Møtereferat fra FAU ved Blindheim barneskole

Comments

Transcription

Møtereferat fra FAU ved Blindheim barneskole
Møtereferat fra FAU ved Blindheim barneskole
Dato
04.06.15
Tilstede
1a Tone Berge- Falkevik, 1 b Vara Daniel Silseth Aarø, 1c forfall, 1d Vara Øystein F.
Vaage
2a Atle Sperrevik, 2b forfall 2c Vara Linda Hansen, 2d Diana Norvoll-Hovland,
3a Vara Kari Førde Moen, 3b Helge Strand, 3c Berit Søvik, 3d forfall
4a Arve Otterlei, 4b forfall, 4c Gaute Snefjellå, 4d Linda Hansen
5a Silje Hagen Kvernstad, 5b Vara Kari Førde Moen, 5c forfall, 5d Gunn Olsen Kjøll,
6a Helen Mork Furstrand, 6b Forfall, 6c Vara Camilla Heggstad, 6d Bjørn Solevåg
7a forfall, 7b Vara Kari Helen Kjerstad, 7c Vara Baard Ole Grøtta, 7d forfall
SFO Jens Kristian Iversen
Inspektør Merethe Rekdal
Leder
Gaute Snefjellå
Referat
Tone Berge-Falkevik
Neste møtedato
September
Sak 1
Saksdokument
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling pr. mail.
Vedtak
Godkjent
Sak 2
Saksdokument
Godkjenning av referat fra møtet 22.04.15
Referat utsendt pr. mail.
Godkjent. Men skulen v/inspektør blir igjen oppmoda om å legge ut referata på
skulens nettside.
Sak 3
Saksdokument
Evaluering ” Skulens dag”
Diverse tilbakemeldinger vedr arrangementet:
1.trinn – Katta i sekken: Her bør det vere ein overordna ansvarleg som koordinere
oppgåva for trinnet. Holder orden på antall lodd og gevinster. I år blei det for lite
gevinster i forhold til lodd og ikkje alle hadde forstått tildelt oppgåve samt at ikkje alle
leverte gevinster. I tillegg bør det vere gitt info til lærer/SFO om at det vil bli levert
både lodd og gevinster, samt avkryssingsliste for kven som leverer kva. I tillegg blei det
ytra ynskje om betre tid til planlegging. Kanskje ein månad.
2.trinn – Sekkeløp i ballbingen: Det var fleire som ville spele fotball i ballbingen enn
delta på sekkeløpet. Flytte aktiviteten?
Megaball : Vanskeleg å organisere. Borna hadde det kjekt, men kanskje bytte ut dette
med ein annan aktivitet neste år?
3. trinn – Foreslår vakter fra 17.30. Etter at underholdningen er ferdig.
4. trinn – Trehjulsykkel: Skulen bør skaffe bøyer/kjegler for å avgrense løypa for
trehjulssyklane. Plassering burde vært mer utpå plassen.
Utebandy: Aktivitetar som er basert på lag er vanskeleg å arrangere. Bytte ut med å
skyte på mål el.l.
Hockey: Begynte bra, men varierende deltagelse underveis. Kanskje en ide med mere
fast opplegg, og kanskje en liten premie/belønning/trekning?
Basket: Liten interesse. Ble litt spill mot slutten.
5.trinn – Sykkelløype: Kart og løype stemmer ikkje overrens. Kartet bør oppdaterast til
neste år. Bør også vurdere å ha vestar til dei vaksene som er vakter rundt i løypa.
Sporløpet: Flotte lapper!
6.trinn – kafe: Manglande kommunikasjon mellom klassa som handla inn og klassa
som skulle lage til i kiosk/kafe. Må avtale fast plass for oppbevaring av det som blir
handla inn. I tillegg burde det ha vore fleire kaker enn det som vart levert i år.
Økonomi: Ca kr 41000,- i overskot. Men det bør vere ein eigen FAU-konto hos Rema
for å handle inn matvarer til Skolens dag. I tillegg bør det vere mellomløpere mellom
kiosk/kafe/Katta i sekken for å fordele veklsepenger/mynter.
Generelt:
 Betre med gåvekort som premie enn penger. Pizzabakeren sponser gjerne
lokalmiljøet.
 Lærarane kan gjerne vere meir engasjert i arrangementet. Engasjerte lærarar
skaper engasjerte klasser og betre miljø. Sidan foreldra er opptatt med ei
dugnadsvakt på arrangementet, kan gjerne læraren samle klassa og ta dei med
på ein felles aktivitet.
 Fleire søppelbøtter på området
 Kasser til innsamling av flasker
 Endringer i 17.mai arragementet medfører at oppgåver tillagt 5.trinn blir
overført 7.trinn frå neste arrangement.
 Aktuelt å flytte arragementet til hausten event til april? Mai er ei travel
dugnadstid.
Sak 4
Eventuelt
Trafikkgruppa: E-post var sendt feil adresse i kommuna. Er no vidaresendt til rett
mottaker. Håpet er å bli satt inn på ei prioriteringsliste, men kommuna har ingenting å
tilby. Budsjettet er brukt opp. Linda Hansen følger opp denne og gir tilbakemelding til
FAU når svar frå kommuna er mottatt.
Nettvett: Politiet har ikkje hatt ressurser til å kunne tilby dette. Tar det igjen til
hausten og Linda Hansen koordinerer dette med skulen. Ynskja tidspunkt for Nettvettforedrag er oktober.
17. mai- komiteen: Spørsmål frå FAU om kor overskuddet frå 17. mai arrangementet
blir satt inn. Er det på skulens konto? Arve Otterlei sjekker dette med den som var
økonomiansvarleg for årets arrangement og melder tilbake til FAU.
Uteområdet: Det blir satt opp eit nett rundt balbingen. I tillegg har det blitt mottatt
ein del avslag på søknader om støtte pga manglande konkret plan. Det er satt ned ei
eiga gruppe for å jobbe vidare med uteområdet og Helge Ystnes jobber med saka.
Gaute Snefjellå (Nestleiar FAU)
Tone Berge-Falkevik (Leiar/sekretær)