Beredskapsplan revidert 2015

Comments

Transcription

Beredskapsplan revidert 2015
BEREDSKAPSPLAN FOR
MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE
Godkjent AMU 19/1-2015
Skoleledelsen ved skolen har ansvar for tilsatte og elever som tilhører skolen. Dette ansvaret
innebærer at skolen skal ta best mulig vare på tilsatte og elevene ved spesielle anledninger, for
eksempel ved uønskede hendinger som personulykker og ved brannevakuering. I slike
sammenhenger er det viktig at både de tilsatte og elevene får riktig informasjon og at foresatte
blir varslet så snart det er mulig.
Målet for skolen:
• Sette i gang holdningsskapende arbeide for å unngå at ulykker skjer
• Øke kunnskapen om hva som kan gjøres i akuttfasen når ulykken har skjedd
• Ha riktige og ajourførte varslingslister og handlingsplaner for uønskede hendelser
tilgjengelig til enhver tid.
Dette skal gjennomføres ved at:
• Skolen sørger for at de tilsatte blir opplært i førstehjelp og krisehjelp spesielt rettet for
barn og ungdom
• De tilsatte og elevene har jevnlige brannøvelser og evakuering
• Nødvendige forebyggende tiltak blir satt i verk for å hindre ulykker og uønskede
hendelser
• Skolen er ansvarlig for at de til enhver tid har ajourførte lister (navn, adr og tlfnr.) til
de ansatte og elevene/foresatte
• Skolen kontakter politi og ambulanse så raskt som mulig hvis det er nødvendig
• Skolen kontakter kriseledelsen/omsorgsgruppe så raskt som mulig hvis det er
nødvendig
Hvorfor kriseplan:
• Sikrer hurtig respons om noe skjer – kan være livreddende
• Sikrer at tilsatte og elever får oppfølging
• Hindrer unødig lidelse og posttraumatisk problemer
• Kvalitetssikrer det arbeid som utføres
• Klargjør roller og ansvar
• Gir tilsatte, elever og foresatte trygghet
1
Innhold
Side
Varslingsliste
3
Rutiner ved mediehåndtering
4
Ekskursjon/utenlandsreiser
5
Personulykke/død
6
Branninstruks
7
Bombetrussel
8
Mobbing
9
Vold – voldsinstruks
11
Epidemi/pandemi
13
Oppbevaring eller bruk av våpen
14
VARSLINGSLISTE
2
Kriseledelsen
Rektor
Ass.rektor
Navn
Oddgeir Overå
Jens Ove Nakken
Adresse
Nini R. Ankersv 10
Solemdal
Tlf arbeid/priv
Mobiltlf. nr
71250703/71256608 411 08948
71250703/71242323 415 15 579
Driftspersonalet
Kontorsjef
Sekretær
Sekretær
Vaktmester
Vaktmester
Navn
Harriet Martinsen
Gro Nyborg
Grethe Blikås
Bjørn F. Skjevik
Olav Morstøl
Adresse
Bjørkfinkvn. 11
Trastalia 30
Neptunveien 17
Kirkebakken 31
Korsberget 18
Tlf. arbeid/priv
71250715/71212807
71250714
71250713/71211145
90176754
71242200 (P)
Mobiltlf. nr
90971378
99048676
93011718
90176754
92294857 (A)
Adresse
Korsberget 18
Tlf. arbeid/priv
71242200 (P)
Mobiltlf. nr
92294857 (A)
Brannvernleder
Brannvernleder
Navn
Olav Morstøl
HMS-anvarlig og hovedverneombud
Navn
HMSOve Opstad
ansvarlig
Hovedverne- Arne Brevik
ombud
Adresse
Tlf. arbeid/priv
Fjellbruvegen 45 71250704
Mobiltlf. nr
47278430
Nøisomh.vn. 11D 71250738
91593110
VIKTIGE TELEFONER:
Brann:
110
Politi:
112
Legevakten:
113
Prest/kirke
71 11 14 60 Domprost Olav Gading 71 11 14 70
Helsesøster
71 11 12 44
BUA
71 12 16 30 Åpn. 0800-1530 (ellers legevakt)
PPT
71 11 12 24
Utdanningsdirektør Alv Walgermo 71 25 88 15
INFORMASJON/MEDIAHÅNDTERING
Hendelse
Ulykker, død eller brann
3
Konsekvenser
Det blir nødvendig med informasjonstiltak internt og eksternt
Forberedelse
Ajourholde varslingslister. Regelmessig informasjon og opplæring av de
tilsatte
Tiltak
Ansvar for informasjon:
• Det er kun rektor, evt. stedfortreder, som tar kontakt med eller uttaler seg til
media. Dersom rektor ikke er til stede så får media vente, evt. at rektor ikke
er tilgjengelig for kommentarer.
• det er òg rektor som er ansvarlig for informasjon til elever og foresatte
• før en elev er i kontakt med media så skal rektor godkjenne og vurdere
situasjonen og foreldrenes samtykke innhentes.
• all fotografering på skolens område m.m. av folk som kommer utenfra skal
godkjennes av rektor.
EKSKURSJON/UTENLANDSREISER
Hendelse
Ulykker, død
4
Konsekvenser
Det blir nødvendig med informasjonstiltak internt og eksternt
Forberedelse
og tiltak
Ved utenlandsreiser må kontaktlærer sørge for at klasse/gruppeliste
legges i administrasjonen.
Alle elever skal ha europeisk helsetrygdekort og forsikring.
Varsling
Varsling ved ulykke der politi, foresatte eller andre må varsles. Følgende
prosedyre skal brukes ved skolen – f. eks ved dødsulykke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ansv. lærer varsler rektor eller ass. rektor
rektor varsler norsk politi
evt. søsken til ulykkesrammede tas spesielt hånd om
samle de andre elevene i gymsal/klasserom
varsle og kalle inn utdanningsdirektøren
innkalle annet personell til evt omsorgsarbeid og sorgbehandling av både
elever og foresatte – f. eks helsepersonell, prest, BUP
Ved dødsfall skal varsling av foresatte til den forulykkende skje ved politi
eller prest.
For videre arbeid se pkt. 5 personulykke/død
Duk, lys og lysestaker ligger på kopirommet i administrasjonen.
PERSONULYKKE/DØD
Hendelse
Personulykke - der enten tilsatte eller elever blir skadd eller dør.
5
Konsekvenser
Politi og ambulanse varsles. Det må gis melding til rektor og omsorgsgruppe
om nødvendig. (jfr. side 3)
Forberedelse
Vedlikeholde varslingslister mm.
Tiltak
Varsling
Varsling ved ulykke der politi, foresatte eller andre må varsles. Følgende
prosedyre skal brukes ved skolen – f.eks. ved dødsulykke:
1. varsle politi og ambulanse så snart som mulig
2. varsle rektor eller ass. rektor
3. evt. søsken til ulykkesrammede tas spesielt hånd om
4. samle de andre elevene i gymsal/klasserom
7. varsle og kalle inn utdanningsdirektøren
8. varsle foresatte om evt henting av elever – bruk media
9. varsle arbeidstilssyn
10. varsle verneombud
11. varsle forsikringsselskap
12. innkalle annet personell til evt omsorgsarbeid og sorgbehandling av både
elever og foresatte – f.eks. helsepersonell, prest, BUP
Ved dødsfall skal varsling av foresatte til den forulykkende skje ved politi
eller prest.
Informasjon
Skoleklasser kan få informasjon enten gjennom fellessamling i gymsal/aula
eller klassevis i klasserom. Informasjonen må være klar og konsis.
En bør ikke gi elever eller klasser fri dersom foresatte ikke er varsla. Det må
være rom for reaksjoner hos den enkelte elev/klasse, spesielt ved en større
ulykke eller ved dødsfall. Om nødvendig bør/kan foresatte få informasjon så
snart som mulig, evt. felles samling om kvelden på skolen.
Det bør vurderes å sende brev til foresatte om ulykken og hva som er gjort.
Oppfølging spesielt ved død:
Ved dødsulykke bør en tenke gjennom følgjende forhold samme dag og de
påfølgende dagene:
• samtale mellom lærere, skoleledelsen og evt politi, prest eller psykolog
• fellessamling av elevene for ytterligere informasjon (f. eks dag 2)
• klasseromsamtale for klasser - evt med rektor, psykolog, prest eller politi
• gi rom for sorg og avreagering hos elever/lærere
• debrifing av de mest involverte elevene/lærere
• besøke/holde kontakt med hjemmet til den avdøde
• felles markering (minnestund) av den avdøde på skolen
• gjøre klar for gravferd (siste hilsen, sang og blomster)
• minnes den døde – f. eks ved å henge opp bilde, legge blomster på grava,
lage minnebok, holde kontakt med heimen, holde merkedag osv.
Lignende forhold kan i spesielle tilfelle òg gjelde ved dødsfall hos foresatte,
besteforeldre og søsken.
Duk, lys og lysestaker ligger på kopirommet i administrasjonen
BRANN
Hendelse
Brann
6
Konsekvenser
Politi og ambulanse varsles. Det må gis melding til rektor. (jfr. side 3)
Brannvernleder må varsles. Det må gis melding til foresatte om nødvendig.
Forberedelse
Vedlikeholde varslingslister mm.
Tiltak
BRANNINSTRUKS
Kontaktlærer må ved skoleårets begynnelse innøve en fast rutine for sin klasse
for utmarsj ved brannalarm. Elever på vindusrekka har ansvar for lukking av
vinduer, og den som går sist ut, lukker døren.
Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med branninstruks, plassering av
rømningsveier og slokkeutstyr.
Det skal holdes øvelser og/eller gis informasjon to ganger i året hvordan en
skal forholde seg i tilfelle brann. Instruks henges opp i alle klasserom.
LÆRERENS ANSVAR (JF. BRANNINSTRUKS)
1. Hvis mulig, slukke brannen
2. Varsle brannen internt via brannmelder
3. Be elevene forlate bygget
4. Lukke vinduer og dører
5. Forviss deg om at klasserommet er tomt for elever før du forlater
bygningen
6. Kontroller at naborommet er tomt før du forlater bygningen
OBS! Heis må ikke benyttes!
Alle stiller opp på parkeringsplass nedenfor A-blokka.
Ved dødsfall skal varsling av foresatte til den forulykkende skje ved politi
eller prest.
Duk, lys og lysestaker ligger på kopirommet i administrasjonen
BOMBETRUSSEL
Hendelse
Bombetrussel
7
Konsekvenser
Tiltak
Rektor varsles. Evakuering – se rutiner for brann s.7
Mottak av meldingen:
1. Om mulig bør samtalen taes opp.
2. Opptre rolig og ikke avbryte den som ringer. Hold samtalen i gang så lenge
som mulig. Forsøk å få så mange opplysninger som mulig.
3. Noter trusselens eksakte ordlyd.
4. Skyld på dårlig forbindelse, forstyrrende støy og lignende og få den som
fremsetter trusselen til å gjenta:
-
når bomben skal eksplodere.
hvor på skolen bomben er plassert.
hvorfor bomben er plassert på skolen
hvem/hvilke organisasjoner som står bak.
5. Virker den som fremsetter trusselen kjent på skolen/nærmiljøet?
6. Stemme Talemåte
grov
hurtig
lys
langsom
beruset
kultivert
forvrengt sleivete
talefeil
dialekt
utenlands aksent
Sinnstemning
rolig
opphisset
Kjønn/Alder
mann
kvinne
voksen
barn
7. Bakgrunnslyd
8. Ringt fra: automat, abonnent, mobil
9. Andre ting
Videresending av trusselmeldingen:
1) Kontakt rektor eller stedfortreder
2) Rektor tar kontakt med politiet på telefon  112
3) Politiet avgjør hvilke tiltak som må iverksettes.
4) Rektor innkaller verneombudene for å drøfte situasjonen.
5) Meld fra til Utdanningsadministrasjonen om det som har skjedd.
6) Ved eventuell gjennomsøking av skolebygningen bør det være frivillig
lokalkjent.
7) Når politiet finner at faren er over fortsetter undervisningen på vanlig måte.
Ved rømming av bygget p.g.a. bombetrusler følges rutinene for brann.
MOBBING
Hendelse
Mobbing av elever/tilsatte
8
Forberedelse
Tiltak
Vedlikeholde varslingslister mm.
FORMÅL
Formålet med denne instruksen er å sikre at mobbeepisoder tas alvorlig og at
mobbeproblemer forebygges, enten det gjelder elev-elev, ansatt-elev, elevansatt eller kollega-kollega.
ANSVARLIG
Alle, både ansatte og elever har ansvar for å melde fra om mobbeepisoder. Den
som blir plaget SKAL melde fra til nærmeste overordnede (elev melder til
kontaktlærer, faglærer, eller skolens ledelse). Medelever har PLIKT til å melde
fra hvis noen blir plaget/ mobbet/ertet.
Skolen skal oppfordre foreldre til å melde fra til skolen om plaging/ mobbing
de blir kjent med. Dette gjelder også om andres barn blir mobbet/ plaget.
Lærere og andre ansatte som ser/oppdager at noen elev blir plaget, har plikt til
å melde fra til kontaktlærer, avdelingsleder, ass. rektor eller rektor om det de
har oppdaget/sett.
REAKSJONER OG SIKKERHETSREGLER
Alle ansatte på skolen PLIKTER å ta elever som klager på alvor. Ingen elever
skal avvises når de klager over noe. Hvis problemet ikke kan løses på stedet,
kontaktes kontaktlærere/ avdelingsleder /rektor. Dette gjelder også tilsvarende
signaler fra ansatte.
ELEV-ELEV PROBLEM.
Her forsøker i første omgang kontaktlærere/ medlærere å ordne opp.
Blir en plagesak/mobbesak meldt til administrasjonen, skal følgende skje:
a.
saken undersøkes: både den som plages og de som plager får forklare seg,
medelever, lærere forklarer hva de har sett. Alle forklaringer noteres.
b.
i «grovere saker» søkes det å finne tiltak som hindrer gjentakelse.
c.
I «mindre saker» skal reaksjonene avhenge av tidligere «merknader». Alle bør,
gjennom en alvorlig samtale, få sjansen til å «gjøre godt igjen», evt. inngås en
skriftlig kontrakt som følges.
ELEV-ANSATT/ ANSATT-ELEV PROBLEM.
Saken meldes konfidensielt til skolens ledelse enten av mobbeoffer, mobber,
medkollegaer eller medelever dersom saken ikke kan løses på et lavere nivå.
9
Skolens ledelse følger opp saken.
KOLLEGA-KOLLEGA PROBLEM.
Saken meldes konfidensielt til skolens ledelse enten av mobbeoffer, mobber,
medkollegaer eller evt. elever, dersom saken ikke kan løses på et lavere nivå.
Skolens ledelse følger opp saken.
TILTAK: Se voldsinstruks
VOLD - Voldsintruks
Hendelse
Vold, eller trussel om vold, mot elever eller tilsatte.
10
Konsekvenser
Rektor varsles, evt. stedfortreder. Avhengig av hendelsens art, varsles
verneombud, HMS-ansvarlig, arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet.
Forebygging
Kartlegging av hvor og i hvilke typer situasjoner elever og tilsatte kan bli utsatt
for vold og trusler. Risikoen vurderes. Deretter prioriteres og iverksettes
tiltakene.
Tiltak
Definisjon av vold og trussel om vold.
Enhver situasjon som oppfattes truende og som kan føre til skade på liv eller
helse bør tas opp til nærmere vurdering.
Vedkommende som observerer/utsettes for en slik situasjon må ta dette opp
med sin overordnede snarest.
Oppfølging av offeret
• Sendes til lege. Person fra skolen følger.
• Rektor samtaler med offeret snarest mulig. Rektor sikrer at offeret får
«psykisk førstehjelp», for eksempel gjennom å skape ro om den
voldsrammede, og å vise omsorg og nærvær.
• Foresatte varsles av rektor dersom offeret er en elev. Rektor underretter
pårørende om offeret er en tilsatt.
• Rektor melder til politiet.
• Rapport skrives så raskt som mulig av den/de som var vitne.
Registreringsskjema for vold/trusler fås på kontoret.
• Rektor skriver rapport til fylket.
• Skademelding fylles ut, inkl. rapport til Rikstrygdeverket. Skjema på
kontoret.
• Rektor vurderer behov for å innkalle ekstern hjelp som psykolog eller
bedriftshelsetjeneste.
• Rektor vurderer behov for tilpasning av arbeidsoppgaver de første dagene
etter hendelsen.
• Rektor vurderer om man skal unngå å plassere den voldsrammede i
situasjoner som minner om voldshendelsen.
• Rektor vurderer oppfølging for familie dersom den trekkes indirekte eller
direkte inn i volds- og trusselsituasjonen.
• Skolens samarbeidspartnere orienteres.
• Skolens rutiner gjennomgås.
Oppfølging av den som har utøvd vold
Utenforstående, elever på andre skoler eller ukjente:
• Rektor varsler ledelsen på den aktuelle skolen.
• Rektor melder politiet
• Rektor melder fra til barnevernet dersom identitet er kjent.
Elev ved Molde vgs:
• Rektor og ass.rektor samtaler med elev og foresatte. Herunder redegjøre for
at episoden meldes til:
11
- Utdanningsadministrasjonen
- Politi
- Barnevern
• Rektor/ass.rektor gir informasjon om det alternative skoleopplegget.
• Rektor foretar evnt.bortvisning fra undervisningen. Husk varslingsplikten.
• Rektor foretar utvisning. Husk varslingsplikten. Jfr.ordensregler og
opplæringslov.
I voldssaker kan det være nødvendig å gripe inn for å stoppe en elev i å skade
andre. Det er da viktig at flere voksne er til stede.
Hvis skolens personale må bruke fysisk makt mot en elev, må det skrives
tvangsprotokoll. (Fås på kontoret.)
Forebyggende arbeid mot vold:
•
•
•
•
•
•
•
Rolig opptreden i stressituasjoner.
Kollegaveiledning.
En skoleleder er alltid tilgjengelig, eller stedfortreder i dennes sted.
Samtalegrupper. Foresatte varsles før eleven deltar.
Bruk av personalet til å ta seg av elever i spesielle situasjoner.
Samarbeid med politi, barnevern og PPT.
Det skal hele tiden arbeides med grensesetting, tydelig voksenrolle og
gruppeledelse!
• Jevnlige trivselsundersøkelser.
• Skolemiljøutvalget, jfr. Opplæringsloven § 9a-5
Videre oppfølging:
• Skolen tar initiativ til samarbeid mellom de involverte elever og deres
foresatte.
• Dersom en elev blir utsatt for mobbing, tar rektor/stedfortreder kontakt med
elevens foresatte og avtaler møter hvor også kontaktlærer er til stede. Det er
viktig at hjem og skole får en felles forståelse av hvordan situasjonen
oppleves for offeret.
Epidemi/pandemi
Hendelse
Epidemi/pandemi
12
Forberedelse
Gode rutiner for renhold ved skolen. Alle elever og tilsatte skal bidra til dette.
Tiltak
For å begrense smitte ved epidemier/pandemier:
1. Ved mistanke om smitte tas eleven ut av undervisningen og foresatte
blir varslet.
2. Tilsatte som kan være smittet forlater skolen etter å ha varslet sin
avdelingsleder eller en annen i ledergruppen.
3. Kommunelegen varsles av rektor eller ass. rektor.
4. Rutiner for god hygiene og hvordan man kan begrense smitten
gjennomgås for alle elever og ansatte.
5. Renholdere sørger for at såpe og papir er lett tilgjengelig. De må også
passe godt på å rengjøre dørhåndtak, toaletter og andre steder der
smitten lett føres videre. Antibakterielle midler vurderes.
6. Skolen bruker hjemmesiden og Fronter for å kommunisere med elever
og ansatte under epidemien/pandemien.
Beredskap ved oppbevaring og bruk av våpen på skolen
Hendelse
Oppbevaring eller bruk av våpen, for eksempel kniv, slagvåpen og skytevåpen
13
Forberedelse
Alle elever og tilsatte er oppmerksomme, og melder umiddelbart fra til rektor,
eller rektors stedfortreder, ved mistanke eller observasjon av våpen på skolen.
Tiltak
Dersom elever eller tilsatte oppbevarer våpen eller bruker disse:
1. Politiet skal bli varslet på 112.
2. Rektor, ass. rektor og beredskapsgruppen skal bli varslet.
3. Rektor eller ass. rektor tar seg av vedkommende til politiet kommer.
4. Foresatte blir varslet. Foresatte for elever over 18 år blir varslet om
eleven har signert samtykkeskjema for kontakt med foresatte.
5. Rektor melder saken til juridisk avdeling i fylket for eventuell formell
påtale/anmeldelse.
6. Rutiner for brudd på ordensreglementet blir fulgt.
14