Arkivliste for Gulen Sogelag (SFF

Comments

Transcription

Arkivliste for Gulen Sogelag (SFF
Arkivliste for Gulen Sogelag (SFF-88103)
Nummer
Innhald
Periode
Lover/Avtale
O1. L1
O1. L2
2.
O3. L1
O4. L1
O4. L2
O5. L1
O5. L2
O5. L3
O5. L4
O5. L5
O5. L6
O5. L7
O5. L8
O6. L1
O6. L2
O6. L3
O6. L4
O6. L5
O6. L6
O6. L7
O6. L8
O6. L9
O7. L1
O7. L2
O7. L3
O7. L4
O7. L5
O8. L1
O8. L2
O8. L3
O8. L4
O9. L1
O9. L2
O10. L1
1. Utkast til lover for Gulen Sogelag.
2. Brev frå Historielaget for Sogn, med
lovene for Historielaget og Lover for
bygdesogelag
Avtale mellom Gulen formannskap og Ivar
Kleiva om skriving av bygdebok.
Møtebok
Møtebok for Gulen Sogelag, med skriv frå Ivar
Kleiva, dat. 28.2.1972.
Årsmeldingar
Årsmeldingar for Gulen Sogelag.
Korrespondanse
Lister over komne brev. 4 skrivebøker.
Lister over sende brev
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Innkomne brev.
Utgåande brev.
Utgåande brev.
Utgåande brev.
Utgåande brev.
Utgåande brev.
Utgåande brev.
Utgåande brev.
1950
1967
1949-1962
1972
1950-1968
1951-1961
1951-1974
1950-1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1951
1952
1958-1966
1967
1968
1969
1970
Merknad
O10. L2
O10. L3
O11. L1
O11. L2
O11. L3
O12. L1
O12. L2
O13. L1
O13. L2
O14. L1
O15. L1
O16. L1
O17. L1
O18. L1
O19. L1
O20. L1
O21. L1
O22. L1
O23. L1
O23. L2
O23. L3
O23. L4
O23. L5
O23. L6
O23. L7
O23. L8
O23. L9
O23. L10
Utgåande brev.
Utgåande brev.
Brevbyte
Brevbyte
Brevbyte
Arkivalia
Sjeleregister, folketelj., kyrkjebokavskrifter.
Sjeleregister for Gulen
Ei Skrivebok. Avskrift.
Sjeleregister for Hovedkirkesangerdistrict.
Gulen Sognekall. Eivindvik.
Hanskr. Avskrift.
Døypte i Gulen, avskrift av kyrkjeboka.
Folketeljinga 1900. Foreldre, heimstad,
fødedato til ymse born (fosterborn).
Konfirmantar, gardvis.
Konfirmantar, gardvis.
Avskrift.
Døde i Gulen.
Strengklauv- Tveit.
Avskrift.
Døde i Gulen. Havland – Galten. Avskrift.
Døde i Gulen.
Grinde – Bjørøy. Avskr.
Døde i Gulen.
Skjerjehamn – Straume.
Avskrift
Vigde i Gulen.
Avskrift.
Vigde i Gulen.
Strengklauv – Kløvtveit.
Avskrift.
Vigde i Gulen
Kjeldby- Vedvik
Avskrift
Jordebøker, rekneskap, mannal, skattelister,
matriklar, panteregister, tingbøker, skifteprot.
Namneliste frå lensrekneskapa
Or Vincents Lunges Jordebok, 1535, og
Leidangskatt 1563-67. Avksrift.
Jordebok for Nord- hordland og Voss. Kopiar.
Soldatrulle, Lavik Skipreide. Kopi.
«Landskyld, leding og fretold», Jordebok.
Lavik Skipreide. Kopi
Tiendmanntal. Kopi
Jordebøker og Bergenhus len. Avskr.
Tidendemanntal for Nordhordland. Kopi
Jordebok for Sogn, samt landskyld, leding og
fredtoll. Kopi.
Tiendemanntal for Sogn. Kopi.
1971
1972
1972
1973
1974
1830
1830
1870
1900
1788-1930
1788-1930
1791-1950
1791-1950
1791-1950
1786-1960
1699-1963
1699-1964
1699-1964
1563
1535-1567
1590-1591
1611
1612-1613
1612-1613
1624-1625
1631-1632
1631-1632
1631-1632
O24. L1
O24. L2
O24. L3
O24. L4
O24. L5
O24. L6
O24. L7
O24. L8
O24. L9
O25. L1
O25. L2
O25. L3
O25. L4
O25. L5
O26. L1
O27. L1
O28. L1
O28. L2
O29. L1
O29. L2
O30. L1
O31. L1
O32. L1
O32. L2
O33. L1
O33. L2
O33. L3
O33. L4
O33. L5
Unionsskatt, jonsok 1638. Ytre Sogn. Kopi.
Unionsskatt, jonsok 1638. Nordhordland. Kopi.
Jordebok for Ytre Sogn, Lavik Skipreide. Kopi.
Skatteliste. Kopi.
Kontribusjon. Avskr.
Kontribusjon. Ytre Sogn. Avskr.
Lensrekneskap for Bergenhus len, vedk. Gulen.
(R.A.) Avskrift.
Futemanntalet
(R.A.) Avskrift.
Lavik skipreide. Matr. Førearbeid. Kopi.
Matr. Førearbeid, Eivindvik skipreide. Kopi.
Marinerulle. Avksr.
Matrikkelframlegg for Gulen sokn i Nordhordland. Avskr.
Matrikkelframlegg for Gulen. Kopi.
Panteregister. Strengklauv – Nyhammar.
Avskr.
Tingbøkene. Strengklauv – Steine. Avskr.
Tingbøkene. Halvsvik – Ånneland. Avskr.
Tingbøkene. Kittilsvik – Straume.
Jordskifte i Gulen ca. 1800-1860.
Åstadsaker i Gulen 1732-1837. Avskr.
Register til registreringsprotokoll 13.9.18654.6.1885. Avskr.
Skatteliste, Ytre Sogn. Sande – Stølen. Avskr.
Skatteliste.
Lund – Furnes. Avskr.
Skifteprotokoll for Gulen. Avskr.
Auksjonar. Skifte. Avskrift av register.
Liste over protokollar på lensmannskontoret.
Register til auksjonsprotokoll 1866-1874.
Skatteprotokoll Ytre Sogn, 1714-1891.
Strengklauv – Bjørne – botten, og branntakstar
1846-1964. Avskrift.
Ymse arkivalia
Kopi frå UB, Bergen, «Schierhavn» nemnt.
«Een kort Underretning om Bøndernes
Brøllupper paa Landet i Norge. I sær udi Bergen
Stift».
«Anmærkning over Vaassernes Ceremonialia
ved deres Gilder, Education frå først til sidst».
Thott. Kopiar frå Det kgl. Bibliotek, København.
1. Ymse «kuriosa» frå kyrkjebøkene.
2. Om H.H. Smidt, forvaltar, lagmann i
Gula lagdøme, andre lagmenn.
Notat.
43 spørsmål , Svar. Ytr og Indre Sogn. Kopiar frå
Det kge. Bibliotek, København. (Harberg.)
43 vspørsmål, Svar. Nordhordland. Kopi.
1638-1639
1638-1639
1641-1642
1641-1642
1647
1647-1648
1590-1661
1665
1665
1665
1704
1723
1723
1740-1780
1642-1809
1642-1812
1642-1860
1865-1885
1790-1888
1790-1889
1717-1893
1875-1922
1825-1926
1714-1964
1641
1719
1646-1731
1743
1743
O34. L1
O34. L2
O34. L3
O34. L4
O34. L5
O34. L6
O34. L7
O34. L8
O34. L9
O34. L10
O34. L11
O35. L1
O35. L2
O35. L3
O35. L4
O35. L5
O35. L6
Liste over legds- lemer i EivindvikMatr. Kommisjonen. Sande. Kittilsvik, Unneland.
Fotokopi.
«Forligelsescommissionen i Eivindsvigs
Præstegjeld». Om utskifting av heimemarka til
garden Wirkesdahl. Avskr.
Fattigsoga i Gulen. Om spedalske, legdefolk og
tenarkår.
Om «Forloveransvar». Avskr.
Skiftebrev, avskrifter.
1. Anne Aslaksd. Byrknes. dat. 15.4.1861.
2. Jens Jonsen Nordgulen. dat. 1868.
3. Lisbet Andersd., Hauge, dat. 1867.
4. Paul Torsteinsen Brosvig, dat. 3.2.1870.
5. Johanne Johs. d. Kjeldby. dat. 1869.
Avskr.
«Budstikken», s. 383 – 390. Neuman om Gulen.
Kopi frå U.B.
«Sjergehavn», frå «Skillings – Magasin», s. 819820, 1870. Kopi.
Brev frå presten A. Meyer, Os, til konst.
Sokneprest G. Lampe:
1. Om lærarane sine lønstillegg, 2. halvår
1877.
2. Kallsboka, med til Os.
3. Dødfødde – attestar.
4. Skulekrinsar og Skuleordning.
5. Kopiboka, med til Os.
6. «En enfoldig pige …»
«Gulen Sogneselskab», avskr. av møteboka,
17.4.1895 og 29.10.1902, om skogplanting og
skiping av lokalt skoglag.
«Skjerjehavn i gammel og ny tid. Av et gammelt
handelssted saga». Sign. J.B. Art. i B.T.
13.8.1932. To sett kopiar.
Utfylling frå Gulen Oppl. frå Gulen folkeregister.
Eivindvik.
Liste over ting frå Gulen i Sogn Folkemuseum.
Liste over namn og arbeidstimar på dei som
arbeidde på anlegget «Lona» og dei andre
sideelvane frå nov. 1928 til sept. 1944, frå Nils
Virkesdal, formann for arbeidet.
«Kvar stod Gulatinget?» Eit vitneavhøyr frå
1823, ved Niels Dahl. Avisutklipp frå Gula
Tidend. 9.2.1952.
«Gamalt nytt frå Gulen», Frå tingsvitne i 1763,
fortalt av Karl L.G. Birknes. Avskrift etter Gula
Tidend 17.8.1926.
«Mellom gamle jektekarar», av A. Skaasheim.
Utklipp frå Sogn Folkeblad 12.2.1953.
Om Gulen. Tingstad og krossar. Manglar 1.
1787-1790
1803
1832
1669-1864
1861-1810
Udat
1870
1878
1895, 1902
1932
1947-1950
1907-1951
1951
1823. 1952.
1926. 1952.
1953
1955
O35. L7
O35. L8
O35. L9
O35. L10
O35. L11
O35. L12
O36. L1
O36. L2
O36. L3
O36. L4
O36. L5
O36. L6
O36. L7
O36. L8
O36. L9
O36. L10
O36. L11
O36. L12
O36. L13
O36. L14
O36. L15
O36. L16
O36. L17
O36. L18
O36. L19
O36. L20
delen. Skrive av J. E. Svardal.
1. Om prestar i Gulen.
2. Fallittbuet etter prost Dahl, 30.1.1858.
Utdrag frå Skifteprotokoll. Frå Ætte
historisk Institutt, Bergen.
Melding om Eivindvik 1743. Frå Norsk Historisk
Kjeldeskrift- Institutt.
Tilfang til soge om kyrkjene i Eivindvik, av Ivar
Kleiva.
«Slekta Knagenhjelm i Kaupanger gjennom 250
år». Art. i Sogn Folkeblad 25.6.1960.
«Postferdsla gjennom Gulen i Eldre Tid.»
Brev frå T. Nordgulen.
Ymse tilfang levert av I.E. Svardal:
Om Gulatingstaden. Om steinkrossen.
Driftekarar. Arbeids- og reiseskildring 1912.
Storfiskaren Ludv. L. Furenes. «Landskap».
Ymse avisutklipp om Gulatingstaden. Om
bronsealderfunn i Gulen.
Om Ross i Skjerjehamn. Ymse frå Trygve Ross,
Bergen.
Kyrkjelufta på Flolidstranda. Skisse Frå Magnor
Midtun.
«Strilene får øye på seg sellv», av Nanna Ebbing.
Omtale av «Bydesoga for Fjell», utgj. av Fjell
Sogelag v/Nils Trengereid, 1970.
Avisutklipp frå «B.T.», udat.
Brev til Håkon Takle, Eivindvik, med utskrift av
tingboka frå 1670, om naustgrunn på Dalsøyra.
Liste over medarbeidarar.
Liste over ymse mål og vekt.
Prenta kjelder, liste.
Liste over protokollar i Gulen Prestegard.
Bumerke frå Gulen.
Stølar i Gulen, av Elling Kjelby. Oppdalsøyra.
Segner
«Himmelbrev». Tilhører Mons Sørensen
Losnegaard.
Oppgåve over postopneria i Gulen, når
oppretta, namn på dei første tilsette
postopnarane. Poststatistikk.
Skulesoga
«Byggevisa», skillingsvise, 8 vers.
Grendahuset «Gulatun», Historikk.
Tinglesne overdragingar i Gulen. Avisutklipp.
«Vidt bereiste Turid frå Bergen gjennom
flaskehals i Stockholm». Om Turid Korsvold.
Avisutklipp.
Ymse biografiar, Avisutklipp.
1. P.M. Guddal, Nordfjordeid, 70 år.
2. Julius Olsen Merkesdal, Egersund, 70 år.
(1528-1858.)
1956.
1743. 1957
1960
1960
1960
1955-1963
1966-1967
1969.
1970
1970
1670. 1972
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
Udat.
O36. L21
O37. L1
O37. L2
O37. L3
O37. L4
O37. L5
O37. L6
O37. L7
O37. L8
O37. L9
O37. L10
O38. L1
O38. L2
O38. L3
O38. L4
3. Hans Opdal, Opdalsøyra. 80 år.
Ymse
Arkivalia. Originale papir
Sak om ulovleg hogst og beiting. Stadfesting av
grensene mellom Kløvtveit og Øvre Opdal.
Utskrift av forliks- protokollen for Eivindvik, frå
18.7.1817. Levert av R. Kløvtveit, Oppdalsøra.
Skøyte på Losnegård frå Mads Iversen
Losnegaard til sonen Søren Madsen, dat.
27.9.1822.
Kårbrev frå Søren Mandsen Losnegaard til
foreldra Mads Iversen og Lucie Andersdatter,
dat. 27.9.1822.
Utskifting på «Østgulen», 1823. Avskrift, noko
defekt.
Skøyte frå Anders Lassesen Liehoug på Kjellvold
til broren Rasmus Lassesen Liehoug, dat.
26.11.1827. Levert av Bertin Lihaug, Dalsøyra.
Bygselbrev frå enkja Oline Olsdatter til Østen
Ellingsen Kjellevold, dat. 9.7.1849.
Levert av Anders Kjellevold, Dalsøyra.
Amerikabrev frå Anders Johannessen, dat.
Milwaukee 15.1.1850, til faren og ein Ole
Jacobsen.
Panteobligasjon frå Lars Iversen Slengesol til
Rasmus Paulsen og Johannes C. Laagøen, dat.
4.7.1853.
Levert av Ivar Slengesol, Dalsøyra.
Gjensidig testamente mellom Johannes
Johannessen Strengklev og kona Edel
Lassedotter. Stadfesting, dat. 2.11.1853.
To brev med spørsmål til soknepresten i
Eivindvik om presteattest til forbytarar frå
bygda.
Skøyte frp Edvardine Magdalene Margarethe
Daae, enkje etter prost og sokne- prest til Fana,
Iver Muthe Daae, til ungkar Truls Pedersen
Birkenæs, på det bruket i Unneland som
leiglendingen Anders Mathiassen tidl. har
bygsla.
Dat. 28.6.1859
Bygselbrev frå Søren Madsen Losnegaard til
sonen Mons Sørensen på Losnegård, dat.
31.10.1865
«Almindelige Forskrifter med Hensyn til
Sundhedsvæsenet inden Eivindvigs Herred.»
Prenta.
Lev. av Hermand Unneland, Ånneland.
Kvittering for betalt innløysingssum for
jordavgift til Eivindvik sokneprestembete, frå
Ole Jacobsen som eigar av Kløvtveit, ved
Udat.
1817-1821
1822
1822
1823
1827
1849
1850
1853
1853
1826.1858.
1859
1865
1874
1875
O38. L5
O38. L6
O38. L7
O38. L8
O38. L9
O38. L10
O38. L11
O38. L12
O38. L13
O39. L1
O39. L2
O39. L3
O39. L4
kongeskøyte 8.3.1865.
Kjøpekontrakt. Søren Madsen Losnegaard sel
garden Losnegård til sonen Mons Sørensen
Losnegaard, 4.1.1876
Skøyte frå Jacob Olai Olsen Østgulen til
Hermund Oslen Brakke, på bruk i Østgulen, dat.
24.4.1882.
Skøyte frå Søren Madsen Losnegaard til sonen
Mons Sørensen på det tidlegare bygsla bruket i
Losnegård, dat. 14.4.1881.
Stadfesting frå mora, dat. 13.8.1883.
Kårbrev frå Elling O. Undeland, dat. 30.10. 1885,
til foreldra Otte Ellingsen og Marte
Bottelsdatter Undeland.
Lev. av Erling Ånneland, Ånneland.
Skøyte frå Otte E. Undeland, dat. 30.10.1885, til
Elling O. Undeland på garden Undeland.
Lev. av Erling Ånneland, Ånneland.
Skøyte frå Bernt Bottolfsen Strømme til Nicolay
Olsen på bruket Hjertaas, i buet etter Ole
Tostensen Hjertaas og attlevande ektefelle
Gjetlang Iversdatter, dat. 4.11.1889.
Lev. av Ingvald Hjartås, Hjartås.
Skøyte frå Truls Pedersen Aanneland til sonen
Petter Trulsen Aanneland på garden
Aannneland, dat. 1.11.1897.
Kårbrev frå Petter Unneland dat. 1.11.1897, til
foreldra Truls Pedersen og Brithe Jensdatter
Aanneland.
Lev. av Hermand Unneland, Ånneland.
Skøyte frå Kristoffer Johannessen Laagø og Nils
Rasmussen Stensund til Lasse Iversen Slængesol
på bruket Slengesol i Gulen. Dat. 24.10.1899.
Lev. av Ivar Slengesol, Dalsøyra.
Arkivalia leverte inn 22.4.1956 av John Steine,
Eidsbotn.
Kongeskøyte til Knud Nielsen på Stene,
jordavgift: 1 tønne, 7 skjepper og 2 fjordungar
bygg. Dat. 9.5.1846
Skaøyte frå Knud Nilsen til Lars Johannessen på
Stene, dat. 13.7.1846.
Panteobligasjon. Lars Johannessen Stene har
lånt 150 og 50 spd. hjå Knud Nilsen Stene og
Hans Olsen Hogsøen. Dat.13.7.1846.
1. Rundskriv til postbøndene ved
stasjonen Stene, frå «Dep. for det
Indre». Om notering av når posten kjem
og dreg frå stasjonen. Mulkt ved større
forseinkingar.
2. Kvittering for betalt mulkt frå Anders
Jonsen og Lars Johannessen Stene, for
1876
1882
1881-1883
1885
1885
1889
1897
1897
1899
1846
1846
1846
1846
O39. L5
O39. L6
O39. L7
O39. L8
O40. L1
O40. L2
O40. L3
O40. L4
O40. L5
Ö40. L6
O41. L1
O41. L2
forseinka post frå Molde til Bergen
9.9.1845, og for å ha sendt to
«postkarle» i staden for tre.
Kvittering for betalt jordavgift frå Lars
Johannessen Stene for åra 1849-1851. Noko
defekt.
1. Brev til Lars Johannessen Stene frå
broren Rognald Johannessen Store
Mattre, om Ole J. Storedalen som er
interessert i kjøp av ein del av garden til
Lars. Dat. 24.12.1851.
2. Revers. Lars Johs. Stene har bygsla
husmannsplassen «Trædet» til Ole
Johannessen Storemattre, dat.
26.10.1852.
Vilkåra.
Skiftebrev etter Knut Nilsen Stene, kårmann,
dat. 4.7.1853.
Skiftebrev etter kåkona Gjertrud Olsdotter
Stene, dat. 4.11.1853.
Reversal av husmannskontrakt. Lars Johs. Stene
bygslar husmannsplassen «Trædet» til broren
Rasmus Johannessen Storematre. Dat.
30.3.1869.
Kårkontrakt frå Iver Olsen Stene til Lars
Johannessen Stene. Dat. 30.3.1869. Vilkåra.
1. Søknad frå Lars Johs. Stene til Kongen,
om å få kjøpa jordavgifta på den
beneficerte jorda. Dat. 2.8.1869.
Avskrift.
2. Brev frå stiftsprost og sokneprest Daae
til Lars Johs. Stene. Søknaden bør
skrivast om. Dat. 6.8.1869.
Bygselbrev på Stene frå Lars Johs. Stene til Iver
Olsen og kona Anna Jensdotter. Vilkåra om Lars
J. Stene løyser inn eller får garden attendeskøytt. Dat. 2.11.1869.
Bygselkontrakt på husmannsplassen «Trædet»
frå Anna Jensd. Stordal. Dat. 30.3.1886.
Skøyte frå Anne Jensdotter Stene på garden
Stene, til sonen Lars Iversen Stene. Dat.
14.6.1899.
Arkivalia frå E. Bjordø, Ålesund.
Skriv til Gulen Sogelag, der E. Bjordø gjev arkivet
sitt til laget til fri avnytting.
Manuskript om Eivindvik kyrkje m.m.
Konsept til Bjordø, vart prenta som føljetong i
eit lokalblad for Sogn, ca.1937, visstnok
innbunden i 2 eksemplar.
Det eine har E. E. Bjordø sjølv, det andre finst på
UB i Oslo.
1849-1852
1851-1852
1853
1853
1869
1869
1869
1869
1886
1899
1951
O42. L1
O42. L2
O42. L3
O42. L4
O42. L5
O42. L6
O42. L7
O42. L8
O43. L1
O43. L2
O43. L3
O44. L1
O44. L2
O44. L3
O44. L4
O44. L5
O44. L6
O44. L7
O44. L8
O44. L9
O45. L1
Kjeldskriftfondet – Norsk Historisk Kjelde- skrift
– Institutt. Brevbyte.
Universitetsbiblioteket, U.B. Brevbyte.
Ymse departement, Brevbyte.
Riksantikvaren, Oslo, Brevbyte.
Rigsarkivet, København. Brevbyte.
Kaare Bjerke, Lørenskog. Brevbyte.
Vilhelm Bjørknes, Byrknesøy. Brevbyte.
Bergens Museum. Oldsamlingen. Brevbyte.
Riksarkivet, Oslo.
Brevbyte.
Ymse brevbyte.
Statsarkivet i Bergen.
Brevbyte.
«Beretning om Sogneprest Nils Jørgensen ifl.
Biskop Bangs Bok: Dem Norske Kirkes
Geistlighed i reformasjons aarhundret, 15361600.
Avskrift.
Kong Christian 5. si reise i Noreg 1685. Skildring
av reisa.
Utskrift.
Kyrkjerekneskapa 1720-1722, Nordhordland.
Iventar i Eivindvik kyrkje. Rekneskap for 1720,
1721 og 1722.
Dat. mars 1723.
Avskr. RA.
Kongeskøyte til futen Peder Iversen Leganger på
Lavik og Bø anneks og Utvær kapell.
Dat. 15.11.1723.
Avskr. R.A.
Kongeskøyte til mag. Nicolai Stabel på Eivindvik
hovudkyrkje. Dat. 15.11.1723.
Avskr. RA.
Kong Christian 6. si reise i Noreg 1733. Skildring
av reisa.
Utskrift.
43 spørsmål 1743.
No. 24. Om Eivindvik prestegjeld. Topografi.
Thomas Sommer. Dat. 2.12.1743.
Avskrift.
Auksjon i buet til presteenkja mad. Ingeborg
Sommer, over Eivindvik hovudkyrkje. Utskrift av
panteboka.
Utdrag av biskop Claus Pavels sine dagbøker for
åra 1817-1822, utgj. av den Norske Hist.
Foreining ved dr. Ludvik Daae.
Om Eivindvik og presten Nils Griis Dahl.
Lån frå Opplysningsvæsenets Fond på 900 spdl.
Delt mellom Eivindvik presteembete og
allmugen, til oppføring av «Herre- stue» på
1928-1938
1928-1938
1928-1938
1929-1938
1930-1938
1937-1938
1938
1938
1929-1939
1937-1939
1928-1948
1536-1600
1685
1723
1723
1723
1733
1743
1809
1817-1818
1824
O45. L2
O45. L3
O45. L4
O45. L5
O45. L6
O45. L7
O45. L8
O45. L9
O46. L1
O46. L2
O46. L3
O46. L4
O46. L5
O46. L6
prestegarden. Vilkår. Dat. 2.10.1824.
Avskrift R.A.
«Besigtelses og Skjønsforretning» over ny
hovudbygning på prestegarden, 18.7.1832.
Eivindvik.
Utskrift av tingboka.
Inntektsoppgåve for Eivindvik prestegjeld. Om
bygningane i prestegarden, Dat. 28.9.1827 og
3.8.1843.
Utskrift.
Søknad frå Eivindvik sokn om å få byggje kyrkje
med 700 plassar i staden for 800, dat.
12.12.1860.
Avskrift.
Skøyte på Eivindvik hovudkyrkje frå Edvardine
Magdalene Margarethe Daae, enkje etter
avdøde prost og sokneprest Iver Munthe Daae,
til Eivindvik kyrkjelyd.
Dat. 22.10.1862.
Avskrift.
Bygging av ny kyrkje i Eivindvik. Utskrift av
formannskapet sin forhandlingsprotokoll. Om
teikning, steinbrot (pliktarbeid), kyrkjebyggjar
Ole Syslak tek bygginga for 5560 spdlr.
Avskrift SA.
Auksjon over Gulen kyrkje, 15.6.1863.
Utskrift.
Undersøking og oppmåling av Eivindvik
prestegard, ved Johan Lundstrøm for
Foreningen til norske fortidsminnesmerkers
bevaring.
Avskrift.
Liste over oldfunn i Gulen prestegjeld. 13
registrerte funnstader, i tida 1890-1928.
Brekke kyrkje, panterregisteret for Lavik.
Utskrift.
Bø annekskyrkje, pantereg. For Lavik.
Utskrift.
Lavik kyrkje, panteregisteret for Lavik.
Utskrift.
Høgsterettsdom frå 4.4.1941. Om fordeling av
landslott.
Avskrift.
1. Eivindvik kyrkje.
2. Losna
3. Floli elle Guløy
4. Rutla kyrkje.
Avskrift av Bendiksens manuskript hjå RA.
1. Bø kyrkje
2. Brekke kyrkje
3. Lavik kyrkje
1832
1827. 1843
1860
1862
1862
1863
1922
Ca. 1928
1937
1937
1937
1941
Udat.
Udat.
O46. L7
O46. L8
O46. L9
O47. L1
O47. L2
O47. L3
O48. L1
O49. L1
O50. L1
O51. L1
O52. L1
O52. L2
O53. L1
O54. L1
O55. L1
O56. L1
O57. L1
O57. L2
O57. L3
58
O59. L1
O59. L2
O59. L3
O59. L4
O59. L5
O59. L6
4. Øens kyrkje
Avskrift av Bendiksens manuskript hjå RA.
Frå Munkelivs brevbok, ymse avskrift vedk.
Lågøy og Feøy, m.m.
Handskrive.
Ymse notat.
Ei skrivebok med liste over mottekne arkivalia.
Innsamla lister o brevbyte vedk. gardssoge
Lister nytta ved innsamling til gardssoga.
Rettleiing.
1. Liste over innkomne spørjelister
(manglar 1 ark).
2. Liste over innkomne spørjelister, med
påførde nr. På segner, knytte til dei
ulike gardane.
Strengklauv – Rutle.
Utfylte spørjelister, anna brevbyte.
Brosvik – Fallebø
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Dingen – Gryta.
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Ytre Midtun – Astgulen.
Utfylte spørjelister og anna brevbyte
Kløvtveit – Myre.
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Berge.
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Kjellevold - Slengsol.
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Dale – Eide.
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Steine – Kjeøy.
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Sæternes – Bjorøy.
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Skjerhamn – Byrknes.
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Kversøy – Straume
Utfylte spørjelister og anna brevbyte.
Rettingar og tillegg til manuskript, 1. bandet.
Ymse til gardssoga.
Rekneskap
Rekneskapsbok for Gulen Sogelag.
Revidert 1968.
Årsrekneskap.
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Udat.
Udat.
1950-1969
1967
1953-1967
1951-1961.
1968.
1951-1955
1951
1951-1952
1953
1954
1955
O59. L7
O59. L8
O60. L1
O60. L2
O60. L3
O60. L4
O60. L5
O60. L6
O60. L7
O60. L8
O60. L9
O61. L1
O61. L2
O61. L3
O61. L4
O61. L5
O61. L6
O62. L1
O62. L2
O62. L3
O63. L1
O64. L1
O65. L1
O65. L2
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Rekneskapsvedlegg.
Bankbok for Gulen Sogelag.
Ymse leveringar av rekneskapsmateriale.
Postkvitteringsbok
Ymse rekneskapsvedl.
Medlemsliste
Medlemsbok for Gulen Sogelag. Liste ført for
året 1954. (Sjå elle rekneskapsvedlegga, medl.
Lister der.)
¨Bak i boka sal av kart.
Ymse prent
Merkebok for Gulen herad og næraste gardar i
Brekke og Masfjorden. Utgjeve av Gulen
Jordbrukslag, 2. utg.
«Koleragravstadene i Gulen frå 1849», av Karl
L.G. Birknes. Særprent av «Tidsskrift utg. av
Historielaget for Sogn», utg. av Historielaget for
Sogn», nr.9.
«Segn og Soga frå Opdalsbygdi.» Av bestyrar
Jørgen Opdal. Avisutklipp frå Sogns Avis 9. april
1935.
«Gulen Sprebank, 1886-1936.» Utg. Bergen
1936. Utarbeidd av bankkass. K. Elnes.
«Gulatingsstemna. Til minne om tusen år gamal
rettsskipnad. Eivindvik 10. juli 1938».
Utgj. av Eivindvik Ungdomslag.
Andreas Holmsen:
1. Framlegg til plan for bygdebøker.
2. Bygdeboka og bygdebok- arbeidet.
Innleiing til ordskifte om praktiske
spørsmål.
3. Gardshistorie. Kort rettleiing med
opprekning av minnestoff.
Vedtekter for Gulen Branntrygdelag. Eivindvik.
1. L/L Gulen Kraftlag. Gjennom 25 år.
2. Årsmelding om rekneskaps for L/L
Brekke og Gulen Kraftstasjonar.
Driftsåret 1965.
«Registrering etter lov om meirverdi – avgift.»
Stempel for Gulen Sogelag.
Foto
1. Prospektkort frå Byrknes, frå I.K.
2. Fargefoto frå Skjerjehamn, frå T. Sunde
Ross, Bergen.
Gamalt bilete av Dalsøyra, ca. 1900-1905.
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1951-1966
1967-1968
1962-1973
1963-1974
1954-1961
1915
1934
1935
1936
1938
1951
1956
1965
1969-1972
Ca. 1900-1905.
O65. L3
Gamalt bilete av kyrkja og kommunehuset i
Eivindvik, frå UB, Oslo.
Følgjeskriv dat. 1967.
1967