li0064

Comments

Transcription

li0064
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
li0064
Watnås-saken
i bok og på TV
forbindelse med dette har
man filmet i Sigdal og intervjuet personer med kjennskap til Watnås-saken.
Enkelte Hjemmefront-folk
som har kontaktet DT -BB de
siste to dagene har reist tvil
om ektheten av
de dokumentene
avisen har fått
overlevert. Særlig
fremheves
det den litt kryptiske meldingen
der det blant annet heter den 24 .
mars 1945 at «vi
har nettopp hatt
ære og glede å
ha besøk av distriktsoffiseren som er britisk
offiser fra Montgomerys
arme». Hvordan kunne områdesjefen i Modum og Sigdal skrive dette, når han
selvsagt visste at distriktsoffiseren var norsk, bosatt i
Drammen og arbeidet under
dekknavn Jakob?
utgitt i 1984, gjenga første del
av dette brevet - nemlig det
som omhandler besøket fra
den britiske «distriktsoffiseren». Også i denne boken
omtales han som en britisk
offiser fra Montgomerys
arme. Del to av brevet, som omhandler
likvidasjoner, omtales ikke i denne boken.
Likeledes hevdes
det at det er usannsynlig at en områdesjef beordret likvidasjon. Dette var
en avgjørelse som
ifølge ordre skulle
tas på et høyere
nivå.
SN
O
Likvidasjonen av
Ole Isaksen Watnås som DT-BB
omtalte lørdag og
mandag blir belyst
både i en ny bok
og i et TV-program som sendes i
begynnelsen av
november.
.,. Odd Myklebust
Forfatteren Egil illateig har
skrevet bok· om Hjemmefrontens Iikvideringer. Den
lanseres av Tiden forlag 4.
november. Aftenposten mener å vite at illateig har funnet at det ble begått nærmere 200 slike Iikvideringer.
Watnås omtales
illateig ønsker ikke selv å
kommentere dette tallet, men
bekrefter at Watnås-saken er
en av Iikvideringene som
omtales. Dagen etter kommer
Brennpunkt-redaksjonen
i
NRK1 med et program om likvideringene under krigen. I
Kjent tidligere
Dette brevet har imidlertid
vært kjent tidligere. De hjemmefrontmenn som skrev boken «Motstandskampen i
Modum og Sigdal» som ble
Til Sverige
Nå kjenner historikere også
til andre tilfeller der ordre
om Iikvidasjon ble gitt på
område-nivå. Selvsagt kan
områdesjefen i Modum og
Sigdal også ha rådført seg
med distriktssjefen, uten at
dette fremgår av dokumentasjonen. Det eneste sted der
distriktssjef Jakob nevnes
vedrørende Iikvidasjonen av
Ole Isaksen Watnås, er når
den lokale hjemmefront-
mann Arnfinn i Sigdal argumenterer for transport til
Sverige. Da svarer områdesjef den 12. mars:
«.. .jeg kan ikke uttale mig
om event. transp. til S. det må
i tilfelle Jakob ordne. Men det
er utvilsomt meggt farlig å
innlate seg på dette. og jeg
fraråder det nå det bestemtesre..... » (understrekninger foretatt av områdesjefen).
Ifølge papirene ble Jakob
rådspurt i forbindelse med
en diskusjon om Iikvidasjon
aven annen person. Det
skjedde 30. januar 1945, og
områdesjef Erik Mo skriver
til dekknavn Dalnes i Sigdal:
«Takkfor rap. ang. spionen.
Jeg har tidligere underrettet
Jakob om ham. og han svarer
at hvis vi kan få likvidert ham
på en stilfærdig måte slik at
han forsvinner sporløst. er det
en udmerket løsning. Kan De
ikke greie det, er det ikke annet å gjøre enn la ham være
der i fred, bare sørge for at
han ikke oppdager noe. Når
våre folk vet om ham. skulde
han vel ikke ha sjanser til å få
utrettet ·noe. Men. - en sporløs
forsvinning ville være en god
løsning.»