14 12 08 Føretaksleiinga

Comments

Transcription

14 12 08 Føretaksleiinga
Telemedisin Sogn og Fjordane
Innovasjon i Helse og omsorg
Samhandlingsprosjekt
Telemedisin Sogn og Fjordane
Samarbeidsprosjekt mellom Helse Førde, KS og alle kommunane
i Sogn og Fjordane:
Fase 1 – forprosjekt ferdig mai 2013
Fase 2 – hovudprosjekt ferdig juni 2014
Fase 3 - gjennomføring og utrulling
Samarbeidet har som hovudfokus:
•
•
•
Pasientkonsultasjonar
Akuttmedisin, VAKe
Kommunikasjon og kompetanse: Undervisning og møter
Hovudprosjektet
• Telemedisin Sogn og Fjordane
– Teknisk og organisatorisk infrastruktur (nettkapasitet, utstyr, installasjon, NHN)
– Generelle retningsliner for bruk av telemedisin (juridiske, takstar)
– Retningsliner og rutinar ved pasientkonsultasjonar relatert til hud- og
sårbehandling
– Videobasert akuttmedisinsk konferanse VAKe
– Kommunikasjon og kompetanse: undervisning og møter
– Gevinstrealisering – (tidleg avklaring av problem, redusert reiseaktivitet, redusert
miljøureining, reduserte kostnader, erstatte deler av pendling, fleire kan delta i undervisning
og møter)
Organisering av prosjektet
Styringsgruppe
Adm.dir. Jon Bolstad, leiar
Samhandlingssjef Vidar Roseth
Leiar i rådmannsutvalet Terje Heggheim
Helse- og sosialsjef Kjell Idar Dvergsdal
Klinikkdirektør Olav Hesjedal
Avdelingssjef Robert Brennersted
Avdelingssjef Lasse Lesto
Tillitsvald Ralf Johannessen
Tillitsvald Wenche Kristin Røkenes
Arbeidsgrupper –
(under utforming )
Prosjektleiing
Prosjektleiar Anne Margrethe Øvsthus
Prosjektmedarbeidar Elin Brekke Grinde
Prosjektmedarbeidar Jarle Øen
Referansegrupper
Prosjektet kan ha fleire
referansegrupper i
forhold til aktuelle tema
Følgjeforsking
eHelse og
verlferdsteknologi
Andre samarbeidsprosjekt
Prosjektgruppe
Kommunane:
Jan Helge Dale, kommuneoverlege Flora
Jan Ove Tryti, kommunelege Sogndal, PKO
Helse Førde:
Mary-Ann Refseth, psykisk helsevern
Solveig Berget Horstad, medisinsk klinikk
Høgskulen i Sogn og Fjordane:
Gro Hovland
(vara: Dagrun Kyrkjebø)
Utviklingssenteret for sjukeheimar og
heimeteneste:
Marta Strandos
Tillitsvald Arthur Norevik
Tillitsvald Randi Aven
Arbeidsgruppe for
utvalde områder
Arbeidsgruppe for
utvalde områder
Arbeidsgrupper
Arbeidsgruppe for
utvalde områder
Arbeidsgrupper i telemedisin fase 3 - tidlegfase
Prioritering
Leiar:
Prosjektstøtte:
Medlemmar:
Medlemmar:
Medlemmar:
Medlemmar:
Frå kommunane:
Frå kommunane:
Frå kommunane:
1
Barneavdelinga ut i kommunane,
inkludert oppfølging av autistar i
barnehagar
Solveig Horstad Berget
Margunn Nistad
Cathrine Gardner
Hege Kristiansen
Komm. repr. seinare i prosjektet
2
Bruk av telemedisin
mellom legar i kommunar
og sjukehus
Jan Helge Dale
Jarle Øen
Hege Kristiansen
Normund Svoen, PKO
Jan Ole Tryti, PKO
Anne Stubdal, PKO
3
Bruk av telmedisin under
opphald og ved utskriving kreftavdelinga
Ingunn Solheim Terøy
Elin Bruland
Inghild Mowatt
Mona Løvø
Vigdis Sæterlid
Geirfinn Vagstad
Jan Helge Dale
Jan Ove Tryti
4
Smittevern; undervisning til
kommunane
Anne Hellebust
Elin Brekke Grinde
Kari Anne Sunde
Laila Årnes
Ellen Katrine Bøe
5
Kommunikasjon mellom
dialyseeiningane i sjukehusa
Tone Hov
Elin Brekke Grinde
Laila Haugland
Astrid Dale
Gry Kirkeluten
6
Samarbeid mellom
kreftpoliklinikken og
infusjonspoliklinikken
NSH og LSH
Ragna Renna
Elin Brekke Grinde
Laila Haugland
Gry Kirkeluten
Jon Sverre Arnestad
Suzanna Elis
7
Høgskulen; rettleiing og
undervisning til studentar og
kontaktsjukepleiarar i
kommunane
Gro Hovland, HISF
Elin Brekke Grinde / Jarle Øen
Sara Osland, HISF
Frå utviklingssenteret:
Marta Strandos
8
Læring- og meistring
Stig Igland
Elin Brekke Grinde
Siv Monja Sjåstad
Utplassering av utstyr
Oversikt over telemedisinsk
Møterom i
utstyr i helstenesta i Sogn og
sjukeheimar
Fjordane
og sjukehus
Askvoll
2 VK
Aurland
x
Balestrand
1 VK
Bremanger
2 VK
Eid
1 VK
Fjaler
Flora
Førde
1 VK 1 J
Gaular
Gloppen
1 VK
Gulen
Hornindal
1 VK
Hyllestad
Høyanger
1 VK
Jølster
Leikanger
1 VK
Luster
x
Lærdal
x
Naustdal
1 VK
Selje
1 VK
Sogndal
x
Solund
Stryn
2 VK
Vik
x
Vågsøy
1 VK
Årdal
x
x = fått 50 000 kr i tilskot til VK til sj.heimane
SYS IKL FSS
Indre Sogn legevakt LSH
Nordfjord legevakt NSH
Nordfjord sjukehus
2 VK
Lærdal sjukehus
1 VK
Førde sentralsjukehus
7 VK
3 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
Akuttrom/mottak
1 EX60 1 E20
1 EX60 1 J
1 EX60
1 VK Sony
1 VK Sony, 1 J
1 EX60
8J
1 EX60
10 J
1J
1J
1 EX60
1 EX60
1 EX60
NAV
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
1 VK
Merknader
Sentrum og Værlandet, J komme
Sjukeheimane Svelgen og ytre Bremanger
Bestiller J til alle legane
Ventar på montering
Bestilt 1 J til
Ventar på bestilling
Bestilt
J til legar og anna helsepersonell
J Praksiskonsulenten
J Praksiskonsulenten
under bestilling?
1 VAKe
1 VAKe
1 VAKe
1 EX90 3E20
2 EX60 (NSH; LSH)
1 EX60 Sogndal
1 EX 60 1 E20 Florø
1 EX90
Hudavdelinga
Nevrologi
FSS, Førdegården
UPH Førde
BUP Førde
Nordfjord Psykiatrisenteret
Indre Sogn Psykiatrisenter
Legekontor/
kliniske avdelingar
3J
Utfordringar desember 2014
• Teknisk stabilitet i Helse Førde relatert til undervisning/møter,
først og fremst gamle videostudio (sony) og manglande
stabilitet ved bruk av virtuelle møterom.
• Skifte ut gammalt utstyr. Investering i nytt/meir utstyr – både
møteromsutstyr og personleg videoutstyr
• Forankring på leiarnivå – korleis sikre at klinikkar og avdelingar
tek i bruk telemedisin og video?
• Tilrettelegging for bruk av telemedisin – t.d. ved
pasientkonsultasjonar, timebøker og tilgjengelegheit – krev
organisering og planlegging.
• Takstar for allmennlegar
• Samhandling skjer mellom to eller fleire partar.
• Kommunane: ser at dei har stor nytte av å ta i bruk
telemedisin – aukande engasjement og interesse.
Opptatt av kven dei kan samhandle med i sjukehusa.
• Helse Førde: Aukande interesse på nokre områder.
Kvar klinikk må/bør syte for at bruk av telemedisin er ein del av dei
avdelingsvise handlingsplanar – på kva område kan ein bruke telemedisin,
kvifor ta i bruk telemedisin, kven kan/bør bruke telemedisin og korleis
organisere bruken av telemedisin!