Vedtaksprotokoll 10.06.15

Comments

Transcription

Vedtaksprotokoll 10.06.15
KRØDSHERAD KOMMUNE
VEDTAKSPROTOKOLL
VALGSTYRE
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 10.06.2015
Tid: 12:30 – 12:40
Til stede på møtet
Funksjon
Navn
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Olav Skinnes
Per Kristensen
Solveig Sæta
Gustav Kalager
Torgeir Solstad
Forfall/Møtt for
Wenche Bjertnes
Fra administrasjon (evt andre)
Rådmann:
Anita Larsen
Fagansvarlig servicekontor
Merete Holen (møtesekretær)
Leder service og økonomi avd Anne Jokerud
Noresund, 10.06.15
Olav Skinnes
ordfører
Postadresse:
Besøksadresse:
3536 NORESUND
NORESUND
Telefon:
Telefaks:
48043379
3215 0001
SAKSLISTE
4/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRE DEN 10.06.2015.3
2/15
VALG 2015: STEMMESTYRER – OPPNEVNING BEMANNING I
………….STEMMELOKALENE ............................................................................................4
5/15
VALG 2015: KIRKEVALGET ................................................................................6
6/15
VALG 2015: VALGMATERIELL TIL PARTIENE ...............................................7
2
4/15
10.06.2015.
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRE DEN
Innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale valgstyret å fatte slikt vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
3
2/15
VALG 2015: STEMMESTYRER – OPPNEVNING BEMANNING I
STEMMELOKALENE
Innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling.
Behandling:
Som stemmestyrer i Krødsherad kommune velges:
Krøderen
Marit U. Andersen (Leder)
Odd Henning Bentsen (nestleder)
Lars Erik Hoff
Lise Kristensen
Kirsten Bjørnstad
Noresund
Asle Bøe (leder)
Inge Thorud (nestleder)
Astrid E. Sorteberg
Nils Ole Fladhus
Even Skjetne Bøe
Administrativt ansvar/koordinering: Krøderen: Wivi Braathen
Noresund: Anne K. Jokerud
Administrasjonen gir fullmakt til supplering av valgmannskap ved behov.
Oppnevning av stemmestyrer enstemmig vedtatt.
4
Vedtak:
Som stemmestyrer i Krødsherad kommune velges:
Krøderen
Marit U. Andersen (Leder)
Odd Henning Bentsen (nestleder)
Lars Erik Hoff
Lise Kristensen
Kirsten Bjørnstad
Noresund
Asle Bøe (leder)
Inge Thorud (nestleder)
Astrid E. Sorteberg
Nils Ole Fladhus
Even Skjetne Bøe
Administrativt ansvar/koordinering: Krøderen: Wivi Braathen
Noresund: Anne K. Jokerud
Administrasjonen gir fullmakt til supplering av valgmannskap ved behov
5
5/15
VALG 2015: KIRKEVALGET
Innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale valgstyret å fatte slikt vedtak:
Krødsherad kommune stiller veslesalen på Krøderen Samfunnshus og kafelokalene på
Noresund Samfunnshus til disposisjon for kirkevalget.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Krødsherad kommune stiller veslesalen på Krøderen Samfunnshus og kafelokalene på
Noresund Samfunnshus til disposisjon for kirkevalget.
6
6/15
VALG 2015: VALGMATERIELL TIL PARTIENE
Innstilling:
Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale valgstyret å fatte slikt vedtak:
Krødsherad kommune dekker kostnader til følgende valgmateriell til partiene:




Manntall
Klistremerker førstegangsvelgere
Klistremerker pensjonister
2000 stemmesedler
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Krødsherad kommune dekker kostnader til følgende valgmateriell til partiene:




Manntall
Klistremerker førstegangsvelgere
Klistremerker pensjonister
2000 stemmesedler
7

Similar documents