Referat skolemiljøutvalg 030215

Comments

Transcription

Referat skolemiljøutvalg 030215
Referat møte i Skolemiljøutvalget 3.februar
Sted: Gammelt personalrommet i brakkene
Tid: kl 17.30
Deltakere:
Fra FAU: Odd Arild Sundgot Nordstrand, Randi Ryland
Fra elevrådsstyret: Nora Brue og Tord Klausen
Fra skolen: Bjørg Wangen, rektor og Rebekka Valhammer
Til stede: Helge Laastad , SFO leder, Ola Staarvik og Anne Lise Rotherford
Trivselsundersøkelser i regi av elevrådet
Nora Brue og Tord Klausen fra elevrådsstyret la frem resultater fra trivselsundersøkelsen i
regi av elevrådet.
Spørsmålene som ble stilt barna:
- Trives du på skolen?
- Bryr de voksne seg?
- Følger du med i timene?
- Har du en trygg skolevei?
De fleste trives på skolen. Elevrådet foreslår at noen elever er ute i friminuttene med gul
vest og er «elev-venn». Dette skal en person som de som ikke har noen å være med i
friminuttet kan henvende seg til.
For de elvene som er flyttet til andre lokaler er det en ide å organisere aktiviteter med
parallellklassene på skolen.
Elevrådet understreker og at det er viktig at lærerne organiserer gruppearbeid slik at ingen
sitter aleine når de skal jobbe flere sammen.
For å trygge barnas skolevei foreslår elevrådet at foreldre finner ordninger slik at alle som
ønsker det har noen å gå med. De voksne kan også følge barna til skolen, eller kjøre dem.
På spørsmålet om barna følger med i timene er det en del som svare nei eller vet ikke. Det
samme gjelder spørsmålet som omhandler om de voksne bryr seg. Det kom ikke frem noen
konkrete forslag til tiltak angående disse spørsmålene.
Elevrådets undersøkelse gir ganske andre svar enn elevundersøkelsen på mellomtrinnet.
Avslutningsvis ble undersøkelsen og metodene i undersøkelsen drøftet. På noen trinn var
metoden at klassen sto sammen og svarte på spørsmålene ved å gå til ja- siden eller neisiden, eller bli stående på vet-ikke plassen. Det ble på noen trinn brukt bokser der elevene
kunne svare anonymt på spørsmålene.
Det er litt vanskelig å vite hvor seriøst elevene tok undersøkelsen og hvor mye de ble
påvirket av andre. Vi snakket om at det å svare oppriktig med «publikum» til stede kan være
en utfordring, og at man kanskje må trene på å svare på slike undersøkelser for å få et mer
representativt resultat.
Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse, obligatorisk for trinn 7. På Varden gjennomføres
undersøkelsen på hele mellomtrinnet (5.-7.trinn) .
Rektor la frem tendensene i undersøkelsen. Barna trives på skolen. De opplever å møte
voksne som bryr seg. De opplever at lærerne er der for å hjelpe og at det er greit å gjøre feil.
Barna mener at skolen lytter til barnas ønsker. Barna opplever at de voksne kjenner til
skolens regler og at reglene praktiseres likt.
Undersøkelsen sier også noe om utfordringer for skolen. Elevene sier at det er litt mye uro i
enkelte klasser. Elevene mener og at vi bruker Pc for lite.
Det er noen barn på skolen som ikke har det så bra som vi ønsker. Der det rapporteres om
plaging eller utestenging, foregår det på klassenivå og det skjer ute.
Klassetrivsel.no
Skolen tegnet forrige skoleår et abonnement på klassetrivsel, et verktøy for å gjennomføre
«egne» trivselsundersøkelser på skolen og følge opp resultater fra elevundersøkelsen.
Verktøyet brukes på alle trinn og lærerne fortalte om gode erfaringer med verktøyet. Skolen
ble kjent med verktøyet gjennom samarbeid med Bergen kompetansesenter for
læringsmiljø.
Foreldreundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen er frivillig, og gikk ut til representantene i FAU. 11 av 15
foreldrerepresentanter svarte på undersøkelsen.
Foreldrene sier at barna trives på skolen, er motiverte og har lærere som bryr seg.
Foreldrene er opptatt av elevenes læring, og gir god oppfølging hjemme til skolearbeid og
lekser, men har behov for mer veiledning og informasjon om hvordan skolen jobber med
fagene og hvordan de hjemme kan hjelpe barna sine.
Foreldrene er noe usikre på i hvilken grad skolen gir rom for elevenes medbestemmelse.
Foreldrene opplever at skolen har tydelige regler, men er noe usikre på i hvilken grad de blir
håndhevet på samme måte.
Når det gjelder skolens arbeid med mobbing, synes noen vi gjør en svært god jobb mens
andre er helt uenige
Foreldrene opplever at barna trives på SFO, men noen stiller spørsmål ved aktivitetstilbudet
på SFO.
Rektor tok opp temaet digital mobbing. FAU arrangere kurs i samarbeid med Barnevakten
for trinn 4. Lærerne ønsker at lignende kurs skal gjennomføres for elever, lærere og
foresatte flere trinn.
FAU-leder pekte på at det vil være økonomisk vanskelig å utvide dette tilbudet. Etter innspill
fra rektor, skal man undersøke om det finnes ressurspersoner i foreldregruppen i forhold til
digital danning og nettvett. Rektor vil også undersøke om fagavdelingen kan bistå skolen i
forhold til dette.
Timeplanfesting av klasseråd, erfaringer fra elever og lærere
Elevrådsrepresentantene mente det er bra med klasserådstimen, at man kan ta opp ting
tidlig og løse problemer.
Lærerne opplever at elevene vil ha enda mer klasseråd og er selv positive til at timen er
timeplanfestet, at elevene opplever medbestemmelse og at klasserådstimene slik er god
trening i og erfaring med reelt demokrati.
Lærerne ønske at klassens elevrådsrepresentantene får en egen elevrådsbok for å sikre
informasjonsflyt og kommunikasjonen mellom elevråd og klasseråd.
Rektor understrekte viktigheten av at vi i kommunikasjonen med elevene er tydelige på hva
elevene/elevrådet kan være med på å bestemme, og hva vi bare ønsker å få innspill på.
Kommentarer til møtet: Kjøreplanen for møtet var god. For foreldrerepresentantene er det
ønskelig med sakliste i god tid, slik at en kan være godt forberedt til møtet.
Lærerne nevnte avslutningsvis skolemiljøutvalgets rolle inn mot en ny skole.
Referent: Helge Laastad

Similar documents