Hva har implementering av LCP- «Livets siste dager» hatt å si for

Comments

Transcription

Hva har implementering av LCP- «Livets siste dager» hatt å si for
Kva har implementering av LCP- «Livets siste dagar» hatt å sei for
kompetanseheving i små kommunar?
Britt Enny
Haugland
Einingsleiar Pleie,
rehabilitering og omsorg
Åseral
kommune
Erfaringskonferanse LCP "Livets siste dager" UIA 12. november 2015
Åseral
•
•
•
•
•
•
930 innbyggarar
Jord- og skogbruk
Hei- og fjellområde
3 alpinsenter
Vasskraftkommune
Dei friskaste i landet
Erfaringskonferanse LCP "Livets siste dager" UIA 12. november 2015
«Smått er godt»
har sårbarheter
årlege brukarundersøkingar med brukarar og pårørande
må velge kva som er viktig for brukarar og pårørende
100% av dei som arbeider i Pleie, rehabilitering og
omsorg er fag- eller høgskuleutdanna
Satsingsområde i avdelinga:
Demensomsorgens ABC (100 % tilbod)
Internundervisning
Vidareutdanning : avansert sjukepleie/ master i klinisk sjukepleie
Fagnettverka i fylket: demensteam, lindrande omsorg, rehabilitering,
velferdsteknologi
Nasjonal pasientsikkerhetskampanje; Heilhetleg pasientforløp
Dagsenter for heimebuande demente
Erfaringskonferanse LCP "Livets siste dager" UIA 12. november 2015
Kva har implementeringa av LCP –»Livets siste dagar» hatt å sei for kompetansehevinga i ein
liten kommune?
Positivt
Negativt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryggande og godt verktyg for meg og pasient
God dokumentasjon
Ein ekstra tryggleik i forhald til pleia eg gjer til brukar
Ei god sjekkliste
Forutsigbart/ trygt
Veldig bra tiltak for brukar og pårørande
Sikrar brukar tilsyn og god oppfølging i den siste fasa av
livet, kontroll at brukar har det betre
Sikrar smertelindring i terminalfasen
Fint at alle fylgjer same prosedyre, uavhengig av kven som
er på vekt
Godt hjelpemiddel i forhald til observasjon
Kontinuitet i pleia
Kvalitetssikring, sida det er klare klokkeslett
Enkelt å utføre
Positivt det er i papirutgåve
Får fram kva brukar hadde ynskje i ft andelege behov
Brukar blir ivaretatt på alle områda: psykisk, fysisk, sosialt
og åndeleg- og at pårørande ikkje blir gløymt
Veit det går mot livets slutt når skjema blir tatt i bruk
Betre opplæring
Ikkje praktisert det sjølv
Noen leger er tilbakehaldne med oppstart
Noen spørsmål er vanskelig å svare på
Ynskjer dataversjon
Erfaringskonferanse LCP "Livets siste dager" UIA 12. november 2015
KVA HAR IMPLEMENTERINGA AV LCP- «LIVETS SISTE DAGAR
HATT Å SEI FOR KOMPETANSEHEVINGA I EIN LITEN KOMMUNE?
• Meir samarbeid på tvers av fag og utdanningar
• Tryggleik sjå dei ansatte i ein sårbar fase for brukar og
pårørande
• Terminal omsorg blir kvalitetssikra
• Ført til ein meir interesse for prosessar i ein terminal
fase, auka kompetanse på klinisk observasjon sjå pleiar
• Utviding av kompetansen på andre felt; for eksempel
medisin, andeleg omsorg, kommunikasjon.
• Eit enkelt verktyg med store konsekvensar
Erfaringskonferanse LCP "Livets siste dager" UIA 12. november 2015

Similar documents