Sykepleiernettverket i Oppland for kreftpasienter og andre alvorlig

Comments

Transcription

Sykepleiernettverket i Oppland for kreftpasienter og andre alvorlig
KLINISK SAMARBEIDSUTVALG – SYKEPLEIENETTVERKET FOR
KREFTPASIENTER OG ANDRE ALVORLIG SYKE - GODKJENT
MØTEREFERAT 22. APRIL 2015
Møte:
Klinisk samarbeidsutvalg – sykepleienettverket for
kreftpasienter og andre alvorlig syke.
Tilstede::
May Næss, Kreftforeningen
Gerd E Kristiansen, Brukerutvalget.
Connie Lillekjendlie, SI Elverum
Bodil Sem Kolsgaard, SI Gjøvik
Hege Birketvedt Eklund, Vestre - Slidre (video)
Marte Lill Solstad, Hamar kommune
Elisabeth Johnsgaard, SIHF(sekretær)
Forfall:
Torunn Wester, Kompetansesenteret lindrende behandling OUS
1/ 15
Godkjenning av sakliste
Saklisten ble godkjent.
Godkjenning av referat fra møte 22. oktober 2014
Referatet ble gjennomgått og godkjent.
.
Status i arbeidsgruppene.
Begge arb gruppene jobber godt. Bodil Sem Kolsgaard er leder og
Gunvor Hjelle kasserer i arb gr Oppland. I Hedmark e det Marthe –
Lille Solstad og Gunn Kristin Larsen som innehar vervene.
I Oppland er det store avstander så 2 av 4 møter pr år søkes å
gjennomføre v video. Temadag, ca prostata 6. mai.
Informasjonsbrosjyre som skal erstatte visittkortet er under
utarbeidelse.
Begge arb grupper har kapital og er enig om å slå kontoene sammen
og legge de under ansvar 0301 hos Fagdirektøren. Marthe-Lill, leder
og Elisabeth sekretær, Stab Helse ordner dette sammen med
regnskapsseksjonen. Det vil bli nedfelt retningslinjer for hvordan vi
skal gå fram.
2/.
3/
Økonomi klinisk utvalg.
Økonomi arbeidsgruppe Hedmark (kurskonto 150250) – kr. 20.897
Økonomi arbeidsgruppe Oppland (kurskonto 150269) – kr. 8.291
Tildelte midler Samhandling: Prosjekt 150241 rest kr. 26.000
Tildelte midler fra Helse Sør Øst til Evalueringsrapporten. Prosjekt
150171 avsluttet med – kr. 318.
Konklusjon: Leder tar kontakt med Servicekontoret/
regnskapsavdelingen SI ved manglende innbetalinger fra
kursdeltakere og purringer.
4/
Nyhetsbrev vår 2015
Temaene i nyhetsbrevet ble bestemt.
Elisabeth formulerer det og sender det til godkjenning til Marthe- Lill
og Bodil før det legges på internett og sendes ut.
5/
Systematisk opplæring av kontaktsykepleierne i
nettverket!
v Hege B Eklund
Arbeidsgruppe ledet av Hege planlegger kompetanseheving for
kontaktsykepleierne 22. og 23. oktober på Honne
konferansesenter. Målet er å dekke basisområdene for
kontaktsykepleierne. Viktig at sentrale føringer og dokumenter
formidles . Alle kontaktsykepleiere inviteres.
Det formuleres et brev til kontaktsykepleierens ledere for å
informere om to dagers kurset. Dette sendes ut før
sommerferieavviklingen starter (St.Hans).
Programmet blir omdelt i utvalget så snart det er ferdigstilt.
.
6/
Forslag til Handlingsplan for Klinisk utvalgSykepleienettverket.
Utkast ble sendt ut sammen med innkallinga.
Et mere utarbeidet forslag til Handlingsplan ble lagt fram i
møtet.
Viktige momenter:
 Bedre markedsføring av Klinisk utvalg og tilbudet til
pasienter.
 Be om bistand fra Kommunikasjonsavdelingen i SI.
 Samarbeid med de barneansvarlige ved hver divisjon i
SI
 Planlegge møte med adm dir og fagdir i SI. Drøfte
finansiering av Klinisk utvalg. Jfr andre helseforetak og
budsjett 2016.
Handlingsplan vil bli sendt ut til Klinisk utvalg senere.
7/
Evt.
Stands/ utstillinger på temadager. Eks Nutrisia og Smart
fish. Litt uklarheter i reglene. Bodil og Elisabeth avklarer med
innkjøpssjef Løkken i SI.
Høgskolen i Hedmark har utviklet en opplæringspakke i
lindrende omsorg for helsefagarbeidere på bestilling fra
Helsedirektoratet. 5 moduler.
Kreftpoliklinikk ved DMS Fagernes åpner i mai og vil ha
virksomhet to dager i uken.
Klinisk utvalg vedtok å legge ut adresselister 4 ganger i året for
at de skal være mest mulig oppdatert. Ca 1. februar, 1. mai, ca
1. september og ca 1.november.
Gerd Kristiansen er Brukerutvalget representant i Klinisk
utvalg og hun sørger for informasjon begge veger.
Neste møte i Klinisk utvalg, 21. oktober 2015 kl. 10.00 –
14.00 rom D2.