Gangemesteren Steg 1: Læremesteren

Comments

Transcription

Gangemesteren Steg 1: Læremesteren
Gangemesteren
Nybegynner Scratch

P DF
Introduksjon
Idagskalvilageetnyttigspill,nemligetspillsomhjelperossålæreandreting.Viskalfåhjelptilålæregangetabellen!
Steg1:Læremesteren
Viskaletterhvertlageetspillhvorvifårtilfeldigespørsmålfragangetabellen.Etteratvisvarerfårviviteomviklarteåsvare
riktig,ogvivilogsåfålitthjelpfrategningerpåskjermen.Menførstintroduserervi Læremester somskalhjelpeossmed
gangetabellen.
Sjekkliste
Startetnyttprosjektogslettkattefiguren.
Leggtilennyfigurvedåklikkepå
Læremester .
.VelgenavWizard-figurenenestennedersti Mennesker -kategorien.Kallfiguren
Viskalnåbruke tilfeldigtall -klosserslikat Læremester kanspørreossomtilfeldigegangestykker.Skrivdetteskriptet:
når
klikkes
si tilfeldigtallfra 2 til 10
i 2 sekunder
si ganger i 2 sekunder
si tilfeldigtallfra 2 til 10
i 2 sekunder
Testprosjektet
Klikkpådetgrønneflagget.
Stiller Læremester degetgangestykke?
Viskaletterhvertsehvordanvikanfå Læremester tilåsiheleteksten,istedetforbareetordomgangen.
Foreløpigkanduikkesvare Læremester (ihvertfallikkemeddatamaskinen,prøvgjerneåregneutsvaretogsidettildem
somsittervedsidenavdeg).
Steg2:Datamaskinenerenkalkulator
Duharkanskjeikketenktpådet,mendatamaskinenerenveldigflinkkalkulator.Detengelskeordetcomputerbetyrtilogmed
regnemaskin.ViskalnåsepåhvordanvifårScratchtilågangesammentall.
Sjekkliste
ForåfåScratchtilåregnebrukervi Operatorer -klosser.Prøvforeksempelådragangeklossen-med * -tegnet-til
skriptområdetpåhøyresiden.Skrivinntotallogklikkpåklossen.Scratchregnerdautsvaretpågangestykket.
Vivilnåkombineregangeklossenmed tilfeldigtall -klossen,menforåfådettetiltrengervienmåteåhuskedetilfeldige
tallene:Variabler.Gåtil Data -kategorienoglagtrenyevariabler: tall1 , tall2 ,og riktigsvar .Ladegjeldeforallefigurer.
Skrivnåetheltnyttskript(ladetliggevedsidenavdetskriptetduskreviforrigesteg).
nårjegmottar Nyttspørsmål
▼
sett tall1
▼
til tilfeldigtallfra 2 til 10
sett tall2
▼
til tilfeldigtallfra 2 til 10
sett riktigsvar
▼
til
tall1 * tall2
Prøvåklikkepåskriptetforåtestedet(sidendetikkestartermedetgrøntflaggkanviikketestedetpådenvanlige
måten).Omduserpåvariablenepåscenenskaldeendreseghvergangduklikkerpåskriptet.Er riktigsvar rett?
Steg3:Etskikkeligspørsmål
Laossseomvikansettesammendissetallenetiletskikkeligspørsmål.
Sjekkliste
Lagennyvariabel, spørsmål .Ogsådenneskalgjeldeforallefigurer.
Klossen settsammen kanbrukesforåsettesammenfleretallogord.Viskalnåbruketo settsammen -klosserpådenne
måten:
settsammen settsammen Dettegirossplasstiltretallellerord.Herkanviputteinn tall1 ,teksten ganger og tall2 .Passpåatduharmellomrom
førogetter ganger ,detserbestutda.Omduklikkerpådenførste settsammen -klossenvildusehvordandenferdige
tekstenblir.
Leggdenneklossentilnedersti Nyttspørsmål -skriptet:
nårjegmottar Nyttspørsmål
▼
sett tall1
▼
til tilfeldigtallfra 2 til 10
sett tall2
▼
til tilfeldigtallfra 2 til 10
sett riktigsvar
sett spørsmål
▼
▼
til
tall1 * tall2
til settsammen settsammen tall1 ganger tall2
Nåskalvifå Læremester tilåstilleossspørsmåletviharsattsammen.Byttutdetførsteskriptet(meddetgrønne
flagget)duskrevmeddette:
når
klikkes
sendmelding Nyttspørsmål
▼
ogvent
spør spørsmål ogvent
Testprosjektet
Klikkpådetgrønneflagget.
Stiller Læremester degetskikkeligspørsmål,foreksempel 9ganger6 ?
Erspørsmåleneforskjelligehvergang?
Omduvilhaenlitenutfordringkanduprøveåbrukeflere settsammen -klosserslikatspørsmåletblirforeksempel Hvaer
9ganger6? .
Steg4:Ersvaretriktigda?
Nåsomvikansvarepåspørsmålvilviogsåviteomvisvarerriktig.
Sjekkliste
Duserkanskjeat riktigsvar visespåscenen?Dablirdetjoikkesærligvanskelig!Tabortallevariablenefrascenenvedå
gåtil Data -kategorienogfjernhakenforanhvervariabel.
Nåskalvibrukeen hvisellers -klossforågjøreforskjelligetingettersomdusvarerriktigellerfeilpågangestykkene.Utvid
deteneskriptetdittpådennemåten:
når
klikkes
sendmelding Nyttspørsmål
▼
ogvent
spør spørsmål ogvent
hvis
svar = riktigsvar
si Ja,såflinkduer! i 2 sekunder
ellers
si Nei,detblevisstfeil. i 2 sekunder
Klossen svar huskersvaretduskrivernår Læremester spøromgangestykket.
Testprosjektet
Klikkpådetgrønneflagget.
Hvaskjeromdusvarerriktig?
Klikkdetgrønneflaggetigjenforåfåennyoppgave.Hvaskjeromduikkesvarerriktig?
Steg5:Fleregangestykker
Istedetforåmåttetrykkedetgrønneflaggetheletiden,kanvibe Læremester omåstilleossflerespørsmål!
Sjekkliste
Vibrukerførsten gjenta -klossslikatvikanfåflereoppgaver.Leggmerketilatviogsåsenderen Nyttspørsmål -melding
hvissvareterriktig.Hvissvareterfeilstillervidetsammespørsmåletengangtil.
når
klikkes
sendmelding Nyttspørsmål
▼
ogvent
gjenta 10 ganger
spør spørsmål ogvent
hvis
svar = riktigsvar
si Ja,såflinkduer! i 2 sekunder
sendmelding Nyttspørsmål
▼
ogvent
ellers
si Nei,detblevisstfeil. i 2 sekunder
Vikanogsåtellepoenghvergangdusvarerriktig.Forågjøredettetrengerviennyvariabel, Poeng .Denneskalgjelde
forallefigurer,ogdennelarviværepåscenenslikatviserden.
Leggtilenklossiskriptetsomsetter Poeng til 0 rettetteratdetgrønneflaggetklikkes.
Leggogsåtilenklosssomendrer Poeng med 1 hvis svar erriktig.
Testprosjektet
Klikkpådetgrønneflagget.
Fårduflereoppgaverutenatdumåtrykkepådetgrønneflagget?
Fårduetpoenghvergangdusvarerriktig?
Klarerdu10poeng?
Steg6:Litthjelpkanskje...
Tilsluttskalvisepåhvordan Læremester kangiosslitthjelpmedgangestykkene.Enmåteåtenkepågangestykkereratvi
harmangetingsomviplassererietrutenett.Foreksempelkanvitenkepå3ganger4som3radermed4elefanterihver
somdette:
Hvisviikkehuskerhvormye3ganger4er,kanvidatelleelefanterogfinneutatsvareter12.
Sjekkliste
Leggtilennyfigursomvikanfålitthjelpfra.Dukanvelgehvilkenfigurduvil,menviharbrukt Dyr/Elephant .Gifiguren
navnet Hjelper .
ForåtegneetrutenettmedHjelperebrukervito gjenta -klosseritilleggtil stempleavtrykk somtegnerHjelpernepå
skjermen.Skrivdetteskriptetpå Hjelper -figuren:
nårjegmottar Tegnhjelper
▼
slett
settstørrelsetil 20 %
vis
settytil 140
gjenta tall1 ganger
settxtil -140
gjenta tall2 ganger
stempleavtrykk
endrexmed 40
endreymed -25
skjul
Omduharbruktenannenfigursom Hjelper kandethendedumåbrukenoenandretallidetteskriptet.Prøvisåfall
førståforandrepå settstørrelsetil20% -klossen.
Nåskalvitegnedetterutenettethvergangvilageretnyttspørsmål.Klikkpå Læremester ,ogleggtilenklossnedersti
Nyttspørsmål -skriptet:
nårjegmottar Nyttspørsmål
▼
sett tall1
▼
til tilfeldigtallfra 2 til 10
sett tall2
▼
til tilfeldigtallfra 2 til 10
sett riktigsvar
sett spørsmål
▼
▼
til
tall1 * tall2
til settsammen settsammen tall1 ganger tall2
sendmelding Tegnhjelper
▼
Testprosjektet
Klikkpådetgrønneflagget.
Tegnesdetetrutenettavhjelperetilhveroppgave?
Flereutfordringer
Dukanforandrehvorvanskeligegangestykkeneervedåforandretallenei tilfeldigtall -klossene.
Omdugir Hjelper fleredrakterkandubrukeen nestedrakt -klossi Tegnhjelper -skriptetforåfålittvariasjoni
hjelperfigurene.Omdugjørdetteerdetenklestomdrakteneeromtrentlikestore.
Kanskje Læremester kangilittmerhjelpnårmansvarerfeil?Klarerdufåhennetilåsi Nei,detriktigesvareter
større eller Nei,detriktigesvaretermindre ?
Læremester kanmyerart!Kanskjehunkanlærebortandretingenngangestykker?
Lisens: CCBY-SA4.0 Forfatter: GeirArneHjelle

Similar documents