Toppen barnehages årsplan (klikk her)

Comments

Transcription

Toppen barnehages årsplan (klikk her)
2015 / 2016
INNHOLD :
Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk
Lov om barnehage / Barnehagens formål verdigrunnlag og oppgaver
DANNING
Barn med spesielle rettigheter
Felles pedagogisk plattform
Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetssyn på barnet
LEKEN
Sentrale føringer - Kompetanse for fremtidens barnehage
Prosjektarbeid / hovedfokus / fagområder
Evaluering / Vurdering
Foreldresamarbeid
Kompetanseheving for personalet
TANKER TIL REFLEKSJON
2
TOPPEN BARNEHAGE
Adresse:
Telefon:
E- mail
adresse:
Vålagt. 4, 3681 Notodden
350 14160 / 95883776
[email protected]
BARNEHAGETYPE / BELIGGENHET / LITT HISTORIKK
Toppen barnehage er en av fem kommunale barnehager i Notodden.
Barna er fordelt slik:
Småbarnsavdelingen VÅLA er for de som er fra 0 til ca. 2 år.
På LINBURSDOKKA går de som er fra ca. 2 år til 4 år.
Og på HØIBØ går de eldste som er mellom 3 til 6 år
Åpningstiden er fra 7.00 – 16.30, mandag til fredag.
Barnehagen ligger i et boligstrøk på Toppen. Huset er fra 1921, det ble oppført som en av
tre like skoler i byen. I dag er det bare Røde Kors huset som står i sin opprinnelige form.
Huset fungerte som skole fram til 1930, da ble det omgjort til aldershjem. Fra 1988 har det
vært barnehage her.
3
ÅRSPLAN / LOV OM BARNEHAGE / BARNEHAGENS FORMÅL VERDIGRUNNLAG OG
OPPGAVER
Gjennom Lov om barnehager er vi pålagt å lage en årsplan. Denne skal bygge på
Rammeplan for barnehager. Planen skal beskrive det pedagogiske innholdet og oppgavene i
barnehagen , og er et viktig arbeidsredskap for personalet.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, åndsfrihet , nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i
menneskerettighetene. ( Barnehageloven §1 Formål , 1. ledd. )
DANNING er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evner til å reflektere
over egne handlinger og væremåter både i samspill med omgivelsene og med andre
mennesker.
I Toppen barnehage har vi særlig fokus på hvordan vi møter hverandre og hvordan vi
kommuniserer med hverandre . Dette har vi omtalt mye under fagområdet “ Kommunikasjon,
språk og tekst “. Det er i det daglige barna får mulighet til å medvirke , bli hørt, lytte til andre,
bli utfordret til å se ulike perspektiver på livet !
Det handler om å forstå, gjøre, leve samme og være – et grunnlag for livslang læring !!
4
BARN MED SPESIELLE RETTIGHETER
Hvert enkelt barn bærer med seg noe unikt, noe helt enestående. Vi ønsker å fokusere på
hvert enkelt barns egenskaper og muligheter. Barn med spesielle rettigheter er en naturlig
del av hverdagslivet.
I lov om barnehager § 9 gis det fortrinnsrett til plass for barn med spesielle rettigheter. Ved
behov for spesialpedagogisk hjelp gjelder opplæringsloven.
FELLES PEDAGOGISK FILOSOFI
Alle de kommunale barnehagene jobber etter inspirasjon fra den samme pedagogiske
filosofien som kalles Reggio Emilia etter byen hvor den oppstod. Tanken bak denne filosofien
er å ta utgangspunkt i det barnet er opptatt av. Det handler om å se barnet og barnets
hundre språk. Uttrykket ” Et barn har hundre språk, men berøves nittini ” blir knyttet til
virksomheten i Reggio Emilia og ildsjelen Loris Malaguzzi.
I Reggio Emilia - filosofien betegner de rommet som den ”tredje pedagog”. Målet er et
læringsmiljø som er spennende og utfordrende slik at barna gis mulighet til å bruke mange
ulike uttrykksformer. Miljøet skal være tydelig slik at det er lett for barna å se hva de kan
holde på med på de ulike stedene.
Et samlet personale i de kommunale barnehagene har utarbeidet et verdigrunnlag som
skal være styrende for det pedagogiske innholdet i alt vårt arbeide i barnehagene.
Dette kan oppsummeres slik :
RIK
Relasjon
-
Identitet
-
Kompetanse
5
DOKUMENTASJON / PROSJEKTARBEID
Dokumentasjon er et viktig arbeidsredskap
Dokumentasjon av enkeltbarnet gir oss mulighet til å :
Se barnet
Bli kjent med barnet/ oppdage barnets ulike sider
Synliggjøre læring og utvikling for barn og voksne
Planlegge videre
Det å synliggjøre / vise frem barnas arbeidsprosesser og ikke bare de ferdige produktene, er
viktig i forhold til barnas selvfølelse og mestringsfølelse.
Prosjektarbeid
De overordnede planene for det pedagogiske arbeidet, barns og voksnes utsagn og
interesser, er noe av det vi tar utgangspunkt i når vi starter et prosjekt. Prosjektet drives frem
og styres i et vekselspill mellom barn og voksne. Fokuset er på barnas undring og deres
læringsstrategier i forhold til det de arbeider med. Prosjekter kan ha ulik varighet. Et
prosjektarbeid kan ende opp i en rapport eller en folder, en dokumentasjon eller en erfaring.
I TOPPEN BARNEHAGE arbeider barna i små grupper. Da ser vi barnet på en god måte.
Små grupper stimulerer til samhold, samarbeidsevne, det å vise hensyn og å bry seg om
hverandre. Vi mener også at barnet selv opplever å bli tatt hensyn til på en god måte.
HELHETSSYN PÅ BARNET
Vi mener barn er kompetente, aktive, kreative, skapende og ressurssterke individer fra starten
av, med egen lyst til å lære, vokse og utvikle seg. Barn vet og barn kan. De bærer med seg
sine erfaringer, ” de ulike språkene ” når de kommer til barnehagen. Det er viktig at den
forskende innstillingen til arbeidet med små barn preger den daglige virksomheten i
barnehagen.
I Notodden kommunes vedtekter for barnehagene står det at ”barns læring og utvikling
skal dokumenteres og danne grunnlag for kvalitetsutvikling av barnehagen”
6
LEKEN
Leken med sin glede, humor og spontanitet er en naturlig del av barns liv.
Gjennom leken utvikler barn bl.a :
 Sosiale ferdigheter
 Selvbilde
 Evne til å samarbeide
 Vennskap
 Respekt for hverandre
 Å lære å ta ansvar for hverandre
 Et rikt språk
Vi ønsker å fokusere på likheter og ulikheter hos hverandre. Hvert enkelt barn med sine
egenskaper er med på å berike vennskap med hverandre. Leken byr på unike muligheter for
utvikling og sosial kompetanse.
Barnegruppa i seg selv er en pedagogisk ressurs. Barn utvikles i samspill med andre. Den
voksnes rolle er vesentlig .
“ Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter”
( Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 2. ledd )
7
SENTRALE FØRINGER – KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE
HVA BETYR DETTE FOR ARBEIDET VÅRT ?
PEDAGOGISK LEDELSE – BARNEHAGEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON
Godt lederskap skaper vilkår for at de ansatte kan ta i bruk og utvide sin kompetanse slik at
målene i rammeplanen kan realiseres ,og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i
barnehagen sikres. Styrer og pedagogiske ledere har et særlig ansvar for å lede
utviklingsarbeid og å skape et spennende læringsmiljø i barnehagen i nært samarbeid med
fagarbeidere og assistenter. Det er viktig at alle som arbeider med barna, får ta i bruk sin
kompetanse. Vi vil være en lærende organisasjon der vi som ansatte skaper og deler
kunnskap, ser muligheter og utforsker hvordan vi kan lære sammen.
BARNS MEDVIRKNING
Barns medvirkning skal være vesentlig i barnehagehverdagen. Barn har en lovfestet rett til
medvirkning ifølge barnehageloven. Barna skal få mulighet til å si sin mening og deres
synspunkter skal bli hørt. Dokumentasjon ved hjelp av bilder viser tydelig barnas medvirkning
gjennom handling. Vi skal ha respekt for barnas perspektiver uansett funkjonsnivå, alder,
kjønn og familiebakgrunn. Gjennom prosjektarbeid og daglige aktiviteter er barna med og
medvirker.
“ Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger “
( Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd )
8
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE
OG SKOLE :
Det er utarbeidet en plan for overgang barnehage – skole ,
som har som mål å legge til rette for en god og trygg overgang for barn som skal begynne på
skolen.
Det er viktig at barnehagetiden avsluttes på en god måte og at barnet blir kjent med den nye
skolen sin i god tid før skolen starter. Det er utarbeidet et eget årshjul for overgang barnehage
– skole. Egen plan deles ut til foreldre / foresatte i august / september siste året i barnehagen.
Planen er konkret og oversiktlig.
SPRÅKMILJØ OG SPRÅKSTIMULERING :
Språkutvikling er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språk gir mulighet
for å kommunisere og gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Vi legger til rette for et rikt og
variert språkmiljø i barnehagen. Vi har egne tilrettelagte plasser for lesing på alle
avdelingene. Barna møter bokstaver og tekst i læringsmiljøet vårt. Barna uttrykker seg
språklig på ulike måter.
MINORITETSSPRÅKLIGE
Vi er beriket med barn fra mange nasjonaliteter i barnehagen. Flerspråklige barn må
oppmuntres til å være språklig aktive og få hjelp til å få erfaringer som bygger opp deres
begrepsforståelse og ordforråd på norsk. Personalet i barnehagen har god nytte av erfaringer
og kompetanse som vi har tilegnet oss blant annet gjennom prosjektet ” Språklig og kulturelt
mangfold i barnehagen ”. Arbeid i små grupper er en god arbeidsmåte for å ivareta
enkeltbarnet og dets språkutvikling.
9
PROSJEKTARBEID – HOVEDFOKUS - FAGOMRÅDER
Vi fortsetter å ha fokus på fagområdet
” Kommunikasjon , språk og tekst ”. Vi har sammen jobbet frem følgende punkter som vi
skal arbeide for i det daglige :
-
Anerkjennende kommunikasjon
Være bevisste i alt vi gjør i løpet av dagen
Bruke tekst / bokstaver i læringsmiljøet
Bruke språket bevisst i dialog med barna
Bruke fortelling - by på oss selv
Bli møtt og sett – oss imellom, barn, foreldre og andre som kommer innom
Skape gode øyeblikk
Humor og glede
Barnehageåret 2015 / 2016 vil vi ha spesielt fokus på VERDENSARVEN.
Vi har som mål å bli kjent med steder i byen og historien rundt . Dette blir tilpasset barnas
alder .Vi vil også knytte dette sammen med satsingsområdene - Språk og Lek !
Fagområdet
“ Kunst, kultur og kreativitet ” blir sentralt i denne sammenhengen !
Vi har som mål å gi barna erfaringer som kommer til uttrykk på ulike måter!
Vi har felles musikksamlinger. Barna får lære gamle tradisjonelle sanger, og nye sanger. De
får også synge for hverandre i samlingen. Barna uttrykker seg med dans og bevegelse etter
musikk på de ulike avdelingene.
Barna får kjennskap til ulike teknikker i formingsfaget, f.eks innenfor maling ,tegning, leire,
søm, pappmasje osv. Barna får kjennskap til design og arkitektur.
Kom gjerne innom for å se dokumentasjon som viser hva barna opplever, uttrykker og lærer.
10
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Ukentlige turer i smågrupper er noe vi vektlegger spesielt. Alle avdelingene har fokus på
dette. Vi bruker nærmiljøet, skogen og byen. Steder vi ofte drar til er f. eks Tinnemyra, ” den
store steinen ”. Naturopplevelser er prioritert !!
Vi vektlegger søppelsortering og gjenvinning.
Det foregår mye forskning og eksperimentering i hverdagen innenfor natur og miljø.
KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
Vi legger til rette for et læringsmiljø som ivaretar barnas behov for finmotorisk og grovmotorisk
aktivitet.
Fysisk aktivitet og et variert sunt kosthold er viktig for oss i barnehagen. For å sikre dette er vi
opptatt av å være mye ute både i barnehagen og i nærmiljøet. Vi er heldige som har en
barnehage som ligger i gangavstand til det meste. Det benytter vi oss av.
Vi vektlegger måltidet både i forhold til gode opplevelser og sunn mat. Bålplassen på
uteområdet vårt er mye brukt.
Vi har fokus på barnas behov for kroppslig utfoldelse ! Barnas mestringsfølelse er av stor
betydning . Vi tilrettelegger ut ifra barnas alder !
11
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Vi vektlegger bruk av anerkjennende kommunikasjon i det daglige. Vi mener denne
kommunikasjonsformen bidrar til forståelse og respekt for det enkelte barn. Det hjelper oss til
å lytte og til å respektere andres perspektiver.
Vi markerer ulike høytider gjennom året.
Vi legger til rette for at barna kan undre seg, filosofere over opplevelser , ting de oppdager i
hverdagen.
Vi snakker mye med barna om vennskap , f.eks hva er å være en god venn ?
NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Vi bruker nærmiljøet vårt i stor grad. Går turer i skogen til kjente og mer ukjente steder. I byen
går vi til merkesteder – noe barna synes er spennende. Barna blir kjent med butikker,
arbeidplasser, kafeer, bussen, osv osv. Vi ser / leser i lokalavisa Telen ved frokosten om
morgenen. Barna blir kjent med besøkende utenfra, eks ,studenter, studiebesøk, postmann,
vaktmestere, osv, osv. Vi er opptatt av at barna skal få ytre sin mening / bli hørt – jmf. et
demokratisk samfunn. Medvirkning er et stikkord i den forbindelse.
ANTALL, ROM OG FORM
Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske
kompetanse. Barna får oppleve tall og telling gjennom regler, eventyr , sanger, spill,
konstruksjonslek osv. På turer får barna erfare mønster i veien, på asfalten, og i skogen er
det mye matematikk å finne.
De minste barna har store klosser som de gjør seg kjent med. Det er ulike former som
kvadrat, sirkel , trekant . Matematikken er rundt oss i det daglige.
Her er en liten praksisfortelling fra avdeling Våla en tidlig junimorgen i 2013 :
Det er morgen og tid for frokost på Våla. Det sitter fem barn rundt bordet, blant annet Erlend (
1,4 år). Han har bedt om fiskekake på maten. Den voksne smører en skive og deler den i
biter for han. Etter et lite øyeblikk ser han på matbiten og opp på den voksne, peker
og sier : “ Trekant !“
12
EVALUERING / VURDERING
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste
forutsetningene for barns utvikling og læring. Personalet i barnehagen har definert viktige
begreper i formålsparagrafen som for eksempel danning, medvirkning, omsorg, hvordan barn
lærer osv. Dette er viktig for å forstå begrepene og hva det betyr i praksis for det daglige
arbeidet vi utøver med barna. Barna selv er viktige aktører i vurderingsarbeidet. Det legges til
rette for at barna kan uttrykke hva de tenker om dagen sin.
Arbeidet i barnehagen er tverrfaglig. Flere fagområder kommer til syne i ulike aktiviteter
gjennom dagen. Det er viktig å være bevisst på hva barna får oppleve / lære i ulike
aktiviteter. Personalet evaluerer dette ved å være til stede / tilgjengelig med barna. Ved hjelp
av pedagogisk dokumentasjon kan vi gå grundigere inn og se på det enkelte barns
læringsprosesser. Systematisk evaluerig foregår på pedagogmøter og personalmøter.
Foreldrepresentantene i samarbeidsutvalget er og med på å vurdere innholdet i årsplanen.
Vi inviterer alle foreldre til å komme med tanker og ønsker for det pedagogiske arbeidet.
Evalueringsarbeid er svært viktig med tanke på synliggjøring av barnehagens innhold og
oppgaver ut mot samfunnet. Vi vil vise at barnehagen er en pedagogisk virksomhet der barna
får et grunnlag for livslang læring. Ruste barna til å forstå, gjøre, være, ja leve sammen!!
13
FORELDRESAMARBED
Vi har som målsetting å bygge opp / skape et godt samarbeid med foreldrene i barnehagen.
Vi ønsker at barnehagen og hjemmet skal spille på lag samtidig som særpreg og ulikheter
ivaretas. Arbeidet i barnehagen skal ta utgangspunkt i grunnleggende respekt for foreldrene.
Det er viktig at både foreldre og personale er aktive og ansvarlige deltakere i barnas utvikling
og læring.
VI ØNSKER Å FÅ TIL ET GODT FORELDRESAMARBEID
GJENNOM:








Daglig kontakt om morgenen og om ettermiddagen
Foreldremøter med faglige debatter/drøftinger
Foreldresamtaler
Arrangementer i barnehagen eks. dugnader
Brukerundersøkelse
Samarbeidsutvalget
Vurderingsarbeid
Nyhetsbrev fra avdelingene annenhver måned – pedagogisk arbeid / info
En foreldrerepresentant fra hver avdeling er representert i SU ( samarbeidsutvalget ).
Foreldrerådet, det vil si alle foreldrene i barnehagen, har mulighet til å ta kontakt med
representantene hvis det er saker de ønsker å ta opp.
“ For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og
et samarbeidsutvalg “. ( Barnehageloven § 4 Foreldreråd og Samarbeidsutvalg
14
KOMPETANSEHEVING / PERSONALET
-
Faglige drøftinger / refleksjoner på ulike møter i barnehagen / praksisfortellinger
Litteratur / fagartikler
Samarbeid med Høgskolen i Telemark, fagdager, seminarer og studenter
Planleggingsdager – faglige inspirasjonsdager
-
PROSJEKT OM LEK – Barnehagene i Notodden er med i et prosjekt om lek som har
som hovedmål å gi personalet kompetanse på lekens betyning for barnet. De voksne
skal få et språk for lek – hjelpe barna til å bli gode på lek – være støttende i barns lek
Gi oppleveler og inspirasjon slik at alle barn tar del i leken på en utviklende måte.
-
Alle i personalgruppa bruker ” Rammeplan for barnehager ” bevisst i arbeidet for å
vise sammenhengen til det pedagogiske arbeidet. Dette er god læring og
bevisstgjøring !
15
-
TANKER TIL REFLEKSJON!
BARN BRUKER ALLE SANSENE SINE NÅR DE UTFORSKER DE MANGE
DIMENSJONENE I SITT KREATIVE MELLOMROM. LUKT, SMAK, FØLELSE, SYN,
HØRSEL OG INTUISJON ER TIL STEDE.
BARNET PRØVER MULIGHETER OG UMULIGHETER.
DET LUKTER PÅ DET Å SKAPE, SMAKER PÅ FANTASIEN, KJENNER PÅ DET LEKENDE,
SER FORTELLINGENE, HØRER VISJONENE OG FORNEMMER MAGIEN.
KREATIVITET UTVIKLES IKKE BARE FORDI DE HAR TILGANG TIL SKAPENDE
MATERIELL OG AT ATELIERET STÅR KLART.
SAMSPILLET MÅ FØLES VIKTIG.
DET AVGJØRENDE ER NÆRHETEN TIL ANDRE MENNESKER SOM KAN LYTTE, LEKE,
BETRAKTE OG FORSTÅ, SOM VIL DELE SINE SANSER OG OPPLEVELSER.
DET MENNESKET KAN VÆRE DEG!
( fra ” den magiske barnehagen ” )
-
16

Similar documents