Den tyske okkupAsjonen Av noRge

Comments

Transcription

Den tyske okkupAsjonen Av noRge
Påmelding
Seminaret er gratis
Påmelding sendes
[email protected]
innen 1. mai 2015.
Det tas forbehold om
endringer i programmet.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med
spesialrådgiver Jan Erik Raanes, FAKT
M: 48 16 14 99
Arrangør
Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT)
i samarbeid med Institutt for forsvarsstudier (IFS)
Den t yske
okkupasjonen
av Norge
8. mai 2015
P r o g r a m fa g s e m i n a r
Ridderhuset, Akershus festning
Den tyske okkupasjonen av Norge
Mange av temaene knyttet til okkupasjonen er velkjente fra periodiske
debatter i media og en bokproduksjon
som synes stadig økende. Stormaktsspillet forut for overfallet, den militære
og sivile motstanden, London-regjeringen og de allierte, Nasjonal Samlings rolle og rettsoppgjøret har fått
mye oppmerksomhet fra forskere og
journalister. Mindre oppmerksomhet
har vært viet temaer som vanskelig
lot seg innpasse i den patriotiske minnekulturen som dominerte i Norge
og andre vesteuropeiske land de
første tiårene etter 1945.
Flere av disse temaene er blitt løftet
frem i den nyere internasjonale forskningen omkring nazistenes imperiebygging og befolkningspolitikk:
rasepolitikken, integrasjonen av de
okkuperte områdene i Tysklands
krigsøkonomi, den ideologiske ensrettingen.
Dette fagseminaret skal forsøke å
plassere okkupasjonen av Norge i
et bredere perspektiv ved å presentere resultater fra forskning omkring
temaer som ikke har vært fremtredende tidligere.
Arrangørene av fagseminaret ønsker å gi et bilde av bredden i den nye
forskningen om okkupasjonen. Mediene ynder å snakke om temaer som
angivelig er blitt «fortiet» av tidligere
okkupasjonsforskning, men det dreier seg vel så mye om å integrere internasjonale perspektiver i den norske
forskningen.
De inviterte historikerne skal snakke
om tre tematiske kretser: Økonomisk
samarbeid med okkupasjonsmakten
og tvangsarbeid; Kollaborasjon og
motstand i byråkratiet og politiet;
og Jødenes skjebne. Bidragene om
det første temaet kan knyttes til et
større forskningsprosjekt om tvangsarbeid i Norge, som er i ferd med å
bli avsluttet. Bidragene om det andre
temaet presenteres av forskere tilknyttet HL-senterets pågående prosjekt
«Demokratiets institusjoner i møte
med en nazistisk okkupasjonsmakt:
Norge i et komparativt perspektiv».
Det tredje temaet dekkes av forskere som er eller har vært tilknyttet
Jødisk Museum. Den danske historikeren Claus Bundgård Christensen vil
avslutte seminaret ved å sette den
norske okkupasjonen inn i et bredere,
vesteuropeisk perspektiv.
Program
09.00: Åpning av fagseminaret
v/ forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
09.15
Introduksjon v/Tom Kristiansen
Tema
11.40Spørsmål/diskusjon
12.00Lunsj
Tema
Økonomisk samarbeid
og tvangsarbeid
Ordstyrer: Harald Espeli
Jødenes skjebne
Ordstyrer: Arnfinn Moland
09.40 Samarbeid til nasjonens beste
eller bistand til fienden?
Anette Homlong Storeide
Førsteamanuensis i kulturhistorie.
13.00
Holocaust i Norge: En ny
forståelse av anti-jødisk politikk
i Norge 1940-45
Bjarte Bruland, Cand philol. Frilanshistoriker.
Tidligere faglig leder ved Jødisk Museum.
10.00
Med tvang ble Festung Norwegen bygget. Organisation
Todt og arbeidsinnsatsen i Norge
Gunnar D. Hatlehol
Institutt for historiske studier, NTNU.
13.20
Flukt og fluktruter for
norske jøder
Mats Tangestuen
Cand philol. Faglig leder ved Jødisk Museum.
10.20Spørsmål/diskusjon
13.40Spørsmål/diskusjon
10.40 14.00Pause
Pause
Tema
Tema
Kollaborasjon og motstand
i byråkratiet og politiet
Ordstyrer: Ole Kristian Grimnes
Okkupasjonen av Norge i
et vesteuropeisk perspektiv
Ordstyrer: Rolf Hobson
11.00 En nasjonalsosialistisk institusjon? Kollaborasjon og motstand i Politidepartementet,
1940–1945
Kjetil B. Simonsen, HL-senteret.
14.15 Et komparativt blikk på
okkupasjonen 1940–45
Claus Bundgård Christensen
Lektor ved Roskilde Universitet.
11.20
Norsk politi i skuggen av SS
Øystein Hetland, HL-senteret.
Slutt ca. 14.45.