Oppgavetekster og annet vedrørende fagoppgaven.

Comments

Transcription

Oppgavetekster og annet vedrørende fagoppgaven.
Fagoppgave
kontinuasjon:
EMS 36841
Markedsføring og salg av eiendom
Utleveringsdato:
09.11.2015
kl.
09.00
Totalt antall sider:
2
Innleveringsdato:
16.11.2015
kl.
12.00
Antall vedlegg:
0
Teller 100 % av EMS 36841
Kontinuasjon
Besvarelsen av oppgavene i jus og salgsog markedsføringsdelen er vektet likt.
Ansvarlig institutt: Markedsføring
Oppgavetekster og annet vedrørende fagoppgaven.
Fagoppgaven er delt i to: En juridisk del og en markedsførings- og salgsdel. Den juridiske
delen teller 50% og markedsførings- og salgsdelen teller 50%.
Besvarelsen skal være på 25 sider (+ evt. scan/kopier som angitt i oppgave 1), og oppsettet av
besvarelsen skal følge BI standarder. Se formelle krav på neste side.
1. Oppgavetekst til jus-delen (50% vekt)
a) Gjør rede for meglers opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 (1) første
setning, herunder en oversikt over forholdet mellom meglers opplysningsplikt etter den
nevnte bestemmelse og selgers opplysningsplikt etter avhendingsloven. Besvarelsen
under spørsmål a) skal utgjøre 3 - 4 sider.
b) Innhent en komplett salgsoppgave på en eierseksjon som ligger ute for salg og
redegjør detaljert for bakgrunn og hjemmel for innholdet. Redegjør videre for forhold
du mener mangler i salgsoppgaven, både i forhold til brudd på krav til pålagte
opplysninger og i forhold til hva du mener kunne hatt informasjonsverdi for en kjøper.
Salgsoppgaven skal ikke følge besvarelsen som vedlegg, men du skal oppgi
meglerforetakets navn og oppdragsnummer samt dokumentere i vedlegg (scan/kopi) de
konkrete avvik du omtaler i din redegjørelse. Besvarelsen under spørsmål b) skal
utgjøre 8 - 9 sider.
Både oppgave a) og oppgave b) skal besvares.
2. Oppgavetekst til markedsførings- og salgsdelen (50% vekt)
Med utgangspunkt i pensumboken om PÅVIRKNING presenter og drøft Cialdinis seks
hovedkategorier av teknikker for påvirkning opp mot eiendomsmeglerens hverdag.
---oOo---
Side 1 av 2
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Oppgaven skal løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Samarbeid mellom
flere studenter / grupper om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk eller forsøk på
fusk og rammes av forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, som det
forutsettes at studentene er kjent med. Gruppeinnlevering forutsetter eksamenspåmelding i
identisk eksamenskode og ved samme eksamenssted.
Besvarelsen skal være på maksimalt 25 sider. Det skal ikke leveres vedlegg til oppgaven,
bortsett fra innhentet utleieoppgave slik bedt om i oppgaveteksten. Den skal innleveres
forsvarlig stiftet eller innbundet (ikke limt sammen) i fem (5) eksemplarer. Unngå
plastlommer, plastmapper, permer og lignende.
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå
på forsiden av besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og
en litteraturliste bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve
eksamensbesvarelsen. En utførlig forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du
på bibliotekets hjemmeside: www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens eksamenssted.
Unntatt fra dette er studenter ved studiestedene BI Nettstudier og BI Bank og Forsikring, som
kan sende besvarelsen til sitt eksamenssted. Den samme muligheten har studenter som følger
Bachelor of Management-programmer, Master of Management-programmer eller
bedriftsinterne kurs. Disse studentene kan sende besvarelsen som ”Ekspress – Over natten
kontant”. Minimumskrav til format på pakken er 23x13x1 cm. Fra utlandet skal DHL, TNT
e.l. benyttes. Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen for
innlevering av eksamensbesvarelsen.
For nøyaktig postadresse til eksamensstedet, se www.bi.no.
Postadresse for eksamensstedene BI Oslo, BI Bank og Forsikring og BI Nettstudier er:
Handelshøyskolen BI i Oslo, Eksamenskontoret, 0442 Oslo.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke
sensurert.
Husk å levere egenerklæring.
Lykke til!
Side 2 av 2

Similar documents