Si din mening om Hjelpekorpsbladet! Svar på noen

Comments

Transcription

Si din mening om Hjelpekorpsbladet! Svar på noen
Infobrev for Røde Kors
Hjelpekorps, oktober 2015
Redaktør: Sara M. Kornberg,
[email protected]
Ny leder for Nasjonal beredskap og hjelpekorps
Si din mening om Hjelpekorpsbladet!
Rolf Søtorp er ansatt som avdelingsdirektør for
Nasjonal beredskap og hjelpekorps i Norges Røde
Kors.
Svar på noen kjappe spørsmål her, og
bli med på å bidra til hvordan bladet
skal være fremover!
Rolf kommer fra stillingen som daglig leder for Salten
Brann IKS, hvor han har vært leder siden 2006. Han
har i tillegg en bred og relevant bakgrunn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, rådmann
i Flakstad kommune, konsulent i næringslivet og
mange år som leder i Luftforsvaret.
Frist: 15. november.
- Den frivillige innsatsen er avgjørende for å sikre en
helhetlig nasjonal beredskap. Derfor er det viktig at
vi hele tiden utvikler og styrker vår beredskapsevne i
Røde Kors. Rolf vil ha en sentral rolle i den strategiske tilretteleggingen for den utviklingen og jeg ser fram
til å jobbe sammen med han, sier generalsekretær i
Røde Kors, Åsne Havnelid.
- Jeg er svært glad for at Rolf har takket ja til stillingen. Han har med seg et bredt nettverk innen politikk,
beredskap og næringsliv. På beredskapsområdet har
han jobbet tett opp mot det politiske nivået og på nødetatsområdet har han godt nettverk både på utøvende nivå og på departementsnivå, sier Havnelid.
Rolf tar også med seg inn sin lange erfaring som
leder og han har i sitt lederskap stort fokus på gode
og involverende utviklingsprosesser og å bygge gode
team.
Ny «Førstehjelp»
Endelig har det kommet en revidert utgave av boken «Førstehjelp» på markedet.
Dette er fagboken som brukes grunnlaget
for kvalifisert nivå for hjelpekorps.I denne
boken finner du det du trenger å vite om
førstehjelp enten det oppstår en situasjon
hjemme, på idrettsplassen, i skogen, på
fjellet, ved sjøen eller på reise.
Boka Førstehjelp har gjennom lang tid
satt standarden for god førstehjelp i Norge
Denne fullstendig omarbeidede utgaven er
basert på medisinsk forskning og vurderinger fra fageksperter, men også på tradisjoner og sunn fornuft.
- Jeg ser med stor glede frem til å arbeide for Røde
Kors. Det frivillige apparatet er en umistelig ressurs i
samfunnets grunnberedskap og jeg ser virkelig frem
til å kunne bidra til å bevare og utvikle den utøvende
virksomheten, sier han.
Boka passer i alle utdanninger der man ønsker fordypning i faget førstehjelp, for
eksempel på høgskoler, i
videregående skole, i frivillige organisasjoner og i
nødetater.
Rolf begynte i Røde Kors 1. oktober.
Bestill boken.
Oktober 2015 • Røde Kors Hjelpekorps • [email protected] • www.rodekors.no/hjelpekorps
Aksjonsstatistikk per 15. oktober 2015
Mot felles mål - Planprossen
I helga var landsrådet, distriktsrådene og ansatte samlet på Gardermoen for å bli enige om hvordan vi
skal nå målene i handlingsplanen for 2016. Hovedmålet er å styrke den lokale operative evnen –
hovedfokuset er det enkelte medlem og lokale korps. Les hele saken på Korsveien.
Nytt medlem i Landsråd Hjelpekorps
Suppleringsvalg til landsrådet er gjennomført, og vi kan gratulere Nan-Hege Leonhardsen som nytt medlem av Landsråd
Røde Kors Hjelpekorps og regionleder
Nord. Hun er med i Tromsø Røde Kors
Hjelpekorps og jobber til daglig som rådgiver i BarentsWatch.
En halv liter blod kan redde tre liv
Her kan du lese om vår kampanje for å verve
blodgivere.
Ta kontakt med [email protected] om du
ønsker profileringsmateriell.
Du kan også bli blodgiver nå.
Oktober 2015 • Røde Kors Hjelpekorps • [email protected] • www.rodekors.no/hjelpekorps
Antall godkjente medlemmer i
hjelpekorpset: bekymringsverdig
statistikk
Ifølge regelverket for hjelpekorpset, er man et godkjent medlem først når følgende kriterier er oppfylt:
1. Godkjent grunnopplæring
2. Godkjent og gyldig hjelpekorpsprøve
3. Medlemskontingent er betalt
Disse dataene er mulige å trekke ut fra Ressurssystemet. Der kan vi til enhver tid følge med på
utviklingen. Vi ser dessverre en uheldig utvikling
der ID-kort løper ut på gyldighet og veldig mange
ikke betalt kontingent. Dette er uheldig av flere
grunner, både for organisasjonen og for det enkelte medlem.
For det enkelte medlem: Et medlem i Hjelpekorpset dekkes av en veldig god forsikringsordning fra
Justisdepartementet, i tillegg til den interne forsikringen Røde Kors har for frivillige. Forsikringen
fra departementet sikrer medlemmet i langt større
grad dersom uhellet er ute. For å dekkes av denne
forsikringsordningen, må man være betalende
medlem – det vil si at man har betalt kontingent.
Derfor oppfordrer vi på det sterkeste at man
betaler kontingent. (Les mer til høyre på siden.)
For organisasjonen: At medlemmer ikke er godkjente iht. regelverket gjør at vi må bruke veldig
lave medlemstall utad, siden det er de tallene vi
kan stå inne for og kan dokumentere. Vi har mange flere aktive enn det disse tallene viser, men de
er i praksis ikke godkjent.
Dette kan føre til at samfunnet og redningstjenesten oppfatter Røde Kors som en mindre
beredskapsressurs enn det vi er, og dermed
kan bevilgninger og annen støtte reduseres.
Vi så et bra oppsving i bestilling av ID-kort i forbindelse med fordeling av nødnetterminalene.
Etter dette peker trenden sterkt nedover da færre
bestiller og kortene utløper. Det vil si at mange er
ikke godkjente.
FORSIKRINGER
Norges Røde Kors ved hjelpekorpssekretariatet og landsrådet har i møte med
Justisdepartementet tatt opp forsikringsordningen med flere aktuelle caser.
Departementet har overlatt saken til Statens
pensjonskasse (SPK) for å vurdere casene
opp mot forsikringsordningen. SPK er
forvalter av ordningen.
Forsikringen gjennom Justisdepartementet
omfatter bare mannskaper som er registrert
som medlem i en organisasjon. For medlemmer av Røde Kors Hjelpekorps, vil dette
si godkjente operative medlemmer som
har betalt medlemskontingent og fått
tildelt godkjente ID-kort.
Denne forsikringen gjelder når en er
engasjert av HRS eller LRS for å delta i en
konkret redningsaksjon, når en deltar i
øvelser i regi av HRS eller LRS, eller når et
registrert medlem deltar i øvelse eller
trening organisert av egen organisasjon
relatert til redningstjeneste.
I tillegg til yrkesskadeforsikringen gjennom
Justisdepartementet, har Norges Røde Kors
inngått en egen ulykkes- og ansvarsforsikring med forsikringsselskapet Protector.
Dette er en kollektiv frivillighetsforsikring
som gjelder for alle aktive frivillige i regi av
Røde Kors.
Når vi har fått avklart våre spørsmål, vil vi
komme tilbake med en full oversikt over
forsikringsordningene.
Når funksjonene for ID-kortbestilling var nye,
hadde vi en del utfordringer. Disse er rettet opp for
noen år siden og systemet har lenge fungert som
det skal.
Instruks for bestilling finnes på Hjelpekorpsportalen.
Oktober 2015 • Røde Kors Hjelpekorps • [email protected] • www.rodekors.no/hjelpekorps
4G-oppgradering fra ICE - nytt modem
må bestilles
ICE legger nå gradvis ned 3G-nettet og går over til 4G. Dette medfører at modemer med modell D35
slutter å virke ved overgangen. På ICE sine nettsider kan dere se når overgangen vil skje i ulike deler av
landet. Vi oppfordrer dere til å sjekke når dette vil skje i deres område, samt at ha en back up-løsning de
kommende ukene, dersom dere plutselig er uten nett.
ICE.net har nylig tilegnet seg konsesjon på 450/800/1800Mhz frekvensbåndet. Dette er en oppgradering
fra det gamle 3G-nettet og ICE vil nå tilby markedets beste 4G-nettverk – noe som er veldig bra for Hjelpekorpset. I den forbindelse skal de nå oppgradere alt utstyr til utstyr som kan motta 4G (LTE).
For oss (og alle andre kunder) medfører dette et bytte av utstyr.* Dette byttet medfører en kostnad.
Vi er tilbudt de nye modemene til kostpris, og at avtalen med fri bruk videreføres som i dag. Det finnes to
forskjellige modemer å velge mellom, en litt større (Smartrouter A1) og en pocket size (Minirouter AM1).
Kostnaden vil være 1000,-.
Vi jobber med å få til en god bestillingsrutine for både kunder som skal skifte ut modem og for nye kunder. For de som har D35-modem som nå slutter å virke, har vi laget en midlertidig løsning der dere
selv tar kontakt med ICE sin kundeservice for å få nytt modem. NB! Det er kun et abonnement per
korps som blir dekket. Dersom man ønsker flere, går det utenfor avtalen.
ICE kundeservice
Telefonnummer 08200
Hverdager: 08:00 - 20:00
Lørdag: 08:00 - 16:00
Minner avslutningsvis om at bruken av modemet er regulert slik: «Hjelpekorpset plikter å kun bruke modemene i jobbsammenheng, det vil si i forbindelse med hjelpekorpsets arbeid». Misbruk kan i verste fall
føre til oppsigelse av hele avtalen, og at alle hjelpekorps mister muligheten til å bruke dette gratis.
*I følgebrevet som ble sendt ut sammen med D35-modemene sto det presisert at en slik overgang til ny teknologi
kunne forekomme, og at dette ville medføre en kostnad.
Oktober 2015 • Røde Kors Hjelpekorps • [email protected] • www.rodekors.no/hjelpekorps
Ønsker du å vite hvilke saker som behandles i
ressursgruppene, gå inn på aktuell fagside på
Hjelpekorpsportalen. Der skal referat fra siste
møter ligge.
--------------------------------------------------------------Støtte til «utstyrspakke krevende lende»
samt båre
Korps som har gjennomført kurs i krevende lende og har kjøpt utstyrspakken og/eller båre, kan
søke om støtte.
Ressursgruppe Vann trenger hjelp til kartlegging
av fagområde vann i Norge. De ønsker derfor at
alle korps (også de som ikke har vannberedskap) svarer på denne spørreundersøkelsen.
Frist for å svare er 20. oktober. Alle korps som
svarer innen fristen er med i trekningen av tre
kasteliner!
Søknadsskjema og mer info finnes på fagside
«krevende lende» på Hjelpekorpsportalen.
Søknadsfristen er 1. desember 2015.
-------------------------------------------------------------Skredkortene revideres i disse dager av ressursgruppe skred. Nye vil være klare før skredsesongen er i gang.
--------------------------------------------------------------
Alle skredgrupper skal årlig godkjennes/regodkjennes av Ressursgruppe Skred og landsrådet.
Ifølge Retningslinjer for Røde Kors Skredgrupper
som er vedtatt av landsrådet, skal alle skredgrupper innen 15. november sende inn medlemslister
samt aktivitetsplan til ressursgruppe skred for
regodkjenning (godkjenning hvis nye).
Ressursgruppens innstilling vil bli behandlet av
landsrådet i desember.
iser for
læringsre
Penger til
frivillige
tøtte noen
ingen vil s
ts
a
ts
s
k
e
v
r å lære
Opp
som ønske viteter
r
e
g
in
n
re
lokalfo
ers akti
kalforening skal handle
lo
re
d
n
a
v
a
et
ungdom. D
tvikling av
for barn og
re
e
ller vid u
e
rt
ta
s
p
p
om o
t.
en aktivite
ber
r 1. novem
e
e
k
ø
s
å
r
si
Fristen fo
jennomføre
g
å
m
e
n
e
og reis
ber.
eller desem
r
e
b
m
e
v
o
n
n.
å Korsveie
Les mer p
Les mer om dette på Hjelpekorpsportalen.
Oktober 2015 • Røde Kors Hjelpekorps • [email protected] • www.rodekors.no/hjelpekorps
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv går av stabelen i Trondheim 20.-22. november.
Invitasjon til seminar om væpnede grupper,
og seksualisert vold i væpnet konflikt
Konferansen er åpen for alle med interesse for
skredfaget, og det er også åpent for alle å komme med innlegg, såkalte abstract under konferansen. Det er mange av dere som sitter med
mye god kompetanse på skredredning, og med
mange erfaringer, opplevelser og meninger.
TID: 5. november 2015 kl. 08:30 - 15:30
STED: Hausmannsgate 7, Røde Kors
Konferansesenter
ANTREKK: Sivilt arbeidsantrekk
PÅMELDING: [email protected]
• Se invitasjonen.
Jeg vil oppfordre dere til å dele dette med oss
på konferansen, i form av et 15 minutters innlegg. Dette meldes inn til oss i programkomiteen som legger det inn under den delen av
konferansen det passer best. Er det noen som
har gode ord og tanker, men mangler materiale
så skal jeg være behjelpelig med å lage dette
sammen med dere.
FRIST: 21. oktober 2015
Se invitasjonen og les mer her.
Hans Erik Kveum
Programkomiteen nordisk konferanse for snøskred og friluftsliv 2015
Ressursgruppe skred, Røde Kors Hjelpekorps
----------------------------------------------------
Invitasjon med påmelding til IKAR-ettermøte
2015 12.-13. november. Påmeldingsfrist 25.
oktober 2015.
------------------------------------------------------------Invitasjon og søknadsskjema til fagkurs skred.
Påmeldingsfrist 1. november 2015.
------------------------------------------------------------Invitasjon og søknadsskjema til Finsekurset.
Påmeldingsfrist 1. november.
------------------------------------------------------------Invitasjon til veileder-metodesamling skred
5.-7. februar 2016. Påmeldingsfrist 20. november 2015.
------------------------------------------------------------Invitasjon og påmeldingsskjema til Finse
LSOR. Påmeldingsfrist 20. januar.
-------------------------------------------------------------
Oktober 2015 • Røde Kors Hjelpekorps • [email protected] • www.rodekors.no/hjelpekorps
NYTTIGE LENKER FOR AKTIVE HJELPEKORPSERE
På Korsveien finner du finner dokumenter og
informasjon for frivillige og ansatte:
www.korsveien.no
Lurer du på noe rundt planprosessen og Mot
felles mål? Kanskje finner du svar her?
Kontaktinfo til d-råd og hjelpekorpskontakter i distriktene oppdateres ved endringer
og ligger på Korsveien. Her
finner du også oversikt over medlemmene i
Landsråd Hjelpekorps.
Alt om og for ressursgruppene finnes på denne
siden.
På RØFF-bloggen finner du informasjon om
RØFF: www.røff.com
Protokoller fra landsrådsmøtene finner du her.
Ressurssystemet er stedet hvor alle korps kan
registrere mannskap og utstyr. Her melder man
seg også på kurs og bestiller ID-kort:
http://ressurs.redcross.no
Her finner du Dialogbasen (DiBa).
Sjekk forresten ”Administrativt for hjelpekorps”
på Hjelpekorpsportalen.
I Røde Kors-butikken er det uniformer og annet
hjelpekorps-relevant utstyr. Gå inn på www.
rodekorsbutikken.no. Du må være pålogget.
E-postlisten ”Hjelpekorps” distribuerer nyheter
og informasjon til vanlige medlemmer av
hjelpekorpsene i hele landet. Ønsker du å motta
e-posten direkte i mailboksen, kan du abonnere
på den her.
På nettsidene til Røde Kors ligger det
generell informasjon om hjelpekorpset samt
siste utgave av fagbladet Hjelpekorps.
Det finnes også mange hjelpekorpsrelaterte
Facebook-sider. Full oversikt her.
--------------------------------------------------
Se denne boksen på Hjelpekorpsportalen for profileringsverktøy
(presentasjon, rekrutteringsbrosjyrer, handlingsplan m.m.)
Oktober 2015 • Røde Kors Hjelpekorps • [email protected] • www.rodekors.no/hjelpekorps