Svarene i kortform

Comments

Transcription

Svarene i kortform
GRUPPEARBEID
Hva er viktig i vår videre forhandlingsprosess?
• Hva skal til for at dette skal være interessant for vår kommune?
• Hvilke områder og temaer er våre innbyggere mest opptatt av?
• Hva er våre verste mareritt – hva er vår største frykt?
OPPSUMMERING
Hva skal til for at dette skal være interessant for vår kommune?
Svar
Kommune
Bedre kvalitet på spesialisttjenester
Mer forutsigbar økonomi
Mindre sårbarhet
Velutviklet nærdemokrati
Stedsutvikling
Nærhet til tjenester
Regionplan Agder
Songdalen
Bedre helhetlig tjenestetilbud
Sterk lokal forankring, må være ønsket i befolkningen
Summere alles styrker
Ikke storbyarroganse – ikke utvide Kristiansand, men 5 likeverdige enheter
Kristiansand 2
Tre levende lokalsentra i Birkenes
Reell politisk innflytelse
Bedre tjenestetilbud
Vekst og utvikling
Bedre infrastruktur og arealbruk
Næringsutvikling (skog, grønne skiftet)
Birkenes
Hva skal til for at dette skal være interessant for vår kommune?
Svar
Kommune
Innbyggerne ikke merke så stor forskjell, annet enn bedre tjenestetilbud
Godt lokaldemokrati med reell innflytelse
Nærhet til tjenestene
Lokal identitet, Lillesand bestå som by med egen identitet
Åpne og ryddige prosesser mot innbyggere og ansatte
Ikke økte avgifter
Blomstrende næringsliv, bedre økonomi, sterkere fagmiljøer
Lillesand
Lokal identitet
Steds- og sentrumsutvikling (Tangvall)
Nærhet til demokrati, lokalpolitisk lederskap
Næringsutvikling i Søgne/Songdalen-området
Lokal tjenestedekning
Lokal struktur for barnehager, skoler, omsorg m.v.
Planleggingskapasitet, spesielt overordnede planer, stort pluss
Søgne
Identitet, alle må føle tilhørighet både til eget bosted og kommunen
Får et bedre tjenestetilbud (jfr. felles brannvesen, Midt-Agder friluftsråd)
Bedre tjenestetilbud med ulike lokale kvaliteter
Størrelse betyr noe.
Synlighet nasjonalt.
Sørlandet trenger en sterk motor.
Mer mangfoldig tilbud
Kristiansand 1
Hvilke områder og temaer er våre innbyggere mest opptatt av?
Svar
Kommune
Innflytelse og medvirkning
Nærtjenester, skole, barnehage, helse og omsorg
Bygdeutvikling
Frivilligheten, dugnad, kultur
Næringsutvikling og arbeidsplasser
Infrastruktur, vei, bredbånd
Effektiv administrasjon
Birkenes
Nærhet til dagens tjenester, må beholdes
Nærhet til lokalpolitikere
Redd for å bli en bydel, kan fort føle seg som en liten del. Hvordan forhindre dette
Bevare de små lokalsentrene/samfunnene
Søgne
Minst like godt tjenestetilbud
Nært, med god kvalitet
Må kunne treffe mennesker/servicetorg
Skatter og avgifter
Velfungerende transport/infrastruktur
Størrelse/lokaliseringsattraktivitet
Kristiansand
Fortsatt nærhet til lokale tjenester ,politikere og arbeidsplasser
Nærhet til omsorgstjenester,
Kultur/kulturforskjeller, være med på å påvirke eget sentrum/lokalmiljø
Involvering , ærlighet og realisme (god informasjon og involvering)
Effektivitet (saksbehandlingstid, digitalisering)
Lillesand
Hvilke områder og temaer er våre innbyggere mest opptatt av?
Svar
Kommune
Nærhet til tjenester og funksjoner
Kvalitet på tjenester
Stedsutvikling
Lokal selvbestemmelse i forhold til areal
Ærlighet og troverdig prosess
Songdalen
Bedre helhetlig tjenestetilbud (mangfold og nærhet)
Åpenhet, informasjon og påvirkning (nærdemokrati)
Involvering
Kommunikasjon og infrastruktur (veinett, rør, IKT, o.s.v.)
Kristiansand 2
Hva er våre verste mareritt – hva er vår største frykt?
Svar
Kommune
Konkurser i nærsenterområdene (f.eks. Tangvall)
Alt flyttes til Sørlandsparken, stor arbeidsledighet
Frykter for nedleggelse av skoler, barnehager, legesenter, omsorg
Dårlig kommuneøkonomi , økt eiendomsskatt
Sentralisering og manglende innflytelse
Søgne
Bare en bydel
At Kristiansand bare er opptatt av å bli større
Alt blir bare verre; tjenestetilbud og økonomi
Ikke innflytelse
Utrygt å være kommunalt ansatt
Distriktene blir en salderingspost
Mister lokal identitet
Lillesand
Den store selvtilfredse byen, som forholder seg til et innland som de ikke kjenner
Mangel på forståelse
Robust sterk by som har mest fokus på containerhavna o.l.
Hva da med Engeslandtunet o.l.? Hvordan få oppmerksomhet for små prosjekter og lokale
behov?
Birkenes
Oss og dem i stedet for VI
Svekket lokaldemokrati
Hver enkelt person får mindre å si
Økt sentralisering
Svekket tjenestetilbud i distriktene
Kristiansand
Hva er våre verste mareritt – hva er vår største frykt?
Svar
Kommune
For stort og for fjernt byråkrati
Dyrt, vanskelig tilgjengelig, upersonlig
Avstand til politikerne
Krangling og konflikt (f.eks. geografisk fraksjonsvirksomhet)
Kristiansand
Stort byrårati
Stor distanse til politikere
Brutte avtaler om nærhet til tjenester (må være innstilt på å holde avtaler)
Generell misnøye
Nedlagte institusjoner og lokalsamfunn
Songdalen
OPPSUMMERING