SI`ste Nytt Elverum-Hamar 04-2015

Comments

Transcription

SI`ste Nytt Elverum-Hamar 04-2015
SI’ste Nytt 4/ 2015
I N F O R M A S J O N F R A P R A K S I S K O N S U L E N T E N E I D I V I S J O N E LV E R U M - H A M A R
Pakkeforløp for kreft
Informasjon til pasienten
Fra 1. September 2015 er det 28 pakkeforløp for kreft og 31
diagnoseveiledere. Pakkeforløp for kreft sikrer bedre og enhetlige pasientforløp ved mistanke om kreft.
Den som igangsetter pakkeforløpet informerer pasienten. I det
man gir henvisningen status som kreftpakkeforløp må fastlegen
informere pasienten om pakkeforløp og at man henviser til
dette fordi det kan være en ondartet tilstand.
Effektiv og korrekt bruk av kreftpakker, og godt samarbeid,
forutsetter at fastlegen (FL) setter seg inn i retningslinjene fra
Helsedirektoratet.
Filterfunksjon og begrunnet mistanke
For å sette igang pakkeforløp skal det være begrunnet
mistanke. Det forutsetter at legen har brukt filterfunksjonen.
Denne filterfunksjonen ivaretas i en del tilstander av fastlegen
(FL). I en del tilstander er det sykehuset som har filterfunksjon.
Diagnoseveileder ved organsykdom som kan gi
mistanke om kreft
Ved organsykdom som kan gi mistanke om kreft, må FL
sjekke diagnoseveilederen og hvem som har filterfunksjon.
Filterfunksjon hos FL: FL foretar nødvendig utredning. Utredning gir begrunnet mistanke om kreft. FL henviser som pakkeforløp. FL skriver dette tydelig i henvisningen. FL informerer
pasienten.
Filterfunksjon ved sykehuset: FL henviser til sykehuset for utredning på vanlig måte (dvs. ikke pakkeforløp). Sykehuset foretar
utredning. Utredning gir begrunnet mistanke om kreft.
Sykehuslege setter igang pakkeforløp. Sykehuset informerer
pasienten.
Diagnostisk pakkeforløp
Den eneste tilstanden hvor det ikke er en klar filterfunksjon,
er ved "diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke
symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft."
Ved diagnostisk pakkeforløp må FL være særdeles ryddig med
henvisningen slik at medisinsk avdeling ikke blir unødig belastet.
Det må tydelig fremgå hva som er symptomer, funn og sydomsbilde som gir begrunnet mistanke. FL må skrive konkret at det
er pakkeforløp hvis han/hun mener det. Dersom det ikke er
begrunnet mistanke skriver man ikke noe. Det er ikke korrekt å
be sykehuset ta stilling til om det skal være pakkeforløp.
PK SI Elverum
Kristine Gaarder, [email protected] - Tlf: 984 33 597
PK SI Hamar
Ragnhild Dybvig, [email protected] -
Informasjonen gis muntlig og skriftlig. Pasientbrosjyre lastes
ned fra Helsedirektoratets side. Spesielt eldre pasienter som har
behov for planlegging og samordning med pårørende må også
være innforstått med at kreftpakke innebærer rask utredning
med korte frister.
Forløpskoordinator
Alle avdelinger som er involvert i kreftpakkeforløp har en
forløpskoordinator som sørger for logistikk. Denne skal sikre at
utredning og/eller behandling er koordinert og samordnet.
Både lege og pasient kan ta kontakt. Forløpskoordinatoren er
knyttet til diagnose og relevant avdeling. Kontaktinformasjon
finnes under aktuell diagnose på sykehusets nettside.
Roald Torp, avdelingsoverlege indremedisin SI Hamar Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent SI Hamar
Indremedisinske pakkeforløp
Lymfomer
Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft.
■ Metastaser med ukjent utgangspunkt
■ Myelomatose
■ Akutt leukemi
■ KLL
■
■
Indremedisin har «filterfunksjon» for pakkeforløp med mistanke om:
■
■
nevroendokrine svulster
hjernekreft
(Når fastlegen har begrunnet mistanke om hjernekreft, sendes
henvisning direkte til nevrolog som tidligere). Henvisninger skal
til medisinsk avdeling, ikke til kreftenheten.
Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent SI Hamar
Laboratoriefag
e-læringskurs
Det er ingen ting i veien for å ringe eller sende mail om man
ønsker å drøfte problemstillinger rundt rekvirering og tolking
av svar med legespesialister innen laboratoriefagene.
Det er satsing på e-læringskurs i Helse Sør-Øst. Disse kursene
ligger tilgjengelig for alle på https://laeringsportalen.helsesoroest.no
Under finner dere kontaktinformasjon for direkte kontakt.
Telefonnumrene vil også komme med i høstens utgave av
Fagkontakter.
Man kan enkelt lage seg en profil og logge seg inn og få
tilgang på kursene.
Med økte krav til kompetanse i kommunene og stadig dårligeSpesialister i medisinsk biokjemi:
re økonomi både i sykehuset og i kommuner, er dette et godt
Jon Elling Whist | tlf. 977 54799
og gratis supplement til andre former for kompetansedeling
Solveig Meyer Mikalsen | tlf. 974 04 924
mellom sykehus og kommuner. Mange av kursene er rettet
mot sykepleiere, men det er også kurs som er veldig aktuelle
■ Spesialist innen immunhematologi og transfusjonsmedsin:
for leger (vurdering av samtykkekompetanse, basale smitte Jens Kronborg | 928 64 916
vernrutiner, kommunikasjon via tolk osv.) Det vil stadig lages
epost: [email protected]
nye kurs som legges ut på portalen.
■
Spesialist innen immunologi:
Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum
Kolbjørn Høgåsen | tlf 979 59 076 epost: [email protected]
■
■
Kontakttelefon for patologi: 61 27 21 48
■
Kontakttelefon for medisinsk mikrobiologi: 61 27 29 05
Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum
Oppfølging av pasienter etter konisering
Det er nye retningslinjer for oppfølging av pasienter etter konisering for CIN2+(CIN2/CIN3/AIS) på livmorhalsen.
Forebyggingskonferansen
Scandic Hotel Hamar, 29. oktober 2015, kl. 09.00-15.15.
Vi minner om årets forebyggingskonferanse med et spennende
program for fastlegene. Konferansen er godkjent med 6 timer
for valgfrie kurs. Deltakeravgift inkludert lunsj er kun kr. 600.
Elektronisk påmelding innen 10. oktober 2015 til: www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/aktiviteter
Program:
Gynekologisk avdeling vil følge opp pasienter uten sikker fri
rand etter konisering og pasienter med AIS (adenocarcinoma
in situ). Dersom prøver er normale vil pasienten etter hvert
overføres til fastlege for kontroll.
09.00-09.30 Registrering. Kaffe/te og frukt.
09.30-09.40 Velkommen!  Morten Lang-Ree, adm. dir. SI09.40-10.20
Gode sammen! Åge Skinstad, tidligere langrennssjef Norges Skiforbund,
nå direktør NHO Innlandet
10.20-10.30 Pause
10.30-11.10 Hvordan kan forebygging bidra til en bedre alderdom? }
Anders Grimsmo, lege og professor ved NTNU
11.10-11.50 Hvorfor ikke skape helse!  Michael de Vibe, lege, familieterapeut, kvalitetsutvikler av helsetjenester ved Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten
11.50-12.35 Lunsj
12.35-13.05 Hoftebrudd stjeler livskvalitet og leveår!  Ove Talsnes, overlege SI Elverum, Synnøve Kandola Kolstad, hjelpepleier og Monica Berg,
fagutviklingssykepleier Moen Sykehjem, Elverum
13.05-13.25 Kreft – Hva forebygger? Hvordan kan helsepersonell understøtte pasientens eget ansvar? Marit Jordhøy, overlege og professor II, SI
Elverum-Hamar
13.25-13.45 Det du putter inn kommer ut!  Trygve Hveem, brukerrerepresentant
13.45-14.00 Pause
14.00-14.20 Hvordan forebygge u-helse?  Lotta Sjåfjell, psykolog og
stedfortredende leder for Stange-hjelpa
14.20-15.05 Unge og kroppsidealer Finn Skårderud, psykiater og professor, forfatter
15.05-15.15 Avslutning Grethe Fossum, samhandlingsdirektør SI
Anne Birthe Lømo, avdelingssjef gyn/føde divisjon Elverum-Hamar
Praksiskonsulentene
■CIN2+
og frie render etter konisering: til fastlege for kontroll.
■Det
skal tas cytologi og HPV test etter 3-6 mnd. Patologiremissen må merkes med indikasjon for HPV etter konisering
da patologene ellers ikke vil vite at de skal teste på HPV.
■Dersom
1. cytologi er normal og de er HPV positive: ny celleprøve og HPV om 6 mnd.
■Der
cytologi er normal og HPV negative: kun cytologi og HPV
test hvert tredje år i minimum 10 år.
■Dersom
2. cytologi er normal, men HPV er positiv etter
denne prøven, skal pasienten henvises til gynekolog for nye
biopsier og kolposkopi.
■Dersom
det er unormal cytolog etter konisering i prøvene 3-6
måneder eller etter nye 6 måneder, skal pasienten henvises til
gynekolog.

Similar documents