1
O17. L2
O17. L3
O17. L4
O18. L1
O18. L2
O19. L1
Gustav Indrebø. Om stadnamn.
Landslaget for Bygde- og Byhistorie.
A.H. Tang, Hafslo. Leige av jord.
Brevbyte med faren, Peder Clausen Tang,
Hafslo.
Sigrid Tang, kona.
Ymse korrespondanse.
Cato Krag- Rønne, Hakadal. Nagel- og Ambleætta.
Om Moe, Reutz og Kjørlaug. Ætter.
Olav Tang, halvbror.
A. Thune- Larsen, Oslo. Om slekta Thune
frå Solvorn.
John G. Wulfsberg, bror til Sigrid Tang. Gudbjørg
W., første kona. Borna deira. Birgit W., andre
kona.
Finne Grønn og Ernst Johannessen. Om Hessætta.
1932-1937
1935-1937
1935-1937
1906-1938
Ymse korrespondanse.
J. G. Lem. Sogndal vedk. ymse stølar i Sogndal.
Vedlagt kartriss.
G. F. Heiberg, Amble.
Statskonsulenten i Skogkultur.
Sak om oppseiing av leige. Kristen L. Kalhagen.
Kvams- ætta.
Sognelaget i Oslo. Moment til foredrag om
oberst Angell. Utkast til lover. Ymse vedk.
Sognelaget.
Ymse om ætter. Klingenberg, Falck og Bisgaard.
Kjell Bondevik, Sauda. Om steinsprang, skreder
o.a. Om Gildreskreda, førespurnad om art. av S.
Tang.
Sak Luster herad- Hafslo herad. Om Luster
Statsalmenning og Ombandsneset. Brev frå h. r.
adv. M. Sterri.
Ymse korrespondanse.
Ymse om Hafslo- ætter.
Kristofer Alme, Hafslo.
Torstein Molland, Hafslo.
Korrespondanse med medl. Av fam. Munthe.
«Landingsboka». P. Tang medforfattar. Ymse
korrespondanse.
Jørgen Tang, halvbror.
Kommuneinndelingskomiteen.
De Heibergske Samlinger.
Grensegang Hafslo- Sogndal.
Karl Tang, kona Marianne og sonen Per. Bror.
1940-1943
1943
1907-1939
1937-1939
1939
1915-1940
1939-1942
1942
1902-1943
1925-1943
1906-1944
1941-1944
1942-1944
1944
1914-1945
1925-1945
1933-1945
1945
1944-1946
1946
1902-1947
1903-1947
1915-1947
1924-1947
1947
1947
1909-1948
1918-1948
1922-1948
O19. L2
O19. L3
O20. L1
O20. L2
O20. L3
O20. L4
O20. L5
O21. L1
O21. L2
O22. L1
O23. L1
O24. L1
O25. L1
O26. L1
O26. L2
O27. L1
O28. L1
O29. L1
O30. L1
O30. L2
O31. L1
O31. L2
O31. L3
O31. L4
O31. L5
Ingebrigt Ølnes, Sogndal.
Brev vedk. Skifte på Årøy 1926. Ymse.
Korrespondanse med o.r. sakf. F. Johannessen,
Stord. Sak Munthe, Årøy og Sigrid W. Tang.
Vedk. skriv til ulike bydebøker o.a. skrifter.
Den Norske Turistforening. Årboka, levering av
artiklar.
Hafslo Sparebank. Jubileumsbok- fest-skrift.
Førespurnad om P. Tang vil vera Skriftstyrar.
Førespurnad frå Otto Bjelland om stykke til
skriftet.
Søren Ve, Bergen. Om skog og treslag i Hafslo
og Sogndal.
Fru Wulfsberg, mor til Sigrid Tang. Nils
Wulfberg, kona Astrid og sonen John Gerhard
W.
Anders Skåsheim, Bergen.
Lina Tang, søster.
Arv etter P. F. Tang, USA. Korrespondanse.
Testamente dat. 6.2.1936. Buet, registrering,
dat. 6.4.1938.
Mallo Moe, misjonær i Sør Afrika. Faster til Per
Tang.
Kristina Tang, Kjos, søster av P. Tang, mannen
Ola N. Kjos og borna Nils og Kristine.
Ymse korrespondanse.
Malena Tang Bøyum, Fjærland, søster til P.
Tang, mannen Knut og borna, m.a. Brita og
Olav.
Anna Tang, søster USA, g.m. Frank Tessin.
Butterfield, Min.(st. James, Min/ Milbank, S.
Dak./ Spokane, Wash.
Gratulasjonstelegram til 70-årsdagen; dat. 31.5.
og 1.6.1952
Anders Tang, bror, og kona Gunhild Tang, Min.
/N. Dak. (Mayville)/Everett, Wash.
Claus Rumohr Tang, bror til P. Tang.
Hafslo/Chicago. /Plentywood, Montana/
Williston, N. Dak./ Spokane, Wash.
Lensmann Alf Rosenlund, Davik. Brevbyte om
høgsterettssak om herads- grensene
Sognelaget i Oslo 40 år i 1954. Innbyding til Per
Tang m/frue. Songar.
Saker
«Litt om jernbanereisen fra Bergen til
Hedemarken.» Felttenesteøving 1911.
3 kart for øvingane.
Endeleg manuskript.
Korrektur.
Korrespondanse vedk. arbeid og utgjeving, samt
finansiering.
1924-1948
1924-1948
1940-1948
1943-1948
1948
1948
1908-1949
1908-1949
1927-1949.
1936-1950
1902-1951
1907-1951
1947-1951
1908-1952
1918-1952
1952
1902-1954
1954
1954
1911
1911
1911
1911
1911
O32. L1
O33. L1
O34. L1
O34. L2
O34. L3
O34. L4
O35. L1
O35. L2
O35. L3
O35. L4
O35. L5
O35. L6
O36. L1
O36. L2
O36. L3
O36. L4
O37. L1
O38. L1
O38. L2
O38. L3
O38. L4
Ætter.
Kort oversyn over familien von Krogh. P.290.
«Mo familien eller efterkommere i Hafslo af
familien Munthe». Tek også med om opphavet
til namnet (Belgia). Tek føre seg dei ymse
personane som budde i Sogn og gir ein del
tidsbilete. P292
Avskrifter frå huspostillen til lensmann Lars
Tang Westrem., vedk. fam. Westrem. M.a.
notert når kornet var innhausta på V. 1801 og
1802
«Nedre Hillestad i Hafslo. Litt om garden og
dens beboere i ældre og nyere tid – utarbeidet
vinteren 1909-1920.» Interessante glimt frå
samtida m.a. om prestar og skulevesen m.m. og
opplysn. Om Kvam og Tørvi.
Klingenbergætta. Brev frå Finne Grøn og avskrift
av brev frå Arnold Klingenberg, Schaffhausen i
Sveits, dat. 8.2.35 til Wilhelm Flugeim, Sogndal
etter vitjing der somaren, 1934
Nitter- ætta, m.a. liste over vaksne mannlege
medlemmer av ætta i Sør Noreg.
Ymse Hafslo- ætter
Vedk. Vestrheim, Kaupanger, m.a. notat frå Lars
Westrems dagbok.
Vedk. Tang
Moe gard, ymse.
Munthe- og Glad- ætta.
Ymse ætter, m.a.: Reutz, Teiste, Dal og Hess.
Statsfunksjonærenes byggeselskap Heim A/S
Teikning av Fagerborggaten 25 og Lyder Sagens
gate 30.
Ymse skriv
Vedtekter, gjeldane frå 15.6.1923 og 31.3.1938.
3 eks.
Historikk 27.5.1920 – 27.5.1945, av T. Hasle.
Ymse skriv.
Målbruk i Statstenesta
Noregskart med avmerking av kva målform dei
ymse herada nyttar.
Ymse notat av Per Tang:
1. Målstoda i Styringsverket i dag.
2. Bokmål og nynorsk.
3. Lov av 6. juni 1930 om bruken i
Statstenesta av dei 2 offisielle riksmåla
(skriftmåla). Nynorsk bokmål og
norskdansk bokmål.
Brevbyte med Land- kartverket,
Forsvarsdepartementet o.a. om målbruk. Ymse
rundskriv.
Ymse lysingar og Per Tang sin reaksjon på dei.
Ca. 1300-1750
Ca. 1000-1770
1749-1827
Ca. 1600-1900
1935-1941
1943
1915-1954
1922
1922-1930
1923-1938
1945
1931-1951
1917-1953
1933-1953
O39. L1
O40. L1
O40. L2
O41. L1
O41. L2
O41. L3
O41. L4
O41. L5
O42. L1
O43. L1
O43. L2
O43. L3
O43. L4
O43. L5
O43. L6
O44. L1
O45. L1
O45. L2
O45. L3
O45. L4
O46. L1
O47. L1
O47. L2
Rundskriv frå Justis- og Politidepartementet,
1933, og frå Kyrkje- og
undervisningsdepartementet 1947.
Ymse avisutklipp som døme.
Kommuneinndelings-komiteen av 1946.
Grenseutvalget. Om grenseregulering og
bygdesentra.
Ymse vedk. Per Tang sitt arbeid. Oppnemning:
Framlegg til grense-reguleringar. Liste over
skipreider. Om oppleving av soknekommunar.
Ymse brevbyte.
Ymse
Private ting
Notisbok påbyrja 31. okt. 1901. Vedkjem
framhaldskulen på Hafslo vinteren 1901-02, der
han var lærar, og Hafslo ungdomslag same
vinter, der P.T. var formann.
Liste over bryllupsgjestene på Tang 1909 i
bryllupet til Sigrid Wulfsberg og Per Tang.
Fødselsdag og – år til foreldre og søsken i Tang.
Kvitteringsbok for Per Tang med Hafslo
sparebank. Lån kr. 600.-30.3.05.
Utskrift av skøyte på Tang frå Per. C. Tang til
Karl P. Tang. Skriv frå Per Tang til sorenskrivaren
i Indre Sogn.
«Testimonier». Trygdebrev. Attestar. Rulleblad.
Søknad på post som sjef for Den topografisk –
kartografiske avd. i N.G.O., avskrift.
Lønsspørsmål for major Tang i N.G.O. Avskrifter.
Ymse attestar o.a. skriv, avskrifter.
Lækjarattest. Fritak frå mobilisering.
Om sekretærstilling i N. G. O.
Prolongasjon
Vedk. Dorothea Bentel, San Antonio, Texas,
farsøster til P. Tang. Brevbyte med Claus Tang
om hennar siste tid, samt brevbyte med Malla
Mo. Kopi av D. Bentel sitt testament.
Gravferda
Nekrologar over Per Tang. Avisutklipp.
Songar. Innbetalingskort. Takkekort. Lysningar.
Liste over dei som sende blomar.
Betalte rekningar.
Helsingar.
1. Om Per Tang, av Nils Sire. Oppl. om
data, arbeid, æres- hverv m.m.
2. 3 ark med oppl. Om P.T. vedk. N.G.O.
Eigen produksjon
«Sogningar faldne i kampen ved Alvøen 16.mai
1808», av Per Tang. Prenta. Udat.
«Biskop Johan Nordal Bruns dagbok paa
visitatsreiser i Sogn. 1802.1806.1812». ved Per
1951-1953
1945
1946-1970
1901-1902
1909
1905-1915
1926
1896-1931
1935
1915-1939
1909-1940
1940
1944
1947
1949-1951
1954
1954
1954
1954-1955
1932-1954
1808
O47. L3
O47. L4
O47. L5
O48. L1
O48. L2
O48. L3
O48. L4
O49. L1
O49. L2
O49. L3
O49. L4
O50. L1
O50. L2
O50. L3
O51. L1
O51. L2
O51. L3
Tang.
Tilfang til «Biskop Johan Nordal Brun paa
visitats i Sogn».
Førearbeid til hefte om Hillestad.
«Gjest Baardsen hjemsøker sine landsmænd i
Sogn». For «Sogningen» ved premier-løitnant
Per Tang. 9 deler. Avisutklipp.
Manuskript til tale, truleg i Historielaget for
Sogn.
1. Manus til «Kjende stader i Sogn. Kjende
slekter i Sogn og frå Sogn», av Per Tang.
Prenta i Historielaget for Sogn sitt
tidsskrift og også som særprent.
2. To kart frå Sogn, stadnamn med tilknytning til manuskriptet er
understreka med raud blyant.
Karthistorie. Lysbilete av P. Tang. Manus på
nynorsk og bokmål. Liste over motiv for
lysbileta.
«N.G.O.’s arbeid i Jotunheimen», ved Per Tang.
Manuskript til artikkel.
Skrivebok, folio, inneheld;
1. Tenesteskriv, Per Tang, kadett nr. 32.
1900-1903.
2. Opplysningar om ættene MuntheRumohr- Reutz i Hafslo- Luster- Sogndal
og Vik, samla 1904-1905 ved P. Tang.
(bak i boka)
«Efterkommere af Karn Munthe Rumohr og
Adam Reutz samt deres nærmeste forfædre af
familien Munthe. Udarbeid i Kristiania høsten
1905.» Handskrive.
Skisse av Tang, oppteken utan instrument
hausten 1905. (Blyantteikning.)
«Herøvingane i Hardanger 1907 mellom Sogns
og Hardanger linje- bataljonar», av Per Tang.
Handskrive.
«Om Hess- slekta», av P. Tang. Handskrive.
«Litt om jernbanereisen fra Bergen til
Hedemarken. Felttjenesteøvelsene 1911, av
premierløitnant Per Tang. 3 eks. Prenta.
Moment til 17. maitale, truleg i Hålandsdalen
17.5.1914.
«Valgene i Sogn til Riksforsamlingen paa
Eidsvold.» Ved Per Tang. Prenta.
«Moe gård i Hafslo. Efterkommere af Adam
Hansen Reutz og Karen Munthe Rumohr», av
Per Tang. Særprent av «Tidsskrift nr. 6 for
Historielaget for Sogn».
«Omkring Flåmsbanen. Sammensvergelsen mot
Sogn og Fjordane fylke,» av kaptein Per Tang.
Udat.
1900-1905
1905
1905
1907
1908
1911
1914
1914
1924
1925
O51. L4
O51. L5
O51. L6
O51. L7
O52. L1
O53. L1
O54. L1
O54. L2
O54. L3
O54. L4
O55. L1
O55. L2
O56. L1
O56. L2
O57. L1
Refusert i Aftenposten. Handskrive.
«Administrative grensers avlegning på
Opmålingens topografiske karter,» av Per Tang.
Prenta.
«Topografiske skildringar i bygdebøker», av Per
Tang. Særprent frå «Heimen».
«Landets topografiske beskrivelse», av Per
Tang, dat. 4.7.1931. Frå debatten om
Oppmålinga sitt budsjett i Stortinget 3. juni
1932.
«Norges inndelingsgrenser og deres avlegning
på N.G.O.s karter», av major Per Tang. Prenta.
«Av N.G.O.s arbeid i Jotunheimen», av Per Tang.
Særprent av Den Norske Turistforenings Årbok
1948.
«Topografisk skildring av Land». Av major Per
Tang. Særprent av «Boka om Land», bind 1.
utgj. Oslo 1949. Vedlegg 3 kart.
«Nokre kjende slekter i Sogn og frå Sogn. Eit
oversyn», av major Per Tang. Særprent av
«Tidsskrift nr. 14 for Historielaget for Sogn».
Kommuneinndelingskomiteen av 1946. Noko
om bygdeinndelingar i Noreg i gamal og nyare
tid. Eit oversyn av major Per Tang. Vedlegg til
innstillinga. Prenta.
Misjonær Malla Moe, nokre minneord av Per
Tang. Manus.
«Hafslo har fått rådhus». Art. tenkt i Dagbladet,
vart ikkje nytta.
Arkivavskrifter
Utdrag av lensrekneskapane vedk. Hafslo, 15671659. Bak avskrift av kvegskatten, 1657-1658,
for Hafslo, og sum for Indre Sogn. Avteikna
mange bumerke. P 304.
Utdrag av lens- og fogderirekneskapane vedk.
Hafslo, 1660-1718. Også avteikna mange
bumerke. P. 305.
Ymse utdrag frå fogderirekneskapane vedk.
gardar i Hafslo, 1683-1718. P 303.
A. Utdrag frå fogderekneskap for Hafslo
prestegjeld, 1691-1692.
B. Manntalet i 1665 (Hafslo).
C. Folketeljinga i 1701, (Hafslo)
D. Folketeljinga i 1801.
P 306
A. Utdrag frå folketeljinga i 1801 for
Veitestrand, Indre Hafslo og Solvorn.
B. Manntal i 1665 for Urnes, Fet og
Joranger Sokn.
C. Skuleborn i Hafslo i 1776.
D. Hovudmatrikuleringa i 1822.
1927
1936
1931-1932
1936
1948
1949
1950
1950
1953
1954
1567-1959
1660-1718
1683-1801
1691-1801
1665-1822
O57. L2
O58. L1
O58. L2
O59. L1
O59. L2
O59. L3
O60. L1
O60. L2
O61. L1
O61. L2
P 307.
Arkivutdrag 2, Stiftsarkivet.
1. Kyrkjebok utdrag 1787-1806.
2. Bruer og vegar i Hafslo, pro memoria
sign. Sokneprest Schweder, 1778.
Luster og Sognefjellsvegen. Tang syner
og til ei pakke i RA som inneheld mykje
stoff om dette.
3. Utdrag frå futerekneskapane, 17141830. Ordna for kvar gard i Hafslo.
P 289.
Arkivutdrag 3. Stiftsarkivet. Utdrag frå
fogderirekneskapane, ordna for kvar gard i
Hafslo. P 287.
Rekneskap over Tiende- pengeskatten 15211525, skatteliste 1563, bispevisitasberetningar i
Indre Sogn 1782-1812, skulevesenet i 18301850 (Hafslo), tiendemanntalet frå 1688, om
kyrkjer i Hafslo i 1802, døde/ fødde i Hafslo
1788-1797, og fødde/døde/ gifte same stad
1762-1817. Visitasberetn. 1817-1848.
P 298
Skifteutdrag
Skifteutdrag 1. og Tingbøker 1.
A. Utdrag frå Skifteprotokoll nr. 1 16661694. for Indre Sogn. Det meste
vedkjem. Hafslo prestegjeld.
B. Frå tingbøkene. 1648-1682.
P 309
Skifteutdrag 2. Utdrag frå Skifte- protokoll for
Indre Sogn – det som vedkjem Hafslo, 17111791. paginering 103-240. P310.
Register til utskrift av tingbok og skifteutdrag.
Skifteutdrag frå Indre Sogn 3- Om gardar i
Hafslo, ca. 1794-1835. På side 379 om presten
Heiberg i Sogndal som skjelte ut bønder frå
preikestolen – og fekk bot for det. (1768).
P 296.
Skifteutdrag 4. Indre Sogn. Ca. 1830-1850,
gardar i Hafslo.
P 293
Kyrkjebokavskrift
Utdrag av kyrkjebok for Hafslo frå 1755-1771.
Opplysn. ordna for kvar gard med register
framme i boka. Ca. 70 s. Elles andre kyrkjebokutdrag.
P 299
Kladdebok med utdrag frå norske diplom som
vedkjem mest Hafslo, men og andre delar av
Sogn. Ymse slekter i Hafslo (kyrkjebokutdrag).
Ymse kyrkjebokutdrag sortert på gardar i
1714-1830
1714 – ca. 1830
1522-1850
1648-1694
1711-1791
1768-1835
Ca. 1830-1850
1755-1771
Ca. 1300-1850
O62. L1
O62. L2
O63. L1
O63. L2
O63. L3
O63. L4
O64. L1
O64. L2
O64. L3
O64. L4
O65. L1
O65. L2
O65. L3
O65. L4
Hafslo. Ættetavler m.m.
P 284.
Gifte i Hafslo frå 1854-1879. Dato, namn, alder,
faren sitt namn. Tabell over ektevigde kvart år,
framme i boka.
P286.
Arkivutdrag, stiftsarkivet. Udrag frå
kyrkjebøkene for Hafslo, 1717, 1786.
P 291
Døypte i Hafslo 1807-1886
Døde i Hafslo. Dato, namn, alder, evt.
merknader. Tabell over døde pr. år framme i
boka.
P 285
Vigde 1809-1904. Gravlagde 1807-1886.
Konfirmerte 1807-1887
Fødde i Solvorn, 1886-1894. Bak i boka: Døde i
Fet. 1887-1950. Døde i Joranger, 1886-1950.
P 294.
Ymse Lokalhistorie
Klagebrev frå Hermund Heliesen Turevold til
prost Ole Tiedemann – strid med soknepresten i
Vik, Anders Daae. Vedl. Ei vise på 32 vers av
Hermund H. Turevold. Avskrift av Per Tang,
prenta i «Sogningen», juli 1910.
Marte Christensdatter Holen, Hafslo, har søkt
om frigjeving for mannen, som sonar 6 års
festningsarbeid for å ha avla barn med søster til
kona. Avskrift.
Utskrift frå pantebok nr. 5, fol. 71, Skøyte på
Yngsdalen, frå Hartv. Kass Munthe til
sorenskrivar Michael Fleischer. Dat. Christiania
27. sept 1886 (?)
Militære saker, utdrag av legdsrullar m.m. frå
1706-1788. (Innhaldsregister side 3.) Gjeld
hovudsakeleg Luster og Sogndal, men og resten
av Sogn i nokon grad.
P 288
Promennsria: Om endring i kyrkjekikkar. Til
prost Christie frå sokneprest Irgens, Tysnes.
Om Hans Nielesn Hauge i Sogn. Skriv til prost
Christie frå futen Holck på Askelund «om Hans
Nielsen Houges og tilhængeres Sværmerie»,
dat. Askelund 14. jan. 1804. Kopi.
Skriv til prost Christie frå amtmann Wibe, dat.
28. juli 1804
Krav om takst på bruk på Ottum av Lars Anders
Talle, dat. Døsen 7. jan. 1813. Stevning til Elias
Thorsen Ottum. Dat. 2. sept. 1813.
1. Ymse notatar av Tang. Ymse utdrag frå
Pavels dagbøker, Budstikken.
1854-1879
1717-1786
1807-1886
1853-1886
1807-1904
1886-1950
1754
1781
1786
1706-1788
1791
1804
1813
Ca. 1768-1830
O65. L5
O66. L1
O66. L2
O66. L3
O67. L1
O68. L1
O68. L2
O68. L3
O69. L1
O70. L1
O71. L1
O71. L2
O71. L3
O71. L4
O71. L5
O71. L6
O71. L7
O71. L8
O72. L1
O73. L1
O73. L2
Turistforeninga si årbok, frå Neumann si
reise til Sogn i 1823. Alt vedkjem
Sogndal/ Hafslo. Hjå Pavel vert Sogn
kalla «Hedenskabet» og «staar paa det
laveste culturens og moralitetens trin».
2. Om skogbruk ymse stader i Sogn.
3. Om Fyhn sitt kart over ymse prestegjeld
i Sogn (1768).
P 297
1. Feigianismen. Om Hans Kristoffersen
Feigum, f. 1798.
2. O.A. Øverland: «Syne-Marte. En
skildring fra 1840-aarenes
kirkehistorie». Prenta 1904.
Prestar i Hafslo etter reformasjonen. Liste frå
W. Klerck, Høyheimsvik.
Ølbollerim, avskrive av oberstløytnant Øyen
1937 etter oppteikning av gardbrukar Gunnsten
T. Gjøveland, Åmli.
Grenseoppgang Hafslo – Sogndal, avskrift.
Utskrift av rettsboka. Kart.
Ymse
Skattesetlar.
Ymse
Ymse kvitteringar
Ymse slektstavler, m.a. fam. Thorpe. Oppl. om
engelsk skyld, Engelsker.
N.G.O.
Ymse korrespondanse
Ymse korrespondanse
Ymse notatar frå kurs i programmetri, ymse
andre notat.
Om inndelingsgrenser i Finnmark. Brev frå Det
kongelege justis- og politidepartement.
(Avskrift)
Ymse vedk. arbeid med oppmåling i felten. Om
reiseløyve, proviant og assistentar
Om fri sjukepleie for tenestemenn ved N.G.O.
Fastsetjing av komm. grenser. Brev frå
Innanriksdepartementet. (Avskrift.)
Om sektretærstilling i N.G.O.
Kristian Nissen: «Randsfjorden og land på gamle
karter.»
Tale av Kristian Nissen: «Melchior Ramus – en
av den nasjonale norske kartografis
grunnleggere. Minnetale». Frå «Morgenbladet»
25. og 26.2.1943.
Ymse korrespondanse
175-års jubileum.
«En Norges- Geografi fra 1785», av Trygve
Gjertsen. Aftenpostens kronikk 2.9.1948.
1904
1915
1937
1954
1908-1951
1945-1952
1928-1954
1913-1925
1926-1935
1935
1937
1933-1942
1942
1943
1944
1945
1943
1936-1948
1948
1948
O73. L3
O74. L1
O74. L2
O74. L3
O74. L4
75.
O76. L1
O76. L2
O76. L3
O76. L4
O76. L5
O76. L6
O77. L1
O77. L2
O77. L3
O77. L4
O78. L1
O78. L2
O78. L3
O79. L1
Ymse notat om gamle kart.
Rekning av umålte gradteigsområde. Resultata
er førde inn i bok 173 (Sjå N.G.O.’s årsmelding
1950-1953.)
Om heradsgrense- setjing.
Skrivemåten av Stadnamn. Avis- utklipp frå
«Den 17. mai», 5.5.? og lister for stadnamn for
N.G.O.
Ymse om måling, rapportskjema og
kartskriftalfabet.
Siktebøker og Dagbøker frå arbeidet i N.G.O. 30
stk. notisbøker frå ymse oppmålingsoppdrag.
Vedk. militære saker
Ekstrakt av plakat om Landminen i Noreg av 30.
aug. 1720. Prestar og sagbrukseigarar får ha
drenger som berre i naudsfall vert førde.
«Om ungt Mandskabs Forpligtelse og Fremholdelse til Confirmation». Fredrik 5., dat.
26.10.1763.
1. Om skulevesenet og det militære,
Skule- haldarar utskrivne til soldatar.
1762. (Avskrift)
2. Brev om militært mannskap og
konfirmasjon. 1763 (Avskrift).
3. Til biskopen frå prost Schweder, Hafslo:
Pro Memoria. Lærarar tvinga inn i
militæret. 1778. (Avskrift)
«Bergenhusiske regiment 1807».
Historikk av Per Tang.
Om hafslobygdingar i krigane.
Avskrift av soldat-ruller:
1. Leirdalske kompani, 1802-1814.
2. Lysterske kompani, -1818.
Ymse gamle mil. skriv.
1. Forordning om Land- Militien i Norge,
1705.
2. Bekjendtgjørelse. 6.10.1817.
3. Armee- Befaling 14.10.1817.
4. Plan til en forandret Regulering af
samtlige Chefsgaarde. 28.2.1834.
Armeorganisasjonen av 18, 1834,1867 og 1887.
(Avskrift)
Foredragsmateriale, krigshistorie.
Felttenesteøvingane. Ymse.
«Ruller for de gamle sognekompanier», av Per
Tang.
Mil. Korrespondanse
Generalstabsøving Sarpsborg 1915. 7 kart og
skriv om tenesteplikt.
Foredrag i Geodæsi, utarbeidd av kaptein K.S.
Klingenberg.
1949
1922-1946
1720
1763
1762-1778
1807-1812
1807-1814
1802-1818
1705-1834
1818-1887
1910
1912
1914
1903-1915
1915
1915
O79. L2
O80. L1
O80. L2
O80. L3
O81. L1
O81. L2
O81. L3
O81. L4
O82. L1
O83. L1
O84. L1
O85. L1
O85. L2
O86. L1
O86. L2
O86. L3
O86. L4
O87. L1
O88. L1
O89. L1
O89. L2
O90. L1
O90. L2
O91. L1
O92. L1
O93. L1
Ymse som låg i boka: «Foredrag i Geodæsi».
Om tenestehest, «Juno».
Ordreskriving.
Ymse kart, feltenesteøving.
Ordreskriving, 11.11918
Ordreskriving, 8.2.1918
Månadsrapportbok for 4. kompani av 10. reg.
1919
Innkomne skriv 1922, Hardanger bataljon. 4.
komp.
Skyteskulen 1923.
Skyteskulen 1923.
Rulle, 4. kompani av Nordre Bergenhus Inf.
Reg., 4. kompani av Hardganer Bataljon. 19081925.
Mil. Korrespondanse
Våpenøvingar 1925. Hardanger bataljon, 4.
komp.
Innkomne skriv 1925, Hardanger bataljon, 4.
komp.
Krigshistorie:
1. Notat frå regimentshistorien.
2. Ymse lister over befal 1628-1829
3. Notat om slottet ved Bjørgvin og
Bergenhus festning, etter Wahl og
Wideberg, 1185-1887.
4. Regimentsmarsj, med 5 vers. Sendt av
Gabriel Lund, dat. 1.8.1930.
Om 3 gamle kister, innsende til Hærmuseet, ei
merkt «Leirdalske compagni nr.1».
Postkvitteringsbok for 4. komp. Av Hardanger
bataljon. Kaptein Tang.
Majorskurset 1934.
Ymse om øvingar og krigsspel.
I.R.10. Nøytralitetsvakt. For bataljonssjefen.
Kampaniførerkurs.
Andre linjebataljon. I.R.10. Ulven 1939.
Militærøving.
Dagbok frå øving.
Nøytralitetsvakt på Ulven nov.-des. 1939
1. Liste over personell.
2. Program
3. Messestyre.
4. Program.
5. Innrykningsrapport.
6. Rapport om rekognoseringar.
7. Hestar
8. Rapport, meldingar
Journal for 2 linjebataljon av I.R.10.
Nøytralitetsvakta, Ulven 1939
Offisersjubileum 10,25,30 og 40 års jubileum.
1915
1915-1916
1917
1917
1918
1918
1919
1922
1923
1923
1908-1925
1916-1925
1925
1925
1185-1930
1932
1918-1933
1934
1930-1935
1937
1938
1939
1939
1939
1939
1915-1945
O93. L2
O93. L3
O93. L4
O93. L5
O94. L1
O94. L2
O94. L3
O94. L4
O94. L5
O95. L1
O95. L2
O95. L3
O96. L1
O96. L2
O96. L3
O96. L4
O97. L1
O98. L1
O99. L1
O100. L1
O101. L1
O101. L2
O102. L1
O103. L1
O104. L1
Mil. Korrespondanse
Tenesteskriv. Rettleiing.
Ymse kart frå den mil. Høgskulen.
Ymse
Kart
Utskiftingskart over gardane Mo, Tang,
Kalhagen, Nyheim, Beum, Lad, Holsæter,
Lomheim, og Baarheim, samt stemminge, av E.
B. Falck.
Ymse kart over.
1. Venjum, 1868
2. Alme, 1889
3. Skjerven, 1903
4. Kvam, 1874
2 kart frå Nornes i Sogndal.
Kart over
1. Luster statsalmenning
2. Kinserdal, Offerdal
Kart over Hafslo- Sogndal, området for
heradsgrensa.
Kart frå Vossestrand.
Kart frå Lærdal og Årdal.
Kart frå Luster
Kart frå Balestrand og Vik.
Kart over Sogndal, Leikanger og grensa Sogndal/
Hafslo.
Kart frå Ytre Sogn.
Kart frå Sunn- og Nordfjord
Ymse kart:
Geiteryggen, Bykle- og Suldalsheiane, Oppland,
Rjukan, Tønsberg/ Fredriksvern/ Skien,
Kristiansands omegn.
1. P.A. Munchs kart over det nordlige
Norge
2. Kart over Tromsø amt.
Ymse kart: Oslo, Nordmarkens sydlige del, StorOslo med tilstøtende kommuner. Bergsdalen –
Kvamskogen. Bergens Turistforenings kart over
Bergen. Kart over Bergensbanen og over
Jostedalsbreen.
Ymse generalkart over Norge.
Ymse kart: Automobil- kart, K.N.A. og Norske
bykart. (før 1940).
Ymse militærkart, div. moar.
Ymse historisk, lokal- historisk og annan
litteratur, prenta.
Matrikkel for Sogns fogderi.
«Historisk Beretning om N.G.O. 1773-1876», av
C. M. de Sene. Noko defekt
«Kreaturmerker i Hafslo, Solvorn og Rønei»,
utgj. Av Per Bremer.
1926-1947
1863
1868-1903
1924
1939
1939
1838
1878
1904
O104. L2
O105. L1
O105. L2
O106. L1
O106. L2
O106. L3
O107. L1
O108. L1
O109. L1
O109. L2
O109. L3
O110. L1
O110. L2
O111. L1
«Oversigt over, hvad der findes af Bidrag til
norske Slægters Historie i den før 1904 trykte
Litteratur», av Chr. Morgenstierne Munthe.
Særprent av Personal- historisk Tidsskrift, 5.
rekke. 2. bind.
«Bergenhusingerne i felten 1808-1811.
1. Bergenhusiske Nationale Grenaderbataljon. Af Oberst- lieutnt. H. J.
Barstad.»
«Bergenhusiske Nationale Skarpskytterbataljons Historie 1810-1817,» av H.J.
Barstad.
«Arbeidsveiledning i lokalhist. Under- søkelser»,
ved Lorens Berg.
Gunnar Holmen: «Snegrænsen i Norge».
Særprent av festskrift til prof. Amund Helland.
«Lidt om husebygging i ældre tid», av Anders
Sandvig. Foredrag
«Leding. Militær- og finansforfatning i Norge i
ældre tid», av Edv. Bull. Utgj. Kritiania 1920.
«Norske Folkeminne. En veiledning for samlere
og interesserte», ved Reidar Th. Christiansen.
Om Stadnamn:
1. «Namn och Bygd». Tidsskrift for nordisk
stadnamngransking. Særprent: «Norske
elvenamn», av Gustav Indrebø. 1928.
2. «Stadnamn i ei fjellbygd (Haukedalen)»,
av G. Indrebø. Særprent av «Maal og
minne 1921.»
3. «Kasus obiquus i norske Stadnamn», av
G. Indrebø. Særprent av «Maal og
minne. 1926, 2. hefte.»
«Tilnamnet «Hestakorn», av Gustav Indrebø.
Særprent av «Maal og minne. 1. hefte 1928.»
Om stadnamn. Særprent «Maal og minne», av
G. Indrebø:
1. «Norsk stadnamnarkiv 1921-1926».
(1927, hefte 2.)
2. «Tri namn or Haakonssoga». (1928,
hefte 3.)
3. «Namnekommisjonen fraa 1878 og
samlingane etter Oluf Rygh.» (1929,
hefte 4.)
«Norsk Navneret. En fremstilling av de
hovedregler, som gjælder om personnavne i
norsk ret,» av C.S. Thomle.
«Stadnamn og stadnamninnsamling», av Gustav
Indrebø. 3. hefte, 1.,2. og 4. utgåva.
«Folketradisjon og bygdebokarbeide». Foredrag
av Helge Fonnum. Særprent av «Heimen», 1.
hefte 4. bind. 1934.
1906
1908
1914
1914
1916
1919
1920
1925
1921-1928
1928
1927-1929
1931
1931-1934
1934
O111. L2
1834-1934. Norsk Historisk Kjeldeskriftinstitutt. Personale og skrifter.
1934
O111. L3
Målbruk i statstenesta.
1. G. Indrebø: «Rett og Urett.
Tenestemennene og dei Offentlege
påbod om målbruk. 1934.
2. Målbruk i styringsverket. Lister over
embetskontori og kva mål dei skal
bruka. 1935.
3. Edv. Os: «Norsk mål i styringsverket».
Foredrag på årsmøtet i N.M.L. i Bergen
4.4. 1926. Særprent or «Norsk
Ungdom» nr.5.1926
«Fjordung. Granskingar i eldre norsk
organisasjons- soge.», av Gustav Indrebø.
Bergens Museums Årbok 1935. Hist. Antikvarisk
rekke nr. 1.
«Almeskogen i Ytre- Kroken. Sogn», av Olaf
Hansen. Særprent av «Naturen», nr. 9. 1936
«Det norske utskiftningsvesenet kartlegningsog opmålingsvirksomhet», foredrag av
utskiftingslandmålar Bjørgul.
«Kartlesning. Vei- leidning i lesing og bruk av
topografiske kart», av major E. Bjørstad.
«Høgfjells kommisjonens kjennelser.» 6.8.1941.
1-4.
Om Stadnamn:
1. Utsyn over vestnorsk
stadnamngransking, av Olai Skullerud,
(Bergens Museums Årbok 1945. Hist. –
Ant. Rekke nr. 3.)
2. «Die Ortsnamenforschung in
Norwegen», av G. Indrebø.
3. «Kopr.» av G. Indrebø. Særprent av
Festskrift for Bibliothekar A. Kjær.
4. «Nokre stadnamn», av G. Indrebø.
Om Stadnamn.
1. «Det norske folks busetning og
landnåm, belyst ved stedsnavnene. 2.
del.
2. «Stedsnavnenes grammatiske former»,
av O. Heitmann Andersen, (1946).
Karthistorie: Kristian Nissen:
1. «Bureus- kartet av 1626 i
Videnskapsselskapets Bibliotek». Med
innlagt kart.
2. «Bidrag til Norges karthistorie». 1939.
3. «Nordenskartet fra 1532». Særprent av
Morgenbladet, 1941.
4. Foto av titelvignetten på Bureus- kartet.
1926-1935
O112. L1
O113. L1
O113. L2
O113. L3
O113. L4
O113. L5
0114. L1
O115. L1
1935
1936
1938
1940
1942
1945
1944-1946
1937-1948
O115. L2
O115. L3
O115. L4
O116. L1
O116. L2
O116. L3
O116. L4
O117. L1
O117. L2
O118. L1
O118. L2
O118. L3
O118. L4
0118. L5
O118. L6
O118. L7
O118. L8
O119. L1
O119. L2
1948.
Karthistorie. N.G.O.
1. «Beretning om N.G.O. ‘s virksomhet i
året 1948.»
2. «Kort referat fra N.G.o. ‘s 175 års
jubileum 1948.»
«Om Lengdemålets utvikling gjennom tidende»,
av K.S. Klingenberg. Særprent av «Naturen», nr.
5. 1950
«Hvordan et kart blir til.» av K.S. Klingenberg.
«Maalet i jordboki aat Kristoffer Galle», av
Gustav Ingdrebø.
«Maalet i norske jordebøker i det. 16.
hundradaaret», av Gustav Indrebø.
«Hr. Audun Hugleiksson Hestakorn til Hegranes
og hans herre Kong Eirik Magnusson», av C.O.
Munthe. Særprent av Bergens Historiske
Forenings skrifter nr. 38-39. Dedikasjon frå
forfattaren.
«Vårt arbeid. Sogn». Utdrag frå større skrift.
Avisutklipp
«Sorenskriver O.A. Eeg», avisutklipp frå «Sogns
Tidend», 4.2.1908.
Ymse vedk. Sogn, N.G.O. og militærsaker. Klipt
ut og limt på folioark av Per Tang.
«Gamle joleskikkar o.a. i Hafslo hovudsokn», av
Kristofer Alme. «S.T.» 23.12.1930
«Sognasongen», av K. Alme. Notar og tekst.
«Norske middelalderslekter», av A. St. (Stilloff,
Nystuen). «S.T.» nr. 93. 1931-nr 3. 1932.
«Det norske justervesen gjennom 250 år.»
«Aftenposten» 8.3.1933.
1. «Noko um husmenn i Hafslo».
2. «Husmenn under ytre Kroken».
3. Noko meir um husmenn i Hafslo». Av Jon
Laberg. Frå «S.T.» 1931 og 1934
Ymse frå 25års jubileet for Historielaget for
Sogn. Årsmøte i Museenes Landsforbund i
Amla.
Historielaget for Sogn 25 år. «Sogn og sogningar
i norsk kulturforsking». Foredrag i Amla av
antikvar dr. Anders Bugge. «S.T.» 1.,5.,8.,12,. Og
15.6.1934.
Historielaget for Sogn 25 år. «Sogningen», 29.5.,
1.6. og 5.6.1934.
«Noregs Yggdrasil. Tale på 100 års høgtidi for
formannskaps- lovene i Hafslo», av Kristofer
Alme.
Om arv etter P. F. Tang i Los Angelses,
California, til gamleheimen i Hafslo. Ymse anna
frå U.S.A.
1948-1949
1950
Udat.
1908
1907-1923
1930
Udat.
1931-1932
1933
1931-1934
1934
1934
1934
1939
O119. L3
O119. L4
O119. L5
O119. L6
O119. L7
O119. L8
O120. L1
O120. L2
O120. L3
O121. L1
O122. L1
O122. L2
O122. L3
O122. L4
O123. L1
O124. L1
O124. L2
125
126
127
128
129
130
131
132
133
«Fra Syd Afrika», av Malla Moe. Frå
«Evangelisten 1939». Ymse om Malla Moe.
«Friis-ætta i Sogn og Sunnfjord», av Kristian
Ulltang. «Sogn og Fj. 22.9.1943
Om samlinga etter statsminister Qvam på
Gjævran. «Aftenposten» 11.2.1944
1. «Mange sogningar i Amerika har kome
seg godt fram», av Claus Tang, USA.
«Sogn og Fj.» 30.12.1946.
2. «Blant sogninger,» av Calus R. Tang.
«Decorah- Posten» 20.5.1948. Ymse om
sogningar i U.S.A.
Vedk. Veitestrand.
«Gjev meg ein blom---«, av J.T. «ST.»
21.10.1948. Om Kristofer Alme.
Ymse. Om heradsregulering og general- planar.
Om Historielaget for Sogn.
Vedk. N.G.O.
Ymse avisutklipp.
«De Heibergske Samlinger», ymse.
Ymse om målsak.
«Litt om adelsætti Blystak», av Per H. Bøthun.
Om vegar og jarnbaner.
1. «Valdresbanen», av Roar Tank.
2. «Om veg over Sognefjellet», av Per
Tang.
Biografar, nekrologar og dødsannonser.
Ymse teaterprogram frå København.
Brodert brevmappe.
Ymse tidsskrift
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 23. stk.
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 29. stk.
1. Militærbiografier. Den norske hærs
officerer, 1628-1814. (1949-1950) 17
stk.
2. Beretn. Om felttenesteøvingar
1892,1897,1907. 3 stk.
3. Beretn. om verksemda Hærens
fastlønte off. lands for. (1922-1929) 4.
stk.
4. Militær orientering, 1946-1948. 35 stk.
1. Militærkalender 9 stk.
2. Ymse hefte 16 stk.
Norsk mil. Tidsskrift, 48 stk.
Norsk mil. Tidsskrift, 34 stk.
Norsk mil. Tidsskrift, 21 stk.
Ymse mil. hist. bøker 7 stk.
1. Tidsskrift for Historielaget for Sogn.
1910-1953, 14 stk.
1. Heimen. 1946-1954. 28 stk.
1. Amtsting- forhandl. 1896, 1897, 1899
1939
1943
1944
1946-1948
1942-1948
1945-1950
1934-1951
1936-1951
1939-1951
1948-1951
1932-1953
1953
Udat.
1927-1928
Udat.
1927-1938
1938-1954
1892-1950
1922-1931
1921-1925
1925-1928
1929-1939
1910-1954
1896-1953
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
O145. L1
O146. L1
O147. L1
O148. L1
O148. L2
O149. L1
O149. L2
og 1923, 4. stk
2. Norges statskalender, 1947,
3. Årsmelding landbruks- selskapet 1910
og 1937.
4. Beretn. Om N.G.O. 1953.
Ymse bøker og skrifter. 26 stk.
Skulebøker
Norsk-, språk- og religionsbøker, mest frå
Hambros skule i Bergen. 20 bøker.
Naturfag og geografibøøker. 10 bøker.
Aritmetikk-, Geometri- og kjemibøker. 24 bøker.
Historie, ymse skrive-bøker, det meste frå
Hambros. 40 bøker.
Militær høgskule
Skrivebøker og ymse. 23stk
1. Skrivebøker og ymse. 28 stk.
2. Lover, Utskrivingsregl. 1910. 1 stk.
3. Ymse lærebøker. 4 stk.
Ymse lærebøker. 15 stk.
Ymse lærebøker. 14 stk.
1. Ymse lærebøker. 7 stk.
2. Ymse mil. Skrift. 42 stk.
1. Ymse mil. Småskrift. 41 stk.
2. Handbok. 1880-1939. 9 stk.
3. Songbøker. 2 stk.
Dublettar av ymse.
Foto
Sider frå fotoalbum, ymse foto. Nokre bilete frå
Amerika. Hafslo gamle kyrkje, etter målarstykke
av Flintoe. Ymse
4 glasplater, 24x18 cm.
1. I.R.10. Hardanger Bataljon, 1911-1929.
Komp. sjefar og kapteinar.
2. Sogns bataljon.
3. Søndfjordbataljon.
4. Regimentstaben og 4.
Hjulrytterkompani.
4 gruppebilete frå Hambros Latin og Realskole,
Bergen. P. Tang tok middelskuleeksamen der
1898 og artium 1901. Eine Biletet må vera frå
eit skulejubileum, 10 år?
Ymse militærbilete, grupper. M.a. kadettane
1902, 1 foto frå 1905 og 1 foto: Hardanger
Linjebataljon 1909.
To gruppebilete.
1. Personale/ stab ved N.G.O. 1923.
2. Herremiddag 1935, truleg eit jubileum.
Tingpersonale, Indre Sogn 1865. (Org. hjå O.r.
sakf. Alf Falck Jørgensen, Stokke). 10 personar,
namna står bak på biletet.
Foto frå Moe om lag 1885. Liste over dei fleste
1898-1901
1902-1923
1923-1935
1865
1885
O149. L3
O149. L4
O149. L5
O149. L6
O149. L7
O149. L8
O149. L9
O149. L10
O150. L1
O150. L2
O150. L3
O150. L4
O150. L5
O150. L6
O150. L7
O150. L8
O150. L9
O150. L10
O151. L1
O151. L2
O151. L3
O151. L4
O151. L5
O151. L6
av personane på biletet følgjer med.
Foto av spisestova i Stensgt. 1. okt.
Foto av butikken til Peter F. Tang, Aberdeen, S.
Dakota. «Am. Piggly Wiggly Store». Ymse oppl.
på baksida (Am.)
Foto av Klaus R. Tang, julekort 1933 frå USA.
(Am.)
Foto i brev frå Malla Bøyum i brev dat. B.
21.12.1935. Familien Bøyum.
2 prospekt frå Los Angeles: heimen til Peter F.
Tang og ein leigegard (hotell?) han eig. Dat.
6.1.1936. (Am.)
Foto av Olav K. Bøyum i brev frå mora, Malla B.,
dat. 17.1.1936.
Foto i brev frå Peder Tang, dat. Los Angeles,
California, 31. 3. 1936. (Am.)
Foto i brev frå Malla Moe, dat. Zululand
28.11.1936. (S. Afrika)
C.P. Tang og sønene hans i Spokane, Wash.
1936 i brev frå Claus Tang, dat. 12.4.1937. (Am.)
4 foto frå Malla Moe, i brev dat. 28.5.1937.
(S. Afrika)
2 foto i brev frå Anna, dat. Mibank, S. Dak.
4.12.1937. Eit foto av mann son og eit av heime
og broren Claus med borna. (Am.)
3 foto i brev frå Claus Tang, dat. 1938. (Am.)
Foto i brev frå Nils Kjos, dat. 24.6.1938, av
sonen Kjell.
3 foto i brev frå Claus Tang, Spokane, Wash.,
dat. 30.7.1938, Namn på baksida. (Am.)
Claus Tang, Spokane, Wash., i brev dat.
12.9.1938. Namn på baksida. (Am.)
Foto i brev frå Nils (Kjos?), dat, Hafslo
14.9.1938. Namn på baksida.
Foto i brev frå Malla Moe, dat. 22.9.1939.
(S. Afrika)
Foto i brev frå Nils (Kjos?), dat Hafslo 3.10.1939.
Foto i brev frå Karl Tang, dat. Hafslo 8.10.1939.
Sonen Per F. Tang.
Foto i brev frå Malla Moe dat. Durban
9.11.1939. (S. Afrika)
Foto i brev frå Malla Moe, dat. S. Afrika des.
1939. (S. Afrika)
Foto i brev frå Malla Moe, dat. S. Afrika
11.3.1946, og 15.1.1947. (S. Afrika)
Foto av Malla Moe, Sør Afrika, motteke okt.
1949. (S. Afrika)
Foto i brev frå Malla Moe, dat. 30.6.1950 og
26.5.1950, det eine av Per C. Tang, far til Per
Tang, teke sommaren 1936 då han var 78 år
gamal. (S. Afrika.)
1913
1933
1933
1935
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1938
1938
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1946-1947
1949
1950
O151. L7
O151. L8
O151. L9
O152. L1
O152. L2
O153. L1
O154. L1
O154. L2
155.
O156. L1
O157. L1
O158. L1
O159. L1
O160. L1
O160. L2
O160. L3
O161. L1
O161. L2
Foto i brev frå Anders Tang, dat. Everett
21.5.1949 og 17.9.1951. (Am.)
Foto i brev frå Klaus Tang, Spokane, dat.
15.2.1951. Namn bakpå bileta. (Am.)
Foto i brev frå Malla Moe, dat. 7.1.1949 og
3.5.1951:
1. 3 bilete frå gravferda til Per Tang, tekne
av red. Svartefoss. Sigrid Tang har skrive
komm. bak på bileta.
2. 5 foto frå gravferda, tekne av brorson til
Sigrid Tang, John Gerhard Wulfsberg.
Komm. bakpå av S.T.
3. Negativa til dei fem siste bileta.
2 foto av kart over Hafslo, teigblanding, + 1 lite
foto av kart over Årøyelva.
Lakkstempel. Våpen med detaljar av S. Tang sitt
våpen på xx libris, og namnet Per Tang i
halvsirkel over.
Klisje til ex libris.
Ei Mengd eks. av ex libris for Per og Sigrid Tang.
Pakke med foto.
1. 3 gruppebilete frå militæret.
2. Gruppebilete frå fest i N.G.O. 1926,
3. Foto frå 125års festen i Sognelaget i
Oslo, 25. mars 1939.
Elles. Register til Skifteutdrag. Register til
tingbok- utdrag. Desse vert førebils verande på
D.H.S.
Tillegg. Tingbokavskrifter
Utskrift av tingprotokoll vedk. Hafslo
prestegjeld, og ein del andre bygder. (Pag. 93280). (P 300)
Utdrag av tingbøker for Indre Sogn – mest om
Hafslo, men og litt om andre bygder. (Pag. 281468). (P 301)
Utdrag av fire av tingbøkene for Indre Sogn. Det
meste vedkjem Hafslo. (Pag. 469-752.) (P.308)
Utdrag av tingprotokoll for Indre Sogn, mest
Hafslo, men og andre bygder. (Pag. 753-973).
P.302
Ymse
Meny til 100 års fest for 1814, N.G.O.
Per Tang: Brev om at han tek mot stillinga som
topograf ved N.G.O. Ymse om lønn
«Moe Gård i Hafslo», av kaptein Per Tang. 3 eks.
Prenta. 66 s. Liste over dei som fekk heftet
tilsendt jula 1924.
«Befalingsmænds forhold til pressen.» Skriv frå
kommanderande general.
«P.M. Angåande min avlønning i Noregs
geografiske Opmåling», av Per Tang. 2 eks.
1949-1951
1951
1949-1951
1954
Udat.
Udat.
1926-1939
16-1747
1747-1770
1770-1799
1800-1842
1914
1918
1924
1927
1929
O161. L3
O161. L4
O161. L5
O161. L6
O162. L1
O162. L2
O162. L1
O162. L2
O162. L3
O162. L4
O162. L5
O163. L1
164
165
166
167
168
169
170
171
«Norges Inndelingsgrenser», av major Per Tang.
Prenta
Rapport. Elverum og Osendistriktet om tilhøve
som vedkjem reguleringa av grensa mellom
Elverum og Trysil, av Per Tang. 2 eks.
«P.M. Generalstabens topografiske avdeling».
Historikk. Tillegg. Svar frå sjefen for Hærens
Stab.
Ymse skriv
Jubileumskrift/ - Samling. NGO sit 175 års
jubileum 14.12.1948. Innbunde.
«NGO 175 år», av direktør Kristian Gleditch.
Særprent av Teknisk Vekeblad nr. 50, 1948.
Ellesymse: Innbydning, meny,, songar,
bordplassering o.a. frå jubileet. Takkebrev frå
direktøren.
Utnemning nav. 1801 av krigskommisær og
krigsråd, på vilkår av at dei betalar 2000 og 500
Rd. Til «Opmaalingen i Norge.» 2 eks. Avskrift
frå Riksarkivet, København.
Avskrift av kaptein Ziglers dagbok frå 1867 Kopi
av merkesbrev frå «Ørkendals Fogderi».
«Befalets anvendelse i civile offentlige
stillinger», av Per Tang
«Topografiske og statistiske opplysninger om
Nore herred.»
«Byfolk og landsens forhold», og «Velgjørende i
Kringkastingen». To skriv av Per Tang, udaterte
– truleg lesarbrev.
Norsk Språknemnd. Tilråding frå KUD, st. prp.
Nr. 1 Tillegg nr. 3. Innst. S. nr 332.
Forhandlingar i Stortinget.
Ymse militære hefte.
Ymse militære bøker/ hefte
Dagbøker frå oppmåling, ymse instruksar,
særprent geografi/ topografi, kart-/
reisehandbøker.
«Topografisk skildring av Land», av Per Tang.
Ymse korrektur, 2 ferdige eksemplar.
Ymse frå NGO. Årsmeldingar, jubileumsskrift.
Ymse skrifter og særprent.
Ymse tidsskrift, blad.
Ymse bøker/ hefte. 14 stk.
Kart
1936
1938
1947
1922-1948
1948
1948
Udat.
Sjekk nummer
+ staving!
Udat
Sjekk nummer
+ staving!
Udat.
Udat.
Udat.
1950-1951
1924-1936
1908-1949
1946-1949
1896-1953
1927-1954
1898-1945
Sjekk staving!