FAU-møtereferat _080115

Comments

Transcription

FAU-møtereferat _080115
FAU-møte – 08.01.15
Tilstede
Lars Harald (2), Bente (3), Ailin (4), Tonje (5), Elin (6), Rune
Fraværende
Camilla (1), Isabelle (7)
Møtereferatet sendes til FAU-representanter, vararepresentanter og rektor og legges ut på skolens hjemmeside.
Saker som er avsluttet beholdes i oppfølgingsloggen i ett referat, deretter slettes de.
FAU: Representanter og kontaktinfomasjon
Klasse
FAU-representant
Telefonnummer
E-postadresse
Vararepresentant
Telefonnummer
E-postadresse
1
Camilla Tømmervik
968 65 216
[email protected]
Lilly Brekke
941 13 256
[email protected]
2
Lars Harald Låhne
932 43 059
[email protected]
Caroline Langkaas
951 43 223
[email protected]
3
Bente Meland
976 41 969
[email protected]
Hanne Kristin Kvendbø
922 38 457
[email protected]
4
Ailin Bruteig Huse
995 35 885
[email protected]
Stefan Lilleås
409 16 977
[email protected]
5
Tonje T. Kolseth
476 88 544
[email protected]
Nina Evjen Sønstebø
902 25 996
[email protected]
6
Elin Darup
920 56 770
[email protected]
Nina Warhuus-Eriksen
972 44 961
[email protected]
7
Isabelle Ronnie
477 54 788
[email protected]
Barbro Gyldenstierne
970 03 954
[email protected]
Rektor
Rune Olsen
[email protected]
Neste møter
26. februar, klokken 19-21, Lærerværelset
9. april, klokken 19-21, Lærerværelset
21. mai, muligens kombinert med årsmøte
Agenda og referat
Agenda
Gjennomgang av aksjonsliste
Årshjul for skolen:
Hvem lager et skriv som må være klart før vårens
foreldremøter?
Avklare hva skolen kan bidra med og hva
klassekontaktene må ordne (det hadde for eksempel
vært en stor hjelp om man hadde en liste med navn og
nummer til alle foresatte (ikke bare elevene)
Annet for å skape godt sosialt miljø:
Vennegrupper på småskolen, særlig for å sikre
vennskap på tvers av grensen Hogsnes/ Sem.
Avklare med Rune om dette er gjennomførbart, og
hvem som i så fall setter dette i gang og driver det.
Vedlikehold av lavvo i Lensbergåsen
I/ B/ D*
D
D
Den klasselista som leveres ut følger en mal som er bestemt fra Tønsberg
kommune. Det kan legges inn på «oppgavene» til klassekontaktene å lage
en mer utfyllende klasseliste.
D
D
Fest på Sem når E18 m/ miljøgate er ferdig
Diskutere svar fra Vegvesenet og videre fremdrift
D
Skateparken:
Veien videre for å få kommunen til formelt å overta
ansvaret.
Undersøkelse for barn og unge
Gjennomgang av resultater
D
Side 2
Referat
Gjort.
Tonje gjør dette.
I
Rune er positive til vennegrupper, selv om det alltid er noen som ikke
klarer å følge opp.
Legger inn forslag om dette i klassens årshjul, lærerne er med å sette opp
grupper, men det er opp til foreldrene å bestemme om klassen ønsker
dette.
Rune sier at han har ressurser til å få fikset opp litt.
Tidsmessig vil dette ligge rundt skoleslutt.
Rune og Lars Harald kalles inn til et møte i januar.
Diskuterer videre etter møtet.
De drifter dette nå. Saken avsluttes.
Rune har tatt med resultatene for vår elevundersøkelse (5.-7. trinn) i
stedet. Det er ikke mulig å spore elevene fra Sem i undersøkelsen for barn
og unge.
De fleste parametere er grønne (= OK), og har positiv trend. NB: Generelt
scorer ungdomstrinnet lavere enn mellomtrinnet, har betydning for
sammenligning av tall fra flere år bakover.
Mobbing på skolen: Ligger på gult. Svinger en del, men trenden over tid er
positiv.
Elevene trives, er godt motivert og opplever at de får god støtte fra
læreren, men svarer at de ikke får nok faglige utfordringer.
11.01.2015
Agenda
Nasjonale prøver
Gjennomgang av resultater
I/ B/ D*
Juletrefest
Ønsker vi å fortsette med juletrefest, eller skal vi foreslå
å bytte dette ut med for eksempel karneval?
Økonomi
Ønsker vi at FAU har penger på en konto? Hva skal de
pengene brukes til? Skal klassene kunne søke FAU om
penger? Kan pengene fra de ulike arrangementene gå
til klassekassene til de klassene som arrangerer? Eller
skal FAU ta inn disse pengene og «låne» ut når noen
skal arrangere noe.
Dette er også et tema på neste møte i TKFU. Vi
diskuterer dette videre etter det neste møtet der.
Oppgaver for FAU:
 Inntekter
 Dugnader
 Samarbeid med velforeningen
Eventuelt
Referat
Prøvene i engelsk og matte gjøres på PC, og det er veldig variabelt hvor
lang tid elevene har brukt.
5. trinn: Ligger under snittet for Tønsberg i alle fag, men ikke langt under
(Norge 50 poeng, Tønsberg 51, Sem 47 for alle fag). Dette er som
forventet.
8. trinn (Avgivertall): Ligger klarer under snittet enn 5. klasse.
Vi gjør ikke noe med dette nå.
Diskuterer om klassene skal beholde inntekter fra sine årshjulsoppgaver
selv, eller om FAU skal ha disse og fordele dem etter behov. Dette gjelder
også inntektene fra 17. mai-arrangementet.
Tas neste gang.
D
Tas neste gang.
Vi må si fra til 7. klasse at de nå må begynne med planleggingen av 17.
mai arrangementet.
Først må de sette ned en komité, deretter må de ha et overføringsmøte
med fjorårets leder. Eventuelt må klassekontakt og FAU representant ha
overføringsmøte først, og deretter ha et foreldremøte.
Irene Schanche (416 38 881) og Ingrid Holøymoen var i komiteen i fjor
* I = Informasjon, B = Beslutning, D = Diskusjon
Side 3
11.01.2015
Oppfølgingslogg
Aksjon
Ansvarlig
Frist
Status
Fra møtet 03.09.14
Lage et første utkast til vedtekter
Lars Harald
Neste
møte
20.11.14: 1. utkast er diskutert. Følges opp videre.
08.01.15: Må være klart til å presentere før vårens
foreldremøter, slik at foreldrene kan komme med
innspill. Godkjennes på årsmøtet. Lars Harald jobber
videre med formulering
Tonje
20.11.14
20.11.14: Må tas neste gang.
08.01.15: Pengene blir stående hos 17. maikomitéen, arrangerende klasse kan ta ut et visst
beløp basert på noen kriterier. Se også under
eventuelt.
Tonje
Neste
møte
Rune
I løpet
av våren
ASAP
Fra møtet 09.10.14
Kontakte Håvard Danielsen for å få informasjon om hva som
ble besluttet rundt 17. mai-arrangementet i fjor.
Fra møtet 20.11.14
Lage forslag til skolens årshjul og skriv til klassekontaktene
om klassens årshjul
Fra møtet 08.01.15
Lavvoen i Lensbergåsen trenger vedlikehold.
Sette i gang 7. klasse med 17. mai-komitéen
ASAP betyr As Soon As Possible (Så snart som mulig )
Side 4
Isabelle
11.01.2015

Similar documents