Handouts Signe Karen Dørheim

Comments

Transcription

Handouts Signe Karen Dørheim
SØVN OG PSYKE
I
PERINATAL PERIODEN
Signe Dørheim, MD, PhD
Psykiater
Sandnes DPS Poliklinikk
Stavanger Universitetssykehus
Nordisk Marcé konferanse, Oslo, sept. 2015
OVERSIKT
• Studier fra Stavanger, 8 uker postpartum (2009)
• Søvn og depresjon – risikofaktoer i en populasjon, n=2800
• Prospektiv og objektiv søvnregistrering hos 42 kvinner
• Studier fra A-Hus, ABC cohort (2012-2015) n=3750
•
•
•
•
3. trimester
Søvn og depresjon før og etter fødsel
Personlighet
Søvn 2 år etter
• Konsekvenser for behandling
2
1
ASSOSIERT MED SØVNPROBLEMER
(PSQI >5)
(N=2791) ADJ. ODDS RATIOS, ALL P<0.01
Depression, EPDS >=10
6.4 (4.2-9.8)
Earlier sleep problems
3.1 (2.3-4.0)
Primipara
1.7 (1.3-2.1)
Combined bottle and breast
1.5 (1.1-2.1)
Male baby
1.3 (1.0-1.6)
Length of pregnancy
0.9 (0.8-1.0)
Age of baby
0.9 (0.8-1.0)
Separate room
0.7 (0.5-1.0)
0
1
2
3
4
5
6
7
Dørheim et al, Sleep 2009
SØVNREGISTRERING OBJEKTIVT OG PROSPEKTIVT
• 42 kvinner
• 21 EPDS ≥10
• 21 EPDS <7
• 10 uker postpartum
• To uker
• Søvndagbok
• Aktigrafi
2
AKTIGRAFI, VÅKEN-TID
EPDS scores
EPDS<7
Paritet
EPDS ≥ 10
Primipara (n=10)
Multipara (n=30)
01:45
01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
SOL
WASO
EMA
TWT
SOL – Sleep Onset Latency
WASO – Wake After Sleep Onset
p<0.01)
SOL
WASO*
EMA*
EMA – Early Morning Awakening
TWT**
TWT – Total Wake Time (* p<0.05 **
Dørheim et al, Ac. Ps. Sc. 2009
KONKLUSJONER, STAVANGER
• Dårligere selvrapportert kvalitet på søvn
• assosiert med høy EPDS, både spørreskjema og dagbok
• Objektivt og prospektivt målte søvnvariabler var tilnærmet like
• Mødre med høy EPDS rapporterer ikke bare effektene av
kronisk søvndeprivasjon,
• søvnen like dårlig hos de med lav EPDS
• kjente risikofaktorer for depresjon forble signifikante også når
korrigert for søvn
• Samsvarer med andre: selvrapportert dårlig søvn samsvarer
med depresjon, men ikke objektivt målt søvn
(Bei B 2010, Coo S 2012 + 2014, Park EM 2013)
3
The Ahus Birth Cohort study:
nov 2008-mar 2010
week 17
week 32
delivery
8 weeks
2 years
Norwegian
Birth
Registry
Q1
3751
of 4662
80%
190 missing
Q2
2943
81% av Q1
63%
Q3
Q4
2217
75% av Q2
48%
2055
93% av Q3
44%
7
SØVN I SISTE TRIMESTER
HØY OG LAV EPDS
8
Bergen Insomnia Scale mean item scores
EPDS>=10
EPDS<10
p<0.001
Women 18-44y*
Mean days per week
5
4
3
2
1
0
Sleep initiation
Sleep
maintenance
Early morning Non-restorative
awakening
sleep
Daytime
impairment
Satisfaction
with sleep
4
Faktorer assosiert med
Insomni og Depresjon (EPDS)
Previous
depression
Lower
back
pain
Pelvic
girdle pain
Insomnia
BIS
Stressful
life
events
Depres.
EPDS
Fear of
childbirth
Maternal
age <26
Smoking
Chronic pain
Dørheim et al, 2012
ASSOSIERT MED DEPRESJON
U nstanda rdized
Stan d.
Coefficien ts**
Coeff.
t
p va lue
B
SD
Fear of ch ildbirth (W-DEQ ? 8 5)
3.2 8
0.57
0.21
12.71
p<0.00 1
Stressfu l life events
0.2 1
0.02
0.22
12.89
p<0.00 1
Prev ious d epression
1.4 6
0.15
0.17
9.5 9
p<0.00 1
Sleep onset latency > 30 min utes
0.1 0
0.03
0.06
3.0 3
p=0.00 2
D aytime im pairment
0.3 5
0.04
0.19
8.7 2
p<0.00 1
Satisfaction with sleep
0.1 3
0.04
0.07
3.0 2
p=0.00 3
Chronic p ain
0.7 3
0.15
0.08
4.9 5
p<0.00 1
Maternal ag e
-0.04
0.02
-0.04
-2.65
p=0.00 8
10
5
FORANDRING I SØVN ETTER
FØDSEL
3. trimester
8 uker e.
fødsel
endring
Sleep duration (h:mm)
7:19
6:30
- 0:49 **
Sleep efficiency
84.0 %
74.9 %
- 9.1 **
Time in bed (h:mm)
8:44
8:47
0:03
Bergen Insomnia Scale
17.2
15.5
- 1.7 **
Time baby awake (h:mm)
-
1:53
** = p<0.001
Dørheim et al, 2014
BSI DEL-SKÅR
FØR OG ETTER FØDSEL
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
Week 32 pre
Week 8 post
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Sleep initiation
Sleep
maintenance
Early morning Non-restorative
awakening
sleep
Daytime
impairment
Satisfaction
with sleep
Dørheim et al, 2014
12
6
FORANDRING I SØVN OG DEPRESJON
• Mødre sover kortere, men bedre etter fødsel
• Førstegangsmødre har høyere risiko for både
søvnproblemer og depresjon
• Mødre med søvnvansker i svangerskapet har økt risiko
for depresjon etter fødsel, om de tidligere har vært
deprimert
• Kvinner som ble bra av svangerskaps depresjon, sov
likevel litt dårligere etter fødselen.
• For kvinner som ikke har hatt depresjon tidligere, gir
insomni i graviditet IKKE økt risiko for depresjon
Dørheim et al, 2014
13
PERSONLIGHET, SØVN
OG DEPRESJON
Uke 32
14
7
«BIG FIVE» PERSONLIGHET
Nevrotisisme
• engstelighet, nervøsitet og
nærtagenhet.
• Motsatsen - følelsesmessig
stabilitet - indre ro, robusthet
og trygghet selv under stort
press
Varme
(agreeableness)
• omsorg for andre og empati
• motsatsen - at man lettere
«kjører sitt eget løp», kan
være sta og derfor virke mer
ufølsom på andre.
Utadvendthet
(extraversion)
• omfatter energi og direkthet
i tale og væremåte,
• motsatsen - å være lukket
og mer tilbaketrukket og
forsiktig.
(Kilde: Store medisinske leksikon)
15
PERSONLIGHET OG SØVN
KORR. FOR ANGST OG DEPRESJON
3. trimester
8 uke etter fødsel
Insomni
• Nevrotisisme
• Varme (Agreeableness)
Insomni
• Ingen personlighetstrekk
assosiert
• Angst/depresjon viktigere
Søvntider
• Nevrotisisme
Søvntider
• Extraversion
• Lengre tid i seng
• Lik søvnlengde
• Lengre søvnvarighet
• Bedre søvneffektivitet
• Varme (Agreeableness)
• Kortere søvnvarighet
16
8
INSOMNI
2 ÅR ETTER
• Insomni 41%
- 61% i svangerskapet
- 60% 8 uker postpartum
Insomnia pattern
%
n
No insomnia
20.8
407
Insomnia 3. trim
only
19.0
372
Insomnia
postpartum only
19.4
380
Chronic Insomnia
40.7
796
- Hovedforandring – mindre oppvåkninger på natt
(B Sivertsen et. al., 2015)
17
FORANDRING I BIS FRA GRAVIDITET TIL
2 ÅR POSTPARTUM
4,5
4,0
Mean days pr week
3,5
3,0
2,5
3rd Trimester
Postpartum
2,0
Year 2 PP
Women 18-44y
1,5
1,0
0,5
0,0
Sleep initiation
Sleep
maintenance
Early morning Non-restorative
awakenings
sleep
Daytime
impairment
Sleep
dissatisfaction
18
9
KONKLUSJON
• Søvnproblemer KAN være depresjon
• Let etter andre faktorer som kan bidra til nedsatt energi
på dagtid
•
•
•
•
•
Depresjon
Kronisk smerte
Stressful life events
Angst for å føde
PTSD
• Søvnen kan bli bedre når dette behandles
• Disse tilstander kan bli bedre når søvnen behandles!
19
BEHANDLING AV INSOMNI
• Kognitiv behandling med vekt på
• Søvnhygiene (lyd, lys, luft, røyk/alkohol, pc/mobil)
• Søvnadferd (ikke ligge for lenge våken i sengen, faste tider)
• Dysfunksjonelle tanker omkring søvn («dagen blir ruinert»)
• Medisiner
• Antihistaminer: Polaramin eller Postafen (om gravid)
• Smertestillende
• Antidepressiva om deprimert eller PTSD
• Våge be om avlastning/hjelp!
• Spesielt om introverte eller veldig varm/empatisk
20
10
Takk for meg ☺
SIGNE K. DØRHEIM
[email protected]
BERGEN INSOMNIA SCALE
(PALLESEN ET AL., 2008)
22
Number of days last week with each sleep problem
4 items: DSM-IV criterion A
2 items: DSM-IV criterion B
Strengths
•
•
•
•
Normative data
Validated against
self-report scales
polysomnography
Limitations
• Does not exclude
other reasons
• physical, mental or
substance use
• External causes
11

Similar documents