Nyhetsbrev nr 04 2015 PHT - Akershus universitetssykehus

Comments

Transcription

Nyhetsbrev nr 04 2015 PHT - Akershus universitetssykehus
Nyhetsbrev
til eksterne rekvirenter
Nr. 4, april 2015
Divisjon for diagnostikk og teknologi informerer:
•
Ny undersøkelse: Utredning av kronisk diaré
og irritabel tarmsykdom (IBS)
•
Ny test for påvising av anti-Scl-70s
•
Blod i feces: Framgangsmåte ved bruk av
HemoFec
Ny undersøkelse: Utredning av kronisk diaré og irritabel
tarmsyndrom (IBS)
Nå kan nukleærmedisinsk seksjon tilby en enkel undersøkelse som måler graden av gallesyreabsorbsjon.
Pasienter med kronisk diaré og IBS er gjengangere ved poliklinikkene. Studier har vist at gallesyremalabsorbsjon
er hyppigere enn tidligere antatt. Påvisning av gallesyremalabsorbsjon er viktig for å motivere pasienter til å bruke
medikamenter. Graden av malaborbsjon kan brukes til å dosere medisineringen.
Undersøkelsen medfører intet ubehag og det kreves ingen forberedelse. Eneste ulempe er at pasienten må møte to
ganger med én ukes mellomrom. Strålebelastningen er så liten at også barn kan undersøkes.
Undersøkelsen rekvireres som vanlige nukleærmedisinsk undersøkelse.
Ved spørsmål, kan du kontakte:
Vivi Jøraholmen, seksjonsoverlege nukleærmedisinsk seksjon, BDA, tlf.: 67 96 66 29
Gro Frostad, seksjonsleder nukleærmedisinsk seksjon, BDA, tlf.: 67 96 65 44
Ny test for påvisning av anti-Scl-70s
Fra og med medio mars 2015 vil laboratoriet skifte til ny test for påvisning av anti-Scl-70 (anti-topoisomerase-I).
Anti-Scl-70s (s står for sensitiv) er en markør som sees hos 20-30 % av pasienter med diffus variant av systemisk
sklerodermi. Den nye testen har bedret sensitivitet.
Det er ingen endringer i referanseområdet.
Ved spørsmål kan du kontakte:
Livia Bajelan, overlege, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling,
tlf.: 67 96 41 59
www.ahus.no
Blod i feces: Framgangsmåte ved bruk av HemoFec
En liten mengde feces fra midten av prøven påføres HemoFec-sliden, og smøres
så utover i meget tynt lag, ca. 1 cm × 1 cm. Tilsett så først en dråpe av reagens A,
deretter en dråpe av reagens B. Umiddelbart etter tilsetting av reagens B, skal en
stoppeklokke startes. Fargeomslag (blågrønn) innen 10 sekunder tolkes som at
prøven er positiv. Intet fargeomslag innen 10 sekunder tolkes som at prøven er
negativ. Analysering gjøres fortrinnsvis under punktavsug e.l., ev. med munnbind
med filter.
Pasientforberedelse
De siste 4 døgn før prøven tas, bør pasienten unngå matvarer som kan inneholde
peroksidaser; dvs. rødt kjøtt, blodmat, innmat, fisk med mørkt kjøtt (laks, tunfisk,
makrell og sardiner), blomkål, pepperrot, rå tomater, reddiker, melon, bananer og
soyabønner. Slik mat kan gi falske positive resultater. Det samme gjelder alkohol.
Pasienter må heller ikke bruke følgende medikamenter 4 dager før prøven tas:
acetylsalisylsyre, kortisonpreparater, askorbinsyrepreparater (medikamentene kan
fremkalle blødninger i ventrikkel/tarm eller aktivere et ulcus) og jernpreparater.
Andre feilkilder: Se Laboratoriehåndboka:
http://old.ahus.no/eqs/labhbok/docs/doc_1120/index.html
Leverandør opplyser at sensitiviteten kan falle dersom man ikke bruker HemoFecslides til analysering. På laboratoriet har vi over lengre tid brukt benkepapir av
økonomiske grunner. Dette til orientering.
Ved spørsmål kan du kontakte:
Ingrid M. Hardang, overlege i medisinsk biokjemi, Tverrfaglig laboratoriemedisin og
medisinsk biokjemi, tlf.: 67 96 94 21
•
Ventetider for bildediagnostikk er tilgjengelig på www.frittsykehusvalg.no.
•
Rådgivningstelefon for medisinske råd og veiledning, kontakt med lege:
o
Mikrobiologi 67 96 94 12
o
Medisinsk biokjemi 46 82 31 38
Kundekontakt:
Lab
67 96 12 00
Bilde
67 96 23 80
Bilde, Ski
64 85 64 99
Smittevern 67 96 81 51
Rådgivningstelefon:
Mikrobiologi
Medisinsk biokjemi
www.ahus.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
67 96 94 12
46 82 31 38
Nyhetsbrev fra Akershus universitetssykehus HF,
Divisjon for diagnostikk og teknologi
For tidligere nyhetsbrev, se www.ahus.no – Avdelinger,
Diagnostikk og teknologi
Redaktør: Jeanette Borthen, tlf.: 67 96 15 31
[email protected]

Similar documents