Ungdomsrådslederens budsjettønsker til

Comments

Transcription

Ungdomsrådslederens budsjettønsker til
Ordfører
Innspill til Trysil kommunes budsjett for 2016
Årets ungdomsråd er en engasjert gjeng og vi har mange saker vi ønsker å sette på
dagsorden. Vårt fokus er først og fremst barn og unge og sakene handler derfor mest om
tiltak for dem.
Vi ønsker i år å komme med våre innspill og tanker om tiltak for budsjett 2016 nå, da vi vet
at dere framover jobber med nettopp dette.
Ungdomsrådet er opptatt av at det skal være bra å bo og leve i Trysil og vi ønsker at alle barn
og unge i Trysil skal ha de samme muligheter til å lykkes, til å komme seg gjennom skole, få
en utdanning og bli best mulig rustet til å møte arbeidslivet og voksenlivet.
Vi har en del tiltak vi da mener er viktig:
Helsesøster-tilbudet
Ungdomsrådet er som sagt opptatt av at barn og unge skal ha det bra. Dessverre er det slik
at ikke alle har det. Ferske tall fra ungdata undersøkelsen for Trysil viser at rundt 30 % av
ungdom fra 10.klasse og til og med siste år på videregående skole ofte er skuffet over seg
selv og lite fornøyd med måten de lever livet sitt på. Hva kan dette medføre og hva kan vi
gjøre for disse?
Ungdomsrådet mener at et viktig tiltak for å hjelpe er helsesøster. Tilgjengelige helsesøstre
som har tid til å lytte og følge opp er nødvendig. Et tilbud hvor barn og unge kan komme når
de har behov, uten å nødvendigvis måtte bestille time. Her kan man snakke om alt og
dersom man har behov for videre hjelp kan helsesøster bistå med dette. I tillegg til å gi hjelp
til dem som trenger det kan samtaler med helsesøster også være forebyggende.
Helsesøster er i dag tilgjengelig på alle skolene i Trysil, men kun enkelte dager eller timer. Vi
mener at dette ikke er nok. Helsesøster burde være tilgjengelig på skolen flere dager, aller
helst hele skoleuken. Det er ikke slik at man bare har behov for samtale eller er syk en dag i
uken. Hva om vanskeligheter oppstår en tirsdag og helsesøster kun er der mandager?
Ungdomsrådet har vært i dialog med helsestasjonen og fått informasjon om at de ikke har
ressurser til å øke tilbudet på skolene pr i dag men bekrefter at de ser behov for å utvide
tilbudet.
Ungdomsrådet mener at Trysil kommune må sette av mere penger til helsesøstertilbudet
slik at vi får helsesøstertilbud på skolene hver dag. Vi mener at dette bør inn allerede i
budsjettet for 2016.
Leksehjelp i skolen
En annet viktig og godt tiltak er leksehjelp i skolen. Ungdomsrådet er opptatt av at alle barn
og unge i kommunen skal ha lik mulighet til å lykkes med skolegangen. Skolen kan for mange
være vanskelig og mange får av ulike grunner ikke hjelp med lekser hjemme. Vi tenker at
leksehjelp bør tilbys på alle skolene og på alle trinn med lærere som hjelpere. De som skal
hjelpe til med lekser må kunne faget og faktisk kunne hjelpe. Leksehjelp skal ikke være et
sted hvor man bare kan sitte under oppsyn å gjøre lekser, men et sted hvor man faktisk kan
få hjelp.
På ungdomskolen kan det være en ide å dele leksehjelp inn etter fag. Fagene blir
vanskeligere og det er faglærere. Det hjelper lite å trenge hjelp med matte, og ha en
engelsklærer som skal hjelpe til.
Vi er opptatt av at ungdom skal komme seg gjennom skolen, ikke droppe ut av videregående
og få seg utdanning og arbeid. Da må vi gjøre hva vi kan for å bidra til dette. Det er lett å
miste motivasjon om man ikke henger med i skolefagene – leksehjelp kan være løsningen!
Vi mener at Trysil kommune må sette av midler til leksehjelp i skolen og at dette også bør inn
som et tiltak allerede fra 2016.
Svømmehall
Det er viktig at barn og unge lærer å svømme. Dette både for å forebygge drukning, men
også som et tiltak for den fysiske helsen.
Dagens svømmeopplæringstilbud i Trysil er minimalt og vi syns det er for dårlig. Dette
skyldes i hovedsak at vi ikke har noe ordentlig basseng.
Dagens opplæring skjer i et oppvarmet behandlingsbasseng. Bassenget er lite og det mange
som skal bruke det samme bassenget. At bassenget er lite og varmt gjør det vanskelig å
gjennomføre alt de eldste elevene skal i undervisningen. At mange skoler og skoleklasser i
tillegg til øvrige brukere skal bruke det samme bassenget gjør at det blir begrenset med tid
for hver enkelt klasse til svømming. Svømming blir bare noe man har noen ganger i året. Det
burde være ukentlig og helårlig.
Jeg vet om elever som går i videregående skole som enda ikke kan svømme. Jeg tør ikke
tenke på hva som kan skje om vedkommende skulle havne i elva eller annet større vann. Vi
har ingen å miste.
Ungdomsrådet ønsker at det settes av penger til bygging av basseng. Dette bør også
prioriteres nå.
Aktivitetsskole
Aktivitetsskole er et nytt og flott tilbud for ungdom i Trysil. Her får ungdom mulighet til å
prøve ulike aktiviteter. Her tilbys ekstremsport, topp-idrett, friluftsliv og en gruppe som
kalles fra A-Å. Kostbare og spennende aktiviteter og aktiviteter som kanskje mange ellers
ikke ville fått mulighet til å prøve.
I dag er det imidlertid kun ungdomsskoleelever som får tilbud om å være med. Det er bra at
det er et tilbud til ungdom, da det nettopp er denne gruppen som slutter med annen
organisert aktivitet, men også elever fra videregående burde fått tilbudet.
Det er viktig for den fysiske helsen og for trivselen at ungdom er i aktivitet. Dette bidrar til
fornøyde Trysilungdommer, og skaper gode minner fra oppvekst og ungdomstid. Ja kanskje
kan det være med å bidra til at vi får lyst til å komme tilbake til Trysil og bosette oss.
Vi ønsker at aktivitetsskolen skal utvides til også å gjelde for ungdom i videregåendeskolealder. Dette bør også inn som tiltak allerede for 2016.
Get-out-Trysil
Ungdomsrådet har de to siste årene, med midler fra fylkeskommunen, arrangert en
aktivitetsdag i året for barn og unge i kommunen – GET OUT TRYSIL.
Dette har vært veldig vellykket. Mange har deltatt og vi har fått mange positive
tilbakemeldinger. Slike positive ting som skjer for barn og unge er med å skape positive
minner fra oppvekst og det å bo i Trysil. Dette er igjen viktig for at man skal ønske å bosette
seg i framtiden.
Vi ønsker veldig gjerne å videreføre GET OUT TRYSIL, men det er nå slutt på midlene fra
fylkeskommunen. For å kunne videreføre dette trenger vi penger.
Vi ønsker at det settes av midler i budsjett 2016 til ungdomsrådet og vårt arrangement.
Vi har nå presentert mange gode tiltak som vi mener kan bidra til at barn og unge får en bra
oppvekst i Trysil. Tiltakene koster penger, og vi vet at det kanskje ikke er mulig å få til alt nå.
Det er imidlertid viktig at noen tiltak iverksettes. Ungdomsrådet mener at
helsesøstertilbudet er spesielt viktig og vil prioritere dette om vi må velge.
Vi håper dere tar med dere våre innspill i budsjettarbeidet framover. Takk.
For Trysil ungdomsråd
leder Synne Jørgensen