GEOGRAFI 10: Oppdrag oppdag verden

Comments

Transcription

GEOGRAFI 10: Oppdrag oppdag verden
GEOGRAFI 10: Oppdrag oppdag verden
I ukene framover skal vi jobbe med de ulike verdensdelene. Vi vil jobbe mye med kart, men det vil også bli noen
forelesninger samt jobbing med andre skriftlige oppgaver. Følgende mål fra kunnskapsløftet vil bli berørt:
Eleven skal kunne:

lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar

lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn

undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre
land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling

undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og
konfliktar det kan skape lokalt og globalt
Vi vil jobbe med verdensdelene i denne rekkefølgen:



Asia
Afrika
Oseania, Nord- og Sør-Amerika
Hver uke i denne perioden vil det bli en liten kartprøve før vi begynner med en ny verdensdel. Parallelt med
kartarbeidet, skal elevene fordype seg i et land i en av verdensdelene vi har jobbet med. Dette landet skal de
presentere for de andre elevene. Krav til presentasjon:
Alle presentasjoner skal inneholde:
1) En innledning – Hvorfor du valgte dette landet og avgrensning av oppgaven
2) Kartvisning: Vis kart over verdensdelen og landet du har valgt. Vis:
a. Land og hovedsteder, største byer
b. Havområder, store øyer
c. De største fjellkjeder, elever, innsjøer
Deretter forklarer du om:
3)
4)
5)
6)
Naturforholdene og klima i verdensdelen og landet du har valgt
Næringslivet – Hvordan menneskene nyttiggjør seg naturgrunnlaget
Befolkning, kultur og levestandard – Legg vekt på og sammenlikn med norske/europeiske forhold
Samtidskunnskap – Nylige viktige begivenheter i området
Så avrunder du med:
7) Avslutning med hovedpunktene av hva du har lært i oppgaven
8) Kildehenvisninger – Gjør også oppmerksom på eventuelle svakheter ved dine kilder
I presentasjonen er det viktig at du bruker dine egne ord og alle skal vise på kartet at de har kunnskap om
området de har valgt. Videre er det viktig at du benytter illustrerende, relevante virkemidler for å gi
presentasjonen ditt litt liv – som f. eks. ved å bruke pp, tegne på tavla, vise plansjer, tegninger/tegneserier, vise
gjenstander/klær fra området, synge, danse…
Vær forberedt på å kunne få spørsmål om innhold og ord, begrepsforståelse underveis.
Tidsbruk: 5 minutter
Du må være klar til å presentere «ditt land» i uke 44.

Similar documents