GRETTE-#882338-v1-Dag_1

Comments

Transcription

GRETTE-#882338-v1-Dag_1
Gjennomføring av byggog anleggsprosjekter
DAG 1 – 8.1.2014:
• Offentlige anskaffelser
• Rådgiverkontrakter
• Kursholder:
Jørgen Aardalsbakke
Gjennomføring av bygg- og
anleggsprosjekter
DAG 2 – 9.1.2014:
• Entreprisekontrakter
• Kursholdere:
Marius Svendsvoll Langnes
og Ulf Heitmann
Dag 1:
- Offentlige anskaffelser
- Rådgiverkontrakter
8. januar 2015
Advokat Jørgen Aardalsbakke
Advokatfirmaet Grette
Foto: JAA
2
Kort om…
… Advokatfirmaet Grette
… meg
• Dekker alle områder for
næringslivet og offentlig
forvaltning
• Advokat og partner i Grette
• Tidligere:
Fagansvar for entrepriserett
og offentlige anskaffelser i
Vegdirektoratet
• Oppnevnt av regjeringen til
utvalg innen offentlige
anskaffelser
• Kursholder for Tekna, Nito,
Standard Online, Statens
vegvesen, Jernbaneverket
• Ca. 100 ansatte, 70
advokater, 25 partnere
• Stort miljø innen bl.a.
– Bygg og anlegg
– Energi og olje-, gassog leverandørindustri
– Arbeidsliv
– IPR
3
DEL I:
OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER
4
Tolking av tilbud
Omfang av totalentreprise
Prosjekteksempel: Flerbrukshall i sør
Prosjekteksempel: Nytt bygg nr. 3
• Konkurransegrunnlag:
«Byggets innvendige dører skal være massive dører, med overflate
av plastlaminat fra Formica eller tilsvarende, med kantlist av pvc
som forsegler plastlaminatet.»
3
• Tilbud:
«Dørene i innervegger er beregnet som laminatdører med
ferdigbehandlet karmer, foringer og listverk.»
5
1
2
6
1
Laveste pris
Laveste pris
KOFA 2005/280
KOFA 2005/280
• Etter kontrollregning for fast pristillegg for lønns- og
prisstigning var prisforskjellen mellom de to tilbudene kr
11.406 i Leverandør A sin favør. – ellers ”likeverdige”
• Ombygging av skole i Bø kommune i Vesterålen
• Fem entrepriser, herunder entreprise E4, elektro og tele
• Leverandør B ble valgt, med følgende begrunnelse:
• Kontrakt: NS 3430
1. Nærhet til anlegget, Myre - Rise ca 55 km, Harstad - Rise
ca 120 km + ferge. Gir lavere kostnad for ekstraarbeid (i
garantitid).
• Tilbud:
Leverandør A: kr 3.207.300
Leverandør B: kr 3.275.327
2. Generelt er enhetspriser og timepriser lavest (se
kontrollregning), dette gir lavere kostnad for endrings/tilleggsarbeider (bla del av korridor i B, kjeller)
3. Pga. liten prisforskjell til laveste anbyder vil momentene
nevnt under 1 og 2 totalt gi lavest sum for anbud.
7
8
Vanskelig konkurransegrunnlag
Vanskelig
konkurransegrunnlag
KOFA 2009/234
KOFA 2009/234
• Statsbygg Vest
• Åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av diverse rør- og
elektro/automatikkarbeider for tilpasning av energianlegget
ved HSH (Høgskolen Stord/Haugesund) for å kunne motta
termisk energi fra Haugesund Sjukehus.
• Arbeidene var inndelt i to delkontrakter:
– K 301 – rørarbeidene
Konkurransegrunnlagets kapittel 3
– K 401 – elektro/automatikkarbeider
Konkurransegrunnlagets kapittel 4
9
10
I de gevinstmuligheter entreprenørene ser
ved å vinne en kontrakt, og de innsparinger
byggherren øyner ved lave anbud, ligger det
fristelser til ureglementær opptreden. Det
er i en slik konkurransesituasjon viktig at
det stilles strenge krav til ”fair play”. …
11
12
2
De regler innbyderen har satt i
anbudsinnbydelsen med tilhørende
standard, forskrifter og spesifikasjoner,
er det grunnlag konkurransen om
anbudet forutsettes å bygge på.
Deltakerne har – hvis de satser tid og
utgifter på å utarbeide anbud – rett til å
kunne stole på at byggherren legger det
kunngjorte regelsett til grunn i sin
saksbehandling og avgjørelse.
1. REGELVERKET OM
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Høyesterett i Rt. 1997 s. 574
(Firesafedommen), på s. 577
13
14
Det offentlige kjøper for enorme summer
Anskaffelsesregelverket
• Direktiver fra EU – implementert
gjennom EØS-avtalen
• Staten, fylkeskommunene og kommunene anskaffer varer og
tjenester for 270 milliarder kroner – hvert år!
• Lov om offentlige anskaffelser
• Forskrift om offentlige
anskaffelser
• Forsyningsforskriften
• Hvert år kunngjøres ca. 11 900 anbudskonkurranser
• Internt regelverk;
spesielle konkurransebestemmelser
15
16
Formål med loven
Grunnleggende krav og prinsipper
Loven og tilhørende forskrifter skal
bidra til økt verdiskapning i samfunnet
ved å sikre mest mulig effektiv
ressursbruk ved offentlige anskaffelser
basert på forretningsmessighet og
likebehandling.
Regelverket skal også bidra til at det
offentlige opptrer med stor integritet,
slik at allmennheten har tillit til at
offentlige anskaffelser skjer på en
samfunnstjenlig måte.
17
• Konkurranse
• Forutberegnelighet
• Likebehandling
• Gjennomsiktighet
• Etterprøvbarhet
18
3
2. PLANLEGGING AV ANSKAFFELSEN
19
20
Aktører i prosjektet
Anbudsprosessen
Byggherre
Arkitekt
Prosjektledelse
Rådg. ing.
SELVE KONKURRANSEN
GRUNNLAGET
FOR
KONKURRANSEN
Entreprenør 1
Rådg. ing.
Entreprenør 2
KUNNGJØRING
KVALIFIKASJONSVURDERING
KONKURRANSEGRUNNLAG
RETTING
AVKLARING
(VURDERING AV
FIRMA)
AVVISNING
(EVT.
FORH.)
TILDELING
(VALG AV TILBUD)
AVSLUTNING AV
KONKURRANSEN
MEDDELELSE
KLAGE
UNDERTEGNING
AV KONTRAKT
Underentreprenør
21
22
Anbudsprosessen
Kontrakten som koblingspunkt
• Anbud er en kontraheringsform
• Anbud er et prosjekt i seg selv
• Anbudsprosessen skal ikke overstyre eller overskygge
kontraktsfasen
BYGGHERRE
ENTREPRENØR
• Knagger i planleggingen
– Hva skal kjøpes?
– Hvilke kontraktsbestemmelser skal gjelde?
– Hvordan skal prosessen gjennomføres
– Hvem har ansvaret for hva?
23
24
4
Hvilken del av regelverket
kommer til anvendelse?
Behov
► Definisjon av
behov
► Livssyklus
► Organisasjon
► Målekriterier
for
verifikasjon
Kontrahering
► Regelverk
► Krav
leverandør
► Krav til
► Kriterier ved
tildeling
► Organisasjon
► Verifikasjon
Kontrakt
► Funksjonsfordeling
► Beskrivelse
av kontraktsgjenstanden
► Oppfølging
► Verifikasjon
25
L O V E N G J E L D E R A L LT I D
Anskaffelsesstrategi
Del III
V/T: 1,55 (komm.)
1,0 (staten)
3,1 (forsyn.)
BA: 39 mill.
Del II
500 000
Del I
Alle beløp eksl. mva.
26
Under eller over terskelverdien?
Under eller over terskelverdien?
§ 2-3
• (1) Oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan
komme til å betale for de kontrakter som utgjør anskaffelsen
• (2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, evt.
på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av
markedet begynner å innhente tilbud.
• (3) Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal
ikke foretas i den hensikt å unngå at bestemmelser i denne forskrift
får anvendelse på kontrakten.
• (4) En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i
den hensikt å unngå at bestemmelser i denne forskrift kommer til
anvendelse.
• (5) Opsjoner og eventuelle forlengelser av kontrakten.
§ 2-3, forts.
27
• (7) Når en tjeneste eller et bygge- og anleggsarbeid er inndelt i
flere delarbeider som det skal inngås særskilte kontrakter for
samtidig, skal den anslåtte verdien av hvert delarbeid tas med
i beregningen.
Byggherre
Grunnarbeider
Bygg
Elektro
VVS
28
Beregning av anskaffelsens verdi
Under eller over terskelverdien?
KOFA 2010/200 (25)
• Lindås kommune
• Rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende
ingeniører i forbindelse med utredningsoppgaver og mindre
prosjekter: Arkitekt, Bygningsteknikk, VVS-teknikk, Elektroteknikk
og Brannteknikk
• KOFA:
– Det følger av konkurransegrunnlagets punkt 5.2, siste og nest
siste avsnitt, at innklagede har anslått anskaffelsens verdi til
maksimalt 1 million kroner per år. Ettersom rammeavtalene
skal ha en varighet på to år med to års opsjon, skal
anskaffelsens samlede verdi da regnes til fire millioner kroner,
jf. forskriften § 2-3 første og femte ledd.
– Klagenemnda bemerker at det ikke er tvilsomt at de i
konkurransegrunnlaget punkt 5.2 omtalte fagområder skal sees
som en anskaffelse, jf. forskriften § 2-3 åttende ledd.
29
§ 3-2: Oppdragsgiver skal
føre protokoll for anskaffelser
som overstiger 100 000
• Praktisk bestemmelse i foa. § 2-2 (3)
– Når den samlede anslåtte verdien av delkontrakter som
omtalt i § 2-3 syvende og åttende ledd overstiger verdiene
i denne paragrafs første ledd, kommer forskriftens del III
til anvendelse på alle delkontraktene.
– Bygge- og anleggskontrakter som har en anslått verdi på
under 8 millioner kroner eksl. mva. og tjenestekontrakter
og varekontrakter som har en anslått verdi på under 650
000 kroner eksl. mva., kan likevel inngås etter forskriften
del II, dersom den samlede verdi av disse delkontraktene
ikke overstiger 20 prosent av samtlige delkontrakters
sammenlagte verdi.
30
5
Konkurransegrunnlaget
Produktnavn i kravspesifikasjonen
KOFA 2010/26 – 5.9.2011
• Prosedyre for gjennomføring av konkurransen
– Åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse,
konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog
• Angivelse av anskaffelsen
– Teknisk beskrivelse – krav til leveransen
– Enkeltoppdrag eller rammeavtale (én eller flere
leverandører?)
• Krav til tilbud – dokumentasjon, oppbygning, beskrivelse
• Kvalifikasjonskrav – krav til leverandørens egnethet
• Tildelingsgrunnlag – valg av tilbud på grunnlag av enten
laveste pris, eller det økonomisk mest fordelaktige tilbudet
• Tidsfrister
31
• Namsos kommune
• Utskifting av lysarmaturer med PCB-armaturer, i bygg og lysløype
• NS 3420-beskrivelse:
11.442
BELYSNINGSUTSTYR
11.442.2 […]
U33
Lysarmaturer for lysstoffrør
Som type Glamox C10-S1 225 214 SL eller tilsvarende.
Pos 5.
Tilbudt type:_______________
stk.
24
32
Produktnavn i kravspesifikasjonen
Produktnavn i kravspesifikasjonen
KOFA 2003/25
KOFA 2010/26 – 5.9.2011
• Kongsberg kommune
• Nytt elektroteknisk anlegg til en fløy av Gamlegrendåsen skole
• I komponentlisten var det oppgitt at produsenten Fagerhult skulle
benyttes for alle armaturene
• Bravida hadde laveste tilbudspris – tilbudt armaturer fra Thorn
• For å gjøre alle tilbudene sammenlignbare, la kommunens
konsulent til kr 94 227 til Bravidas tilbudspris:
• ”For å få en mest mulig rettferdig vurdering/nullstilling har vi brukt
det gamle og allment aksepterte prinsipp med å benytte
gjennomsnittet av pristilbudene på de øvrige anbyderes post 442.
Dette er således ikke noe påslag, men en nullstilling!”
• KOFA: «Innklagede har ikke godtgjort overfor klagenemnda at
belysningsutstyret ikke kunne beskrives uten henvisning til et
bestemt fabrikat.»
• KOFA:
(29) På bakgrunn av de opplysninger som foreligger i herværende
sak, kan klagenemnda ikke se at innklagede har godtgjort at det for
å beskrive kontraktens gjenstand var nødvendig å angi bestemte
produktnavn for lysarmaturer i de ulike kapitlene for innendørs og
utendørs belysning. Etter klagenemndas oppfatning vil
lysarmaturene for de ulike bygningene og anleggene (dvs. for
innendørs og utendørs belysning) kunne beskrives ved å angi
"kvalitet, formspråk, farge, optikk, virkningsgrad, oppheng,
materiale, aldringsegenskaper, forkopling, lyskilder,
energiforbruk, etc." på etterspurte produkter, uten å angi navn på
bestemte lysarmaturer. En annen mulighet er å henvise til
standarder.
33
34
Forventet omfang
KOFA 2010/120 – 21.2.2011
• Oslo kommune – parallelle rammeavtaler for taktekkings- og
blikkenslagerarbeider
• Varighet 2 år – opsjon 1+1 år
• Anslått verdi: 22-27 mill. kroner
• Foretaket har 1,3 mill. m2 bygningsmasse fordelt på 175 skoler,
total ca. 750 bygg
• Ikke noe estimat over mengder
• KOFA:
– Klagenemnda finner etter dette at konkurransegrunnlaget har
gitt leverandørene tilstrekkelige opplysninger til å utforme
tilbud.
– Slik saken står for klagenemnda hadde ingen tilbydere fått
informasjon som andre tilbydere ikke hadde fått.
Sånn skal det være!
35
36
6
Risiko for innhold i dokumentene
Prosedyrer
Åpen anbudskonkurranse
Kunngjøring
Kvalifikasjons
-vurdering
Evaluering
av tilbud
Klageperiode
Evaluering
av tilbud
Klageperiode
Rt. 2007 s. 1489
(Byggholt)
Rt. 2003 s. 1531
(Feilprisingsdommen)
Byggherren har risikoen for
konkurransedokumentene
Entreprenøren har risikoen for
tilbudets innhold
Begrenset anbudskonkurranse
Kunngjøring
Kvalifikasjons
-vurdering
Utsendelse
av grunnlag
- kalkulasjon
Konkurranse med forhandling
Kunngjøring
Kvalifikasjons
-vurdering
Utsendelse
av grunnlag
- kalkulasjon
Forhandling
Evaluering
av tilbud
Klageperiode
Konkurransepreget dialog
37
38
Konkurransegrunnlaget
• Konkurransegrunnlaget er
– …grunnlaget for konkurransen
– ….grunnlaget for kontrakten
• Uklarheter i
konkurransegrunnlaget
– Tolkes mot
oppdragsgiveren
– Byggholtdommen (2007),
Stedjebergtunneldomen
(2012)
3. KUNNGJØRING
40
39
Kunngjøringen
• Foa. § 18-1 (1):
Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med
skjemaer fastsatt av FAD.
• www.doffin.no
• Noen opplysninger MÅ med i kunngjøringen
– Krav til leverandørenes kvalifikasjoner skal i hovedtrekk angis i
kunngjøringen, foa. § 8-5 (1)
– Reserverte kontrakter, foa. § 3-12
– Skriftlig bekreftelse på forespørsel om deltakelse, foa. § 7-2 (2)
– Begrensning av antall som får delta, foa. § 8-6 (2)
– Åpning for alternative tilbud, foa. § 11-4
41
42
7
Kalkulasjonsperioden
• Anbudskonferanse/-befaring
– Påvisning av lokaliteter eller arbeidssted
– Gjennomgang av konkurransegrunnlaget
– Besvarelse av spørsmål
– Referat
• Spørsmål fra leverandører
– Spørsmålet nøytraliseres
– Skriftlig svar til alle – alle skal
få samme informasjon –
– Bruk Doffin
4. LEVERING AV TILBUD
43
44
Anbudsprosessen
Krav til levering av tilbud
• Tilbud skal leveres
– i lukket og merket forsendelse
(foa. § 11-2/§ 20-2)
– innen utløpet av tilbudsfristen
(foa. § 11-7/§ 20-7)
SELVE KONKURRANSEN
GRUNNLAGET
FOR
KONKURRANSEN
KONKURRANSEGRUNNLAG
45
KUNNGJØRING
KVALIFIKASJONSVURDERING
RETTING
AVKLARING
(VURDERING AV
FIRMA)
AVVISNING
(EVT.
FORH.)
TILDELING
(VALG AV TILBUD)
AVSLUTNING AV
KONKURRANSEN
MEDDELELSE
KLAGE
UNDERTEGNING
AV KONTRAKT
• Ellers: AVVISNING
(foa. § 11-11/§ 20-13 (1) bokstavene a. og b.)
46
5. KVALIFIKASJONSVURDERINGEN
47
48
8
Anbudsprosessen
Kvalifikasjonskrav
Foa. § 8-4 / § 17-4
• Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene
– Tekniske kvalifikasjoner
– Finansiell og økonomisk stilling
SELVE KONKURRANSEN
GRUNNLAGET
FOR
KONKURRANSEN
KONKURRANSEGRUNNLAG
KUNNGJØRING
KVALIFIKASJONSVURDERING
RETTING
AVKLARING
(VURDERING AV
FIRMA)
AVVISNING
(EVT.
FORH.)
TILDELING
(VALG AV TILBUD)
• Skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle
kontraktsforpliktelsene
AVSLUTNING AV
KONKURRANSEN
MEDDELELSE
KLAGE
UNDERTEGNING
AV KONTRAKT
49
Kvalifikasjonskrav
Dokumentasjonskrav
Erfaring
Erfaring fra tilsvarende
prosjekter
Oversikt over utførte
oppdrag, attester
Kompetanse hos
nøkkelpersonell
Svært god kompetanse
på området
CV
Økonomi
Solid økonomi
Regnskap, rating
50
Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonsvurderingen
Prosjekteksempel: Bergen kommune, Sandslihallen, byggetrinn II
• Totalentreprise: Bygningsmessige arbeider, byggtekniske arbeider, VVStekniske arbeider, elektrotekniske arbeider
• Kvalifikasjonskrav:
–
–
–
• Det sentrale spørsmål:
– Er leverandøren egnet til å gjennomføre
kontraktsarbeidet? Egnethetsvurderingen
Skatteattest for skatt og skatteattest for mva.
Oppfyllelse av HMS – HMS-egenerklæring
Leverandørens virksomhet – firmaattest
– Kompetanse
Gyldig bevis på Sentral godkjenning for ansvarsrett innen relevant
fagområde og funksjon, eller
Dokumentasjon på at oppfyller krav til lokal ansvarsrett for tiltaket
innen relevant tiltaksklasse og funksjon.
– Erfaring fra lignende oppdrag. Med lignende menes størrelse og
kompleksitet. Det skal vedlegges dokumentasjon som viser de
viktigste leveranser, inkludert deres omfang, verdi, tidspunkt og
oppdragsgiver. Dokumentasjon: Referanseliste med angivelse av
tiltakshaver, prosjekt, areal, prosjektkostnad og referansepersoner
som kan kontaktes.
51
• Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av de krav og kriterier
som er oppstilt
– Hvis absolutte krav til kvalifikasjoner, vil selv små avvik
føre til avvisning
– Oppdragsgivers skjønn
• Supplering av dokumentasjon
• Kravene må være oppfylt på tidspunktet for tilbudsfristen
52
Manglende dokumentasjon
Støtte seg på andre foretaks kapasitet
• Oppdragsgiver kan be om ettersending eller supplering av
visse typer dokumentasjon – men leverandørene kan ikke
forvente en slik mulighet!
• Foa. § 17-9 (2):
En leverandør kan for en særskilt kontrakt, der dette er
hensiktsmessig, støtte seg på andre foretaks kapasitet,
uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsen mellom
dem. I så fall skal leverandøren dokumentere overfor
oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige
ressursene, for eksempel ved å fremlegge en
forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene.
• Ettersending – foa. § 12-3 / § 21-3
– Skatteattester og HMS-egenerklæring
– Annen offentlig tilgjengelig dokumentasjon
– Kort tilleggsfrist – eks. tre dager
• Supplering – foa. § 12-4 / § 21-4
– Fremlagte attester og dokumenter vedrørende
leverandørenes kvalifikasjoner kan suppleres eller utdypes
– Kan ikke bruke denne hjemmelen til å innhente
dokumentasjon som ikke er innlevert
53
Kvalifikasjonskriterium
54
9
Støtte seg på andre foretaks kapasitet
Tidspunkt for når man må være kvalifisert
KOFA 2014/81 – 22.10.2014
KOFA 2009/67
• Statens vegvesen Region vest – Risa AS
• KOFA:
(56) Det er ikke bestridt at valgte leverandør ville utføre deler av
oppdraget ved underleverandører, og at valgte leverandør ikke
hadde dokumentert rådighet over disse. Men dersom valgte
leverandør selv oppfylte kravet om erfaring fra arbeid av samme
art og vanskelighetsgrad, må tilbyderen anses som kvalifisert på
dette grunnlag. Det er i så fall ikke påkrevd med
forpliktelseserklæring
fra
underleverandører,
selv
om
leverandøren planlegger å benytte seg av underleverandører for
deler av kontrakten, jf. sak 2012/248 premiss (38) og 2011/330
premiss (74).
• Elektrotekniske arbeider ved utbygging av Sortland ungdomsskole
• Kvalifikasjonskrav for entreprisen K410 ”Elektrotekniske arbeider”,
under punkt 50.1 om tele- og automatiseringsinstallasjoner
• ”Krav til autorisasjon iht. gjeldende forskrifter for Post- og
Teletilsynet”.
• Leverandøren leverte ikke slik dokumentasjon
• Kommunen etterspurte dokumentasjon på godkjenning for gr. S. og
TIA
• Leverandøren opplyste at søknad om autorisasjon til Post- og
teletilsynet var sendt, men at denne ikke var ferdig behandlet
• Leverandøren ble avvist
• Klage til KOFA ble avvist av sekretariatet
55
56
Tidspunkt for når man må være kvalifisert
Tidspunkt for når man må være kvalifisert
Agder lagmannsrett, kjennelse 13.10.2014 (LA-2014-128145)
Agder lagmannsrett, kjennelse 13.10.2014 (LA-2014-128145)
• Lagmannsretten:
• Statens vegvesen – rammeavtale for bruvedlikehold
«Etter lagmannsrettens oppfatning talte forholdsmessighetsprinsippet i dette tilfelle med styrke for at oppdragsgiver benyttet
adgangen til å etterspørre tilleggsdokumentasjon. Det framstår
for lagmannsretten som overraskende og som urimelig
formalisme at [Entreprenøren] i denne situasjonen ikke fikk en
kort frist å ettersende kopi av beviset som var utstedt 6. februar
2014, eventuelt sende en bekreftelse fra Betongopplæringsrådet
på at [NN] hadde fått utstedt et slikt RPKU-bevis ved
tilbudsfristens utløp. En slik ettersendelse av et dokument tilbyder
ikke kan påvirke innholdet av, kan i et tilfelle som dette vanskelig
ses på som brudd på forhandlingsforbudet eller hensynet til
likebehandling og forutberegnelighet.»
• Kvalifikasjonskrav:
«For nøkkelpersonell som skal gjennomføre betongrehabiliteringsarbeid kreves det at personer har kompetansebevis
RPKU innen betongrehabilitering, jfr. NS 3420 kap. L8.
Dokumentasjon av dette skal vedlegges tilbudet.»
• Tilbyder vedla egenerklæring fra nøkkelperson:
«RPKU - NN. Undertegnede NN har gjennomført alle nødvendige
kurs og har all relevant erfaring og utdanning (dokumentasjon
vedlagt). Selve kompetansebeviset er imidlertid ikke mottatt
enda. Det kan ettersendes på forespørsel.»
57
58
Egnet eller ikke egnet?
Tidspunkt for når man må være kvalifisert
Høyesterett, kjennelse 23.12.2014 (HR-2014-2508-U)
• Høyesterett:
«Staten har gjort gjeldende at oppdragsgiver ved vurderingen av
om kvalifikasjonskravet er oppfylt, må bygge på de faktiske
opplysninger som er mottatt fra leverandørene ved tilbudsfristens
utløp. Dette er riktig for så vidt som det ikke til tilbyders gunst
kan bygges på etterfølgende opplysninger. Det er imidlertid klart
at oppdragsgiver kan bygge på etterfølgende opplysninger som
viser at tilbyder, på tross av å ha oppfylt dokumentasjonskravet,
rent faktisk ikke oppfyller kvalifikasjonskravet.»
Kvalifikasjonskrav
KOFA-sak 2013/119
At klagers tilbudte hovedsjåfør var uføretrygdet er av innklagede ansett
som en vesentlig opplysning vedrørende klagers gjennomføringsevne og
kapasitet. Kvalifikasjonskrav oppstilles for å sikre at leverandørene er
"egnet til å kunne oppfylle kontrakts-forpliktelsene", jf. forskriften § 17-4 (2).
En oppdragsgiver bør derfor ikke være avskåret fra å revurdere om dette
er tilfellet, når det kommer inn relevante opplysninger om en leverandørs
gjennomføringsevne etter den opprinnelige kvalifikasjonsvurderingen.
59
Manglende oppfyllelse av
kvalifikasjonskravene medfører avvisning,
foa. § 11-10 / § 20-12, (1) bokstav a.
60
10
Krav til økonomi
Krav til økonomi
KOFA 2011/194 – 29.10.2012
KOFA 2011/194 – 29.10.2012
• Gran og Lunner kommune
• Etablering og drift av bofellesskap for enslige mindreårige
flyktninger
• KOFA – generelt:
«Ved vurderingen av om kvalifikasjonskravene er oppfylt utøver
oppdragsgiver et innkjøpsfaglig skjønn, som klagenemnda i
begrenset grad kan overprøve rettslig. Nemnda kan imidlertid prøve
om oppdragsgivers skjønnsutøvelse har vært usaklig eller vilkårlig,
basert på feil faktum eller om skjønnet for øvrig er i samsvar med
regelverkets grunnleggende krav.»
• Krav til økonomi:
Det kreves et godt økonomisk fundament for å sikre gjennomføring
av leveranse av denne art og omfang.
• Om ytelsen:
Kontraktene forutsetter anskaffelse/leie/tilgang til to store,
møblerte boliger og i hvert fall to biler, samt lønnsutgifter,
forsikring, utgifter til mat og alt annet som står i forbindelse med å
drive to store husholdninger.
61
62
Krav til økonomi
Krav til økonomi
KOFA 2011/194 – 29.10.2012
KOFA 2012/107 – 20.8.2012
• KOFA – konkret:
• Renovest IKS
– Ingen tilsagn om lån –
bare henvisning til at banken var ”positiv”
• Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av diverse tjenester
knyttet til renovasjon av helårsboliger, fritidsboliger og enkelte
næringsvirksomheter
– Når innklagede hadde valgt å oppstille et kvalifikasjonskrav til
at: "Det kreves et godt økonomisk fundament for å sikre
gjennomføring av leveranse av denne art og omfang", må dette
forstås som at det kreves et minstemål av dokumentert god
økonomi for å kunne bli ansett kvalifisert.
• Konkurransegrunnlaget:
"Anbydar skal tilfredsstille følgjande kvalifikasjonskrav:
[..]
– Nemnda kan ut fra de opplysningene Otrera ga i sitt tilbud, ikke
se at det kan anses forsvarlig at innklagede la til grunn at dette
var oppfylt for valgte leverandør.
63
Dokumentere at prosjektleiar og fagansvarlig har relevant erfaring
frå tilsvarende oppdrag".
64
Krav til erfaring fra tilsvarende oppdrag
Krav til erfaring fra tilsvarende oppdrag
KOFA 2012/107 – 20.8.2012
KOFA 2012/107 – 20.8.2012
• KOFA – generelt:
• KOFA – konkret:
(23) Klagenemnda har tidligere oppfattet et krav om erfaring fra
"tilsvarende oppdrag" slik at leverandørene måtte dokumentere
erfaring fra oppdrag av tilsvarende verdi, art og omfang som det
oppdraget konkurransen gjaldt, jf. sak 2009/157 premiss (32) og sak
2008/54 premiss (25). Samme rettsoppfatning må legges til grunn i
foreliggende sak.
(28) Å betjene mottaksanlegg er en tjeneste som må anses for å
være av en annen art enn transportvirksomhet. Klagenemnda er
derfor kommet til at det må anses vilkårlig at innklagede la til grunn
at valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskravet til "relevant
erfaring frå tilsvarende oppdrag". Innklagede kunne dermed ikke
legge til grunn at leverandøren var kvalifisert til å delta i
konkurransen. Innklagede har brutt forskriften § 20-12 (1) bokstav a
ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen.
Valgte leverandør skulle vært avvist.
65
66
11
Erfaring fra tilsvarende arbeider
KOFA 2014/81 – 22.10.2014
•
•
•
•
Statens vegvesen Region vest
Konkurranse om utvidelse av riksveg
Kvalifikasjonskrav: Krav til erfaring fra tilsvarende oppdrag
Entreprenør dokumenterte erfaring med betongarbeider, som
utgjorde om lag 15 % av anskaffelsen
• KOFA:
– Det er ikke sagt noe i konkurransegrunnlaget om hvilke
deler av anskaffelsen som ble vurdert som viktigst eller
mest omfattende/krevende. (…) Også asfaltarbeidene og
arbeidene knyttet til sprenging må anses som sentrale
elementer i anskaffelsen, og innklagede måtte dermed
vurdere også disse arbeidene under kvalifikasjonskravet
om erfaring.
67
6. TILBUD MED FEIL,
UKLARHETER ELLER AVVIK
68
Anbudsprosessen
Konkurransegrunnlag og tilbud
• Konkurransegrunnlaget oppstiller krav til tilbudene
• Oppdragsgiver må ta stilling til hva
tilbudene inneholder
SELVE KONKURRANSEN
GRUNNLAGET
FOR
KONKURRANSEN
KONKURRANSEGRUNNLAG
KUNNGJØRING
KVALIFIKASJONSVURDERING
RETTING
AVKLARING
(VURDERING AV
FIRMA)
AVVISNING
(EVT.
FORH.)
TILDELING
(VALG AV TILBUD)
• Korresponderer tilbudet med
konkurransegrunnlaget?
AVSLUTNING AV
KONKURRANSEN
MEDDELELSE
KLAGE
UNDERTEGNING
AV KONTRAKT
69
• Hvorfor?
– For å kunne håndtere tilbudene på
korrekt måte i forhold til regelverket
70
Først tolking – så behandling av irregulariteter
– så tildeling…
Forhandlingsforbudet
Ikke
irregularitet
• § 12-1 / § 21-1, (1)
Feil
– retting
Uklarhet eller
ufullstendighet
– avklaring
Avvik eller
forbehold
– prising
Avvisning
71
Styrk Mathiassen og Jørgen Aardalsbakke, 2007
Ved åpen og begrenset anbudskonkurranse er det ikke tillatt å
endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom
forhandlinger. Det er herunder ikke tillatt å endre pris,
leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for
konkurranseforholdet.
Tildelingsfasen
Usikkerhet – tolking
Irregularitet
72
12
Tolking av tilbud
Tolking av tilbud
KOFA 2007/53 – ”8 til 16”-saken
Hålogaland lagmannsrett, dom og kjennelse 20.2.2004 (LH-2003-14045)
• Statsbygg
• Åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av nytt sentralutstyr for
intercom og lytteanlegg til Ullersmo fengsel
• I et av tilbudene stod det følgende:
Post 560:
Forbehold: […]
Vårt tilbud forutsetter at arbeider kan foregå mellom 08.00 og
16.00 på hverdager.
• Oppdragsgiver:
Deres tilbud må dessverre avvises, ettersom det må antas å
innholde et forbehold mot konkurransegrunnlagets kontraktsvilkår.
Vi sikter her til Deres forutsetning om at arbeidene ”kan foregå
mellom 08.00 og 16.00 på hverdager”.
73
Oppg. 1:
17 stk á kr _____
=
______
Oppg. 2:
23 stk á kr _____
=
______
Oppg 3:
2 stk á kr _____
=
______
Oppg. 4:
2 stk á kr _____
=
______
74
Tolking av tilbud
Tolking av tilbud
Hålogaland lagmannsrett, dom og kjennelse 20.2.2004 (LH-2003-14045)
KOFA 2004/189 – ”+ Sintef”
Post 560:
Oppg. 1:
Oppg. 2:
Oppg 3:
Oppg. 4:
17 stk á kr _____
=
23 stk á kr _____ =
1500,-=
2 stk á kr _____
2 stk á kr _____
=
______
______
1500,______
______
Oppg. 1:
=
______
Oppg. X:
=
______
Oppg. Y:
=
______
Oppg. 12:
=
______
Totalt:
75
______
76
Tilbud med feil
Tolking av tilbud
KOFA 2004/189 – ”+ Sintef”
• § 12-1 / § 21-1, (3)
Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i
tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan
feilene skal rettes. Andre åpenbare feil vurderes etter regelen i
§ 11-11 / § 20-13 (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet).
Timeantall:
Oppg. 1:
Oppg. X:
______
=
63.000,______
Oppg. Y:
=
______
Oppg. 12:
=
______
Totalt:
77
40 + Sintef
=
• Vilkår:
– Åpenbare feil
– Utvilsomt hvordan feilen skal rettes
• Andre åpenbare feil vurderes etter avvisningsbestemmelsen
– Avvises når ”feil (…) kan medføre tvil om hvordan tilbudet
skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene”
239.700,______
78
13
Tilbud med uklarheter, ufullstendigheter
Oppgave: Hva skal rettes?
• Avklaring av uklarheter – § 12-1 / § 21-1, (2)
Prosess 65:
2 stk
á
3,-
kr ______
:
Det er adgang til følgende avklaringer av tilbudene:
a) oppdragsgiver kan innhente nærmere opplysninger hos
leverandørene for å få klarlagt uklarheter og ufullstendigheter
i tilbudene. Avklaring skal unnlates dersom uklarhetene og
ufullstendighetene er slike at tilbudene skal avvises i henhold
til § 20-13 (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet),
b) når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som
leverandøren selv foreslår, kan oppdragsgiver be leverandøren
foreta utdypninger og klargjøringer om hvordan kravene i
konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt, eller
c) dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er
nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de løsninger
leverandøren har fremsatt.
5,-
kr _______
79
80
Timepris-saken
Timepris-saken
Kommunen:
"Det vil verta tatt kontakt med vinnaren av konkurransen for
å få avklart om det frå deira side er gjort ein feil i høve til
oppgitte priser (eks eller inkl mva) Om firmaet har oppgitt
noko anna enn det det er bede om vil firmaet verta
ekskludert frå konkurransen.”
Anbudskonkurranse om rådgivningstjenester
Det kommer
A:
B:
C:
inn tre tilbud, med timepris som følger:
708
750
800
2) Er dette lurt?
A blir tildelt oppdraget.
Kommunen: "Eg har vore i kontakt med tilbyder med det
beste tilbodet og fått bekrefta at det hadde vore gjort ein eil.
(slik de hadde mistanke om) Tilbyder vil likevel stå inne for
tilbodet som er gitt.”
B klager: Timeprisen må være feil
1) Hva bør oppdragsgiver gjøre?
3) Hva kan oppdragsgiver gjøre nå?
81
82
Tilbud med avvik eller forbehold
Vesentlige avvik eller forbehold
• Det er tillatt å levere tilbud med avvik eller forbehold,
foa. § 11-3 / § 20-3
• Momenter:
– Hvor stort avviket er, hvor viktig forholdet det avvikes fra
er, og i hvilken grad et avvik vil kunne forrykke
konkurransen
• Avvik – knytter seg til selve leveransen
• Forbehold – knytter seg til kontraktsbestemmelser og
merkantile vilkår
• KOFA 2008/58 (46), 2009/12, 2009/33
• Typiske forhold som utgjør vesentlige forbehold og avvik
– Grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget
– Forrykke risikoen i kontraktsforholdet
• Behandling av tilbud med avvik eller forbehold
– Prising av forbehold
– Avvisning?
• FADs veileder s. 164, LA-2011-100800
– Betydning for prissetting, vil lett bli regnet som vesentlige
forbehold, selv om ikke et hvert forbehold om pris vil være
det,
• Vesentlige forhold – skal avvises – § 11-11 / § 20-13, (1) d, e
• Usikkerhet – skal avvises dersom ”tvil om hvordan tilbudet
skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene” – § 11-11 / §
20-13, (1) f
83
• LA-2011-100800, KOFA 2008/105
– Minstekrav eller obligatoriske krav
84
14
Vesentlig forbehold
EU-domstolen, sak C-243/89 (Storebælt)
Det skal i den henseende først bemærkes, at det følger af princippet
om ligebehandling af tilbudsgiverne, at samtlige tilbud skal være i
overensstemmelse med bestemmelserne i udbudsbetingelserne for
at sikre muligheden for en objektiv sammenligning af de bud, der
afgives af de enkelte tilbudsgivere. (premiss 37)
Endvidere bemærkes, at ESG's tilbud på et alternativt projekt
vedrørende bygning af en betonbro ikke var i overensstemmelse med §
3, stk. 3, i fællesbetingelserne, idet det ikke opfyldte visse af de deri
opstillede krav. Den tilbudte pris var således ikke baseret på, at ESG
som tilbudsgiver skulle udarbejde et detailprojekt og bære det fulde
ansvar for dette projekt, både med hensyn til udarbejdelsen og
udførelsen heraf, samt bære risikoen for mængdeforandringer i
forhold til de således projekterede mængder. (premiss 41)
85
7. VALG AV TILBUD:
TILDELINGSVURDERINGEN
86
Anbudsprosessen
Tildelingsgrunnlag
• Foa. § 13-2 / § 22-2
• Tildeling skal skje enten til
SELVE KONKURRANSEN
GRUNNLAGET
FOR
KONKURRANSEN
Tilbudet med den laveste prisen
KUNNGJØRING
KONKURRANSEGRUNNLAG
KVALIFIKASJONSVURDERING
RETTING
AVKLARING
(VURDERING AV
FIRMA)
AVVISNING
(EVT.
FORH.)
TILDELING
(VALG AV TILBUD)
AVSLUTNING AV
KONKURRANSEN
MEDDELELSE
KLAGE
UNDERTEGNING
AV KONTRAKT
eller
Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet
87
88
Laveste pris: Vektlegging av kvalitetsforskjeller
Laveste pris
KOFA 2009/109
Konkurransegrunnlaget
Tilbudsevalueringen
• Beskrivelsen er helt
avgjørende
– Minstekrav
– Absolutte krav
– Klare funksjonskrav
• Bare pris kan og skal
vektlegges
• Buskerud fylkeskommune
• Anskaffelse av storkjøkkenutstyr og montasje/innkjøring
• Kr 7 000 i differanse – tilbudssummen om lag 2,5 mill. kroner
• KOFA:
– Laveste pris er laveste pris
– ”eventuelle avvik fra kravspesifikasjonen kan være relevant for
spørsmålet om et tilbud skal avvises”
• Husk pris på evt. forbehold
89
90
15
Økonomisk mest fordelaktig
Økonomisk mest fordelaktig
• Krav til tildelingskriterier
• KOFA har etter Lianakis-dommen oppstilt et ytterligere krav:
– Tilknytning til kontraktsgjenstanden
Kan bare benytte kriterier som har til formål å identifisere
det økonomisk mest fordelaktige tilbud
”det må fremgå klart av tilbudsdokumentene at vurderingen
av tilbudets kvaliteter ikke er sammenfallende med, eller en
gjentakelse av, vurderingen av leverandørens kvalifikasjoner”
• Beentjes-dommen – EU-domstolen sak C-31/87
• Lianakis-dommen – EU-domstolen sak C-532/06
Sakene 2008/120 (41), 2008/92 (97), 2009/87 (26), 2009/88 (26) og 2009/70 (37)
– Klarhet
Kriteriene skal angis slik at alle rimelig opplyste og normalt
påpasselige tilbydere fortolker dem på samme måte
Lesetips:
 Borgarting lagmannsrett, 1.7.2011
(LB-2010-068992 – Bentzen Transport)
 KOFA 2008/120
• SIAC Construction-dommen – EU-domstolen sak C-19/00
• Komm.-Nederland – EU-domstolen sak C-368/10
91
92
Ulovlig tildelingskriterium
Ulovlig tildelingskriterium
Borgarting lagmannsrett, 1.7.2011 (LB-2010-068992) – Bentzen Transport
KOFA 2009/109
• Kåfjord kommune – Byggeledelse ifm havneutbygging
• ”Faglig kompetanse til byggeledelse”
• Ikke angitt hva som var vurderingstema, ikke angitt
dokumentasjonskrav
• KOFA: Sammenfallende eller gjentakelse av kvalifikasjonskriteriet
”Faglig kapasitet og kompetanse”
• Oslo kommune – konkurranse om avfallsinnsamling
• Gjennomføringsevne – underkriterium:
”tilbudt personells kompetanse”
• Lagmannsretten:
Lagmannsretten mener at personalets kompetanse omfatter mer
enn den rent praktiske og tekniske utførelsen av renovasjonen.
Personellet vil i sitt virke komme i direkte kontakt med et stort
antall kunder over store områder av Oslo, og deres opptreden og
serviceholdning i denne sammenheng vil være et viktig element
ved oppdragsutførelsen. Lagmannsretten mener derfor at det for
oppdragsgiveren - kommunen - må være adgang til å vektlegge
eventuelle kvalitetsforskjeller ved tilbyderne i denne sammenheng,
og at denne vurderingen går ut over det som er oppstilt som krav i
kvalifikasjonsrunden.
KOFA 2010/69
• Molde kommune – opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus
• ”Referanser”
• Dokumentasjonskrav: "Foretakets viktigste leveranser de tre siste
årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker".
• KOFA: Sammenfallende eller gjentakelse av kvalifikasjonskriteriet
”Anleggsledelse”
93
94
Vekting av tildelingskriterier
Leverandørenes besvarelse av kvalitetskriterier
• Del II (under EØS-terskelverdi) – § 13-2
– Der oppdragsgiver på forhånd har bestemt seg for
prioriteringen eller vektingen av kriteriene skal dette angis i
kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget.
• Besvarelse av kvalitetskriterier som kompetanse, løsninger,
samordning med sideentrepriser mv.
– Gjennomføringsevne
– Valg av løsning
– Beskrivelse av gjennomføringsopplegg
• Del III (over EØS-terskelverdi) – § 22-2
– Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen som gis hvert av
kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et
passende maksimalt utslag.
95
• Besvare alt som er etterspurt i konkurransegrunnlaget
• Fremheve fordeler ved eget selskap, egne løsninger
96
16
Tildelingsvurderingen
Tildelingsvurderingen
• Må vurdere alle tildelingskriterier
• Vurdering av pris og kvalitative forhold
– Inkommensurable størrelser
• Kan ikke vurdere andre forhold
• To alternativer for omgjøring
– Pris til kvalitetspoeng
– Kvalitetspoeng til pris
• Må rangere hvert tilbud på hvert enkelt tildelingskriterium
– Kan ikke vurdere kriteriene som minstekrav
• KOFA:
Oppdragsgivers poengfastsetting skal sikre at relevante
forskjeller mellom kvalifiserte tilbud gjenspeiles i de poeng
tilbudene gis under de ulike tildelingskriteriene
– KOFA 2003/201, 2005/201 (42), 2006/90 (34), 2007/30
(39), 2009/249, 2009/279, 2011/201 m.fl.
• Forutberegnelighet og likebehandlingsprinsippet står sentralt
• Oppdragsgivers skjønn
– Saklig og forsvarlig
– Fagmessig
– Kan bare i en begrenset grad overprøves av KOFA og
domstolene
97
98
Oppdragsgivers skjønn
KOFA 2004/275 (51)
• Avinor – Kjøp av flyplassbelysning
• Tildelingskriterier:
Oppdragsgivers skjønn
Poengmatrise, nøkkelpersonell:
Over 26 års erfaring: 5 poeng
21 - 25 års erfaring 4 poeng
16 - 20 års erfaring 3 poeng
11 - 15 års erfaring
2 poeng
1 - 10 års erfaring
1 poeng
KOFA 2009/249 (premissene 22-23)
• Selbu kommune – entreprisekontrakt om barnehage
• ”pris”
• Valgte leverandør:
– 20 poeng
• Klager
– 16,7 poeng – prisforskjell var 4,9 %
• 4,9 % av full score utgjør 0,98  19,02 poeng
• KOFA:
”Etter klagenemndas vurdering fremstår den høye uttellingen som
uventet.”
1. Pris: 40 %
2. Avvik og forbehold: 20 %
3. Kompetanse og gjennomføringsevne: 40 %
• KOFA:
– I dette tilfellet har forskjeller i antall års erfaring fått relativ
store utslag poengmessig også for leverandører med mange
års relevant erfaring uten at det er godtgjort at dette har
betydning for verdien av det enkelte tilbud.
– Forskjeller i antall års erfaring er etter klagenemndas
vurdering tillagt uforholdsmessig stor vekt. Denne måten å
evaluere kompetanse på, er etter klagenemndas oppfatning
usaklig.
99
100
Lineær metode:
Beregning av prispoeng
Evalueringsmodeller
KOFA 2010/32
Forholdsmessig metode:
• Statens vegvesen Region nord
• Anskaffelse av planleggings- og prosjekteringstjenester for private
vannforsyningsanlegg
• Gjennomsnittlig og vektet timepris for de to beste tilbudene: hhv.
776 og 762,38
• KOFA:
(16) I foreliggende sak var det omkring to prosent som skilte
timeprisen til klager og valgte leverandør. Denne forskjellen
resulterte i at valgte leverandør fikk ti poeng av ti mulige, mens
klager fikk ni. Dette innebærer at en prisforskjell på ca. to prosent
utgjorde en poengforskjell på ti prosent. Etter klagenemndas
vurdering fremstår det som uventet og lite forutberegnelig at en
så liten prisforskjell gir en såpass stor poengforskjell.
101
5
3
1
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
2,4
102
17
Eksempel: Tildeling av konsulentoppdrag
Foto: JAA
• Fire tilbud: 1,2 – 1,5 – 1,8 – 2,1 mill. kroner
• Karakterskala: 0-4
• Beste tilbud for hvert kriterium får beste poeng
Tilbud 1
Tilbudssum
Tilbud 2
1 200 000
1 500 000
Tilbud 3
1 800 000
Tilbud 4
2 100 000
Poeng
%-result
Poeng
%-result
Poeng
%-result
Poeng
%-result
Pris (30 %)
4
1,2
3,2
1,0
2,7
0,8
2,3
0,7
Kompetanse
(50 %)
3
1,5
2
1
3
1,5
4
2
Løsningsforslag
(20 %)
3
0,6
3
0,6
4
0,8
3,5
0,7
103
Totalt:
3,3
2,6
3,1
3,4
8. MEDDELELSE AV VALGET.
KONTRAKTSINNGÅELSE.
104
Meddelelse om kontraktstildeling
Klagemuligheter
• Foa. § 13-3 / § 22-3
Oppdragsgiver skal meddele sin beslutning om hvem som skal
tildeles kontrakt eller rammeavtale til alle berørte
leverandører før kontrakten eller rammeavtalen inngås.
• Begrunnelse - foa. § 11-14 / § 20-16, (1)
– Navnet på den som fikk kontrakten eller rammeavtalen
– Gi en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og
relative fordeler i samsvar med angitte tildelingskriterier
– Matrise med poeng er ikke tilstrekkelig,
KOFA 2009/215 (39), 2011/201 (143)
• Opplyse om karensperiode
– Over terskelverdi: 10 dager ved elektronisk
middel og telefaks – 15 dager ved brev
• Klage til oppdragsgiver
– Anmodning om å korrigere saksbehandlingen (ikke
forvaltningsrettslig klage)
• Oppdragsgiver kan vurdere egen saksbehandling på
nytt
• Annullering (og omgjøring) av tildelingsbeslutningen,
foa. § 13-3 / § 22-3, (2)
• Midlertidig forføyning, loa. § 9
• KOFA, loa. § 12
• Domstolene
– Tilsidesettelse av beslutning – inntil kontrakt er inngått,
loa. § 8
– Erstatningssøksmål, loa. § 11
105
Inngåelse av kontrakt
• Kontrakt kan inngås når
karensperioden er utløpt
• Kontrakt inngått når den er
undertegnet av begge parter
107
106
Annullering – og vi er i gang igjen…
• Avgjørelsen kan annulleres dersom den er i strid med
regelverket
– Kvalifikasjonsvurderingen – KOFA 2013/119 – 10.11.2014
– Tildelingsvurderingen
• Hvis oppdragsgiver ikke omgjør beslutningen
– Ikke noe problem; kontrakt kan inngås når opprinnelig
klagefrist utløper
• Hvis oppdragsgiver
omgjør beslutningen
– Ny begrunnelse og ny klagefrist
– Alle kan klage på den nye tildelingsbeslutningen
– Vedståelsesfrist
– Oppstartsdato
108
18
Endring av kontrakt eller ny anskaffelse?
• Anskaffelsen
– Det er som beskrevet i konkurransegrunnlaget
– Byggherrens endringskompetanse
– Opsjoner?
• Husk unntakshjemmelen om tilleggskjøp!
9. UTVIDELSE ELLER
ENDRING AV KONTRAKT
109
• Når alle alternativer er brukt opp: Ny anskaffelse
110
Endring av kontrakt
Endring av kontrakt
KOFA 2012/127 – 18.12.2013
• EU-domstolen i sak C-454/06 (Presse-text)
– (35)”En ændring i en offentlig aftale i dennes løbetid kan betragtes
som væsentlig, såfremt den indfører betingelser, der, hvis de havde
fremgået af den oprindelige procedure for indgåelse af en aftale, ville
have gjort det muligt for andre tilbudsgivere end de oprindeligt
antagne at deltage, eller ville have gjort det muligt at acceptere et
andet bud end det, som oprindeligt blev antaget.”
• Lenvik kommune
• Totalentreprise om barnehage
• Opplysning om lukking av bekk og legging av Ø600-kulvert
• Eksempler fra KOFAs praksis
– Sund kommune (2009/232)
– utvidelse av entreprisekontrakt, gebyr kr 500 000
– Drammen kommune (2009/208)
– utvidelse av kontrakt om vegvedlikehold, gebyr 900 000
– Romerike Avfallsforedling IKS (2011/209)
– forlengelse av kontrakt, gebyr 600 000
• Ny sanksjon i kraft 1. juli 2012: ”Uten virkning”
111
113
• Legging av Ø1000-kulvert i ny trase, også utenfor byggeområdet
for barnehagen
• Vesentlig endring?
112
Endring av kontrakt
Endring av kontrakt
KOFA 2012/127 – 18.12.2013
KOFA 2012/127 – 18.12.2013
• (29) Innklagede hevder imidlertid at kulvertarbeidet ble uført som
lovlig tilleggsarbeid i tråd med endringsbestemmelsene i
gjeldende entreprisekontrakt med valgte leverandør. NS 8407
punkt 31.1 åpner for at endringer og tillegg kan rekvireres som
opsjon under en inngått entreprise. Slike endringsarbeider må
imidlertid stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke
være av vesentlig annen art. Endringen kan heller ikke gå ut over
15 % netto tillegg av kontraktssummen. Det er på det rene at
verdien av kulvertarbeidet på kroner 1 500 199 eksklusiv
merverdiavgift, er innenfor denne grensen.
• (35) På den annen side var det allerede i konkurransegrunnlaget
synliggjort at tilbyderne måtte ta høyde for arbeid med å få
bekken i rør. Innklagede har fremholdt at det etter oppstart av
byggearbeidene ble konstatert mye overflatevann gjennom
barnehagens tomt, og at det ble besluttet å utvide eksisterende
kulvert for å sikre det fremtidige barnehagebygget mot flom.
Byggingen av den nye kulverten synes således å være en
nødvendig konsekvens av tomteforholdene på stedet. Det er
dermed en naturlig sammenheng mellom byggingen av den nye
Ø1000-kulverten og barnehageoppføringen. Kulvertarbeidet må
videre sies å nødvendiggjøre arbeidet med fortau og kumsystem
ned til kulvertens utgang, slik at også disse mindre arbeidene er i
funksjonsmessig sammenheng med den opprinnelige avtalen.
114
19
Kvalifikasjonsvurdering
•Vurdering av fremlagt dokumentasjon
•Avvisning
Tolking av tilbud
•Tolking
•Retting, avklaring, behandling av avvik og forbehold
DEL II:
RÅDGIVERKONTRAKTER
Tildelingsvurdering
•Evaluering
•Rangering
Meddelelse og klagebehandling
•Begrunnelse
•Klagefrist
Kontraktsinngåelse
•Undertegning av begge parter
115
116
Prosjekteringsfeil
Erstatningsansvar
Hålogaland lagmannsrett, dom 20.2.2014 (LH-2013-110129)
Rt. 2004 s. 1887 (Molosaken)
Det må forventes at de prosjekterte løsningene ikke fører til
skade.
Hvis skaden som oppsto skyldes de prosjekterte løsningene, vil
arkitektkontoret være uten ansvar bare hvis de likevel ikke har
utvist uaktsomhet. Som profesjonell prosjekterende blir
arkitektkontoret bedømt etter en streng aktsomhetsnorm.
117
• Etablering av ny industritomt på Gismerøya utenfor Mandal
• Rådgiverfirma utarbeidet tegninger og masseberegninger – ikke
kontrakt på grunnlag av NS
• Storm – store vannskader på fabrikk
• Erstatningskrav: 34 mill. kroner
• Tingretten: 8 mill. kroner – begge parter anket
• Lagmannsretten: 31,3 mill. kroner
• Høyesterett:
– Kjæremålsutvalget avviste anken om erstatningsgrunnlag og
kommunens medvirkning
– 23 mill. kroner
118
Omfang og vederlagsrisiko
Rådgivers håndtering av entreprisekontrakt
Hålogaland lagmannsrett, dom 20.11.2013 (LH-2012-197493)
• Prosjektering og oppfølging av bygging av
vannrenseanlegg
– Bygging av vannrenseanlegg
– 5,1 km vannledning
3
1
119
2
• Rådgiver reklamerte ikke over mangler ved byggearbeider
120
20
Rådgivers håndtering av entreprisekontrakt
Rådgivers håndtering av entreprisekontrakt
Hålogaland lagmannsrett, dom 20.11.2013 (LH-2012-197493)
Hålogaland lagmannsrett, dom 20.11.2013 (LH-2012-197493)
Som tingretten finner lagmannsretten det godtgjort at Berg kommune
overtok [entreprenørens] kontraktsarbeider 25. august 2010, og at
[rådgiveren] deretter godkjente entreprenørens sluttfakturaer uten
reservasjoner. Lagmannsretten er videre enig med tingretten som under
henvisning til NS 8405 punkt 36.6 la til grunn at kommunen, ved å overta
kontraktsarbeidet uten å melde fra om manglende dokumentasjon, tapte sin
rett til å gjøre mangelen gjeldende, og at det var [rådgiverens] ansvar.
Det står for
svært erfaren
virkningen av
etter NS 8405
innsigelser til
ledd.
lagmannsretten som klart at [rådgiveren], som er en
rådgivende ingeniør, må ha vært vel kjent med
at kontraktsarbeidet var overtatt uten at det var reklamert
35.6, likeledes virkningen av at det ikke var fremsatt
sluttnotaene etter NS 8405 punkt 33.2 tredje ledd, jf. annet
Han må følgelig ha forstått at byggherren var avhengig av frivillig
medvirkning fra [entreprenørens] side dersom kravet om ytterligere
dokumentasjon skulle føre frem.
Han må dessuten ha forstått at det var særdeles usannsynlig at
kostnadene ved videre arbeid med saken ville bli dekket av entreprenøren
slik det ble lagt til grunn i møtereferat 29. september 2011 punkt 6.
121
122
PARTER
1
BYGGHERRE
ARK
Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse (forprosj.)
RIB
RIB
RIV
FORPROSJEKT
TE
BYGG
TE
TEKNISK
PL TE
PRL
2
3
RIB
123
PRL
BL
TUE
BETONG
RIE
RIVA
BL
RIVE
TUE
ELEKTRO
TUE
VENT
TUE
RØR
124
PARTER
NS
8401
OPPDRAGSGIVER
Rådgiverkontraktene
ALTERNATIV A
RÅDGIVER
RÅDGIVER X
ALTERNATIV B
RÅDGIVER
• PROSJEKTERINGSOPPDRAG
ETTER FAST PRIS
NS
8402
• RÅDGIVNINGSOPPDRAG
ETTER REGNING
ENTREPRENØR
ALTERNATIV C
RÅDGIVER
NS
8403
• BYGGELEDELSE
125
21
avtaledokument
godkjente referater og
materiale fra forhandlinger
den prosjekterendes
anbud/tilbud
oppdragsgivers
anbuds-/tilbudsgrunnlag
NS 8401
1. KONTRAKTSDOKUMENTER
OG KONTRAKTENS OMFANG
Ingen opplisting av kontraktsdokumenter i NS 8402 – kun motstridsbestemmelse, jf. pkt. 3
127
128
Oppdragets omfang
NS 8401 og 8402
• NS 8401 pkt. 4.2.1
– Oppdraget omfatter alltid
• det som er angitt i kontrakten
• ytelser som i bransjen sedvanlig knytter seg til typen oppdrag
– Bare hvis prosjekterende var eller burde vært klar over
det, omfatter oppdraget
• ytelser som knytter seg til oppdragsgiverens spesielle formål med
prosjektet eller andre spesielle forhold av betydning for oppdraget
• Ingen bestemmelse i NS 8402
– Må derfor angis i avtaledokumentet – oppdragsbeskrivelse
129
NS 8403
NS 8403 pkt. 3.2.1
”Oppdraget omfatter
ivaretakelse av
oppdragsgiverens
interesser, herunder den
tekniske,
fremdriftsmessige og
økonomiske oppfølgning
og kontroll på
byggeplassen, og for
øvrig som beskrevet i
kontraktsdokumentene,
herunder i
ytelsesbeskrivelsen.”
• Generell angivelse av oppdraget.
– Partene må særskilt avtale hvilke oppgaver
som skal inngå i oppdragstakers ytelse.
– Begge parter har en egeninteresse i at det
er klart definert hvilket arbeid som skal
utføres, jfr. Eidsivating lagmannsretts dom
av 14. september 2004.
• Nærmere spesifikasjon av oppdraget 
ytelsesbeskrivelse.
– Ingen uttrykkelig plikt til å utarbeide en
ytelsesbeskrivelse
– Minimumsbeskrivelse i NS 8403 pkt. 3.2.1.
130
Risikoen for uklart omfang
Partenes representanter og fullmakter
• NS 8401 pkt. 4.2.2 og 4.3.3
• Hver av partene skal utpeke én representant
– Kontrakt etter forhandling
• Den prosjekterende har avklaringsansvar og risikoen for omfang i
den grad han ”ut fra forholdene burde ha forstått at dette var
påkrevd”
• Rådgiveren er nærmest til å definere og avgrense sitt oppdrag
– Kontrakt etter anbudskonkurranse
• Oppdragsgiveren har risikoen for uklarheter i anbudsgrunnlaget og
upresis angivelse av oppdragets innhold og omfang
• Ingen bestemmelser i NS 8402:
I praksis vil det være oppdragsgiveren som har risikoen
131
NS 8401 pkt. 5.1 og 5.2/NS 8402 pkt. 4.1 og 4.2
• ”… har slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne
i alle som angår kontrakten, som er nødvendig for å
gjennomføre oppdraget uten ugrunnet opphold.”
• Har også fullmakt til å iverksette nødvendige tapsbegrensende
tiltak på oppdragsgiverens vegne hvis det oppstår
– Eks. ”… uforutsette forhold der det er nødvendig å
iverksette tiltak før oppdragsgiveren kan vurdere
situasjonen.”
• Må ha særskilt fullmakt for å forplikte overfor tredjemann
132
22
Rett og legitimasjon i forhold til tredjemenn
Risiko i utførelsesentrepriser
Borgarting lagmannsrett, dom 19.6.2007 (LB-2005-178511)
• Rett
Den retten som rådgiveren har fått
av oppdragsgiveren til å opptre på hans
vegne med bindende virkning
• Legitimasjon
Den rett rådgiver ser ut til å ha,
sett fra utenforstående (typisk entreprenører)
• Legitimasjonen kan rekke lengre enn retten
– Hva skjer hvis entreprenør (eller andre) stoler på en
legitimasjon som ikke tilsvarer retten?
133
• Oslo kommune – Veidekke Entreprenør
• Sammenkobling av
ringbanen med
eksisterende t-bane i Oslo
• Betongstabbe skulle sørge
for midlertidig sikring,
inntil etablering av
permanent understøtting
• Instruks om utførelse
134
Risiko i utførelsesentrepriser
Kompetanse og fullmakt
Borgarting lagmannsrett, dom 19.6.2007 (LB-2005-178511)
Frostating lagmannsrett, dom 27.3.2012 (LF-2011-152003)
• På den ene side ga den tid som var gått Veidekke forsterket grunn til
å regne med at det lå en forsvarlig faglig vurdering bak K-melding
258.
• På den andre siden var det konkrete omstendigheter i tunnelen da
fjellstabben skulle tas ned som – sammenholdt med de forhold som i
utgangspunktet tilsa at det ikke uten videre var uproblematisk å
fjerne fjellstabben helt – ga grunnlag for skjerpet årvåkenhet i
tilknytting til spørsmålet om fremgangsmåten var tilstrekkelig sikker.
• Oppsummeringsvis er lagmannsretten kommet til at Veidekke utførte
det aktuelle arbeidet i samsvar med arbeidsgrunnlaget samt instruks
fra byggherren som Veidekke måtte kunne legge til grunn var gyldig,
og at det ikke kan regnes som uforsvarlig av Veidekke å legge
instruksen til grunn.
135
• Utbygging og regulering av Kvernstadvassdraget
• Entreprise om bygging av kraftstasjon, dam med
terskel/flomløp, inntak til rørgate til kraftstasjon
• Tvist om mengdeberegninger
• Uenighet om at terskel/flomløp har et utseende som avviker
markert fra det prosjekterte, og at terskelen med påstøpt
betongkappe, var utett.
– Kvernstad hevder BBE har ansvar for at konstruksjonen ble
feilstøpt, både i forhold til høyde og utførelse.
– BBE hevder at den opprinnelige utførelsen, før påstøp av
betongkappen, var korrekt og at det var Kvernstad v/
[byggeleder] som påla entreprenøren å støpe et
betonglokk over hele flomløpet, og herunder fikk anbragt
fyllmasser under støpen.
136
Kompetanse og fullmakt
Underrådgivere, siderådgivere og medhjelpere
Frostating lagmannsrett, dom 27.3.2012 (LF-2011-152003)
NS 8401 pkt. 5.3 / NS 8402 pkt. 4.3
• Lagmannsretten om byggherrens krav på reduksjon av
vederlaget pga feil ved bunnplaten:
– Bunnplaten ved inntaket ble støpt etter forutgående
avtale med byggeleder på stedet. Det var nødvendig å
sikre god forankring mot fjell og den faglige vurdering som
lå til grunn for at denne løsningen ble valgt fremstår som
riktig.
Foto:
Foto:Bent
BentLindsetmo/NRK
Lindsetmo/NRK
– Lagmannsretten stiller seg
undrende til kravet, all den
tid byggeleder i sin
forklaring klart tilkjennega
at han hadde gitt klarsignal
for at arbeidet ble utført slik.
• Underrådgivere
– Krever ikke samtykke hvis det er til deler av oppdraget
som er av rutinemessig art eller mindre vesentlig
betydning for oppdraget
– Underrådgivere ut over dette krever samtykke
137
• Identifikasjon
– Partene svarer for sine ansatte og andre medhjelpere
(herunder underrådgivere) som benyttes
• Sideprosjekterende (kun i NS 8401 pkt. 5.3.2)
– Den prosjekterende skal varsles og har rett til å uttale seg
når oppdragsgiver engasjerer siderådgivere
138
23
Foto: JAA
Overdragelse og tiltransport
NS 8401 pkt. 5.4 / NS 8402 pkt. 4.4
• Overdragelse
– Overdragelse av kontraktsforpliktelser krever samtykke
– Oppdragsgiver kan likevel overdra kontrakten hvis det
stilles sikkerhet og den prosjekterende/rådgiver ikke har
saklig grunn til å motsette seg overdragelsen
BORTTRANSPORT
• Tiltransport
– Oppdragsgiveren kan bare pålegge den prosjekterende å
overta ansvar for en siderådgiver dersom dette er særskilt
avtalt
2. OVERDRAGELSE
OG TILTRANSPORT
139
140
Tiltransport av/til siderådgiver
Overdragelse til totalentreprenør
BH
BH
BH
8403
BL
8407
8402
ARK
RIB
RIV
RIE
LARK
BYGG
8417
ARK
RIB
RIV
RIE
8417
EL
8401
ARK
8401
RIB
PGL
LARK
Forprosjekt
141
Tiltransport av prosjekterende
Detaljprosjekt og utførelse
142
NS 8407
NS 8417
NS 8407/17 pkt. 13: Tiltransport av prosjekterende
• Ved tiltransport etableres det et kontraktsforhold mellom
totalentreprenøren/TUE og den prosjekterende. (13.2.1)
• Totalentreprenøren/TUE trer inn i byggherrens/TEs
rettigheter og plikter overfor den prosjekterende.
• Totalentreprenørens/TUEs rettigheter og plikter overfor
byggherren/TE endres ikke som følge av tiltransporten. Han
svarer fra tiltransporten for den prosjekterende på samme
måte som for kontraktsmedhjelpere, jf. 10.1. (13.2.2)
• Byggherren/TE har etter 24.1 risikoen for valg av løsninger og
annen prosjektering foretatt før tiltransporten.
143
GRUNN
Problemer ved tiltransport av rådgiver
NS 8407
NS 8417
• Vederlagsproblemet
– Hvem skal betale for prosjektering før og etter
tiltransport, og hvordan skal det bestemmes hva som er
gjort før og etter tiltransport
• Risiko
– Merarbeid som følge av feil begått før tiltransport
– Økonomi og kompetanse hos rådgiver
• Lojalitet
– BH har behov for bistand også etter tiltransport 
lojalitetsproblem
– Et krav basert på feil i tilbudsgrunnlaget reises mot BH/TE,
men BH/TE vil normalt kreve regress fra rådgiver, som på
dette tidspunkt er TEs/TUEs kontraktspart
144
24
Samarbeids-/lojalitetsplikten
NS 8401 pkt. 3.1 – NS 8402 pkt. 2.1 – NS 8403 pkt. 2.1
• Generell lojalitetsplikt
Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av
oppdraget.
De skal i tide underrette hverandre om forhold som de bør
forstå vil få betydning for oppdraget, og i nødvendig
utstrekning sende hverandre kopier av referater,
korrespondanse og annet materiale av betydning for den
andre parts ytelser etter kontrakten.
3. PARTENES FORPLIKTELSER I
RÅDGIVERKONTRAKTEN
145
146
Samarbeids-/lojalitetsplikten
Taushetsplikt
Gulating lagmannsrett, dom 17.12.2002 (LG-2001-00629)
NS 8401 pkt. 3.2 – NS 8402 pkt. 2.2
– ”Forretningsmessige forhold”.
• Prosjektering av kaianlegg i Sløvåg i Fensfjorden
• Ikke konkrete krav
• Dialog mellom partene om utvidelse av kaien
• Opplysninger om tekniske innretninger, produksjonsmetode
• Forretningsmessige analyser og beregninger
• Forretningshemmeligheter ellers
• Prosjekterende ble ansett å ha opptrådt
erstatningsbetingende uaktsomt når de ikke gjorde
oppdragsgiver oppmerksom på at de pullertene de hadde
prosjektert for et kaianlegg medførte begrensninger i forhold
til tidligere instruks og fortøyning på kaien.
– ”Personlige forhold”.
• Opplysninger det er vanlig å ville holde for seg selv
– Opplysningene må ha fremkommet gjennom arbeidet med
prosjektet
• Det er intet krav om at opplysningene er gitt av den andre part
147
148
Rådgivers plikter
Rådgivers plikter
NS 8401 pkt. 7 – NS 8402 pkt. 6
NS 8401 pkt. 7 – NS 8402 pkt. 6
• Uavhengighet
• Rasjonell og forsvarlig drift
– NS 8402 pkt. 6.4
– Plikt til å opplyse om interessekonflikt
• Rasjonelt og forsvarlig arbeid
• Dra omsorg for oppdragsgiverens interesser
• Utføre oppdraget i tråd med kontrakt og god faglig standard
• Ansvarsforsikring
– Før 2010: 3 millioner for hvert skadetilfelle, totalt 9 millioner
– Etter endring i 2010: 150 G (ca. 11,8 mill. kroner)
– NS 8401 pkt. 7.4
• Rasjonelt og forsvarlig arbeid
• Dra omsorg for oppdragsgiverens interesser
• Utføre oppdraget i tråd med kontrakt og god faglig standard
• I rimelig utstrekning vurdere og påpeke alternative løsninger
• Tilrettelegge prosjekteringen for kostnadsrammer, arealkrav og
funksjonskrav samt varsle overskridelser
• Forsvarlig organisering
– Organisasjon som er tilpasset oppdraget
– Saksbehandlere med de nødvendige faglige kvalifikasjoner
– Skal kunne dokumentere et system for sikring av kvalitet tilpasset
oppdragets art og omfang
149
150
25
Rådgivers plikter
Rådgivers plikter
NS 8401 pkt. 7 – NS 8402 pkt. 6
NS 8401 pkt. 7 – NS 8402 pkt. 6
• Samarbeid med oppdragsgiver,
NS 8401 pkt. 7.5 / NS 8402 pkt. 6.5
• Samarbeid med andre,
NS 8401 pkt. 7.6 / NS 8402 pkt. 6.6
”Den prosjekterende skal i god tid gjøre oppdragsgiveren kjent
med hva han behøver av opplysninger, grunnlagsmateriale og
beslutninger for å gjennomføre oppdraget, og når dette skal
foreligge.
Den prosjekterende skal varsle oppdraggiveren når det
oppstår behov for endringer av oppdraget, videre utredninger
eller supplerende undersøkelser.”
151
”Innenfor oppdragets ramme skal den prosjekterende
samarbeide med andre prosjekterende, rådgivere,
entreprenører og leverandører og utføre sitt oppdrag slik at
det er faglig og fremdriftsmessig tilpasset disses arbeid.”
• Eventuell beskrivelse i kontrakten
– Forholdet mellom TEs rådgivere
– Forholdet mellom TEs rådgivere og øvrige rådgivere på
prosjektet (tilhørende sideentreprenører)
152
Rådgivers plikter
Offentligrettslige krav
NS 8401 pkt. 8 – NS 8402 pkt. 7
Borgarting lagmannsrett, dom 11.10.2011 (LB-140389)
• Offentligrettslige krav
• Totalentreprise om oppføring
av boligblokk
– NS 8402 pkt. 7
• Utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og
enkeltvedtak
– NS 8401 pkt. 8.1 og 8.2
• Utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og
enkeltvedtak
• I samråd med oppdragsgiveren holde nødvendig kontakt med
offentlige myndigheter og bistå med å innhente nødvendige
tillatelser
• Varsle oppdragsgiveren om pålegg som er rettet mot den
prosjekterende fra offentlig myndighet i anledning prosjektet
153
• Regnfall
• Vanninntrengning i alle åtte
leiligheter i første etasje
• Lagmannsretten:
– Retten finner det uavhengig av dette sannsynliggjort at
tiltakene for vannhåndtering ikke var forsvarlige.
– Foruten manglene ved taknedløpet, synes det å ha vært
svakheter også ved opplegget for fordrøyning og
drenering under grøntarealet.
154
Offentligrettslige krav
Oppdragsgivers plikter
Borgarting lagmannsrett, dom 11.10.2011 (LB-140389)
NS 8401 pkt. 14 – NS 8402 pkt. 11
• Lagmannsretten:
– Det følger av NS 3431 punkt 13.1 at det foreligger en
mangel hvis prosjektering og utførelse av byggearbeidet
ikke oppfyller krav i offentligrettslig regelverk. Krav til
vannhåndtering er fastsatt i forskrift av 22. januar 1997 nr.
33 om krav til byggverk m.m. (teknisk forskrift) § 8-37 nr. 1,
som sier at "[b]ygningsdeler og konstruksjoner skal være
slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann
og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg-,
soppvekst eller andre hygieniske problemer".
– Lagmannsretten legger ut fra dette til grunn at det
opprinnelige opplegget for drenering var mangelfullt.
Retten finner at dette bidro til en uakseptabelt stor risiko
for vannskader.
– OKK Entreprenør AS måtte erstatte utbedringskostnadene,
kr 1 149 592
• Medvirkningsansvar
– I tråd med det som er avtalt
– For øvrig slik lojal opptreden tilsier
– Tilpasset den avtalte fremdriften for oppdraget
155
• Opplysningsplikt
– Opplyse om forhold han ”… bør forstå er av betydning for
gjennomføringen av oppdraget.”
• Oversende grunnlagsmateriale
• Fatte nødvendige beslutninger
• Samordningsplikt
– Klargjøre nødvendig prosjektorganisasjon
– Samordne eventuelle siderådgivere
156
26
Oppdragets fremdrift – NS 8401
NS 8401 pkt. 9
• Hovedfremdriftsplan – utarbeides av oppdragsgiver
– Samlet og samordnet oversikt over partenes ytelser samordnet
med ytelsene fra andre prosjekterende, rådgivere,
entreprenører og leverandører
– Skal justeres fortløpende for å reflektere utviklingen i prosjektet
• Fremdriftsplan – utarbeides av den prosjekterende
– Særskilt plan for sine ytelser, tilpasset hovedfremdriftsplanen
– Skal justeres fortløpende og reflektere utviklingen i prosjektet
4. FREMDRIFT.
FORSINKELSE.
157
Oppdragets fremdrift – NS 8402
NS 8402 pkt. 8
• Fremdriftsplan
– Oppdragsgiver må kreve at rådgiveren utarbeider denne
– Skal justeres slik at den til enhver tid omfatter aktiviteter
som er nødvendige for utførelsen av oppdraget
• Ikke fremdriftsplan
– I samsvar med kontraktens frister
• Ikke frister i kontrakten
– Påbegynne snarest mulig og gjennomføre med ”… rimelig
fremdrift og uten unødvendig avbrudd.”
• Plikt til varsling opp mot fremdriftsplan, kontrakt, evt. ”rimelig
fremdrift”
159
Betydningen av ulikt forsinkelsesansvar
• Leveranseplan – utarbeides av den prosjekterende
– Plan for leveranse av tegninger og dokumenter som de andre
aktørene er avhengige av for å gjennomføre sin del av
prosjektet, jf. 7.6 [samarbeid med andre]
• Plikt til varsling dersom planene eller kontraktens frister ikke kan
overholdes
158
Forsinkelsesansvaret
NS 8401 pkt. 12.1
”Det foreligger forsinkelse dersom
oppdraget ikke gjennomføres
innenfor de tidsfrister som gjelder
etter 9.2, med de justeringer som
følger av punkt 11.”
NS 8402 pkt. 9.1
”Det foreligger forsinkelse dersom
oppdraget ikke gjennomføres
innenfor de tidsfrister som gjelder
etter punkt 8, og dette skyldes
forhold rådgiveren svarer for.”
NS 8401 pkt. 11.1.2 og 11.4
”Partene har rett til fristforlengelse
dersom han godtgjør at fremdriften
hindres av forhold utenfor hans
kontroll som han ikke burde ha tatt i
betraktning, unngått eller overvunnet
følgende av.”
Subjektivt ansvar i NS 8402
Objektivt ansvar med reservasjon for
uforutsette hindringer i NS 8401
160
Varsling av forsinkelse
NS 8401
• Bevistemaet og bevisbyrden er forskjellig
• Oppdragsgiver må påvise fristoversittelse etter begge
regelsett
• Etter NS 8401 må den prosjekterende påvise å ha krav på
fristforlengelse for å unngå ansvar
NS 8402 pkt. 8.1 tredje ledd
Rådgiveren skal varsle
oppdragsgiveren uten ugrunnet
opphold dersom fremdriftsplanen ikke
overholdes
NS 8401 pkt. 9.2 sjette ledd
Rådgiveren skal uten ugrunnet
opphold varsle oppdragsgiveren
dersom frister eller rimelig fremdrift
ikke kan holdes.
NS 8402 pkt. 8.2 tredje ledd
Rådgiveren skal uten ugrunnet
opphold varsle oppdragsgiveren
dersom frister eller rimelig fremdrift
ikke kan holdes.
NS 8402 pkt. 9.1 annet ledd
Rådgiveren skal uten ugrunnet
opphold varsle oppdragsgiveren
dersom avtalte frister ikke holdes.
• Etter NS 8402 må oppdragsgiveren påvise at fristoversittelsen
er uaktsom for å være berettiget til erstatning/dagmulkt
161
NS 8402
NS 8401 pkt. 9.1 tredje ledd
Partene skal varsle hverandre
uten ugrunnet opphold dersom
fremdriftsplanen ikke overholdes
162
27
Varsling av krav på fristforlengelse
NS 8401
NS 8402
NS 8401 pkt. 11.1.1
”Den prosjekterende har rett til
fristforlengelse dersom han blir
forsinket som følge av hindring som
kan henføres til forhold
oppdragsgiveren har risikoen for, for
eksempel endringer, manglende
medvirkning m.v.”
– ikke regler om fristforlengelse
Konsekvens av manglende varsling, NS 8401
• Den prosjekterendes manglende
varsling medfører ikke preklusjon
• Oppdragsgiverens manglende svar
medfører (delvis) preklusjon
NS 8401 pkt. 11.1.5 annet ledd
”Ved unnlatt eller for sen varsling har
den prosjekterende bare krav på slik
fristforlengelse og tilleggsvederlag
som oppdragsgiveren måtte forstå at
forholdet ville medføre.”
NS 8401 pkt. 11.1.5 tredje ledd
”Oppdragsgiveren skal ta stilling til
begrunnete krav fra den
prosjekterende uten ugrunnet
opphold.
I motsatt fall taper han retten til å
påberope seg at forholdet ikke gav
grunnlag for den prosjekterendes krav.
Dette gjelder ikke dersom den
prosjekterende må forstå at kravet på
fristforlengelse er grunnløst.”
NS 8401 pkt. 11.1.5 første ledd
”Vil den prosjekterende kreve
fristforlengelse eller tilleggsvederlag,
skal han varsle oppdragsgiveren uten
ugrunnet opphold. Den prosjekterende
skal innen rimelig tid spesifisere og
begrunne sist krav.”
163
164
Oppdragsgivers varsling av
dagmulkt/erstatning (NS 8401)
Erstatning ved forsinkelse
Krav til håndtering underveis i prosjektet
NS 8401 pkt. 12.3
”Vil oppdragsgiveren kreve erstatning
eller dagmulkt, skal han varsle den
prosjekterende innen rimelig tid etter
at han ble klar over grunnlaget for å
reise kravet.
Gjør han ikke det, tapes kravet”
NS 8401 pkt. 12,2, fjerde ledd
”På skriftlig forespørsel fra den
prosjekterende plikter
oppdragsgiveren uten ugrunnet
opphold skriftlig å opplyse ham om
han vil påberope seg overskridelsen av
en delfrist.
NS 8401 pkt. 12.2 første ledd
NS 8402 pkt. 9.2 første ledd
”Med mindre
”Rådgiveren er erstatningsansvarlig for
oppdragsgiverens påregnelige tap ved
forsinkelse dersom forsinkelsen skyldes
uaktsomhet hos rådgiveren.”
det er avtalt dagmulkt, kan
oppdragsgiveren kreve å få erstattet de
direkte utgiftene han er påført som følge av
forsinkelsen.”
Alternativt dagmulkt - må avtales!
Gjør han ikke det, tapes retten til å
påberope seg forsinkelsen
NS 8401 pkt. 12.2 første ledd og NS 8402 pkt. 9.2 tredje ledd
”Samlet erstatning og dagmulkt for overskridelse av delfrister og tidsfrist
for fullførelsen av oppdraget skal ikke overstige 20 % av kontraktsprisen
eller antatt totalt honorar eksklusive merverdiavgift.”
BH må reagere innen rimelig tid av eget initiativ  ellers preklusjon
Krav til hyppighet for varsel – hvor ofte skal det varsles (løpende reklamasjoner)
165
166
Beregning av dagmulkt
Klassiske problemer ved forsinkelse
NS 8401 pkt. 12.2 annet ledd
NS 8402 pkt. 9.2 annet ledd
”Dersom det er avtalt dagmulkt, skal
den prosjekterende betale dagmulkt
ved forsinkelse etter de satser som er
angitt i kontrakten.
”Dersom det er avtalt dagmulkt, skal
rådgiveren betale dagmulkt ved
forsinkelse etter de satser som er
angitt i kontrakten.
Er satser ikke avtalt, skal dagmulkten
være 2 ‰ av kontraktsprisen eller
antatt totalt honorar eksklusive
merverdiavgift, minimum kr 1000 per
hverdag.
Er satser ikke avtalt, skal
dagmulkten settes til kr 1000 per
dag.
Dagmulkten starter å løper når det
som skal utføres innen tidsfristen, er
fullført.”
167
Dagmulkten slutter å løpe når det
som skal utføres innen tidsfristen, er
fullført.”
• Det avtales ikke dagmulkt
– Må påvise ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og
økonomisk tap
• Det avtales ikke konkrete frister for prosjekteringsarbeidet
• Arbeidet påbegynnes uten at detaljert tegningsleveranseplan
er på plass
• Partene blir ikke enige om utkastet i ettertid slik at planen
ikke anses omforenet
• Omforenet plan foreligger, men følges ikke opp med
endringer
168
28
Honorar og betaling – NS 8401
NS 8401 pkt. 15 jf. pkt. 10
5. HONORAR OG BETALING
169
• Fastpris er hovedregel
• Har derfor bestemmelser om endringsarbeid
– Oppdragsgivers rett til å pålegg endringer, pkt. 10.1
– Den prosjekterendes varslingsplikt ved irregulær endring,
pkt. 10.2
– Den prosjekterende rett til å utføre endringsarbeid, pkt. 10.3
– Bestemmelser om justering av vederlag, pkt. 10.4
• Krav på avdrag etter hver som arbeid utføres evt. i henhold til
avtalt faktureringsplan, pkt. 15.2.1 jf. 15.2.2
• Betalingsfrist: 28 dager etter mottatt faktura
• Sluttfaktura og sluttoppgjør ”innen rimelig tid etter at oppdraget
er avsluttet”, jf. pkt. 15.2.5
170
Honorar – NS 8402
Ansvar for honorarbudsjett – NS 8402
NS 8402 pkt. 12
Eidsivating lagmannsrett, dom 27.4.2007 (LE-2007-664)
• Rådgiverens honorar beregnes etter medgått tid og avtalte
timesatser/dagsatser, jf. pkt. 12.1
• Byggeledelse og prosjektstyring – budsjett på 300’
• Kostnad 860’
• Lagmannsretten
– Lagmannsretten kan heller ikke se at varslingsplikten skal være
begrenset til forhold som byggherren ikke er kjent med eller som
han ikke selv har initiert. Også ved forhold som byggherren
kjenner og/eller har initiert, har han behov for å få oversikt over
de økonomiske følgene gjennom endringer i budsjettet.
– Etter ordlyden medfører manglende varsel uten videre at
honoraret utover det budsjetterte bortfaller
• Timesats/dagsats skal inkludere
– Fortjeneste
– Kostnader
• Administrasjon
• Kontorhold
• Intern kopiering og databehandling
– Lokale reiser som er nødvendige for å gjennomføre
oppdraget
171
172
Endringer
NS 8401 pkt. 10
• Endring av kontraktens omfang og beskrivelse, eller utførelse
etter en endret leveranseplan eller andre bindende frister
• Byggherrens rett til å pålegge endringer, pkt. 10.1
• Rådgiverens rett til å utføre endringsarbeider, pkt. 10.3
• Justering av vederlaget, pkt. 10.4
6. ENDRINGER
173
• Dersom endringen innebærer kortere frister; forsering, jf. pkt.
11.2
174
29
Vederlag for endringer
Rt. 2011 s. 65 – Høyesteretts dom 24.1.2011
•
•
•
•
Endringsarbeid om detaljprosjektering av auditorium, Vestby VGS
Byggherren bestilte arbeidet, og ba om revidert kontraktssum
Byggherren godtok ikke krav på 1,3 mill. kroner
Prosjekteringsgruppen anslo honorar til 1,9 mill. kroner – men fakturerte
etter medgått tid
• Totalt krav: ca. 8 mill. kroner
• Høyesterett:
– Fylkeskommunen har her tatt en risiko, først ved å bestille og
igangsette endringsarbeidet uten at det forelå forhåndsavtale om
honoraret, deretter ved ikke å stanse arbeidene da det ble klart at
partene var uenige, og endelig ved ikke å kreve fortløpende
opplysninger om timebruken. I utgangspunktet må fylkeskommunen ta
konsekvensene av dette.
– Etter min mening kan man ikke sammenligne et avslått tilbud med et
overslag, jf. NS 8401 punkt 15.1.3 tredje ledd.
– Prosjekteringsgruppen har ikke handlet i strid med lojalitetsplikt
175
7. RÅDGIVERFEIL –
PROSJEKTERINGSFEIL
176
Prosjekteringsfeil
Prosjekteringsfeil
NS 8401 pkt. 13 – NS 8402 pkt. 10
Rt. 1995 s. 1350
• Prosjekteringsfeil foreligger når
”…oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og dette
skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller
aktsomhet ikke er overholdt.”
• Høyesterett om profesjonsansvaret:
”Det gjelder i utgangspunktet et strengt, ulovfestet
uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere. Likevel er det et
visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som
erstatningsbetingende uaktsomhet.”
• Oppdragsgivers godkjennelse av forslag eller
prosjektmateriale fritar ikke rådgiver
• Oppdragsgiver kan kreve retting hvis det ikke forvolder
”urimelig kostnad og ulempe”
• Rådgiver/prosjekterende kan kreve å få rette
177
178
Prosjekteringsfeil
Agder lagmannsrett, dom 19.11.2003 (LA-2002-01495)
• Etablering av ny industritomt utenfor Mandal
• Molo mellom havet og fylling
• Anke til Høyesterett kun delvis fremmet, HR-2004-426-U
• Agder lagmannsrett:
«Aktsomhetskravet innebærer at profesjonsutøveren etter
omstendighetene også kan gjøres erstatningsansvarlig for
forhold som er perifere i forhold til oppdraget, eller endog
ligger utenfor oppdragets rammer.»
179
180
30
Prosjekteringsfeil
Prosjekteringsfeil
Hålogaland lagmannsrett, dom 18.12.2007 (LH-2007-61922)
Hålogaland lagmannsrett, dom 18.12.2007 (LH-2007-61922)
• Totalentreprise for oppføring av et leilighetsbygg i Svolvær
• TE inngikk avtale med X AS om prosjektering av bygget
• Tilsagn fra Husbanken om finansiering, lånetillegg for
livsløpsstandard og tilskudd for tilgjengelighet
• Ved overleveringen ble det klart at de aktuelle lånetilleggene
og tilskuddene ville bortfalle fordi bygget var endret i forhold
til de tegningene som var grunnlaget
for Husbankens tilsagn
• Årsak var at prosjekterende hadde
speilvendt noen av leilighetene, med
den konsekvens livsløpskravene ikke
var oppfylt
Foto: Gullik Maas Pedersen
• Lagmannsretten:
– Det er naturlig for en totalentreprenør å oversende alle
deler av avtalen til den som skal være prosjekterende og
dessuten utføre arkitektarbeid. Totalentreprenøren var
imidlertid nærmest til å sikre bevisene for en slik
oversendelse.
– Samtidig er det lagmannsrettens oppfatning at når NordIng AS av avtaledokumentets s. 2 kunne se at
avtaleforholdet ble regulert av ytterligere dokumenter, så
burde Nord-Ing AS ha etterlyst disse dokumentene
dersom de ikke var vedlagt.
– Lagmannsretten har på denne bakgrunn kommet til at
Nord-Ing AS handlet uaktsomt og erstatningsbetingende
da de aktuelle leilighetene ble speilvendt, noe som hadde
til følge at livsløpskravene for disse leilighetene ikke ble
oppfylt.
181
182
Prosjekteringsfeil
Prosjekteringsfeil
Hålogaland lagmannsrett, dom 20.2.2024 (LH-110129)
Hålogaland lagmannsrett, dom 20.2.2024 (LH-110129)
• Kurbadet Tromsø
• Lagmannsretten finner at prosjekteringsoppdraget ikke er utført i
samsvar med alminnelige krav til god ytelse når
ekspansjonsmulighetene i tørrbadstuene ikke ble presisert. En så
vesentlig faktor for vellykketheten til arkitektens valg av
konstruksjon skulle arkitekten uoppfordret gitt opplysninger om,
uansett prosjekteringsoppdragets nærmere art og omfang.
Arkitekten kunne etter omstendighetene ikke forvente at
entreprenøren satt inne med tilstrekkelig kyndighet på
stål/masterboard/fliser i tørrbadstue til av eget tiltak å legge inn og
dimensjonere bevegelsesfuger riktig eller vite hvilke spørsmål som
burde stilles til arkitekten.
• Rehabilitering av badstuer
• Konstruksjon bestående av stålstendere, masterboardplater og
fliser, platene skrudd oppe og nede
• Termisk ekspansjon i stendere førte til spenninger i platene, og
sprukne fliser
183
184
Prosjekteringsfeil
Gulating lagmannsrett, dom 7.9.2006 (LG-2005-125610)
• Arkitekt ble engasjert til å forestå regulering av et grunnareal
som lå mellom eksisterende og ny trase for RV 44 i Sandnes.
• Under prosjekteringsperioden vedtok Sandnes bystyre å
justere traselinjen for veien
– Utbyggingsarealet ble redusert med 7,8 dekar, tilsvarte
nærmere 25-30 boenheter i bebyggelsesplanen
• Arkitekten var ikke klar over vedtaket – nødvendig med
omregulering
• Partene hadde ikke brukt NS 8401, men var enige om at
standardkontrakten skulle være retningsgivende for den
rettslige vurderingen.
185
186
31
Prosjekteringsfeil
Prosjekteringsfeil
Gulating lagmannsrett, dom 7.9.2006 (LG-2005-125610)
Eidsivating lagmannsrett, 20.3.2012 (LE-2011-167783)
• Lagmannsrettens flertall:
– NS 8401 punkt 8.1
– Klart at enkeltvedtaket fra Sandnes kommune var
omfattet av «oppdraget».
– Arkitekten hadde brutt sin undersøkelsesplikt.
– Arkitekten ble dømt til å betale i overkant av en halv
million kroner i erstatning.
187
• Tyin Panorama AS – AKC Arkitekter AS
• Utbygging av Tyin Panorama ved Tyinvatnet – oppføring av 83
fritidsleiligheter
• Avtale basert på NS 8401: Reguleringsarbeid, senere også
avtale om ansvarlig søker, detaljprosjektering frem til
igangsettingstillatelse
• Arkitekt innhentet kartgrunnlag/reguleringsplan for Tyin fra
Vang kommune. På kartet var Tyinvatnet tegnet inn.
Tyinvatnet er et regulert vann, og på kartet Jacobsen fikk fra
kommunen var høyeste og laveste regulerte vannstand
oppgitt til henholdsvis kote 1082, 84 og kote 1072,50.
• Bygget ble prosjektert med utgangspunkt i kote 1083,75
188
Prosjekteringsfeil
Prosjekteringsfeil
Eidsivating lagmannsrett, 20.3.2012 (LE-2011-167783), forts.
Eidsivating lagmannsrett, 20.3.2012 (LE-2011-167783), forts.
• Lagmannsretten:
– Lagmannsretten legger til grunn at det ligger innenfor
kontrakten å prosjektere bygget og at prosjekteringen
objektivt ikke ble utført i samsvar med kontrakten. Høyeste
regulerte vannstand vil være et sentralt element ved
prosjektering av bygg i vannkanten. Fordi kommunens
feilaktige angivelse av høyeste vannstand ble lagt til grunn
for prosjekteringen kunne nødvendigvis ikke
høydesettingen av bygget stemme overens med arkitektens
forutsetning. Når feil forutsetninger ble lagt til grunn for
prosjekteringen, og dette førte til at omprosjektering ble
nødvendig, kan oppdraget ikke anses å være utført i
samsvar med kontrakten. At kommunen har en
kontrollfunksjon i forhold til den endelige utplassering av
bygget, kan ikke innebære at det faller utenfor kontrakten å
prosjektere ut fra høyeste regulerte vannstand.
• Lagmannsretten, forts.:
– For at det skal foreligge prosjekteringsfeil etter NS-8401
pkt. 13.1, og derigjennom erstatningsansvar etter pkt. 13.3,
må arkitekten ha opptrådt klanderverdig ved at han ikke
har oppfylt kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller
aktsomhet. … Tyin Jotunheim Høyfjellshotell AS har gjort
gjeldende at det er presumsjon for at det foreligger
prosjekteringsfeil dersom resultatet ikke er vellykket, og at
det derfor er arkitekten som må påvise at det er prosjektert
i samsvar med allment aksepterte normer. Lagmannsretten
kan følge dette synspunktet et stykke på vei. Et slikt
utgangspunkt gjør seg særlig gjeldende der den
prosjekterende (arkitekten) ikke er faglig oppdatert eller
har foretatt feilberegninger eller lignende.
189
190
Prosjekteringsfeil
Eidsivating lagmannsrett, 20.3.2012 (LE-2011-167783), forts.
• Lagmannsretten, forts.: – spørsmålet om hvem som skal bære
risikoen for feilopplysninger i kommunens kartgrunnlag:
– Lagmannsretten tar som utgangspunkt at en arkitekt skal
kunne stole på de faktiske opplysninger som gis i
kartgrunnlaget fra kommunen, og at disse opplysningene
normal uprøvet kan legges til grunn for arkitektens
prosjekteringsarbeid. Dette vil eksempelvis gjelde koter,
avstander, inntegnede innretninger osv. Det vil derfor som
utgangspunkt ikke være utvist uaktsomhet fra arkitektens
side dersom det senere viser seg at det er prosjektert på
grunnlag av feil opplysninger.
– Det må imidlertid enkelte tilfeller gjøres unntak fra dette
utgangspunktet. Dette må for det første gjelde tilfeller hvor
det foreligger omstendigheter som gir den prosjekterende
grunn til mistanke om at de gitte opplysningene i
kartgrunnlaget likevel ikke er korrekte.
191
192
32
Rådgiveransvar?
Rådgiverfeil
Småkraftdommen (LG-2008-78114)
Borgarting lagmannsrett, dom 20.6.2011 (LB-2010-089858)
Oppdragsgiver ønsket:
Rettens vurdering: ”Slik ble det ikke.”
Utbygger
Utbygger
Turbinleverandør
Turbinleverandør
Prosjekterende
Entreprenør
Prosjekterende
Entreprenør
193
• Studentskipnaden i Oslo
• Grünerløkka studenthus – lekkasje
i en rekke bad – beslutning om å
rive og bygge opp igjen alle 226 bad
• Rådgiverfirma ble engasjert til
prosjekteringsledelse, prosjektering
og oppfølgning av rehabiliteringsarbeidet
• Rådgiver forlenget tilbudsfrist overfor én av to tilbydere
• Erstatningskrav fra den som ikke fikk forlenget frist
• Forlik mellom SiO og VVS-entreprenør – 700 000
194
Rådgiverfeil
Rådgiverfeil
Borgarting lagmannsrett, dom 20.6.2011 (LB-2010-089858)
Asker og Bærum tingrett, dom 30.10.2013 – NB! Trolig anket…
• Lagmannsretten:
– Rådgiverfirmaet fikk to forespørsler fra VVS-entreprenør
om forlengelse av fristen – svarte at dette ikke var aktuelt
– Klart brudd på likebehandlingsprinsippet ikke å gi samtidig
melding om fristutsettelse for alle tilbydere i et slikt tilfelle
– Det klare bruddet på likebehandlingsprinsippet innebærer
at [rådgivers] oppdrag ikke er utført forsvarlig og i samsvar
med god faglig standard, jf. NS 8402 punkt 6.4.
– Feilen må anses som en rådgivningsfeil etter punkt 10.1 i
standarden. Vilkåret om at det må foreligge uaktsomhet
som grunnlag for ansvar er dermed oppfylt. Følgelig er
[rådgiver] erstatningsansvarlig for påregnelig tap etter
standardens punkt 10.3.
– Rådgiver måtte betale kr 900 000 (inkl. kr 200 000 til
advokat) + saksomkostninger for retten
• Drammen kommune – Isachsen Entreprenør
• Isachsen vant frem med krav om positiv kontraktsinteresse
• Borgarting lagmannsrett:
– Feil ved evalueringen av tilbudene – usaklig skjønn
– 9 mill. kroner
• Asker og Bærum i tingrett:
195
196
Byggelederansvar – kontroll av leveranse/utførelse
Byggelederansvar
Eidsivating lagmannsrett, 17.2.2012 (LE-2011-096339)
Eidsivating lagmannsrett, 17.2.2012 (LE-2011-096339)
• Utskifting av tak – 106 rekkehusleiligheter
• Beslagene kom ferdig produsert til
byggeplassen
– Fotbeslag var sammenkoblet med
en vertikal del.
– På grunn av denne sammenkoblingen var det ikke
umiddelbart mulig å se at beslagene hadde feil utførelse.
• Byggeleder kontrollerte nøye det arbeidet som ble gjort med
de første takgjennomføringene.
– De første to takene ble brukt som mal for hvordan
arbeidet videre skulle utføreres.
– Det er ellers ikke fremkommet opplysninger som tyder på
at arbeidet på de to første takene ikke ble tilfredsstillende
utført.
197
• Lagmannsretten:
– Det er likevel slik at det ved vurderingen av faglig arbeid i
kontraktsforhold, i utgangspunktet skal legges til grunn en
streng aktsomhetsnorm, jf. Rt-1995-1350, Rt-2000-679 og
Rt-2003-400. Likevel er det ikke slik at enhver fravikelse
av normen for godt arbeid, fører til erstatningsansvar.
Forsømmelsen må være av en viss størrelse før det
utløser ansvar.
198
33
Byggelederansvar
Byggelederansvar – oppfølging av kontrakt
Eidsivating lagmannsrett, 17.2.2012 (LE-2011-096339)
Gulating lagmannsrett, 21.11.2011 (LG-2011-010843)
• Lagmannsretten:
– Dersom Ulvmoen skulle ha oppdaget feilen med
beslagene, måtte han enten ha foretatt en egen
granskning mens beslagene lå nede på byggeplassen, eller
han måtte ha sett nærmere på beslagene når de var løftet
opp på taket. Begge deler fremstår for lagmannsretten å
ligge utenfor det som var naturlig for Ulvmoen å
kontrollere. Et slikt ansvar ville etter lagmannsrettens
oppfatning ligge nær opp til et produktkontrollansvar.
Avtalen mellom partene kan ikke tolkes slik at det også
omfattet en slik kontroll. Det er heller ikke ført noe bevis
som synliggjør hvor langt bransjen mener et
byggelederansvar i en slik situasjon strekker seg.
•
•
•
•
199
Rehabilitering og utvidelse av 28 bad i borettslag
Ikke skriftlig kontrakt
Entreprenør hadde for svak egenkapital til å få garanti
Byggeleder betalte fakturaer, til tross for at sikkerhet ikke var
stillet
200
Byggelederansvar – oppfølging av kontrakt
Byggelederansvar – oppfølging av kontrakt
Gulating lagmannsrett, 21.11.2011 (LG-2011-010843)
Gulating lagmannsrett, 21.11.2011 (LG-2011-010843)
• Lagmannsretten:
– For lagmannsretten er det avgjørende at PKK hadde
prosjekt- og byggeledelsen slik det fremgår av avtalen
mellom Sollia og entreprenøren.
– Hvilket omfang dette oppdraget har hatt og hvilke
arbeidsoppgaver dette generelt har medført for PKK,
finner lagmannsretten det ikke nødvendig å ta eksakt
stilling til. Det er i denne forbindelse sentralt for
lagmannsretten at PKK ved [NN] kontrollerte arbeidet og
attesterte fakturaer. Innunder en slik kontroll og
attestasjon må det etter lagmannsrettens syn naturlig
høre at det er stilt avtalt sikkerhet, idet manglende
sikkerhetsstillelse blant annet vil kunne få betydning i
forhold til betalingen.
• Lagmannsretten:
– Det vises til NS 3430 punkt 13.2 hvor det fremgår at
byggherre ikke har noen plikt til å betale avdrag før han
har mottatt entreprenørens sikkerhetsstillelse. [NN] har
da også i sin forklaring for lagmannsretten gitt uttrykk for
at han nok burde ha etterspurt om garantien var på plass,
og han har også forklart at han har endret sine egne
prosedyrer i forhold til dette i ettertid.
– Lagmannsretten finner etter dette at PKK ved [NN] har
opptrådt uaktsomt når han ikke sørget for at
entreprenøren stilte avtalt garanti. Grov uaktsomhet er
det ikke grunnlag for å konstatere.
– Reklamert for sent  ikke erstatning
201
202
Reklamasjon
NS 8401 pkt. 13.4 – NS 8402 pkt. 10.4
• NS 8402
– Oppdragsgiveren taper retten til å påberope seg en
rådgivningsfeil dersom han ikke varsler ”… innen rimelig
tid etter at han har eller burde ha oppdaget feilen.”
– Absolutt reklamasjonsfrist på 5 år etter avsluttet oppdrag
– Unntak for grov uaktsomhet og forsett
• NS 8401
– Forhold oppdragsgiver blir kjent med under oppdraget
• ”uten ugrunnet opphold og før overtakelsen”
8. REKLAMASJON
OG ERSTATNING
203
– Forhold oppdragsgiver blir kjent med etter oppdraget
• ”innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget”
– Absolutt reklamasjonsfrist på 5 år etter avsluttet oppdrag
– Unntak for grov uaktsomhet og forsett
204
34
Reklamasjon
Erstatningsansvar [versjon før 2010]
Hålogaland lagmannsrett, dom 23.6.2011 (LH-2011-21029)
NS 8401 pkt. 13.3 – NS 8402 pkt. 10.3
• Leilighetsbygg, brannteknisk prosjektering
• Lagmannsretten:
– BBL kjent med branntekniske avvik i desember 2007
– BBL var kjent med at rådgiver ikke hadde foretatt noen
brannteknisk prosjektering og kontroll
– Reklamasjon 3. juni 2008.
– Lagmannsretten legger til grunn at BBL måtte få noe tid til
å vurdere omfanget og konsekvensene av
kontraktsbruddet. Lagmannsretten finner det imidlertid
klart at BBL ikke har reklamert innen rimelig tid når
reklamasjonen i dette tilfellet først er fremsatt mer enn 5
måneder etter at BBL ble gjort kjent med
kontraktsbruddet.
205
”Oppdragsgiveren kan kreve å få erstattet påregnelig tap som
følge av rådgivningsfeil. Han skal søke å forebygge og begrense
skadevirkningene av rådgiverens feil.
Kan deler av feilen henføres til oppdragsgiverens forhold, eller
har han ved uaktsomhet medvirket til det økonomiske tapet,
reduseres rådgiverens ansvar forholdsmessig.
Erstatningsansvaret er begrenset til tre millioner kroner for hvert
skadetilfelle og ni millioner kroner for hele oppdraget med
mindre noe annet er avtalt. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke
der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.”
206
Erstatningsansvar [versjon 2010]
Erstatningsansvar
NS 8401 pkt. 13.3 – NS 8402 pkt. 10.3
Borgarting lagmannsrett, dom 11.5.2011 (LB-2009-171221)
Oppdragsgiveren kan kreve erstattet påregnelig tap som følge
av prosjekteringsfeil. Han skal søke å forebygge og begrense
skadevirkningene av prosjekterendes feil.
• Utbygging av Røyken videregående skole
• Rådgiverfirma var prosjekteringsleder
og ansvarlig søker
• Ansvarlig arkitekt glemte å sende
rammesøknad i april 2007 – ble levert halvannen måned senere enn avtalt
• Lagmannsretten:
– Forsinkelsen med innsending av rammesøknaden er en uaktsom
forsømmelse som K16 i utgangspunktet må ta ansvaret for i den
utstrekning forsømmelsen har ført til påregnelige økte kostnader for BFK.
– NS 8401 punkt 7.4 om oppdragets utførelse med overordnet krav om
arbeidet til den prosjekterende skal drives "rasjonelt og forsvarlig".
– Det vises også til Rt. 1995 side 1350 om profesjonsansvarets innhold.
Lagmannsretten finner det i denne saken ikke nødvendig å gå nærmere
inn på innholdet i den forholdsvis strenge aktsomhetsnormen som ligger
til grunn for profesjonsansvaret.
– Erstatning i medhold av NS 8401 pkt. 13.3: 400’ [av drøyt 900’]
Kan deler av feilen henføres til oppdragsgiverens forhold, eller
har han ved uaktsomhet medvirket til det økonomiske tapet,
reduseres den prosjekterendes ansvar forholdsmessig.
Med mindre annet er avtalt:
a) 60 G for ansvar som ikke er omfattet av forsikringsplikten
b) 150 G for ansvar som er omfattet av forsikringsplikten
207
208
Rettigheter til prosjektmaterialet
NS 8401 pkt. 6.1 – NS 8402 pkt. 5
9. RETTIGHETER TIL
PROSJEKTERINGSMATERIALET
209
• Oppdragsgiver har rett til å bruke materiale utarbeidet av den
prosjekterende til:
– Gjennomføring av prosjektet
– Senere drift
– Vedlikehold
– Ombygging eller påbygging
• Kopi av papirbasert eller elektronisk lagret materiale som er
utarbeidet i henhold til kontrakten
• Den prosjekterende har alle øvrige rettigheter til sine ideer og
det materialet han har utarbeidet
• ”Med mindre annet er avtalt har Oppdragsgiveren opphavsrett, eiendomsrett, og
bruksrett til alt grunnlagsmateriale utarbeidet av konsulenten og til ethvert resultat
av arbeidet som er utført i henhold til kontrakten.”
210
35
Sidestilte totalentrepriser
Foto: JAA
BYGGHERRE
ARK
Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse (forprosj.)
RIB
RIB
Takk for oppmerksomheten!
RIV
FORPROSJEKT
TE
BYGG
TE
TEKNISK
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
PL TE
PRL
RIB
PRL
BL
TUE
BETONG
RIE
RIVA
RIVE
BL
TUE
ELEKTRO
TUE
VENT
TUE
RØR
Advokat Jørgen Aardalsbakke
[email protected]
916 62 501
211
36