Folkehelsearbeid er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange

Comments

Transcription

Folkehelsearbeid er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange
Folkehelsearbeid er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med
fokus på:
-
Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil
Utvikle aktive og trygge lokalsamfunn.
Planlegge, utvikle og iverksette konkrete tiltak i et forpliktende samarbeid mellom
berørte parter.
Evaluere planer og tiltak med sikte på å se om de har positive virkninger på
folkehelsen.
Det kan også være hensiktsmessig å skille begrepene folkehelse og folkehelsearbeid;
Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeid: samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme
befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer
som bidrar til bedre helse.
Folkehelsearbeidet reguleres av folkehelseloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
Organisering av folkehelsearbeidet i Nore og Uvdal:
-
Folkehelse er et av satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel.
Folkehelsekoordinator er en del av avdeling helse, sosial og barnevern – underlagt
fagsjef Christianne Stroop.
Aktuelle lenker:
Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/
Kommunetorget: http://www.kommunetorget.no/
Folkehelseinstituttet(folkehelseprofiler og kommunehelse statistikkbank):
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler
Helse og omsorgsdepartementet:
https://www.regjeringen.no/nb/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/id10877/
Nyeste utgavene av helserådet- nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid:
http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helser%C3%A5det/2015

Similar documents