Dyspné - Vestre Viken

Comments

Transcription

Dyspné - Vestre Viken
Vurder om det er årsaker til
Pas. har et ”smerteplaster” og tar i
tillegg et opioid po eller sc ved behov
Pas. har dyspné
1. Fortsett med
smerteplaster i samme
styrke som tidligere.
Seponer peroral
behandling
2. Regn ut hvor mye
behovsopioid pas. har
brukt det siste døgnet.
Ut fra denne dosen
beregn ekvivalent sc
morfindose (se
konverteringstabell) og
fordel denne på seks
faste doser (1 dose hver
4. time)
Dyspné kontrollert
1. Fortsett å bytte
plasteret med samme
styrke. Seponer
peroral behandling
2. Beregn rett sc
morfin behovsdose
(1/6 av plasterdosen,
se konverteringstabell)
Dyspné
som det kan gjøres noe med (pleuravæske, bronkialobstr., ascites etc)
Pas. tar et opioid po fast
og po eller sc ved behov
Pas. har dyspné
Dyspné kontrollert
1. Beregn den totale po opioiddosen pas.
har tatt de siste 24 timene (fast og ved behov).
Seponer peroral behandling
2. Beregn ekvivalent sc morfindose (se
konverteringstabell) og fordel denne på seks
faste doser (1 dose hver 4. time)
Pas. tar ikke opioid
Pas. har dyspné
1. Gi 2,5,-5 mg
sc morfin fast hver 4.
time pluss inntil
hvert 30. min ved
behov
Ingen dyspné
1. Dyspné kan oppstå,
forskriv behovsmedikasjon:
morfin 2,5-5 mg s.c.
inntil hvert 30. min ved
behov
Behovsmedisin:
Gi samme enkeltdose inntil hvert 30. min ved
behov
Gi denne enkeltdosen pluss inntil
hver 30. min ved
behov
3. Behovsmedisin:
Gi sammen enkeltdose
som over pluss inntil
hvert 30. min ved behov
Vurder fortløpende behovet for å øke dosen for å lindre pas. dyspné. Vurder oppstart av sc pumpe etter 24 timer, hvis flere enn
4 behovsdoser er gitt. Øk opp både den faste dosen i pumpen og behovsdosen med 30-50%. Akutt kvelning / panikk – se lenger nede.
Original: Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest og
Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/medikamentskrin-voksne.aspx
Revidert august 2015; gyldig til september 2016 v/ Palliativ enhet, Drammen sykehus, Vestre Viken.
EKVIVALENTE DOSER – KONVERTERINGSTABELL
Tabellen må kun brukes for konverteringer til morfin sc (ved feil bruk: fare for overdosering
Fentanyl plaster
(transdermalt TD)
Morfin po
µg/t
mg/24t
12
30
Morfin* sc
ved behov mg
inntil x 1/time
5
Oksykodon po
mg/24t
ved behov mg
inntil hvert 30.min
mg/24t
10-15
2-2,5
20
ved behov mg
inntil x 1/time
5
Kodein + paracetamol
(Paralgin forte ®)
5 tbl / 24 t
(kodein 150 / paracetamol 2000 mg)
25
60
10
20-30
3-5
40
10
10 tbl / 24 t
(kodein 300 / paracetamol 4000 mg)
50
75
100
150
120
180
240
360
Buprenorfin
plaster (TD)
20
30
40
60
Morfin* sc
40-60
60-90
80-120
120-180
7-10
10-15
15-20
20-30
80
120
160
240
15
20
25
40
*Morfin sc og ketobemidon sc er ekvipotente
µg/t
mg/24t
ved behov mg
inntil hvert 30.min
5
6
1
10
12
2,5
20
24
5
40
48
10
Original: Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest og
Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/medikamentskrin-voksne.aspx
Revidert august 2015; gyldig til september 2016 v/ Palliativ enhet, Drammen sykehus, Vestre Viken.
Ved akutt kvelning / panikk: Vurder å gi morfin og midazolam (2,5-5mg sc eller iv inntil hvert 10. min), titrer i forhold til effekt.
Hvis kontroll av dyspné ikke oppnås, kontakt ditt lokale / regionale palliative team på dagtid,
eller annen lege etter avtale.
Morfin: ………………………………………
opioidanalgetikum
Effekt: ………………………………………
Relevante bivirkninger i livets sluttfase:
Overdosering: ………………………….....
Virkning inntrer:…………………………..
Tid til maks virkning: …………………….
Virkningstid: ………………………………
Utskillelse: ………………………………….
Metabolisme: ……………………………...
sentral smertestillende, hostedempende, hjelper mot opplevelse av tung pust
hallusinasjoner, eufori, forvirring og sedasjon. Se Felleskatalogen.
første tegn er tretthet og sedasjon. Respirasjonsdepresjon kun ved grov overdosering.
sc/im: i løpet av 15-30 min, iv: straks (2-5 min)
sc/im: 45-60 (!) -90 min, iv: 10 min, po: ≤ 60 min
3-6 timer
konjugering med glukuronsyre i leveren til aktive metabolitter
hovedsakelig i urinen. Cave høye doser ved nyresvikt – kan gi opphopning av metabolitter. Reduser dosen eller
forleng doseringsintervallene.
Palliative Care Formulary 5th ed.
Original: Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest og
Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/medikamentskrin-voksne.aspx
Revidert august 2015; gyldig til september 2016 v/ Palliativ enhet, Drammen sykehus, Vestre Viken.

Similar documents