Merethe Hustoft: Koordinering og kontinuitet i

Comments

Transcription

Merethe Hustoft: Koordinering og kontinuitet i
Koordinering og kontinuitet i
rehabiliteringstjenesten.
-ansatte- og pasientrapporterte data
PhD kandidat Merethe Hustoft, MSc, BSc (Hons) OT
Senior forsker Eva Kristin Hope Aaker Biringer, MD PhD
Professor Sturla Gjesdal, MD PhD
Førsteamanuensis Øystein Hetlevik, MD PhD
Rehabilitering er
en tidsavgrenset,
planlagt prosess
Rehabilitering
benytter klare
virkemidler
Koordinering
Rehabilitering har
klare mål
I rehabiliteringen
samarbeider flere
aktører sammen
om å gi nødvendig
assistanse til
pasienten
Pasienten har
krav på
nødvendig
assistanse til
egen innsats
Pasienten skal
kunne oppnå
best mulig
deltakelse sosialt
i samfunnet
Pasienten skal
kunne oppnå
best mulig
funksjonsevne
Kontinuitet
Pasienten skal
kunne oppnå
best mulig
selvstendighet
Pasienten skal
kunne oppnå
best mulig
mestringsevne
Kontinuitet
• Kontinuitet kan deles inn i tre hovedaspekter:
– Informasjonskontinuitet
– Ledelses kontinuitet
– Relasjonell kontinuitet
JL Haggerty et al 2003, GK Freeman, 2012, AM Uijen, 2014
Kan koordinering og kontinuitet i
rehabiliteringen måles?
JH Gittell, 2012
Relational Coordination
• Deler koordinering inn i to hovedkategorier:
– Kommunikasjon
– Relasjon
• God kommunikasjon og gode relasjoner er
forutsetninger for effektiv og høy kvalitet på
koordinerte tjenester
JH Gittell, 2009
• Koordinering og kontinuitet bidrar til blant
annet:
– Økt kvalitet av tjenesten
– Økt tilfredshet blant pasient og ansatte
– Bedre livskvalitet for pasient
JH Gittell et al, 2000, DS Havens et al, 2010, AM Uijen, 2014
PhD prosjektet er delt inn i tre deler:
– Studie 1: En spørreundersøkelse om relasjoner og
koordinering blant ansatte i
spesialisthelsetjenesten.
– Studie 2: En spørreundersøkelse om koordinering
og kontinuitet i private/ideelle
rehabiliteringsinstitusjoner blant pasient og
ansatte
– Studie 3: Undersøkelse av assosiasjoner mellom
koordinering og kontinuitet i
rehabiliteringsinstitusjonene, sammenliknet med
pasientrapporterte data om helse
Studie 1: En spørreundersøkelse om
koordinering blant ansatte i
spesialisthelsetjenesten.
• Relational Coordination (RCS) spørreundersøkelse er
utviklet i USA av Jody Hoffer Gittell
• Er testet og benyttet i flere studier fra blant annet USA,
Nederland, Danmark, England og nå i Norge
• RCS er oversatt til Norsk og jeg skal undersøke om
denne versjonen har de samme kvalitetene som den
originale versjonen fra USA
• I tillegg vil jeg undersøke grad av relasjonell
koordinering i tverrfaglige team i
spesialisthelsetjenesten
• RCS ble sendt ut til seks somatiske sykehus og
seks psykiatriske enheter i 2012 og 2013.
• Vurdering av 27 ulike pasientforløp
• 17 ulike medisinske tilstander er representert i
datamaterialet
• 556 ansatte i spesialisthelsetjenesten har blitt
spurt om å delta.
• 301, (ca. 54 % responsrate)
PhD prosjektet status
• Studie 1: Datainnsamling ferdig, og data rensket,
analyse påbegynt
• Studie 2: Datainnsamling begynner oktober 2015 på de
ideelle/private rehabiliteringsinstitusjonene. Håper på
god oppslutning☺
• Studie 3: Datainnsamling pasientrapporterte data; før
og ett år etter rehabilitering. Første datainnsamling er
allerede gjennomført av Vegard Pihl Moen☺. Ett år
oppfølgingsspørreskjema har oppstart 1 januar 2016

Similar documents