Årsmøte 2015 - Oslo MDG - Miljøpartiet De Grønne

Comments

Transcription

Årsmøte 2015 - Oslo MDG - Miljøpartiet De Grønne
 Til Medlemmer i Oslo MDG Kopi til Fra Sentralstyret MDG Dato 22.2.2015 Styret i Oslo MDG REFERAT FRA OSLO MDGs ÅRSMØTE 2015 Møtedato Møtested 21.1 ­ 22.2.2015 Persbråten videregående skole SAKSLISTE LØRDAG 9:40: Møtet åpnes 01
Konstituering
a
Valg av ordstyrer
Ingrid Liland er valgt. b
Valg av referent
Kristin Eriksen er valgt som referent for møtets første dag c
Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent uten merknader. d
Dagsorden med tidsplan
● Frist for innsending av endringsforslag til program kl. 10. ● Lunsj endres til 12.15 Dagsorden er godkjent med endringer e
Forretningsorden
Dissens paragraf 9 ­ Styrets innstilling er ​
vedtatt 1. Endring av sak 1. Forslag om observatørers status. ​
Vedtatt​
1 2. Endring av sak 1. Rasmus trukket seg, Håkon Andreas Møller stiller istedet. ​
Vedtatt Forretningsorden er godkjent med endringer f
Valg av protokollunderskrivere
Delegat 10 Eivind Trædal og 28 Anna Serafima Kvam er valgt til å underskrive protokollen g
Valg av redaksjonskomité for program
Jf, sak 1e Håkon Andreas Møller, Emma Langmoen, Lan Marie Nguyen Berg, Pål Thygesen 19 og Julie Næss velges som redaksjonskomié 02
Politisk program Programkomiteen introduserer om sitt arbeid med programmet med mulighet for oppklarende spørsmål. Programdiskusjon del 1, kapittel for kapittel 12.15 – 12:30: Lunsj med inspirasjonsforedrag/hilsningstaler Programdiskusjon del 2, kapittel for kapittel Votering F1:​
Det åpnes for endringsforslag frem til slutten av debatten (etter kapittel). ​
Vedtatt F2:​
Fristen for endringsforslag settes til 20.00 for næringslivskapittelet. ​
Vedtatt F3:​
Til forslag 105: dele kapittel 5 i to: ​
Falt F4:​
Til forslag 142: Trekke ut de viktigste tiltakspunktene:​
Falt 18:10 Møtet heves SAKSLISTE SØNDAG 9:20 Møtet åpnes for dagen 01
Åpning av møtet dag 2 Kristin Viko Rasmussen valgt som referent for møtets dag 2 02
Politisk program Redaksjonskomiteen legger fram sin innstilling, og det voteres. Se eget excel­dokument over resultat 2 12:30 – 13:00 LUNSJ 03a
Årsmelding Stortingsgruppa Årsmeldingen er tilgjengelig via http://oslo.mdg.no/files/2015/02/Samlede­%C3%A5rsm%C3%B8tepapirer_v4.pdf 03b
Årsmelding bystyregruppa Årsmeldingen er tilgjengelig via http://oslo.mdg.no/files/2015/02/Samlede­%C3%A5rsm%C3%B8tepapirer_v4.pdf 03c
Årsmelding fylkesstyret Årsmeldingen er tilgjengelig via http://oslo.mdg.no/files/2015/02/Samlede­%C3%A5rsm%C3%B8tepapirer_v4.pdf 04
Årsregnskap m/vedlegg 2014 Regnskap redegjøres for. Det åpnes for oppklarende spørsmål. Votering Antall stemmeberettigede: 51 Regnskap godkjent
05a
Budsjett 2015/2016 Budsjett redegjøres for. Det åpnes for oppklarende spørsmål. Votering Antall stemmeberettigede: 51 Budsjett godkjent 12
Forslag om endringer i MDG sine vedtekter (Sak fremskyndet) Pål Thygesen redegjør for endringsforslagene til MDG. Det åpnes for debatt Votering Fullstendig forslagstekst ligger i sakspapirene ​
F1:​
Trukket før fristen F2 og F3​
​
behandles sammen. ​
Vedtatt 05b
Valg av revisor 3 Forslag legges på Geir Rogne legges fram og det åpnes for oppklarende spørsmål Votering Geir Rogne er valgt 06
Valg av styre Hans Borgen legger fram valgkomitéens sammensetning, arbeid og innstilling Innstilling Torkil Vederhus, Leder (ny som leder, gjenvalg til styret) Julie Ness, Nestleder (ny som nestleder, gjenvalg til styret) Harald Nissen, Styremedlem (ny som styremedlem, gjenvalg til styret) Elsa­Britt Enger, Styremedlem (gjenvalg) Stig Rygh­Johansen, Styremedlem (gjenvalg) Einy Langmoen, Styremedlem (ny, opprykk fra varamedlem) Vegard Setrom, Styremedlem/Kasserer, (ny, opprykk fra varamedlem) Solveig Arnesen, 1. vara (ny, tidligere styremedlem) Børge Roum, 2. vara (ny) Isa Isene, 3. vara (ny) har trukket seg, og Sirin Hellvin Stav er innstilt som 3. vara Gerrit Mosebach, 4. vara (ny) Kristian Normand, 5. vara (gjenvalg) Endringsforslag Viktor Gjengård foreslås som 5.vara Votering og vedtak Antall stemmeberettigede: 48 Det gjennomføres skriftlig valg på 5. vara Verv
Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem/ kasserer 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara Grønn Ungdoms representant i styret Resultat Torkil Vederhus Julie Ness Harald Nissen Elsa­Britt Enger Stig Rygh­Johansen Einy Langmoen Vegard Setrom Solveig Arnesen Børge Roum Sirin Hellvin Stav Gerrit Mosebach Viktor Gjengård Sindre Fjeldstad 4 07
Valg av valgkomité Sindre Buchanan legger fram nominasjonskomitéens sammensetning, arbeid og innstilling Innstilling Kristin Viko Rasmussen Finn Dyrkorn Rasmus Reinvang Hanne Gustavsen Demmelash Mengistu Kristian Vea (gjenvalg) Marie Storli Martin Nielsen Sagene Leder Stovner Grünerløkka Vestre Aker Bjerke Grünerløkka 1. vara Gamle Oslo (GU) 2. vara Gamle Oslo 3. vara Vedtak Verv
Leder Komitémedlem Komitémedlem Komitémedlem Komitémedlem 1. vara 2. vara 3. vara 08
Resultat Kristin Viko Rasmussen Finn Dyrkorn Rasmus Reinvang Hanne Gustavsen Demmelash Mengistu Kristian Vea Marie Storli Martin Nielsen Styrk skulehelsetenesta no! Oslo Grønn Ungdom ved Hulda Hotvedt redegjør for resolusjonen Debatt Det åpnes for debatt Vedtak Resolusjonen er vedtatt 09
Miljøpartiet de Grønne vil bevare Sørkedalen som landskapsvernområde Margaretha Isaksen redegjør for resolusjonen Debatt Det åpnes for debatt Votering og vedtak 5 Resolusjonen er vedtatt 10
Forhandlingsutvalg etter valget Styret i Oslo MDG ved Torkil Vederhus redegjør for saken Debatt Det åpnes for debatt Forslag til vedtak F1
Innstilling Årsmøtet oppnevner et forhandlingsutvalg som kan forhandle om eventuelt byrådsamarbeid og budsjettsamarbeid med andre partier etter kommunevalget 2015. F2
Innstilling Forhandlingsutvalget består av leder for fylkeslaget, leder for bystyregruppa og en representant valgt av en gruppe bestående av lokallagslederne i fylket, to representanter fra Oslo Grønn Ungdom og en representant fra Oslo Grønne Studenter Innstilling ​
F3 Forhandlingsresultater må godkjennes med ¾ stemmer av et representantskap bestående av fylkesstyret, bystyrerepresentantene, en representant valgt fra hvert av lokallagene av lokallagets styre, to representanter fra Oslo Grønn Ungdom og en representant fra Oslo Grønne Studenter. F4
Innstilling Representantskapet kan med enkelt fertall vedta å sende ut forhandlingsresultatet på uravstemning blant fylkeslagets medlemmer. F5
Tillegg Årsmøtet stiller seg åpent til enhver samarbeidskonstellasjon som kan gi gjennomslag for grønn politikk i byråd og bystyre Signert Jarle Fagerheim F6a
Endring Endre de fire kulepunktene til to kulepunkter som lyder: ●
Årsmøtet ber den kommende byrstyregruppen, umiddelbart etter at valgresultatet blir kjent, utpeke et forhandlingsutvalg bestående av tre representanter for bystyregruppen, inkludert gruppeleder, samt fylkesleder. Forhandlingsutvalg skal, dersom valgresultatet gjør det aktuelt, forhandle om eventuelt budsjettsamarbeid og byrådsamarbeid med andre partier etter kommunevalget 2015. 6 Signert Hanna E. Marcussen F6b
Endring Forhandlingsresultater må godkjennes med simpelt flertall av bystyrerepresentantene, fylkesstyret, to representanter fra Oslo Grønn Ungdom og en representant fra Oslo Grønne Studenter ●
Signert Hanna E. Marcussen F7
Endring, F6b Erstatte ”¾ flertall” med ”simpelt flertall” Signert Hanna E. Marcussen Votering Antall stemmeberettigede: 47 F6a mot linje 11­15 i innstilling: ​
F6a er vedtatt F6b mot linje 16­20 i innstilling: ​
F6 falt F7​
Vedtatt F5 V​
edtatt Vedtaket realitetsorienteres Vedtak Årsmøtet ber den kommende byrstyregruppen, umiddelbart etter at valgresultatet blir kjent, utpeke et forhandlingsutvalg bestående av tre representanter for bystyregruppen, inkludert gruppeleder, samt fylkesleder. Forhandlingsutvalg skal, dersom valgresultatet gjør det aktuelt, forhandle om eventuelt budsjettsamarbeid og byrådsamarbeid med andre partier etter kommunevalget 2015. Forhandlingsresultater må godkjennes med simpelt flertall av et representantskap bestående av fylkesstyret, bystyrerepresentantene, en representant valgt fra hvert av lokallagene av lokallagets styre, to representanter fra Oslo Grønn Ungdom og en representant fra Oslo Grønne Studenter. Representantskapet kan med enkelt fertall vedta å sende ut forhandlingsresultatet på uravstemning blant fylkeslagets medlemmer 11
Fordeling av delegater til Landsmøtet i Miljøpartiet de Grønne Fordelingen presenters av Torkil Vedershus Debatt 7 Det åpnes for debatt Forslag til vedtak F1
​
Innstilling F2
Endring "Fylkesstyret får 4 delegater til fordeling på fylkesnivå, inkl. delegasjonsledere. Oslo Grønn Ungdom får 4 delegater" Signert Oslo GU ved Emma Langmoen F3
Endring Foreslår å fordele delegatene basert på medlemstall først, og så sørge for at alle lokallag får minst 1 delegat Signert Torkil Vederhus Votering Antall stemmeberetiggede: 47 F1 F2 ​
Falt F3 ​
Vedtatt Helenes forslag mot innstilling ​
Falt Vedtaket realitetsorienters Vedtak 15:08 Møtet heves 8 Delegater: # Navn Gruppe Kjønn Slett? 4 Torkil Vederhus Oslo MDG M X 5 Andrea Søgnen Tveit Oslo GU K X 6 Håkon Andreas Møller Oslo MDG Mann X 7 Gert Laarding Ullern MDG M X 8 Anja Ronesen Sagene MDG K X 9 Heidimarie Evensen Grunerløkka Kvinne X 10 Eivind Trædahl Gamle Oslo Mann X 11 Toril Myreng Gamle Oslo MDG K X 13 Kjersti Aspheim Østensjø MDG K X 14 Lillian Bredal Eriksen Søndre Nordstrand K X 15 Vegard Nordin Løvå Østensjø Mann X 16 Shoaib Sultan Søndre Nordstrand M X 9 17 Isa M. Isene St. Hanshaugen Kvinne X 19 Hulda Holtvedt Oslo GU K X 20 Joakim Skajaa St. Hanshaugen MDG M X 21 Kristian Vea Grunerløkka Mann X 23 Øyvind Vea Sagene MDG M X 24 Anne­Lise Filiberto St. Hanshaugen Kvinne X 25 Torgeir Moberget Sagene MDG M X 26 Gunnar Hasle Nordstrand Mann X 27 Helene Gallis Gamle Oslo MDG K X 28 Anna Serafima Kvam Oslo GU K X 30 Jon Julius Sandal Grorud Mann X 31 Finn Dyrkorn Stovner Mann X 32 Wenche Aas Sagene MDG K X 33 Lars Gaupset Sagene Mann X 10 34 Knut Helgetveit Vestre Aker MDG M X 35 Liv Derås Bjørnstad Nordre Aker Kvinne X 36 Rolf Luneng Sagene MDG M X 37 Lars Thomte Søndre Nordstrand MDG M X 38 Leif Ingholm Gamle Oslo MDG M X 39 Stig E. Rygh­Johansen Søndra Nordstrand MDG M X 40 Pål Thygesen St.Hanshaugen MDG M X 41 Kristoffer Robin Haug Bjerke Mann X 42 Julie Ness Grunerløkka MDG K X 43 Steinar Mathisen Sagene MDG M X 45 Emma Langmoen Nordstrand Kvinne X 46 Vegard Setrom Grunerløkka Mann X 47 Sindre Fjeldstad GU Mann X 48 Wenche Tollefsen Frogner Kvinne X 11 49 Stein Korsveien Gamle Oslo Mann X 50 Vidar Hillesland Bjerke MDG M X 51 Elsa­Britt Enger Gamle Oslo Kvinne X 52 Anne Margrethe Kaltenborn Lunde Nordre Aker MDG K X 53 Børge A. Roum Grunerløkka Mann X 54 Monica Kvåle Østensjø MDG K X 56 Monica Kvåle Østensjø MDG K X 57 Andreas Børde Gamle Oslo MDG M X 58 Matias Holte Vestre Aker Mann X 59 Ellinor Halle Nordstrand Kvinne X 60 Hanna Marcussen Gamle Oslo Kvinne X 61 Marie Loe Halvorsen Gamle Oslo Kvinne X 62 Einy Langmoen Nordstrand Kvinne X 63 Harald Nissen Gamle Oslo Mann X 12 64 Lan Marie Nguyen Berg Gamle Oslo Kvinne X 65 Øyvind Elgstøen Gamle Oslo Mann X 66 Kjersti Dalfest Oslo Kvinne X 68 Margareta Isaksen Vestre Aker Kvinne X 69 Eirik Befring Nordre Aker Mann X 70 Jan Tank­Nilsen Frogner Mann X 71 Sindre Buchanan St. Hanshaugen Mann X 72 Lise Margrete Nilsen Sagene Kvinne X 73 Julie Mørch Frogner Kvinne X 74 Carl Johansen Grunerløkka Mann X 75 Sirin Ellvin Stav Sagene Kvinne X 76 Margrete Valler Gamle Oslo Kvinne X 77 Gørild Beatrice Bendixen Frogner Kvinne X 78 Marius Torp Frogner Mann X 13 80 Truls Ramberg Nordstrand Mann X 81 Benjamin Myklebust Grunerløkka Mann X 82 Marie Hernes Grunerløkka Kvinne X 83 Beate Folkestad Habhab St. Hanshaugen Kvinne X 84 Ragnhild Hoen Østensjø Kvinne X 85 Karin Sjøstrand St. Hanshaugen Kvinne X 86 Viktor Gjengaar Gamle Oslo Mann X 90 Ingrid­Johanne Nettum Grorud MDG K X 91 Kristin Alvsåker Vestre Aker MDG K X 92 Eline Solum Gran Alna K X 93 Katrine Selsø Nordstrand K X 94 Hans Borgen Nordstrand M X 200 Marion Godager Tveter Østensjø Kvinne X 201 Anders Gravir Imenes Nordre Aker Mann X 14 203 Demmelash Mengistu Bjerke MDG M X 206 Dayton Gordley Sagene MDG M X 207 Adam Tumidajewicz Frogner Mann X 15