Har du oversikt over forsikringsvilkårene dine?

Comments

Transcription

Har du oversikt over forsikringsvilkårene dine?
HAR DU OVERSIKT OVER
FORSIKRINGSVILKÅRENE
DINE?
Les alltid grundig gjennom forsikringsvil­kårene
før du skal reise, slik at du vet hvordan du er
dekket i tilfelle du skulle bli syk rett før reisen,
og ved eventuell forverring eller tilbakefall
under reisen. Det er ikke tilstrekkelig at fas­
tlegen har erklært tilstanden din stabil nok til
at du kan reise. Kontakt forsikringsselskapet
eller søk om en medisinsk forhåndsvurdering
hvis du er i tvil.
Medisinsk forhåndsvurdering
SOS International har med utgangspunkt i tidligere saker og tenkte, realistiske
scenarioer samlet en rekke eksempler som har til formål å illustrere betydningen
av å få foretatt en medisinsk forhåndsvurdering hvis man har vært syk rett før en
reise.
Med kronisk sykdom i EU og EØS*
SAK: En pasient med KOLS skal reise på en 14
dagers ferie til Spania. Mindre enn to måneder i for­
veien har pasienten hatt lungebetennelse, noe som
har ført til økt medisinering og ytterligere behand­
ling av symptomer. Pasientens fastlege erklærer
pasient­ens tilstand stabil nok til at han kan reise. ­­En
medi­sinsk forhåndsvurdering avklarer imidlertid at
pasienten ikke er dekket ved lungebetennelse og
følger av dette. Under reisen oppsøker pasienten en
lokal lege fordi han får hoste og pustebesvær.
SCENARIO A: Pasienten oppsøker en offentlig lege,
som forskriver medisin. Ettersom pasienten reiser
innenfor EU, dekkes utgiftene via det blå europeiske
helsetrygdkortet, og pasienten blir behandlet som en
av landets innbyggere.
Ved en eventuell sykehusinnleggelse er pasienten
på samme måte i utgangspunktet dekket av det
europeiske helsetrygdkortet. Egenandel ved un­
dersøkelser og lignende kan imidlertid forekomme.
SCENARIO B: Pasienten oppsøker et privat syke­
hus. Private sykehus omfattes ikke av det euro­
peiske helsetrygdkortet, og pasienten må derfor selv
dekke utgiftene i tilknytning til legebesøket.
Ved en eventuell sykehusinnleggelse må pasienten
selv dekke alle kostnader.
GENERELT OM KOLS
KOLS klassifiseres vanligvis i mild, mode­
rat eller alvorlig grad av sykdom. Mange
pasienter med en moderat til ­
alvorlig
grad av KOLS får oksygenbehand­
ling
hjemme.
Utstyret til denne behandlingen er ikke
dekket hvis det oppstår feil. En sykehus­
innleggelse eller forverring av tilstanden
som skyldes et defekt oksygenapparat, er
derfor ikke omfattet av pasientens reise­
forsikring. Dette gjelder også selv om
pasienten har vært stabil i flere måneder
før avreise.
Urinveisinfeksjon utenfor EU og EØS*
Blodpropp utenfor EU og EØS*
SAK: En pasient som har hatt blærekatarr tre ganger
i løpet av en måned, skal nå på 21 dagers ferie til
USA. På reisen utvikler pasienten nye symptomer på
blærekatarr og oppsøker derfor en lokal lege.
SAK: En pasient hasteinnlegges med blodpropp i
hjertet og blir behandlet med en ballongutvidelse.
Halvannen uke etter operasjonen skal pasienten
reise på ferie til Tyrkia. Pasienten får foretatt en
medisinsk forhåndsvurdering, som tar forbehold mot
følgevirkninger av blodproppen og komplikasjoner
ved behandlingen av denne.
SCENARIO A: Pasientens fastlege erklærer pasient­
en i stand til å reise. En medisinsk forhåndsvurdering
tar imidlertid forbehold mot at pasienten reiser så kort
tid efter sykdomsforløpet. Pasienten må derfor selv
dekke alle utgifter i forbindelse med de tilbakeven­
dende symptomene på blærekatarr.
SCENARIO B: Pasienten har ikke fått foretatt en
medisinsk forhåndsvurdering før avreise. Derfor skal
det nå avklares om pasienten er dekket. Den umid­
delbare vurderingen gir grunn til å tro at pasienten er
dekket. Det viser seg imidlertid senere at pasienten
har blitt behandlet for blærekatarren frem til avreise,
og dekningen blir derfor annullert. Pasienten må selv
dekke alle utgifter i forbindelse med de tilbakeven­
dende symptomene på blærekatarr.
Brukket arm innenfor EU og EØS*
SAK: En pasient brekker armen dagen før en
syv dagers ferie på Kanariøyene. Armen blir lagt i
«sirkulær gips», det vil si en gips som går hele veien
rundt armen. Legen på legevakten erklærer pasient­
en i stand til å reise. Det blir ikke foretatt en medis­
insk forhåndsvurdering.
SCENARIO A: Under flyturen begynner armen å
hovne opp, og flyet må nødlande for at pasienten
skal få behandling. Ettersom armen ble brukket før
avreise, må pasienten selv dekke kostnadene ved
nødlandingen.
SCENARIO B: Under reisen opplever pasienten
problemer med armen og oppsøker en lokal lege.
På et offentlig lokalt sykehus kan pasienten få
dekket utgiftene med det blå europeiske helsetryg­
dkortet. På et privat sykehus vil pasienten derimot
selv måtte dekke alle utgifter til behandling av den
bruknee armen.
SCENARIO C: Gipsen blir våt under reisen, og det
må legges på en ny. Verken på et offentlig eller pri­
vat sykehus vil pasienten være dekket, og pasienten
må derfor selv dekke utgiftene til ny gips.
SCENARIO A: Under reisen opplever pasienten
pustevansker og oppsøker derfor en lokal lege som
konstaterer at pasienten har hjertesvikt, og derfor
må legges inn på sykehus. Dette medfører en utred­
ning og påfølgende behandling som pasienten selv
må betale.
SCENARIO B: Under reisen oppstår det infeksjon
i huden i det området der inngrepet med ballong­
utvidelsen er foretatt. Pasienten oppsøker en lokal
lege, som forskriver antibiotika. Dette må pasienten
selv betale.
SCENARIO C: Under reisen utvikler pasienten
enda en blodpropp i hjertet og blir innlagt på inten­
sivavdelingen for akuttbehandling. Pasienten må
deretter selv betale for å bli transportert hjem med
ambulansefly.
Forhøyet blodtrykk
SAK: En pasient har nylig fått konstatert forhøyet
blodtrykk og har påbegynt behandling. Dagen etter
legebesøket skal pasienten reise på ferie til Spania.
Pasientens fastlege har frarådet ham å reise. En
medisinsk forhåndsvurdering tar også forbehold mot
følger av forhøyet blodtrykk og nystartet behandling.
SCENARIO A: Under reisen opplever pasienten
bivirkninger av medisinen og blir derfor innlagt på
et lokalt sykehus. Kostnadene forbundet med en
innleggelse kan variere mye, avhengig blant annet
av land, sykehustyper og graden av symptomer.
Pasienten vil selv måtte dekke utgifter i forbindelse
med en eventuell innleggelse.
SCENARIO B: Under reisen opplever pasienten
økende hodepine og svimmelhet, ettersom medi­
sinen ikke har den ønskede virkningen. Pasienten
oppsøker derfor en lege og må i den forbindelse selv
dekke utgiftene til behandling av de tilbakevendende
symptomene.
SCENARIO C:
Under flyreisen forverres pasientens tilstand, og
flyet må derfor nødlande. Det medfører at pasienten
pålegges et krav om tilbakebetaling fra flyselskapet.
SAK: En pasient med kjent forhøyet blodtrykk opp­
lever etter en langvarig stabil periode økende tegn
på symptomer. Kort tid etter skal pasienten reise på
en 21 dagers ferie til USA. Pasientens fastlege kon­
staterer et moderat forhøyet blodtrykk, men erklærer
pasienten i stand til å reise. Det blir ikke foretatt
noen medisinsk forhåndsvurdering.
SCENARIO A: Under reisen opplever pasienten
en akutt forverring og kontakter derfor et sykehus.
Pasienten må selv dekke kostnadene som er forbun­
det med undersøkelsen på sykehuset og eventuell
etterfølgende behandling.
SCENARIO B: Pasienten er symptomfri, men opp­
lever bivirkninger av medisinen og oppsøker derfor
en lokal lege, som foreskriver en ny behandling.
Disse utgiftene må pasienten selv dekke.
GENERELT OM FORHØYET
BLODTRYKK
Pasienter med konstatert forhøyet blod­
trykk er i de fleste tilfeller dekket av rei­
seforsikringen, idet forhøyet blodtrykk
i seg selv ikke er problematisk, og det
sjelden medfører komplikasjoner. Nor­
malt blodtrykk vurderes å ligge på mel­
lom 110–140/60–90.
På grunn av den lave risikoen aksepteres
lett forhøyede blodtrykksverdier der­
for ofte når en pasient med forhøyet
blodtrykk ønsker å reise. Ved betydelig
forhøyede verdier ses det imidlertid en
økt risiko for blødning i hjernen, væske i
lungene, væske i bena, hodepine og svi­
mmelhet. Omvendt stiger hyppigheten av
besvimelser ved blodtrykksverdier som
ligger betydelig lavere end normalen.
GENERELT OM KREFT
Pasienter med kreft utgjør en stadig
større gruppe innenfor medisinske for­
håndsvurderinger.
Generelt for pasienter med kreft anbe­
fales det å få foretatt en medisinsk for­
håndsvurdering hver gang man tenker på
å reise til utlandet. Dermed sikrer man at
pasientens tilstand er stabil.
Kompleksiteten ved å foreta medisinske
forhåndsvurderinger av pasienter med
kreft skyldes at sykdommen kan endre seg
drastisk fra kontroll til kontroll. Endringer
i pasientens tilstand ses oftest i løpet av
de første fem årene, og antallet kontroller
er derfor hyppigere i den perioden. Det sk­
jelnes overordnet mellom hvorvidt kreften
har spredt seg eller ikke. Hvis kreften ikke
har spredt seg, kan man ved hjelp av en
medisinsk forhåndsvurdering i mange til­
feller umiddelbart avklare pasientens til­
stand med tanke på reising.
Har kreften derimot spredt seg, eller hvis
det dreier seg om spesielle krefttyper der
pasienten ikke kan opereres, for eksem­
pel benmargskreft eller lungekreft, vil det
ofte være nødvendig at pasienten sender
inn journalen for å kunne få foretatt en
medisinsk forhåndsvurdering. Dette sky­
ldes at pasienter med kreft i noen tilfeller
har en individuell og ofte kompleks syk­
domshistorie, som kan være vanskelig å
vurdere.
Kreft
SAK: En pasient får konstatert kreft i tykktarmen. To
år senere konstateres det at kreften har spredt seg til
leveren, og pasienten starter nå en behandling med
kjemoterapi. Kjemoterapi, som er en celledrepende
behandling, påvirker i tillegg til kreftsvulstene også de
friske cellene og dermed immunforsvaret. Pasienten
får derfor lettere infeksjoner under et behandlings­
forløp med kjemoterapi. Ettersom kreften har spredt
seg, vil pasienten resten av livet måtte gjennomgå
behandlinger med varierende mellomrom.
Kreft fortsettelse
GENERELT OM PRISER
Innenfor EU- og EØS-landene*
Alle innbyggere i Norden er nødt til å
ha med seg det blå europeiske helse­
trygdkortet på ferier i EU- og EØS-land.
Kortet dekker deg på samme vilkår som
en lokal innbygger i landet der du blir syk
eller kommer til skade. Les mer om det
blå kortet på EU-kommisjonens hjemme­
side www.ec.europa.eu.
På offentlige sykehus i noen europeiske
land er det en egenandel på opptil 20%
av den samlede totale prisen på behan­
dlingen. På private sykehus er det 100%
egenbetaling, og prisene kan variere be­
tydelig. Derfor kan en pasient med for­
stuet ankel oppleve å måtte betale EUR
60 på ett sykehus og opp imot EUR 100
på et annet. Som oftest blir man bedt om
å gjøre opp før man forlater sykehuset.
Utenfor EU- og EØS-landene*
På reiser utenfor EU- og EØS-landene,
der man ikke er omfattet av det blå kor­
tet, kan prisene variere kraftig – avhengig
av blant annet reisemål og behandlende
sykehus. Der en innleggelse i Tyrkia med
intensivbehandling kan beløpe seg til
NOK 10.000–15.000 per dag, kan en til­
svarende innleggelse med intensivbe­
handling i USA lett koste NOK 300.000–
500. 000. I tillegg kommer hjemtransport,
som ofte koster fra NOK 100.000 og opptil
NOK 1.000.000.
Uansett om du reiser innenfor EU- og
EØS-landene eller ikke, er en eventuell
hjemtransport fra reisemålet bare dek­
ket hvis du har tegnet en privat reise­
forsikring.
Flere år senere ønsker pasienten å reise til Tyrkia på
gullbryllupsreise. Han har begynt på et nytt behand­
lingsforløp tidligere på året, noe som i tiden etter
påvirker immunsystemet. Det oppstår følgesykdom­
mer som infeksjoner, lungebetennelse og halsbeten­
nelse. Før reisen tar en medisinsk forhåndsvurdering
forbehold mot betennelsestilstander i kroppen som
følge av behandlingen med kjemoterapi. Ønsker
pasienten likevel å reise på tross av forbeholdet, vil
han selv måtte dekke alle omkostninger forbundet
med en eventuell forverring av sykdomstilstanden.
EØS står for Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde og består EU’s 28 medlemsland og Norge,
Island og Liechtenstein.