Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01

Comments

Transcription

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01
Desse møtte:
Kurt Gjesholm
Nils Westerheim
Joar Sande
Sigvart Hatlestad
Ove Ingvar Feidje
- Ansvarleg rettleiar
- Prosjektansvarleg
- Rettleiar
- Prosjektleiar
Referent: Ove Ingvar
Dato: 30/1 -15
Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status
Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 – 14.20
Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi.
Prosjekt: 22 kV, Avgreining Kapstad, Bygstad
Sakliste
HMS først
Opne med HMS status sidan sist – (alt har gått bra til no)
1. Status
La fram prosjektbeskrivelsen.
Meiner vi er i rute til forprosjektrapporten 13/2-15.
All info blir sendt til prosjektleiar inkludert info på Fronter.
2. Framdriftsplan
La fram ein grov framdriftsplan – må lagast som Gantt-skjema.
Forprosjektrapport med eventuell sensur + Avtale om hovudprosjekt med oppdragsgjevar
klar til 13/2-15.
Synfaring
Netbas / Netlin
REN-blad «HS – luftnett - prosjektering» som mal for både forprosjektrapporten og
sluttrapporten.
Avklarar nye møter i styringsgruppa etter kvart
3. Ressurssituasjon og økonomi
Avhengige av programstøtte frå Sunnfjord Energi AS, ellers reisekostnader ved synfaring.
4. Risikovurdering
Levande dokument som kan endrast undervegs – er i gang med dokumentet.
5. Avvik og endringar
Ikkje avvik so langt – arbeider mot 13/2 fristen
6. Oppsummering
Sluttrapport med ein teknisk del og ein del om gjønomføringen av prosjektet.
Nettsida (tilgang måndag) med oppdatering kvar veke + prosjektdagbok + timelister
7. Neste møte
Avklarar møtedagar etter kvart.
8. Eventuelt
Nils sender ut skriv frå Statkraft
Midtvegspresentasjon: 10 minutt presentasjon for elkraftelevar og rettleiarar
Lync for video, tale, visning
Sluttpresentasjon: Plakat ferdig 26/5 (Fleten dekor) – presentasjon elkraft 28/5
Desse møtte:
Kurt Gjesholm
Nils Westerheim
Joar Sande
Sigvart Hatlestad
Ove Ingvar Feidje
- Ansvarleg rettleiar
- Prosjektansvarleg
- Rettleiar
- Prosjektleiar
- Gruppemedlem
Referent: Ove Ingvar Feidje
Dato: 16/2 -15
Møte i styringsgruppe: 16/02-15 kl 13.40 – 14.05
Stad: (flytta til) Møterom Sande, HISF
Prosjekt: 22 kV avgreining Kapstad, Bygstad
Sakliste
1. HMS Status sidan sist
Alt har gått bra til no, sjølv under hardt skrivepress på forprosjektrapporten har gruppa klart
seg utan skader.
2. Godkjenning av referat frå førre møte
Ingen merknader - Godkjent
3. Godkjenning av forprosjektrapport
Godkjent – men:
- Samandraget skal ikkje innehalde sitat  Ta vekk
- Illustrasjonar og bilete skal utdjupe teksten  Ta vekk
- Engelsk omsetjing  Sjå over
- REN og NetBas er sjølvstendige program hos Sunnfjord Energi AS  Sjå over
4. Status framdrift
Levert forprosjektrapporten (Litt småmanglar å rette opp i).
Starta på nettsida – prioriterer den i veka som kjem.
Prosjektavtale til signering i løpet av veka. Leggast ved forprosjektrapporten.
Ikkje vore på synfaring på Kapstad i Bygstad enno.
5. Framdriftsplan
Rette manglane i forprosjektrapporten.
Sende rundt prosjektavtalen til signering og legge den ved forprosjektrapporten.
Synfaring i Bygstad: Kurt og Sigvart set opp tidspunkt - Ove tilpassar seg.
Bygge opp nettsida og legge inn informasjon og nyhende der.
Halde fram med å få oversikt over REN-blad etc.
6. Ressurssituasjon og økonomi
Identifisere kritiske milepælar etter kvart og legge inn god slakk undervegs.
7. Prosjektavtale
- blir sendt til signering i løpet av veka.
8. Risikovurdering
Reise og transport som ein risiko bør takast med
9. Avvik og endringar
- Prosjektavtalen er ikkje underskriven. Dette blir gjort i løpet av veka og avtalen blir lagt ved
forprosjektrapporten.
- Synfaring ikkje gjennomført. Kurt og Sigvart avtaler tid. Tek sikte på neste måndag (23/2).
- Prioritere opp arbeidet med nettsida no når forprosjektrapporten er ferdig
10. Oppsummering
Viktig å bruke REN-blad, FEF og liknande for å grunngi kvifor ein som gruppe vel eit alternativ
framføre eit anna. Bygge opp dei ulike vala og ut frå det argumentere kvifor og fordi …. so må
ein….
11. Neste møte
Om to veker måndag 2/3-15 kl. 8.30 på Sunnfjord Energi.
12. Ymse
FSE-kurs
Visio – Word
13. Status
La fram prosjektbeskrivelsen.
Meiner vi er i rute til forprosjektrapporten 13/2-15.
All info blir sendt til prosjektleiar inkludert info på Fronter.
14. Framdriftsplan
La fram ein grov framdriftsplan – må lagast som Gantt-skjema.
Forprosjektrapport med eventuell sensur + Avtale om hovudprosjekt med oppdragsgjevar
klar til 13/2-15.
Synfaring
Netbas / Netlin
REN-blad «HS – luftnett - prosjektering» som mal for både forprosjektrapporten og
sluttrapporten.
Avklarar nye møter i styringsgruppa etter kvart
15. Ressurssituasjon og økonomi
Avhengige av programstøtte frå Sunnfjord Energi AS, ellers reisekostnader ved synfaring.
16. Risikovurdering
Levande dokument som kan endrast undervegs – er i gang med dokumentet.
17. Avvik og endringar
Ikkje avvik so langt – arbeider mot 13/2 fristen
18. Oppsummering
Sluttrapport med ein teknisk del og ein del om gjønomføringen av prosjektet.
Nettsida (tilgang måndag) med oppdatering kvar veke + prosjektdagbok + timelister
19. Neste møte
Avklarar møtedagar etter kvart.
20. Eventuelt
Nils sender ut skriv frå Statkraft
Midtvegspresentasjon: 10 minutt presentasjon for elkraftelevar og rettleiarar
Lync for video, tale, visning
Sluttpresentasjon: Plakat ferdig 26/5 (Fleten dekor) – presentasjon elkraft 28/5
Desse møtte:
Kurt Gjesholm
Nils Westerheim
Sigvart Hatlestad
Ove Ingvar Feidje
- Ansvarleg rettleiar
- Prosjektansvarleg
- Prosjektleiar
- Gruppemedlem
Referent: Ove Ingvar Feidje
Dato: 26/3 -15
Referat frå møte 3 i styringsgruppa 23/03-15 kl 14.15
Stad: Møterom Svultingen, Energihuset Sunnfjord Energi
Prosjekt: 22 kV avgreining Kapstad, Bygstad
Sakliste
1. HMS Status sidan sist
Alt har gått bra til no utan fråværsskader av noko slag. Gruppa er spesielt aktpågivande og
varsame ved køyring til og frå Sunnfjord Energi.
2. Godkjenning av referat frå førre møte
Ingen merknader - Godkjent
3. Status framdrift
Har hatt opplæring i NetBas.
Vore på synfaring i Bygstad. Dette var svært nyttig for å forstå ein del av problemstillingane.
Vurdert fleire alternativ til ny linje.
Lagt inn ny kraftstasjon og teikna inn ulike alternativ til linjeføring i NetBas og gjort ulike
utrekningar på desse.
Sett oss inn i mange av forskriftene og har starta å skrive om desse til rapporten.
Nettsida er oppe og går, og me har fått lagt inn noko informasjon.
4. Framdriftsplan
Teikning og plassering av ny kraftstasjon og ulike linjer har gått etter planen, men å få kopla
kraftstasjonen med rett verdiar til linjene har vore meir krevjande enn vi har teke høgde for.
Vi har prioritert dette arbeidet for å komme vidare i prosjektet. Derfor har vi ikkje fått gjort
so mykje som vi hadde håpa på med nettsida vår og vi har heller ikkje fått retta opp
forprosjektrapporten.
Kjem og til å førebu midtvegspresentasjonen og bruke noko tid på det denne perioden.
5. Ressurssituasjon og økonomi
God økonomi. Identifisere kritiske milepælar etter kvart og legge inn god slakk undervegs.
6. Risikovurdering
Reise og transport til og frå vurdert som den største risikoen for oss i prosjektet.
7. Avvik og endringar
- Arbeide meir med nettsida
- Bli ferdige i NetBas for å kunne starte med linjeberekning/NetLin.
- Ferdigstille forprosjektrapporten.
8. Oppsummering
Prioritere å bli ferdig med NetBas.
9. Neste møte
Om to veker måndag 13/4-15 kl. 8.30 på Sunnfjord Energi.
10. Ymse
Desse møtte:
Nils Westerheim
Joar Sande
Sigvart Hatlestad
Ove Ingvar Feidje
- Prosjektansvarleg
- Rettleiar
- Prosjektleiar
- Gruppemedlem
(På telefon)
Referent: Ove Ingvar Feidje
Dato: 20/04-15
Referat frå møte 4 i styringsgruppa 20/04-15 kl. 09.00 - 09.45
Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi
Prosjekt: 22 kV avgreining Kapstad, Bygstad
Sakliste
1. HMS Status sidan sist
Alt har gått bra so langt utan fråværsskader av noko slag.
2. Godkjenning av referat frå førre møte
Ingen merknader - Godkjent
3. Status framdrift
Gruppa er ferdig med målingane i NetBas og har fått fram tydelegare skilnad på dei ulike
alternativa.
Mykje av tida har framleis gått til å lese forskrifter og skriva rapport.
Gruppa har førebudd og hatt midtvegspresentasjon.
Oppdatert nettsida betre i denne perioden.
Føler vi er bra i rute.
4. Framdriftsplan
Samle "trådane"
Skrive ferdig rapporten.
Pressemelding
Plakat
5. Ressurssituasjon og økonomi
God økonomi. Har lagt inn god slakk.
6. Risikovurdering
Reise og transport til og frå framleis vurdert som den største risikoen for oss i prosjektet.
Viktig å halde fokuset oppe no når prosjektet nærmar seg slutten.
7. Avvik og endringar
- Ingen avvik
8. Oppsummering
Pressemelding: Skap blest om - Positive nyheiter - Grøn kraft - Fornybar energi - Kabel
gjennom tunet pga. utsjånad/redusere magnetfeltet - …..
Plakat: Kan gå litt djupare.
Kontakt Fleten dekor for avtale om levering/fristar - plakatstørrelse oppgitt seinare
Prioritere å bli ferdig med rapporten.
9. Neste møte
Gruppa kallar inn dersom behov om to veker måndag 4/5-15.
10. Ymse