Reguleringsplan TEKNISKE TEGNINGER

Comments

Transcription

Reguleringsplan TEKNISKE TEGNINGER
TEKNISKE TEGNINGER
Prosjekt:
Reguleringsplan
E18 Rugtvedt-Dørdal - Utvidelse av reservedøgnhvileplasser på
Langrønningen i Bamble kommune
BAMBLE KOMMUNE
Tekniske data
Dimensjoneringsklasse:
-
Fartsgrense :
-
Trafikkgrunnlag (ÅDT):
-
Sveisnummer:
2013/104251
Statens vegvesen
Region sør
Reguleringsplan
gen
n
i
n
n
ø
r
Lang
Ny reservedøgnhvileplass
NY DØGNHVILEPLASS
len
a
d
e
t
å
r
B
Leggeplass
Støyvo
de
viltgjer
ll med
St
øy
vo
l
lm
ed
vi l
tgj
er
de
Viltk o
rridor
Planens avgrensningslinje
Tekst:
Rev.
Rev.dato:
Kontr:
00-
Isv
en
annsås
-
Prosjekt:
E18 Rugtvedt-Dørdal
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Plantegning - oversikt
Utvidelse av reservedøgnhvileplass
Langrønningen, Bamble kommune
Oppdragsleder:
Tegn:
Målestokk
ØK
ØK
1:1000 (A1)
Oppdragsnr.:
Kontr:
Dato:
536608
ML
B
Fag
Type
10.07.2015
Rev.
Tegn. nr:
-- 001
Etg.
Løpenr.
-
40900
41000
r es
er v
ss
epla
hvil
411
00
41000
23300
Ny
gn
edø
Støy
1
Leg
gep
voll
me d
viltgje
rde
lass
1
St
øy
vo
e
erd
tgj
vil
d
e
ll m
Tekst:
Rev.
Rev.dato:
Kontr:
00-
Tegnforklaring
1
idor
Viltkorr
-
Eks. adkomstveg rives
Snitt A-A, se tegn. J001
Prosjekt:
E18 Rugtvedt-Dørdal
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Snitt B-B, se tegn. J001
Plantegning
Utvidelse av reservedøgnhvileplasser
Langrønningen, Bamble kommune
Oppdragsleder:
Viltgjerde
Kantstein
Tegn:
Målestokk
ØK
ØK
1:500 (A1)
Oppdragsnr.:
Kontr:
Dato:
536608
ML
C
Fag
Type
10.07.2015
Rev.
Tegn. nr:
-- 001
Etg.
Løpenr.
-
4060
0
41
10
0
4100
0
4100
0
4090
0
2330
0
1
Leggeplass
St
øy
vo
l
lm
ed
vi l
tgj
er
de
Tekst:
Rev.
Rev.dato:
Kontr:
00-
Planens avgrensningslinje
-
Viltk o
rridor
-
Prosjekt:
E18 Rugtvedt-Dørdal
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Høydeplan
Utvidelse av reservedøgnhvileplasser
1
Langrønningen, Bamble kommune
Oppdragsleder:
Tegn:
Målestokk
ØK
ØK
1:500 (A1)
Oppdragsnr.:
Kontr:
Dato:
536608
ML
E
Fag
Type
10.07.2015
Rev.
Tegn. nr:
-- 001
Etg.
Løpenr.
-
Normalprofil, døgnhvileplass
Snitt A-A, se tegning C001
3,5
64,5
1:2
2%
2%
1:2
2,5
Døgnhvileplass
Fortau
Grøft
VAR
3,5
7,5
Grøntområde
Grøft
Lokalvei
2%
Støyvoll (2 m høy i
forhold til terreng)
Snitt B-B, se tegning C001
3,5
64,5
1:2
2,5
Fortau
Døgnhvileplass
Grøft
VAR
3,5
Grøntområde
Grøft
7,5
Lokalvei
1:2
Lokalvei
2%
2%
2%
Støyvoll (2 m høy i
forhold til terreng)
-
Rev.
Tekst:
Rev.dato:
Tegn: Kontr:
Prosjekt:
E18 Rugtvedt-Dørdal
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Normalprofiler
Utvidelse av reservedøgnhvileplasser
Langrønningen, Bamble kommune
Oppdragsleder:
Tegn:
Målestokk:
ØK
ØK
1:100 (A1)
Oppdragsnr.:
Kontr:
Dato:
536608
ML
10.07.2015
Tegn. nr:
F
Fag
Type
Rev.
-- 001
Etg.
Løpenr.
-
4100
1
4100
4
2
4100
2
du W
sjf C o
as
g
il it
et
er
3
00
1
4
Leggeplass
St
øy
vo
l
lm
ed
vi l
tgj
er
de
Tekst:
Rev.
Rev.dato:
Kontr:
00-
Planens avgrensningslinje
Viltk o
rridor
-
Prosjekt:
E18 Rugtvedt-Dørdal
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Dreneringsplan
Utvidelse av reservedøgnhvileplasser
Langrønningen, Bamble kommune
Oppdragsleder:
Tegn:
Målestokk
ØK
ØK
1:1000 (A1)
Oppdragsnr.:
Kontr:
Dato:
536608
CF
G
Fag
Type
10.07.2015
Rev.
Tegn. nr:
-- 001
Etg.
Løpenr.
-
du W
sjf C o
as
g
il it
et
er
1
Leggeplass
St
øy
vo
l
lm
ed
vi l
tgj
er
de
Tekst:
Rev.
Rev.dato:
Kontr:
00-
Planens avgrensningslinje
-
Viltk o
rridor
-
Prosjekt:
E18 Rugtvedt-Dørdal
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Belysningsplan
Utvidelse av reservedøgnhvileplasser
Langrønningen, Bamble kommune
1
Oppdragsleder:
Tegn:
Målestokk
ØK
ØK
1:500 (A1)
Oppdragsnr.:
Kontr:
Dato:
536608
MJ
IN -- 001
Fag
Type
10.07.2015
Rev.
Tegn. nr:
Etg.
Løpenr.
-
E18
Forslag til beplantning:
Betula pendula 'Dalecarlica' (3 stk.)
Forslag til beplantning:
Pinus sylvestris (furu) (2 stk.)
du WC
sjf
as og
ilit
et
er
Forslag til beplantning:
Pinus sylvestris (furu) (12 stk.)
+105
Trimapparater
(fra Uniqa el.tilsv.)
Forslag til beplantning:
Sorbus aucuparia (1 stk.)
Forslag til beplantning:
Buskfelt: Sambucus nigra 'Alv' E (svarthyll 'Alv' E)
+105
u
Forta
+104
Forslag til beplantning:
Tregrupper av Pinus sylvestris (furu)
Viltgjerde
du W
sjf C o
as
ilit g
et
er
+ 25 reserveplasser
Bevare
eksisterende
vegetasjon
+106
+106
Viltgjerde
+105
Viltegjerde med port for adkomst
1
+105
+105
+105
+105
+106
1:2
1:2
1:2
1:
2
Leggeplass
+104
+104
N
Tekst:
Rev.
Rev.dato:
Kontr:
00 +103
-
TEGNFORKLARING
FORSLAG TIL PLANTER
Prosjekt:
BUSKER
BUNNDEKKENDE STAUDER
Naturlig revegetering
Buskfelt
Sorbus aucuparia | Rogn
Stauder
Pinus sylvestris | Furu
Viltgjerde / port
Dryopteris filix-mas | Ormetelg
Landskapsplan
Geranium macrorrhizum | Rosestorkenebb
Taxus | Barlind
Steindekke
Grusvei / sti
Salix lanata 'Hjeltnes' E | Ullvier
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Sambucus nigra 'Alv' E | Svarthyll
Lythrum salicaria | Kattehale
Oppdragsleder:
Tegn:
HKS
1:500 (A1)
Oppdragsnr.:
Kontr:
Dato:
536608
TEG
Tegn. nr:
O
Fag
Type
10.07.2015
Rev.
-- 001
Etg.
-
Nye trerekke
(eksempelvis
(eksempelvis
furu)
Eks. terreng
viltgjerde
Fortau
Nytt buskfelt
(eksempelvis
svarthyll)
+105,7
2%
h = ca.1.4 m
+106,1
+106,1
2%
+105,4
Lokalvei
E18
Nye trerekke
(eksempelvis
Nye trerekke
(eksempelvis
Nytt tre i gruppe
(eksempelvis furu)
Eks. terreng
viltgjerde
Nytt buskfelt
(eksempelvis
svarthyll)
Naturlig
revegetering
Fortau
Lokalvei
1:2
1:2
+105,1
2%
+105,8
2%
+104,85
+104,3
E18
1:2
Tekst:
Rev.
Rev.dato:
Kontr:
00 -
Prosjekt:
Oppdragsgiver:
Statens vegvesen
Landskapsnitt
Oppdragsleder:
Tegn:
HKS
1:200 (A1)
Oppdragsnr.:
Kontr:
Dato:
536608
TEG
Tegn. nr:
O
Fag
Type
10.07.2015
Rev.
-- 002
Etg.
-