Puggeoversikt sterke verb engelsk 9. trinn Alle

Comments

Transcription

Puggeoversikt sterke verb engelsk 9. trinn Alle
Puggeoversikt sterke verb engelsk 9. trinn
Alle starter med de 45 mest brukte verbene. Level 2 og 3 vil være gjennom disse 45 etter 4
perioder. De av dere på Level 2 og 3 som da ikke har lært disse 45 skikkelig, går ikke videre
på lista og pugger alle 84 men starter fra toppen av igjen. Dette er ikke for å være slem, men
fordi det er bedre å kunne de 45 mest brukte skikkelig, enn at alle 84 skal bli en grøt i hodet.
De 45 mest brukte er markert med fet skrift. Du finner en liste over uregelrette verb på side
157-161 i Crossroads 9b. Den kan være fin å bruke når du skal skrive inn verbene i
skriveboka di. Der finner dere også enda flere sterke verb enn de som står her, for de som vil
lære seg enda flere. De jeg har plukket ut her er de som blir mest brukt.
Det blir prøver hver 14. dag. Når vi er ferdige med alle verbene kommer det en stor prøve
hvor du må kunne samtlige 45/84 verb!
14 dagers-periode nr.
Level 1
Level 2 og 3
1
to be
to be
Uke 36-37
to begin
to begin
to break
to break
to buy
to buy
to catch
to catch
to come
to come
to do
to draw
to drink
to drive
to eat
2
to do
to fall
Uke 38-39
to draw
to feel
to drink
to find
to drive
to fly
to eat
to forget
to fall
to get
to feel
to give
to go
to have
to hear
to know
to leave
3
to find
to lose
Uke 40-42
to fly
to make
(Høstferie i uke 41)
to forget
to meet
to get
to put
to give
to read
to go
to ring
to run
to say
to see
to sing
to sit
4
to have
to sleep
Uke 43-44
to hear
to speak
to know
to stand
to leave
to steal
to lose
to swim
to make
to take
to meet
to tell
to think
to throw
to win
to write
5
to become
to put
Uke 45-46
to bite
to read
to blow
to ring
to bring
to run
to build
to say
to burn
to see
to choose
to cost
to creep
to cut
to dream
to feed
to fight
6
to grow
to sing
Uke 47-48
to hang
to sit
to hide
to sleep
to hit
to speak
to hold
to stand
to hurt
to steal
to keep
to swim
to let
to pay
to prove
to quit
to sell
to send
7
to shake
to take
Uke 49-50
to shoot
to tell
to show
to think
Stooor prøve med alle verb i to throw
to shut
uke 51!!
to smell
to win
to spend
to write
to spread
to stick
to swear
to teach
to understand
to wake
to wear
Etter 7 14-dagersperioder kommer en stooor prøve som du må kunne alle 45/84 verb til!!
Du må derfor hele tiden holde de tidligere verbene ved like slik at du ikke glemmer dem.
Husk: Du skal ikke kunne disse verbene bare til prøvene, de skal sitte for resten av livet
!!!
Infinitiv
(to)
Presens
Preteritum
to be
to begin
to break
am/are/is
begin/begins
break/breaks
was/were
began
broke
Perfektum
partisipp
(have/has)
been
begun
broken
to buy
to catch
buy/buys
catch/catches
bought
caught
bought
caught
to come
to do
to draw
come/comes
do/does
draw/draws
came
did
drew
come
done
drawn
to drink
to drive
to eat
to fall
to feel
drink/drinks
drive/drives
eat/eats
fall/falls
feel/feels
drank
drove
ate
fell
felt
drunk
driven
eaten
fallen
felt
to find
to fly
to forget
to get
to give
to go
to have
to hear
to know
find/finds
fly/flies
forget/forgets
get/gets
give/gives
go/goes
have/has
hear/hears
know/knows
found
flew
forgot
got
gave
went
had
heard
knew
found
flown
forgotten
got
given
gone
had
heard
known
to leave
to lose
to make
to meet
to put
leave/leaves
lose/loses
make/makes
meet/meets
put/puts
left
lost
made
met
put
left
lost
made
met
put
to read
to ring
to run
to say
to see
to sing
to sit
to sleep
to speak
to stand
to steal
to swim
to take
to tell
to think
read/reads
ring/rings
run/runs
say/says
see/sees
sing/sings
sit/sits
sleep/sleeps
speak/speaks
stand/stands
steal/steals
swim/swims
take/takes
tell/tells
think/thinks
read
rang
ran
said
saw
sang
sat
slept
spoke
stood
stole
swam
took
told
thought
read
rung
run
said
seen
sung
sat
slept
spoken
stood
stolen
swum
taken
told
thought
to throw
to win
throw/throws
win/wins
threw
won
thrown
won
Norsk infinitiv
å være, bli
å begynne
å brekke, slå i
stykker
å kjøpe
å fange, ta i
mot
å komme
å gjøre
å dra, trekke,
tegne
å drikke
å kjøre
å spise
å falle
å føle, kjenne
seg
å finne
å fly
å glemme
å få, bli
å gi
å gå, reise
å ha
å høre
å kunne, vite,
kjenne
å forlate
å tape, miste
å gjøre, lage
å møte, treffe
å sette, legge,
stille, plassere
å lese
å ringe
å løpe
å si
å se
å synge
å sitte
å sove
å snakke
å stå
å stjele
å svømme
å ta
å fortelle
å tenke, synes,
tro
å kaste
å vinne
to write
to become
to bite
to blow
to bring
to build
to burn
to choose
to cost
to creep
to cut
to dream
to feed
to fight
to grow
to hang
to hide
to hit
to hold
to hurt
to keep
to let
to pay
to prove
to quit
to sell
to send
to shake
to shoot
to show
to shut
to smell
to spend
to spread
to stick
to swear
to teach
to understand
to wake
to wear
write/writes
become/
becomes
bite/bites
blow/blows
bring/brings
build/builds
burn/burns
choose/chooses
cost/costs
creep/creeps
cut/cuts
dream/dreams
feed/feeds
fight/fights
grow/grows
hang/hangs
hide/hides
hit/hits
hold/holds
hurt/hurts
keep/keeps
let/lets
pay/pays
prove/proves
quit/quits
sell/sells
send/sends
shake/shakes
shoot/shoots
show/shows
shut/shuts
smell/smells
spend/spends
spread/spreads
stick/sticks
wrote
became
written
become
å skrive
å bli
bit
blew
brought
built
burnt/burned
chose
cost
crept
cut
dreamt/dreamed
fed
fought
grew
hung
hid
hit
held
hurt
kept
let
paid
proved
quit
sold
sent
shook
shot
showed
shut
smelt/smelled
spent
spread
stuck
bitten
blown
brought
built
burnt/burned
chosen
cost
crept
cut
dreamt/dreamed
fed
fought
grown
hung
hidden
hit
held
hurt
kept
let
paid
proven
quit
sold
sent
shaken
shot
shown
shut
smelt/smelled
spent
spread
stuck
swear/swears
teach/teaches
understand/
understands
wake/wakes
wear/wears
swore
taught
understood
sworn
taught
understood
å bite
å blåse
å bringe
å bygge
å brenne
å velge
å koste (pris)
å krype
å kutte, skjære
å drømme
å mate
å sloss, kjempe
å vokse
å henge
å gjemme
å treffe, slå
å holde
å skade
å beholde
å la
å betale
å bevise
å slutte, gi opp
å selge
å sende
å riste
å skyte
å vise
å lukke, stenge
å lukte
å tilbringe
å spre
å sitte fast,
klistre, stikke
å sverge
å lære (bort)
å forstå
woke
wore
woken
worn
å våkne
å ha på (klær)