Min venn for livet

Comments

Transcription

Min venn for livet
Min venn for livet
TTBB
Voice
&
F #m7/E
####
&
####
&
####
6
10
14
V
14
T
B
E
EJ
#### c
&
ẇ
liv - et.
####
˙
B 11
œ œ Œ
F #m
A J/E A 6/E Œ
˙ œ
ẇ
˙.
Œ
B7
EJ
-
E
˙
els - ke deg som gyld - en
E/B
en, skal jeg
EJ
Ó
sang.
? #### ˙
oooh
∑
˙ œ
˙.
Œ
˙
A/C # B/D # E
E
j
œ. œ œ œ œ œ
Kom
og vær min venn for
G #m7 (b5)/D
sol - opp - gang,. Slik som
B 11
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
dag
A J/E A 6/E Œ
C #7
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
œ œ
La meg
F #m7
E
T: Tore Thomassen
M: Jon Kleveland
˙
fav - ne di - ne lengs - ler og din
A J/E A 6/E
Ó
E
Ó
˙.
∑
Ó
Œ
w
˙
ooh
EJ
Ó
lys - et ømt og stil
E/B F #m7/B
˙
sang,
Œ
E/B
skal jeg
Ó
Ó
˙
˙
w
le vek - ker
B 11
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A J/E A 6/E
˙
-
fav - ne di - ne leng - sler og din
E
œ.
Kom
j
œ œ œ œ œ
og vær min venn for
Œ
˙˙ ..
Œ
˙.
#m7
B 11
B7
A/C # B/D # E
G #m7 (b5)/D
C #7
# # # # F /E Œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
&
œ œ
19
V
19
T
B
####
? ####
liv - et
når din
∑
∑
hver - dag tet - ner til av
tun - ge krav. La meg
∑
∑
∑
∑
Jon Kleveland Musikk
els - ke deg med let
˙
˙
Ooh
-
#œ
#œ
te fug - le -
œ œ
œ œ
&
23
V
23
T
B
####
####
F #m
F #m7
vinger,
E/B
slik at
œ œœ ˙˙
? #### ˙ .
E
####
&
˙
#### œ
V
œ
27
? # # # # œw
w
Œ
E 11 E 7
Œ
av.
B
E/B F #m7/B
E/B
du kan leg - ge sorg og byrd - er
av,
du kan leg - ge sorg og byrd - er
ẇ
˙˙ . œ
Œ
Œ
œœ
Aah
nœ
œw
œ œ
Og når
˙
œ
A
œ
œ
œ
B 7/A
œ œ œ œ œ œ
reg - ner
wœ
œœ
slik at
fal - ler tungt
œ
˙w
Œ
ẇ
Œ
Œ
˙˙ œ
.
Œ
œ
B 11
Min venn for livet 2
Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
27
T
B 11
og
œ
œw
œ
storm - en
˙
j
œ
œ.
˙
œ
œ
G #m7
œ
œ
# # # # ˙w.
V
œ
30
T
B
? # # # # ẇ
&
34
V
34
T
B
####
####
˙
F #m7 (b5)
˙ nœ œ
deg
w
? #### w
Oooh
vil jeg
B 11(b9) B 7
˙.
Œ
˙.
Œ
bli!
˙.
Œ
Det er
˙˙ n ˙œ œ
˙˙
œ˙ œ
E
∑
‰
du
˙˙
˙
˙
GK CK
œ ˙
som er min venn for
F #m7/E
˙.
∑
B 11
Ó
‰ œj
hos
Œ
n ˙.
œ
œ w
œœ œœœ
Ooh
‰ œœœœœœœ œ œ ˙
-2-
liv - et,
n ww
n œ n ˙˙
˙œ
œ œ
skal vi
˙˙
˙˙
F #m7
B7
E J E 11 E 7
Am
D9
#
## #
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ n œ . œJ œ œ œ œ
&
si:
Œ
ras - er
30
hol - de rundt hver - and - re, vi skal
C #m7
œ
B7
Œ
Ó
‰ œœœœœœ
œ
‰œœœœœœœ
A/C # B/D # E
#### Œ Œ Ó
&
39
G #m7 (b5)/D C #7
Ó
F #m
Ó
Œ
# # # # ˙œ .
n ˙w.
œ
œ œ
V
Œ
w˙ # ˙
? #### œ œ ˙
39
T
B
F #m7
Ó
E/B
Ó
B sus4 B 7 A m7 (a dd11) E 7
Min venn for livet 3
Ó
Œ Œ Ó
œ œœ œœ Œ œœ œœ œœ ˙
˙.
Œ
Œ
˙
Œ ˙w.
œ ˙
œ
œ
Og
når
œ
œ
œ
œ
Og
Œ
når
A
B 7/A
G #m7 C #m7
F #m7
B7
#
## # œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ
&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
44
reg - ner fal - ler tungt
#### œ œ œ œ
œ œ œ œ
V
og storm - en
? #### œ œ œ œ
œ œ œ œ
reg - ner fal - ler
B
&
47
####
E J E 11 E 7
˙
si:
#### ˙
V
˙
47
T
? #### ˙ .
si:
B
E
####
&
œ.
52
Kom
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
tungt og storm - en
Am
ras - er
hol - de rundt hver - and
D9
du
GK
œ ˙
som er min venn for
C9
liv - et,
Œ œœ œœ n œœ .. œœJ œœ œœ n œœ œœ
œ œ œœ œœ
skal vi
skal vi
Œ œ œ œ . œJ œ œ n œ n œ
Det er
skal vi
œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œ œ œ œ
44
T
ras - er
hol - de rundt hver
‰ œ ˙ nœ œ
J
hos
deg
du
som er min venn for
liv - et,
F #m7/E
B 11(b9)
vil jeg
œœ œœ n œ . œ n œœ œœ œœ œœ n œ œœ œœ ‰ œœ ˙
œ. œ
J
J
Det er
œœ œœ œœ œœ
and - re, vi skal
hos
Œ
˙.
Œ
˙.
œ œ
deg
˙.
bli!
j
‰ œ ˙ nœ œ
œ ˙
re, vi skal
œ œ œœ œœ
-
F #m7 (b5)
-
vil jeg
bli!
Œ
B 11
B7
A/C # B/D # E
els - ke
deg til dag - en
er
j
œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
og vær min venn for
liv - et.
La meg
for - bi.
Så når
G #m7 (b5)
C #7
F #m
F #m7
E/B
B 11
#
## # œ œ œ œ
œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
œ œ œ œ
56
V
56
T
B
####
sol - en vend - er hjem
˙
? #### ˙
og alt
#œ
#œ
er
ov
-
er,
œ œ œ œœ ˙˙
œ œ ˙.
-3-
var det
Œ
vi som var her sam - men, det var
ẇ
œw
œ
˙
œ
œ
&
59
####
E/B F #m7/B
E/B
vi.
vi som var her sam - men, det var
˙
Œ
B
Det var
Œ
#### .
˙˙ œ
V
Œ
? #### ˙ œ Œ
˙.
Œ
A J/E
####
Ó
&
64
V
64
T
B
####
˙
? #### w
E
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
59
T
B 11
A 6/E
ẇ
œw
Ó
rit.
˙
rit.
rit.
˙
œ
E
U
ww
ww
œ
œ
∑
vi!
˙
˙
EJ
Ó
˙
˙
Min venn for livet 4
A J/E B 11
Ó
˙.
˙.
E
Ó
Ó
Œ
Œ
Fine
Fine
Fine
Sangen er hentet fra CDen "Med Slips" med Vestergabet og Jon Kleveland
Notene er utgi= av Musikketreprenørene AS www.musikkent.no
Noten kan kopieres fri= Ved bruk på konserter: Husk å rapportere Fl Tono
-4-
w
˙
ooh
EJ
Ó
Fine
Fine
˙
Fine