Studiestart 4.9.13 - BVMIN

Comments

Transcription

Studiestart 4.9.13 - BVMIN
Velkommen til studiestart!
Vedlagt følger informasjon i forbindelse med studiestart for deg
videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv høsten 2013.
som
skal ta
Første samling er felles for alle høgskolene (Finnmark, Lillehammer, Oslo og Akershus og
Telemark) som tilbyr denne utdanningen, og den gjennomføres fra 4. til 6. september ved
Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 35. Auditorium PH-131. Se vedlagt program for
første samling samt oversikt over hele pensum.
Samling 2 og 3 gjennomføres ved Høgskolen i Lillehammer henholdsvis 8. til 10. oktober og
5. til 7. november. Undervisningsplanen med mer detaljert oversikt over samling 2 og 3 vil
etter hvert legges ut i Fronter.
For å få tilgang til Fronter må du først registrere deg via Studentregistreringsportalen.
Informasjon om hvordan du registrerer deg ble sendt samtidig med faktura på
semesteravgift. Brukernavnet for innlogging er det samme som ditt studentnummer,
passordet lager du selv når du registrerer deg i den overnevnte portalen.
Har du andre praktiske spørsmål så henvises det til høgskolens hjemmeside. Der finner du
blant annet en informasjonsside med nyttig praktisk informasjon for nye studenter.
Anne Sigfrid Grønseth
Fagansvarlig
Hans Anders Hanslien
Studiekoordinator
Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon: 61 28 75 46. E-post: [email protected]
Program for 1. samling 4. - 6.september
Migrasjon, minoriteter og det flerkulturelle samfunnet
Onsdag 4. september, Sted: Pilestredet 35. Auditorium PH-131
09.00 – 09.30 Åpning v/ Athar Ali. Norsk innvandreforum.
09.30 – 10.15 Barnevern i en velferdsstatsambisiøs stat v/førsteamanuensis Marianne
Rugkåsa HIOA
10.30 – 12.15 Hensyn til kultur – til barnets beste? v/Sanne Hofman, Spesialrådgiver barns
rettigheter Norge, Redd Barna
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.45 Kritisk refleksjon v/ høgskolelektor Jannicke Heyerdahl-Larsen, HiOA
Innlegg ved Monica Spydeberg, Sarpsborg barneverstjeneste
16.00 – 17.00 Samling, høgskolevis. Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 35,
Inngang Holbergsplass.
HiF ROM P35-PI451
HiT ROM P35-PI653
HiL ROM P35-PI246
HiOA ROM P35-PI546
Torsdag 5. september, Sted: Pilestredet 35. Auditorium PH-131
09.15 – 11.00 Strukturelle og institusjonelle rammer for arbeid med etniske minoritetsbarn og
familier. v/Professor Nicole Hennum, HIOA.
11.00 – 11.45 Lunsj
11.45 – 12.30 Barn som flykter alene. Hva har historien lært oss? v/ førsteamanuensis Ketil
Eide, HiT
12.45 – 14.30 Omsorg og barn utenfor barndommen. v/Forsker Ada Engebrigtsen; NOVA
14.45 – 15.30 Kontekstuelt barnevern v/ Else Boine, Cand.polit i sosialt arbeid og forsker v/
RKBU, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske Universitet
18.00 – 20.00 Film: De andre av Margareta Olin Auditorium PH-131 Evt Le Havre av Aki
Karismaki
20.00 –
Sosialt treff. Bar Babylon, St. Olavsplass 2.
Fredag 6. september Sted: Pilestredet 35. Auditorium PH-131
09.00 – 12.00 Barns rettsstilling i lys av FNs barnekonvensjon, utlendingsloven og
barnevernloven.v/ Førsteamanuensis Julia Köhler Olsen, HIOA
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 14.30 Minoritetsforeldres utfordringer i møte med hjelpeapparatet v/Forsker Marit
Skivenes, Høgskolen i Bergen
Anbefalt lesning til 1. samling:
Balto, Boine, Eidheim, Engebrigtsen, Fuglerud, Gullestad, Hennum, Kriz og Skivenes, Saus.
2
Obligatorisk pensum
Askeland, G.A. (Red.) (2011). Kritisk refleksjon I sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
Kap. 1,2,3 (44s).
Eide, K. (Red.) (2012). Barn på flukt: psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger.
Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1 -14 (280s).
Eide, Ketil, Rugkåsa, Marianne, Vike, Halvard og Qureshi, Naushad A. (red.) (2009): Over
profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo:
Gyldendal
Engebrigtsen, A., & Fuglerud, Ø.(2009). Kultur og generasjon: tilpasningsprosesser blant
somaliere og tamiler i Norge.Oslo: Universitetsforlaget. (150 sider).
Gullestad, M. (2002):Det norske sett med nye øyne.Kap 3, 5 og 8 Oslo: Universitetsforlaget
(90 s).
Prieur, Annich (2004): Konstruksjon av etnisk identitet. I: Prieur, A. Balansekunstnere:
betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge, (s.132-173). Pax Forlag. (42s).
Saus, M. (2006): Kontekstuelt barnevern. Kultur og barnevernsarbeid. H.2/2006. Skriftserie
Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge (54 s). Kan bestilles fra Barnevernets
utviklingssenter i Nord-Norge v/adresse: [email protected] eller per tlf. 77755950.
Finnes også på nettet
Skytte, M. (2006). Fosterbarn med etnisk minoritetsbakgrunn. Norsk Fosterhjemsforening,
temahefte nr 19 (35 sider). Bestilles: [email protected]
Talle, A. (2010): Kulturens makt: kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu.Kristiansand:
Høgskoleforlaget. (140s).
Kompendium (Obligatorisk pensum)
Kompendiet trykkes og kan kjøpes ifm første samling på Akademika, Høgskolen i Oslo og
Akershus, Pilstestredet 35.
Balto, Asta. 2006: “Traditional Sámi child-rearing in transition: Shaping a new Pedagocial
Platform” i:AlterNative, International Journal of Indigenous Scholarship.Published by The
National Institute of Research Excellence in Maori Development,University of Auckland,New
Zealand. ISSN 1177-1801 (20s).
Boine Reidunn 2011: Terapeuter med samiske familier. Fontene
http://multimedia.api.no/www.fontene.no/archive/03997/fagart_10-2011_3997391a.pdf (8s)
Chand, Ashok 2005: ”Do you speak english? Language Barriers in Child Protection Social
Work with Minority Ethnic Families” I British Journal of Social Work 35: 707 -821 (13 sider).
Eidheim, Harald 1998: Om observasjon i terapiforløp og kulturelle og profesjonelle
kompetanser. I:Kulturmøte og terapi i Sápmi. Davvi Girji OS. (16s).
3
Eriksen, Thomas Hylland 2007: Mangfold versus forskjellighet. I: Fuglerud, Ø. & Eriksen,
T.H.:Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning.Pax Forlag. (20s).
Fuglerud, Øivind 2001:Migrasjonsforståelse: flytteprosesser, rasisme og globalisering.Oslo:
Universitetsforlaget. Kap 7 og 13 (25s).
Hennum, Nicole 2011: ”Barnevernssamtaler som integreringsverktøy” i Bø, Bente Puntervold
(red.):Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Oslo: abstrakt forlag. (24 sider).
Jàvo, Cecilie:Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer.Transkulturell
forståelse, veiledning og behandling.Kap 4.Oslo: Universitetsforlaget (12s).
Kriz, Katrin & Skivenes, Marit 2011: “How child welfare workers view their work with racial and
ethnic minority families: The United States in contrast toEnglandandNorway” I Children and
Youth Service Review 33 (2911) (1866 – 1874) (8 s)
Kriz, Katrin & Skivenes, Marit 2010:”Knowing Our Society” and «Fighting Against Prejudices”:
How Child Welfare Workers inNorwayandEnglandperceive the Challenges of Minority
Parents”.British Journal of Social Work. 40, 2634 - 2651 (18 sider).
Nilsen, Anne Birgitta og Tonje Raddum Hitching 2011: Tolkemedierte samtaler: et gjensyn
med lingvistikken I Sosiologisk tildsskrift vol 19, 219 – 236Oslo: Universitetsforlaget. (15s).
Pettersen, Karen-Sofie 2000: For barnas skyld? Ideologi og praksis i tiltakene rettet mot
taternes barn. I: Hvinden, Bjørn (red):Fra fordømmelse til respekt og verdighet. (27s) Oslo:
Fagbokforlaget.
Qureshi, Naushad Ali & Fauske, Halvor 2010:Empowerment og antiundertrykkende sosialt
arbeid» I Kaya, Mehmed S., Høgmo, Asle og Fauske, Halvor (red.)Integrasjon og mangfold –
utfordringer for sosialarbeideren. Cappelen Akademisk. 233- 261 (20 sider)
Qureshi, Naushad 2008 i ” Beskrivelser av oppdragelse: Utslag av definisjonsmakt og
eurosentrisme?” Otterstad, Ann-Merete Otterstad (red) 2008:Profesjonsutøvelse og kulturelt
mangfold - Fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget. (15s).
Qureshi, Naushad Ali 1996: Antirasistisk perspektiv på sosialt arbeid. I:Embla, nr. 10/97, s 4255 (13s).
Rugkåsa, Marianne 2008: ”Majoriteten som premissleverandør i ”flerkulturelt” arbeid”
Otterstad, Ann-Merete Otterstad (red) 2008:Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - Fra
utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget. (15s).
Skogseth, Geir 2001: ”minoritet i annen potens. Homo i innvandrermiljøer – innvandrer i
homomiljøer i Bransdåter, M. m.fl:Norsk homoforskning. Oslo: Univeristetsforlaget (15s)
Skytte, Marianne 2008: «Kategorisering og kulturoppfattelse» i Schou, Carsten og Carsten
Pedersen (red):Samfundet i pedagogisk arbejde. København: Akademisk forlag (20s).
4
Weele, Judith van der, Nadia Ansar og Yalila Castro 2011: «Møte med foreldre som bruker
oppdragervold – erfaringer frå arbeid med minoritetsforeldre» i Heltne, Unni og Per Øystein
Steinsvåg (red.): Barn som lever med vold i familien.Oslo: Universitetsforlaget. (16 s)
Williams, Charlotte and Haluk Soydan 2005: ”When and How Does Ethnicity Matter? A CrossNational Study of Social Work Responses to Ethnicity in Child Protection Cases” IBritish
Journal of Social Workvol 35, 901 – 920 (17 s).
Wikan, Unni 2007: ”Bruk av straff i ulike kulturer: Et antropologisk perspektiv” iDet Nordiske
TidsskriftetBarn.Temanummer: Barn og kulturmøter. Senter for barneforskning, NTNU. Nr 3-4
2007. (17s).
Zavirsek, Darja: “Lost in Public Care: The Ethnic Rights of Ethnic Minority Children I
Dominelli,Lena, W. Lorentz og Haluk Soydan (red.) 2001:Beyond Racial Divides: Ethnicities in
social practice. Ashgate. (14 s).
Ørvig, Kjersti 2009: «Lost in translation i møte med det offentlige» i Sosiologisk tildsskrift vol
17, 333 – 351.Oslo: Universitetsforlaget. (17s).
Supplerende
Det forutsettes kjennskap til relevant lovverk og stortingsmeldinger:
ILO – konvensjonen nr 169
Den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av rettigheten for immigranter og deres
familier (1990).
Kalve, Trygve og Tone Dyrhaug (2011):Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet
2009. SSB rapport 2011/39
Allertsen, Linda M og Trygve Kalve (2006):Innvandrerbarn i barnevernet 2004. SSB rapport
2006/19
Lov om barn og foreldre 8. april 1981 nr 7.
Lov om barneverntjenesterav 17. juni 1992 nr. 100 (samt forskrifter).
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, av 24. juni 1988 nr. 64.
St. meld. nr. 15 (2000-2001): Nasjonale minoriteter i Norge – Om statlig politikk overfor jøder,
kvener, romanifolket og skogfinner.
St.meld. nr 29 (2002-2003): Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap
Smith, L og Lødrup, P (2004):Barn og foreldre: forholdet mellom barn og foreldre etter
barneloven av 1991 med senere endringer. 6. Utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag
St. meld nr 49 (2003 – 2004):Mangfold gjennom inkludering og deltakelse: ansvar og
frihet.Oslo: KAD
Imdi-rapport 5-2008: Bruk av tolk i barnevernet. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
www.tolkeportalen.no
5