Tiurleiken skole – vi er forskjellen

Comments

Transcription

Tiurleiken skole – vi er forskjellen
Tiurleiken skole – vi er forskjellen
Jarle Sandven, rektor
Aslaug Gravdal, ass rektor
Agenda
•
•
•
•
Status 2012 vs. 2015
Visjon- og målprosess
Strategiske initiativ (hva har vi gjort)
Ledelsesprinsipper
Tiurleiken skole
•
•
•
•
•
Oslo kommune
Romsås
90 % minoritetsspråklige
1. – 7. trinn og mottak
320 elever
Status 2012 – elevenes læring
Status 2012 - lærere
Status 2012 - ledelse
Status 2015
•
•
•
•
Elevøkning
Stabilitet i personalet
Felles retning
Resultatene jages og
forbedres
• Sterk framgang i lesing
• Medarbeiderundersøkelse
–
–
–
–
Struktur og forutsigbarhet
Høy motivasjon
Høy yrkesstolthet
Jobbmestring
• Sterkt redusert sykefravær
Agenda
• Status 2012 vs. 2015
• Visjon- og målprosess
• Strategiske initiativ (hva har vi gjort)
• Ledelsesprinsipper
Hvorfor går du på jobb?
Utvikling fra 5. til 8. trinn (samme
elevene)
NP – lesing 5. trinn
NP – lesing 8. trinn
Nivå 1 – 53%
Nivå 1 – 52%
Nivå 2 - 40
Nivå 2 – 41 %
Nivå 3 – 7 %
Nivå 3 – 7 %
22.05.2015
Bør vi alle ha en kriseforståelse?
Er ikke lesekoden knekt innen 8 årsalder er det svært vanskelig å unngå
frafall – 80% sjanse
"Jeg datt av lasset i 2. klasse. Min
sønn skal ikke oppleve det."
Foresatt på Tiurleiken skole 2014.
Er vi samstemt om målet?
Har vi den nødvendige
kriseforståelsen?
Er vi bevisst på skjebnene bak tallene?
Selvstendig
Kreativ
Blomstrer
Kompetanse
Funksjonelt nivå
Kritisk grense
Progresjon
2. trinn
5. trinn
8. trinn
10. trinn
Vi skal ha høye mål for hver elev
1. Alle elever skal over
”kritisk nivå”
2. Ingen elever skal "falle
av lasset"
?
Sykepleieren og profesjonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger
og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk
som regulerer tjenesten
1.1 Sykepleie skal bygge på forskning, erfaringsbasert kompetanse og
brukerkunnskap.
1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske
retningslinjer.
1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk
og juridisk forsvarlig.
1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert
praksis innen eget fagområde, og bidrar til at ny kunnskap
anvendes i praksis.
1.5 Ledere av sykepleietjenester har et særskilt ansvar for å skape rom
for fagutvikling og etisk refleksjon, og bruker yrkesetiske retningslinjer
som et styringsverktøy.
1.6 Sykepleieren anvender de yrkesetiske retningslinjer i sitt arbeid, og
bidrar aktivt til etisk refleksjon i hverdagen.
1.7 Sykepleieren erkjenner grensene for egen kompetanse, praktiserer
innenfor disse og søker veiledning i vanskelige situasjoner.
Vi skal være empiriske
Vi skal unne hverandre suksess
”ut med janteloven”
Vi skal ha høye ambisjoner
Vi skylder ikke på andre/omstendighetene
Vi skal realisere læreplanenes generelle del
"Vi er forskjellen"
Selvstendig
Kreativ
Blomstrer
Kompetanse
Funksjonelt nivå
Kritisk grense
VI ER
FORSKJELLEN!
Progresjon
2. trinn
5. trinn
8. trinn
10. trinn
The moral imprerative realized
Hvorfor oss?
• Flere og flere har smakt
suksess – realisert det
moralske imperativ
– HEVET LISTEN
– CLOSED THE GAP
Agenda
• Status 2012 vs. 2015
• Visjon- og målprosess
• Strategiske initiativ (hva har vi gjort)
• Ledelsesprinsipper
Prof. Robinson har gjennomført metastudier av hva som har betydning når du skal lede skoler på en måte som gjør en
forskjell for elevers faglige og sosiale utvikling
ELEVSENTRERT LEDELSE
Mål
1. Ro og trygghet
2. Felles standard for god undervisning
3. Systematisk lese- og skriveopplæring
4. Utfordre læreplanens generelle del
Capacity building
1. Ro og trygghet
• Tydelig beredskap mot
vold og trusler
1. Møte hos rektor
2. Kognitiv samtale med
sosiallærer
OPPFØLGINGSPRINSIPPER VED GJENTATTE BRUDD PÅ
ELEVSTANDARD
Tiltak
Ansvarlig
NIVÅ 1: Elevsamtalen (formell)
• Klargjør problemet for eleven slik du ser det - lytt på eleven, finn en felles forståelse
• Vær tydelig på hva du forventer fremover (bruk elevstandard)
• Veiledende samtale - tilby hjelp
• Bli enig om tiltak/skriftlig avtale
• Evaluer etter en avtalt tid/underveis
• Informer foresatte
• Gi tydelig beskjed om konsekvenser ved gjentagelse; foreldrekonferanse
• Dette er en god mulighet til å skape gode relasjoner
Kontaktlærer
Faglærer
NIVÅ 2: Foreldrekonferanse /foreldresamarbeid
• Klargjør utfordringen
• Informer om gjennomførte tiltak, og bli enig om nye tiltak/skriftlig avtale. 3 – 1 regelen
• Bli enig om et evalueringsmøte (gjerne underveis også)
• Gi beskjed om konsekvenser hvis problemet forsetter; bekymring til administrasjon
Kontaktlærer
Faglærer
NIVÅ 3: Bekymring til administrasjon
• Send en skriftlig bekymring til sosiallærer
• Informer kort om hvilke tiltak som er forsøkt (tidligere trinn)
• Saken drøftes på pedagogisk møte
• Mulige utfall; utvidet konferanse, r- team, BV-melding, BUP, alternative undervisningstilbud….
Kontaktlærer
Faglærer
Sosiallærer
Helsesøster
Ledelse
Mål
1. Ro og trygghet
2. Felles standard for god undervisning
3. Systematisk lese- og skriveopplæring
4. Utfordre læreplanens generelle del
Klasseledelse/didaktikk
• Hva har fungert på
Tiurleiken skole?
• Hva sier forskningen?
• Hva er viktigst?
• Hva må prioriteres?
Våre suksessfaktorer vs. forskning
Erfart suksess
Forskning (Hattie)
•
•
•
•
•
•
•
1 Student Self-report grades 1.44
2 Student Piagetian programs 1.28
3 Teaching Providing formative
evaluation 0.90
4 Teacher Micro teaching 0.88
5 School Acceleration 0.88
6 School Classroom behavioral 0.80
7 Teaching Comprehensive
interventions for learning
disabled students 0.77
8 Teacher Teacher clarity 0.75
9 Teaching Reciprocal teaching 0.74
10 Teaching Feedback
Høye forventninger
Mestringskultur
Læringsmiljø
Tilbakemeldinger
Forkunnskaper
Individuell målsetting
Rutiner, struktur og strategier
• Følge kunnskapsløftet (ikke
bøkene)
• Mitt problem – ikke elevens
”Svake og solide” timer
”Svake” timer
”Solide” timer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fravær av tydelige faglige mål og lite
fokus på innhold
Vektlegging av aktiviteter
Utydelige beskjeder til elever
Lærer ikke til stede
Lærere skifter ikke strategier. Det er
elevene som skal tilpasse seg
Lite eller ingen ros og oppmuntring
Lærere går i diskusjon med elever
Mye negativ korreksjon av atferd
Regler fungerer ikke
Thomas Nordahl
•
•
•
•
•
•
Hyggelig oppstart av timen
Entydige faglige mål som formidles til
elevene
Kollektiv formidling i starten av timen
med tydelige beskjeder og
instruksjoner
Elevene engasjeres, får med alle
elevene, fokus på faget og læring
Lærer sjekker om elever forstår, gir
tilbakemeldinger
Positiv stemning/klima
Bruk av ros og oppmuntring
Klar avslutning med oppsummering
-
Standarder for god klasseledelse ved Tiurleiken skole
MÅL
God struktur, med markert start av
timen
Klare og direkte instruksjoner om
arbeidsinnsats, læringsmål og adferd
Fokus på forkunnskaper, aktivisering, lese- og
læringsstrategier, tolke/reflektere, variasjon,
aktivisering, tilpasset opplæring, vurdering og
formative tilbakemeldinger
AKTIVITETER
OPPSTART
ARBEIDSØKT
- Elevene hentes presis til timen
- Elevenes forkunnskaper aktiviseres gjennom
- Elevene hilser på læreren ved inngang
styrt lærersamtale og læringssamtaler elevene
om morgenen og i møte med ny lærer
mellom, eller på annen måte
(øyekontakt med alle)
- Lesestrategier blir undervist i henhold til LP
- Læreren starter timen med ”et smil” – - Viktige begreper undervises
hyggelig oppstart
- Det formuleres muntlige og skriftlige
- Undervisningen starter først når alle
spørsmål/læringsmål/oppgaver som ivaretar
elevene har tatt frem utstyrt, kommet til
aspektene tolke og reflektere i møte med tekst,
ro og er oppmerksomme
og i muntlige diskusjoner
- Faglige og sosial mål med
- Alle elevene aktiviseres og ansvarliggjøres i
vurderingskriterier for økten
timene
formidles skriftlig og muntlig
- Variasjon mellom formidling, elevaktivitet, dialog,
- Plan for timen formidles skriftlig og
diskusjoner, praktiske oppgaver osv.
muntlig (plan for dagen i første time) - Tilpasset undervisning
- Læreren gir kollektive beskjeder i
- Høyt fokus på formative tilbakemeldinger og
starten av timen og sjekker at alle
vurdering
elevene forstår
-
-
Undervisningen har en klar
avslutning/oppsummering
OPPSUMMERING/AVSLUTNING
- Klar avslutning med oppsummering av
faglig/sosial mål, samt viktige begreper – alle
elevene blir aktivisert
- Elevene minnes om hva som skjer neste time
- Rydde
- Lærer er til stede i korridoren til alle elevene er
ute
GENERELT
MÅL
Læreren har høy bevissthet om betydningen av relasjonen lærer–elev og tar ansvar for
kvaliteten på denne relasjonen
Det er høy grad av ros og oppmuntring i undervisningen
Det jobbes kontinuerlig med relasjonen mellom elevene
Autoritativ klasseledelse
Uønsket adferd blir håndtert på en profesjonell måte
-
AKTIVITET
Læreren fokuserer på positive ”anmerkninger”
(5-1 regelen) og gir os underveis i økten
Trening av sosiale ferdigheter er en sentral
del av undervisningen
Det er høyt fokus samarbeidsaktiviteter og
felles opplevelser
Læreren følger prinsipper i plan for håndtering
Mål
1. Ro og trygghet
2. Felles standard for god undervisning
3. Systematisk lese- og skriveopplæring
4. Utfordre læreplanens generelle del
LESEPROGRESJONSPLAN
Leseprogresjonsplan
• Systematisk lese- og
skriveopplæring på alle
trinn
• Systematisk
begrepsopplæring
• "Lik praksis" – mindre
metodefrihet
Mål
1. Ro og trygghet
2. Felles standard for god undervisning
3. Systematisk lese- og skriveopplæring
4. Utfordre læreplanens generelle del
Fysiske læringsaktiviteter på Tiurleiken
Agenda
• Status 2012 vs. 2015
• Visjon- og målprosess
• Strategiske initiativ (hva har vi gjort?)
• Ledelsesprinsipper
Prioritering
Tiurleikens fokusområder
2012-2015:
• Visjonsprosess
• Standard for god
undervisning
• Leseprogresjon
• Generell del av k-06
• Tracking (på prioriterte
mål)
– Lesing
– Regning
• Rydde opp i
tiltaksjungelen
• En ting av gangen
• Få fokusområder
• Gjennomføringskraft
• Pilotere - eskalere
• Evnen til å si nei
• Hva har dette å si for
Saimas læring?
• Disiplin og kontroll
Ambisiøse mål, men med riktig
ledelse…
Transformasjonsledelse
• Leder; inspirerer, modellerer,
vekker stolthet, tro og håp
• De ansatte er emosjonelt og
intellektuelt knyttet til målene
• De ansatte har lyst til å gå på
jobb
• Målene er visjonærer og
utfordrende
• Gjør de rette tingene
• Trygge relasjoner mellom
ledere og ansatte
– Individuell oppmerksomhet og
omtanke
IKKE Transaksjonsledelse
• Mål satt ovenfra
• "Byttehandel"
• Straff – belønning
• Oppgaveorientert
• Gjør tingene rett
• Ledelsen er
påtrengende/kontrollerende
• Administrasjon
Skolevandring
• Svært hyppig i etableringsfasen
(1-2 ganger pr uke) – endre
praksis – kontinuerlig fokus
• Planleggingsdager, ukebrev,
forberedelser (forutsigbarhet)
• Bygge legitimitet som vandrere
• Oppbacking (5:1)
• Løfte frem god praksis
• Presise tilbakemeldinger samme
dag
• Uvarslet/fleksibelt
• "Step by step"
• Modellere
Verktøykasse - veiledning
Individuell og felles veiledning
Avtalt skolevandring med fokusområder
- Felles
- Individuelle
- Intensivert/pålagt (individuell/trinn)
Observasjon
Mesterlære
Videoveiledning
Kollegaveiledning
Mentoring
Spørsmål?
• Jarle Sandven, rektor
– [email protected]
• Aslaug Julie Gravdal, assisterende rektor
– [email protected]
• Tiurleiken skole, Romsås senter 7
– www.tiurleiken.gs.oslo.no
22.05.2015

Similar documents