Innowalk Pro - Sunnaas sykehus

Comments

Transcription

Innowalk Pro - Sunnaas sykehus
Tidlig mobilisering av voksne pasienter med
ervervet hodeskade ved bruk av ”Innowalk Pro”
PO36
1
Wesche ,
Alhed Piene
Liv Inger Strand², Arve Opheim¹
¹Sunnaas Sykehus HF, Norge, ²Universitetet i Bergen, Norge
Formålet med studien: Undersøke egnethet, praktisk bruk, og fysiologiske
responser ved bruk av ”Innowalk Pro”
Bakgrunn:
• Flere studier har vist at immobilisering har negativ effekt på muskel, skjelett, lunger,
hjerte og mage- og tarmsystemet, samt kan bidra til ortostatisk dysfunksjon.
• Tidlig mobilisering av pasienter med ervervet hodeskade kan forebygge disse negative
effektene, motvirke kontrakturer, stimulere motorisk funksjon og føre til kortere liggetid på
sykehus
• Innowalk Pro (IP)[Made for Movement, Skien] er et ståhjelpemiddel som beveger bena
mens man står. Innowalk er utviklet for barnehabilitering. Det er nå utviklet en prototyp av
en institusjonsmodell for voksne. Denne modellen (IP) prøves nå ut på Sunnaas sykehus HF i
forbindelse med et OFU innovasjonsprosjekt og evalueres i en mastergradsoppgave.
Innowalk Pro
Metode:
• Design: Single-subject design over 3 mobiliseringsfaser(A-B-A design), A=3 uker ståbord,
B= 6 uker Innowalk Pro.
• Materiale: 3-4 pasienter med ervervet hodeskade.
• Pasientene blir undersøkt 3 ganger i hver fase.
• Effektmål:
•
Trunkuskontroll og sittebalanse: Trunk Impairment Scale (TIS, 0-16)
•
Muskeltonus i underekstremitetene: Modifisert Ashworth skala (MAS, 0-5)
•
Dorsalfleksjon i ankelleddet: Lidcomb Template (°)
Måling av dorsalfleksjon med Lidcomb Template
Trening i Innowalk Pro (fase B)
30,0
Treningstid i ABA faser
25,0
20,0
• Under ståtrening (5x/uke) registreres:
•
Treningstid (min)
•
Gangdistanse (m) og kadens (skritt per minutt)
•
Puls, blodtrykk, temperatur, O2-metning
•
Overkroppens vinkel under trening
• Pasientenes opplevelse og tilfredshet med IP(fase B).
• Personalets opplevelse og brukererfaring(fase B).
• Uønskede hendelser blir registrert fortløpende.
15,0
10,0
5,0
0,0
Gjennomsnitt Puls/uke i 12 uker.
Puls
Resultater fra den første pasienten:
Trening i ståbord(fase A)
• Trunkuskontroll: Fra 0 i baseline(A) til 11 i siste fase (A).
• Ankel dorsalfleksjon økte 6-10°, og muskeltonus(MAS) redusert med 1-2 poeng.
• Blodtrykk, gjennomsnittlig middel arterie trykk (MAP):
Fase A 83 SD 5
Fase B 84 SD 5
Fase A 73 SD 7
• Puls, gjennomsnitt:
Fase A 92 SD 2
Fase B 84 SD 2
Fase A 89 SD 2
• Pasienten tolererte å stå lenger for hver uke med trening i ståbord og IP. Pasienten stod
maksimalt 30 min i ståbord og opptil maksimalt 16 min i IP. Pasienten ga tilbakemelding at
hun var sliten og orket ikke å fortsette ståtreningen.
• Pasienten opplevde IP som positivt og motiverende, men også at IP var mer utfordrende å
benytte enn ståbord fordi det ble brukt mer tid på justeringer og tilpasning.
Diskusjon:
• Pasienten viste bedring i ankel dorsalfleksjon og muskeltonus i
underekstremitetene.
• Trening i IP ble erfart som positiv og motiverende, men innebærer
tekniske utfordringer for fysioterapeutene og pleiepersonalet.
• Grundig opplæring i bruk av utstyret kan se ut til å være nødvendig
for å bruke IP med denne pasientgruppen. Det vil være en fordel med
kompetanse i biomekanikk og bevegelsesanalyse.
• Spontanbedring og medisinske intervensjoner må tas i betraktning
ved vurdering av funksjonsendring i et tidlig forløp etter en alvorlig
skade.
• Pleiepersonalet benyttet kun IP sammen med fysioterapeut, fordi de følte at det var noen
tekniske utfordringer i bruk av IP.
Spesialfysioterapeut Alhed Piene Wesche
Sunnaas sykehus HF
[email protected],no