Brannverninstruks og evakueringsplan for felles arealer Kalnes

Comments

Transcription

Brannverninstruks og evakueringsplan for felles arealer Kalnes
Brann og evakuering (for nye lokaler) Felles SØ
Felles arealer Kalnes. Brannverninstruks og evakueringsplan
Endring siden forrige versjon
Redaksjonell endring i overskrift
Møtested
 Intern forflytting: forflytting skal skje til hovedvestibyle.
 Ekstern evakuering: møtested er utenfor hovedvestibyle ved ekstern møteplass.
Ansvarlig
 Ansvarshavende ved brann/eksplosjonsfare og evakuering er vekter ved vaktsentralen.
 Ansvarshavende eller brannvesen beslutter forflytting/evakuering
 Ansvarshavende forholder seg til prosedyre Branninstruks Sykehuset Østfold Kalnes
Andre spesielle hensyn/utstyr
 Alle plikter å gjøre seg kjent med enhetens orienteringsplaner, rømningsveier og slokkeutstyr (brannslange,
skum- og CO apparat), og dets plasseringer.
Fremgangsmåte
 Husk: Varsle, redde, slukke.

Ved oppdaget brann:
o Varsle: bruk nærmeste manuelle brannmelder og ring brannvesenet på tlf. 110.
o Redde: bring personer som trenger hjelp til sikkerhet.
o Slukke: bruk nærmeste slukkemateriell for å slukke brannen hvis mulig.
o Begrense: dersom brann ikke lar seg slukke, lukk alle vinduer og dører.
o Informer ansvarshavende vekter om situasjonen når vekter ankommer stedet.

Brannalarm
o Ansvarshavende ved vaktsentral avklar hvor alarmen er utløst.
o Ansvarshavende kontrollerer utløst alarm.
o Dersom det er brann, forsøk å slukke med slange eller brannslukningsapparat.
o Lukk alle vinduer og dører.

Evakuering
o Intern forflytting: forflytting skal skje til hovedvestibyle.
o Heis stopper kun i aktuell brannsone. Heis kan benyttes i andre brannsoner, da de går som normalt.
o Ekstern evakuering: Ekstern møteplass er utenfor hovedvestibyle ved ekstern møteplass.
Kart for møteplasser/brannsonekart. Kalnes
o Dersom heis ikke kan benyttes, bruk nærmeste trapp til nødutgang.
Referanser
F/4.3.0-02
F/4.3.0-10
F/4.3.0-11
Brannverninstruks SØ Kalnes
Kart for møteplasser/brannsonekart. Kalnes
Ansvarsavklaring - internt brannvernarbeid. Sykehuset Østfold

Vedlegg
Slutt på Brann og evakuering (for nye lokaler)
Utarbeidet av: Brannvernleder Tom Anders Bredde
Godkjent av: Adm. dir. Just Ebbesen
Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
Dokument-ID: D32614
Versjonsnummer: 1.03
Gjelder fra: 07.05.2015
Side 1 av 1