Ny leder av DOVA er Anders Dahle.

Comments

Transcription

Ny leder av DOVA er Anders Dahle.
1
Årsmøte – Djupeklo og Østre Oksrød
vann- og avløpslag SA
20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole
Agenda:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og budsjett
5. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling til medlemmene
6. Fastsetting av honorar til styret og revisor
7. Andre innkomne saker
- 7.1 Medlemskontingent
- 7.2 Pris på nye innmeldinger
8. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år
9. Valg av styreleder
10. Valg av styremedlemmer
11. Valg av valgkomite (2 medlemmer)
12. Valg av revisor
Gjennomgang av anleggets funksjon og feilsøking, ca 15 minutter.
2
Sak 3: Årsberetning Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA
Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA (DOVA) ble etablert i juni 2011. DOVA organiserer
hytteeiere i det geografiske området som følger av navnet på vannlaget. Årsberetningen gjelder fra
foregående årsmøte og fram til inneværende, mens regnskapet gjelder for 2014.
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer:
Leder: Ola Gjesdal
Styremedlem: Anders Dahle
Styremedlem: Morten Georgsen
Styremedlem: Arne Corneliussen
Styremedlem: Hans Gunnar Hansen
Styremedlem: Ole Morten Merli
Styret har siden forrige årsmøte brukt mye av tiden til å følge opp og avslutte ferdigstillelsen av VAanlegget. Den 19.12.2014 overtok vi formelt eierskap for anlegget, og dette er også den dato da
garantiansvaret starter.
Styret var av den oppfatning at det forelå en enighet med BA om serviceavtale, og at denne gav
grunnlag for oppstart av anlegget før sommeren 2014. Samtidig ble det arbeidet for å få en endelig
avtale om service på plass. Det viste seg etter sommeren at BA var av en annen oppfatning enn oss,
og etter sommerferien nektet de å fortsette arbeidene sine med oppkobling av anlegget til de av
medlemmene våre som allerede hadde ledning til hytteveggen. Samtidig ble ikke det nye styret
orientert om dette, noe som forsinket den endelige løsingen av problemet mer enn ønskelig.
Det videre arbeidet med fremføring av anlegget ble også forsinket. Etter noe forhandling og press,
startet BA på nytt fortløpende tilkobling og videreutbygging av anlegget. En serviceavtale med tre
års varighet ble signert med BA i slutten av september 2014.
Ved årsmøtet 2014 var det to grunneieravtaler som ikke var signert (Forsvarsbygg og Br. Lie.), og
anleggets fremdrift samt omkostningene for anlegget var avhengig av utfallet av disse avtalene.
Utfordringen i forbindelse med kiosken i Djupeklo går i korthet ut på at det er uavklart hvem som
eier grunnen der rør mot kiosken må krysse. Begge potensielle grunneiere er positive til krysningen,
men Forsvarsbygg har ikke anledning til å signere en avtale før eierskapet er avklart. Denne saken er
dessverre ikke løst, og Dova er ikke lenger part i denne prosessen.
Brødrene Lie nektet å signere grunneieravtale, og det tilspisset seg med trusler om økonomiske krav
mot styret om kompensasjon for deres tapte inntekt ved at Dova bygget ut på deres eiendom. DOVA
gikk til ekspropriasjon, og dette ble av Brødrene Lie anket i flere instanser, helt til
Miljøverndepartementet. Etter styrets oppfatning var dette primært med den hensikt å trenere
utbyggingen, og styret var av den oppfatning at vi hadde en god sak. For å spare saksomkostninger,
og for å unngå ytterligere forsinkelser i utbyggingen, ble det etter en felles befaring 5. september
inngått et forlik med Brødrene Lie som sikret rett til utbygging også i dette området. Det tilkom
dessverre betydelige saksomkostninger knyttet til denne ekspropriasjonsprosessen.
Det har vært flere uforutsette utgifter i forbindelse med anlegget, men man har klart å dekke dette
innenfor de allerede innkalte midlene på totalt 161 500 kroner fra hver andelshaver. Det har derfor
ikke vært behov for innkalling av ytterligere kapital.
Anlegget eies fra desember 2014 av DOVA SA, og styret har valgt å inngå avtale om forsikring med
Gjensidige. Hver enkelt hytteeier har ansvar for å ivareta forsikring av kvernpumpen og rør frem til
fellesanlegget, dette er normalt dekket via hytteforsikringen. Styret vil minne medlemmene om at
forsikringsselskap normalt må informeres om at vann er innlagt.
3
Enkelte ikke-medlemmer innenfor området hvor DOVA har rett til å bygge ut VA-anlegg, har
fremmet ønske om at grensen mellom DOVA og OHVA (Brdr. Lie) flyttes slik at de selv kan velge
hvilket anlegg de vil tilknyttes. En forutsetning fra kommunen for tillatelse til utbygging var at VAselskapene kom til enighet om grensene seg i mellom. DOVA måtte da gi fra seg flere medlemmer,
mot deres eget ønske, for å få en avtale med OHVA og Brødrene Lie. Styret er derfor av den
oppfatning at de avtalte grensene mellom vannlagene må opprettholdes, og har signalisert dette til
kommunen.
DOVA SA har fått innvilget momsrefusjon på selve utbygningen av anlegget og er derfor også eier av
de delene av anlegget som er fritatt for MVA, dvs frem til hyttevegg på inntakssiden, og fra og med
kvernpumpen på avløpssiden.
COWI har vært engasjert i en kvalitetssikringsrolle gjennom og ved avslutning av prosjektfasen og
har hjulpet oss løpende underveis. Vi kjøper nå deres tjenester kun ved behov.
Etter vedtak på årsmøtet 2014 har vi inngått avtale med regnskapsfører Noraccounting. Vi er svært
godt fornøyd med dette samarbeidet, og alle får nå tilsendt regninger fra dette byrå.
Kvalitetsmessig er anlegget bygget med robuste løsninger som skal sikre en stabil vannforsyning.
Prismessig har vi endt godt ut sammenlignet med andre tilsvarende anlegg.
Det har i perioden vært stor pågang fra medlemmene, men så vidt vi vet har alle fått svar innen
rimelig tid. For å sikre informasjonsflyt til medlemmene, har vi kjøpt hjemmesidetjeneste fra
One.com og opprettet en egen hjemmeside på www.dova.no. Hjemmesiden har vært hyppig besøkt
og fungerer også som elektronisk arkiv for styresaker og avtaler. Alle medlemmer må huske å melde
fra dersom de skifter epostadresse. Mange eposter har ikke kommet frem til medlemmene da deres
postkasser har vært fulle. Det er medlemmenes ansvar å sørge for at styret til enhver tid har tilgang
til fungerende kontaktinformasjon. Informasjon vil i tillegg legges ut på hjemmesidene.
Perioden fra forrige årsmøte og fram til nå har vært arbeidskrevende for deler av styret. Det har
medgått mye tid til avklaringer mot medlemmer, entreprenør og grunneiere. Etter som stadig fler av
våre medlemmer tilknyttes anlegget, forventer styret at vi nå går over i en driftssituasjon med
bygging av en håndfull nye stikkledninger årlig og at arbeidsbelastningen for styret etter hvert vil
reduseres.
Entreprenør BA-anlegg har for det meste utført et godt arbeid og vi har stort sett fått gode
tilbakemeldinger fra medlemmene. Da det har vært anleggsmaskiner i sving i terrenget, må vi alle
regne med å måtte rydde noe på egen tomt, bruke kvister og fliser til å dekke over rør som er synlige
og i det hele tatt hjelpe naturen til å bli så pen som mulig i området vårt.
Før overtakelse av anlegget ba vi alle medlemmer gå over sine eiendommer:
* 23. november blir det sendt mail fra DOVA: … på tide å se til tomten din, og gi oss tilbakemelding
dersom det er store feil og mangler ved sluttarbeidet.
* Det kommer ca. 40 klager/henvendelser fra medlemmer. De fleste dreier seg om opprydding,
skader i terreng og tildekking av rør.
* 16. desember er det befaring med entreprenør, COWI og representanter fra DOVA for å se på
henvendelser og vurdere om klagene skal utbedres/imøtekommes.
* I Overtakelsesprotokoll datert 19.12.2014 ble 19 hytter nevnt med mangler som BA-Anlegg skal
utbedre innen 1. mars 2015.
Disse er tilskrevet om resultatet av befaringen og hva som skal utbedres. Alle arbeider er nå
sluttført.
4
* Noen av medlemmene har ikke fått svar på sin henvendelse til DOVA. Det er de henvendelser som
entreprenør/BA-Anlegg allerede hadde utbedret før befaring 16. desember, eller saker som har vært
klar for en løsning, for eksempel at rød lampe lyste på styringsskapet.
Det er tegnet en serviceavtale for hovedanlegget og kvernpumpestasjonene med BA-anlegg,
varighet tre år som tilsvarer garanti tiden. Det er DOVA, og ikke medlemmene som har tegnet
avtalen, og medlemmene kan derfor ikke forvente å bli besvart av BA ved henvendelse angående
anlegget. På hjemmesiden vår ligger det en feilsøkehjelp, og ved feil må man sjekke alle punktene
før man kontakter styret i DOVA. Det er da styrets representant som utløser en alarm til BA. Dersom
feilen kunne vært løst ved å følge sjekklisten, er det medlemmet som belastes for utrykningen,
anslagsvis 2-5000 kroner. Alle oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med sjekklisten, og gjerne ha en
printet versjon tilgjengelig på hytta.
Etter en omfattende anbudsrunde er det tegnet avtale med rørlegger Even O. Jensen om
prosjektering og tilknytning av nye medlemmer. Vi har i dag 8 interessenter, og det tegnes i disse
dager kontrakt. De av våre medlemmer som grenser opp mot disse, må dessverre påregne noe
graving i forbindelse med dette.
DOVA hadde ved utgangen av 2014 i alt 175 medlemmer.
Økonomi
DOVAs økonomi er reflektert i vedlagte årsregnskap og styret mener at dette gir et korrekt bilde av
selskapets økonomi.
Fredrikstad, 05.06.2015
Styret
5
Sak 4: Regnskap og budsjett
Resultatregnskap for 2014
DJUPEKLO OG ØSTRE OKSRØD VANN- OG AVLØPSLAG SA
Note
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
2014
2013
350 000
0
960
0
350 960
0
Lønnskostnad
1
(185 983)
(79 870)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
3
(45 161)
0
0
0
(100 881)
(30 081)
(332 025)
(109 951)
Driftsresultat
18 935
(109 951)
Annen renteinntekt
58 596
24 689
Sum finansinntekter
58 596
24 689
(375)
0
0
0
(375)
0
Netto finans
58 221
24 689
Ordinært resultat før skattekostnad
77 156
(85 262)
(83 942)
(42 829)
Ordinært resultat
(6 786)
(128 091)
Årsresultat
(6 786)
(128 091)
(6 786)
(128 091)
0
0
(6 786)
(128 091)
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
7
Sum driftskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
Skattekostnad på ordinært resultat
4
Overføringer
Udekket tap
Annen egenkapital
Sum
6
Balanse pr. 31. desember 2014
DJUPEKLO OG ØSTRE OKSRØD VANN- OG AVLØPSLAG SA
Note
2014
2013
0
0
27 051 593
9 451 805
27 051 593
9 451 805
0
0
27 051 593
9 451 805
0
0
34 044
0
Andre fordringer
51 937
15 000
Sum fordringer
85 981
15 000
0
0
Bankinnskudd, kontanter og lignende
2 115 047
5 552 722
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
2 115 047
5 552 722
Sum omløpsmidler
2 201 028
5 567 722
29 252 621
15 019 527
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
3
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum varer
Fordringer
Kundefordringer
6
Investeringer
Sum investeringer
Sum eiendeler
Noter 2014
DJUPEKLO OG ØSTRE OKSRØD VANN­ OG AVLØPSLAG SA
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over
driftsmidlenes levetid.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er
utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.
Samvirkeforetak betaler formuesskatt med 0,3%
Note 1 ­ Lønnskostnader etc
Spesifikasjon av lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Andre relaterte ytelser
Sum
Foretaket har ikke ansatte
2014
22 983
163 000
185 983
2013
9 870
70 000
79 870
Note 2 ­ Andelskapital
Selskapets andelskapital er kr 1 050 000 fordelt på 175 andeler à kr 6 000.
Annen innskutt egenkapital representerer 173 andeler innhentet 1. innkalling kr 77.500, 173 andeler 2. innkalling kr
50 000 og 172 andeler 3. innkalling kr 34 000.
I tillegg betaler medlemmer som trer inn etter juni 2012 en overkurs på andelen på kr 3 000.
Note 3 ­ Spesifikasjon av varige driftsmidler
Spesifikasjon varige driftsmidler
Bygninger og
annen
fast eiendom
Anskaffelseskost 1.1.2014
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.2014
27 096 754
0
27 096 754
Akkumulerte avskr. 31.12.2014
Balanseført verdi pr. 31.12.2014
(45 161)
27 051 593
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan: Lineær
(45 161)
50,0 år
2 %
Note 4 ­ Skatt
Grunnlag for beregning av skatt
Ordinært resultat før skattekostnad
+/­ Permanente forskjeller
+/­ Årets endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
2014
2013
77 156
375
(1 038 709)
(961 178)
Formueskatt samvirkeforetak
Sum
83 942
83 942
Skattekostnad i resultatregnskapet
83 942
Betalbar skatt i skattekostnad
83 942
Betalbar skatt i balansen
83 942
Note 5 ­ Midl. forskjeller ­ Utsatt skatt/skattefordel
Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og
skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.
Midlertidige forskjeller knyttet til:
01.01.2014
31.12.2014
Endring
Anleggsmidler
1 038 709
(1 038 709)
Skattemessig fremførbart underskudd
(111 711)
(1 072 889)
961 178
Netto forskjeller
(111 711)
(34 180)
(77 531)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes
111 711
34 180
77 531
Sum midlertidige forskjeller
0
0
0
Utsatt skattefordel 31.12.14. basert på 27% 0
0
0
Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 9 229
Note 6 ­ Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2014.
Spesifikasjon kundefordringer
Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer
2014
34 044
2013
34 044
Note 7 ­ Revisjonshonorar
Revisjon og andre tjenester
Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 12 570. Honorar for annen bistand utgjør kr 25 425 .
7
DOVA - Budsjett 2015 (eks MVA)
Forsikring - ansvar og skade
Forsikring - styreansvar
Strøm
Regnskap
Formuesskatt samvirkeforetak
Revisjon, konsulent
Drifts- og vedlikeholdsavtale
Ekstern bistand, COWI, jurist
Kjøregodtgjørelse
Styregodgjørelse
49000
2000
120000
40000
87000
20000
250000
30000
20000
99000
717000
Styret innstiller på en kostnad for Vann- og avløpstjenester for det enkelte medlem som utgjør
kr 4.875.- inkludert MVA (3900,- uten MVA).
Styret legger med dette opp til et lite underskudd ( ca kr 30.000,-) som begrunnes med:
Vi forventer i løpet av 2015 nye medlemmer som vil tilføre andelskapital og medlemsavgift.
Det er noe usikkerhet beheftet til budsjettet, da vi foreløpig ikke har hatt et normalt driftsår, og
at vi slik sett fremdeles er midt i en bratt læringskurve.
Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas, og det nye styret gis fullmakt til å utøve skjønn i forhold til
budsjettets rammer.
8
Sak 5: Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling
til medlemmene
Selskapet er fremdeles i en etableringsfase og styret er av den oppfatning at selskapet skal beholde
alle disponible midler.
Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas.
Sak 6: Fastsetting av honorar til styret og revisor
Honorar til styret
Deler av styret har nedlagt svært mye arbeid i avslutningen av prosjektfasen frem til desember 2014,
men også etter dette. Dette har fremdeles hatt et omfang som er større enn det man må forvente at
et ordinært styrearbeid vil være når anlegget går over i en normal driftssituasjon.
Også det siste året har særlig tre medlemmer som har nedlagt mye arbeid og de foreslås derfor
honorert med 30.000 kroner hver, til Ola Gjesdal (styrets leder), Anders Dahle (prosjektansvarlig) og
Hans Gunnar Hansen (økonomiansvarlig). Øvrige styremedlemmer foreslås honorert med kr. 3.000
hver. Styret senker med dette honoraret for dem som har hatt størst belastning i forhold til 2014,
men ser at alle styremedlemmer påføres en ikke ubetydelig belastning som vi mener bør reflekteres
i honoraret.
Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas.
Honorar til revisor m.m.
Det antas at kostnader til revisjon og andre tjenester for 2015 vil ligge noe lavere enn for 2014, i alt
kr. 20.000.
Sak 7: Andre innkommende saker
7.1 Medlemskontingent
Bakgrunn: I følge vedtektenes § 7 skal årlig kontingent besluttes av årsmøtet etter forslag fra styret.
Styret har laget et overslag over forventede kostnader for neste år, og foreslår at det faktureres kr.
4.750 inklusive mva, som inkluderer pålagt serviceavtale med BA på kroner 1.750 inklusive mva.
DOVA har som kjent oppnådd momsrefusjon på byggingen av selve anlegget, og dette forutsetter at
vi har avgiftspliktig utgående omsetning. Vedtektene bestemmer at alle medlemmer skal faktureres
lik pris, dette videreføres.
Når det gjelder de faktiske driftsutgiftene så er det særlig to forhold som vil være kostnadsdrivende,
det er fremdeles usikkerhet rundt strømutgifter til å drifte selve anlegget, og her må vi fremdeles
regne med en innkjøringsperiode. Det andre er at vi fremdeles, gitt at anlegget er nyoppstartet, må
påregne utilsiktede utgifter til drift og service.
Forslag til vedtak: Styrets forslag til årskontingent for 2015 vedtas. Videre gis styret fullmakt til å
forskuttere fakturering av årskontingent for 2016 dersom de faktiske driftsutgiftene gjør dette
nødvendig før neste årsmøte.
9
7.2 Pris på nye innmeldinger
Bakgrunn: Dagens medlemmer av DOVA har vært med på å finansiere hele utbygningen og også tatt
en risiko ved å melde seg inn før tillatelser mv. var gitt. Vedtektene regulerer prinsipper for
prissetting av nye medlemskap og bestemmer også at årsmøtet kan vedta tilleggskostnader for nye
tilkoblinger. Sett i lys av ovenstående samt generell prisstigning foreslår styret at nye tilkoblinger i
inneværende år skal koste 200.000 kroner, og reguleres med 2,5% per påfølgende år.
Det er styrets intensjon at nye medlemmer skal tilføre DOVA midler som enten kan brukes til å
dekke driftsutgifter eller til tilbakebetaling til medlemmene.
Medlemskap i DOVA, for nye medlemmer, er som tidligere fastsatt til 9000 kroner.
Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas.
Sak 8: Fastsetting av arbeidsplan for kommende år
Styret utarbeider heller ikke i år en formell arbeidsplan, men styret vil arbeide videre med
ferdigstillelse av anlegget samt etablering av driftsrutiner som danner grunnlaget for arbeidsplaner i
ordinær drift.
Sak 9: Valg av styreleder
Styreleder tar ikke gjenvalgvalg, valgkomiteen presenterer sitt forslag i møtet.
Sak 10: Valg av styremedlemmer
Følgende styremedlemmer sitter ett år til:
Arne Corneliussen (Østre Oksrød)
Anders Dahle (Djupeklo)
Hans Gunnar Hansen (Djupeklo)
Følgende medlemmer er på valg for to år:
Øystein Haram
Bernt Aas
Gunnar Skjøld
Sak 11: Valg av valgkomite (2 medlemmer)
Valgkomiteen har bestått av følgende:
Kjell Andersen (Østre Oksrød)
Wenche Nyborg Birkeland (Djupeklo)
Valgkomiteen tar gjenvalg.
Sak 12: Valg av revisor
Etter anbefaling fra revisor Jøntvedt, har det fremkommet at selskapet ikke er revisjonspliktig. Styret
har hatt god bistand fra revisor for å planlegge selskapets strukturelle oppbygging, og har valgt å
kjøpe revisjonstjenester også ut 2015. Vi har etter vedtak i Årsmøtet 2014 inngått avtale med
regnskapsbyrået Noraccounting og styret anbefaler derfor at vi avvikler avtalen med Revisor fra
nyttår 2016.
10
Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas.
Gjennomgang av anleggets funksjon og feilsøking.

Similar documents