Ref august 2015

Comments

Transcription

Ref august 2015
Universitetet i Oslo
Institutt for klinisk medisin
Referat – ledermøte for forskning
Møtedato: 12.08.2015
Til stede: Tom Øresland, Hilde Lurås, Trygve Holmøy, Jarlis Wesche, Helge Røsjø, Karin Vassbakk,
Torleif Ruud, Berit Lund Opheim (referent).
Forfall: Tone Ikdahl
Sak 69/15: Godkjenning av referat fra møte 17. juni
Referatet ble godkjent
Sak 70/15: Rapport fra NIFU. Kreftforeningens posisjon, habilitet og tillit som finansieringskilde for
forskning: Kreftforeningen ber om innspill innen 4. september
Hilde og Karin sender henvendelsen til utvalgte personer og samler innspill.
Sak 71/15: Forskningssamarbeid med Sør-Afrika
Henvendelse fra fakultetet med ønske om utvidet forskningssamarbeid med Sør-Afrika er sendt alle
ansatte samt forskningsgruppelederne på Ahus.
Sak 72/15: Informasjon om internrevisjon av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning
Universitetsledelsen har bestemt at det skal gjennomføres en internrevisjon av kvalitetssystemet for
medisinsk og helsefaglig forskning. Brev om saken er sendt alle ansatte. Dette er en viktig sak, og
tilsvarende bør gjøres ved Ahus. Sykehuset trenger et avvikssystem, eventuelt bør eksisterende avvikssystem
benyttes.
Sak 73/15: UiO Campus Ahus
Intet å melde etter sommerferien
Sak 74/15: Ahus. Status
Sak utgikk da Tone Ikdahl ikke var til stede
Sak 75/15: Saker til orientering
Se sak 77
Sak 76/15: Stillinger i prosess
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for to professorater i psykiatri. Det ene er tenkt knyttet til
lederstilling ved FOU som blir ledig når Torleif Ruud blir pensjonist. Tom snakker med Ivar om dette.
http://www.med.uio.no/klinmed
2
Det planlegges intervjuer for stilling som professor ved EpiGen. Tom avklarer med Ivar hvem som skal
kalles inn.
Sak 77/15: Saker til orientering
 Stillingstyper i forskning: Karin har hatt møte med HR som vil utarbeide problemnotat
 Kurssal til kontorer: Tone ønsker dialog for å finne ut om kostnaden kan reduseres eller tas
trinnvis
 Healthy ageing: Det jobbes med å arrangere workshop og program. Videre prosess avklares etter
workshop.
 Medlemskap i forskning.no skal evalueres i desember
 Møtene med hhv rektor og dekanus er satt opp i september.
 Leder av Avdeling for biostatistikk Arnoldo Frigessi inviteres til tema-møte for forskning
 Høstens forskningsseminar er planlagt 26. november. Det er foreløpig uklart om instituttledelsen
kan delta denne dagen. Tom snakker med Ivar.
 Sykehuset i Stavanger kommer til Ahus 31. august for å se hvordan vi er organisert
Sak 78/15: Møtekalender høsten 2015
Høstens møter er 9. september, 14. oktober, 11. november og 9. desember, alle dager klokken 14-16.
Sak 79/15: Eventuelt
Divisjon psykisk helsevern har vært medarrangør på kongress i Oslo som har fått gode tilbakemeldinger

Similar documents