OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.

Comments

Transcription

OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.
OSA utvidet Styremøte / EK møte
22.-24. April. 2015
Lilland Hotell Tau
Tilstede hele eller deler av samlingen: Kjell Vestly, Terje Nysted, Aase Fintland, Kjetil KrohnPettersen, Tommy Angeltveit, Elna Nybakk, Ståle Grimen, Terje M. Larsen, Lars Terje Standal,
Hans Petter Jensen, Einar Johannessen, Aril Bråten, Johnny Larsen (Tredjepart), Kjell Bjarne
Eide, Tor Lund, Knut Nesland, Ingebreth Forus, Inger Marie Heng, Fritz Isaksen, Atle Bertelsen.
Forfall: Helge Ellingsen, Jarle Knoph, Morten Nedrebø, Atle Kvamen.
Saker/Agenda
- Velkommen og informasjon fra Styret i samarbeidskomiteen
- Informasjon fra OSA inspektoratet v/ Kjell Bjarne Eide
- Informasjon og aktivitet i Forbundsstyret siden Landsmøtet
- Informasjon fra Einar Johannessen
- Informasjon og retningslinjer fra Forbundet v/Kjetil Krohn-Pettersen
- Omstilling / nedbemanning v/ Johnny fra TREDJEPART
-Permittering / regelverk og økonomi v/ Einar Johannessen
- Informasjon HVO nettverk / HMS utvalget v/ Aril Bråten
- Informasjon om OSA tur v/ Ketil Krohn-Pettersen
- Informasjon fra Scala v/ Ståle Grimmen
-Oppsummering spørsmål og avslutning
1|Side
Dag 1.
Åpning og informasjon fra styret i Samarbeidskomiteen:
Møtet ble åpnet etter lunch, av komiteens leder Kjell Vestly. Videre hadde Kjell en rask
gjennomgang av styrets aktivitet i perioden og informerte om følgende saker :
-
Ny representant fra OSA området inn i OSO styret (Oljearbeidernes Sosiale
Ordninger), Aril Bråten er valgt inn som representant etter Bjarte Tveit. Videre
kunne Kjell informere om a Helge Ellingsen ønsker å trekke seg fra OSO styret til
nyttår, og at klubbene innen OSA området henstilles om å foreslå kandidater til å
erstatte Helge. Ny representant i OSO styret skal velges på OSA samlingen i oktober.
Innstilling på kandidat vil deretter oversendes FS.
-
Kjell informerte kort om arbeidet i «utvalg flerbruksfartøy» med oppholdsperioder
utover 168 timer som tema. Utvalget har hatt et møte med drøftinger. Partene har
ikke kommet til noen enighet, nytt møte planlagt men ikke datofestet.
-
Tor Lund informerte om at OSA sin sak på LM vedrørende 12-9 problematikken også
vil være en sak som kommer opp på Fellesforbundets landsmøte.
Generell informasjon fra OSA inspektoratet
-
-
Kjell Bjarne Eide informerte om status i arbeidet rundt flerbruksfartøy. Han fortalte
at OSA inspektørene hadde utfordringer med å komme ombord på fartøyene. Videre
navngav han noe selskaper det var problemer med avtaler m.m. Arbeidet med disse
selskapene er tidkrevende og går seint. Det er flere rettsaker under oppseiling.
Tor Leversen Forteller om typisk besøk/inspeksjon på båt. Han forklarer også litt om
ITF og samarbeid med disse på britisk sektor. Selv om arbeidet er litt opp og ned,
hevder han at samarbeidet har blitt bedre etter hvert. Inspektoratet har besøk på
flerbruksfartøy som ligger til kai i Bergen i løpet av sommeren.
Informasjon om aktiviteten i FS siden Landsmøte
-
Knut Nesland informerte generelt om hva som har vært prioritert i forbundsstyret
siden landsmøte og frem til i dag. Se vedlagte presentasjon.
2|Side
Generell informasjon fra forbundssekretær OSA Einar Johannessen
-
-
-
-
Årets mellomoppgjør, plan og strategi
Informasjon vedrørende Utvalgsarbeid «Lønnsmatriseutvalg» IE / NOG. Et møte er
avholdt i utvalget, ingen resultat eller konklusjon, nytt møte i august
Utvalgsarbeid Jfr. Riksmekleres møteprotokoll vedrørende «tid for tillitsvalgtarbeid»
Det er enighet i samarbeidskomiteen om at utvalget settes når OBF har igangsatt sitt
arbeid med samme sak.
Einar luftet stemningen for et eventuelt samarbeid med SAFE, både sentralt og i
klubbene lokalt. Det var jevnt over lite samarbeid i lokalklubbene, og et samlet EK
møte ønsker ikke at Industri Energi skal inngå et samarbeid med SAFE på sentralt
nivå.
Arbeidsmengden for saksbehandlere og forbundssekretærer er særdeles høyt.
Arbeidsmengden for lokalavdelingene er også høyt. Einar henstiller om at så mye
som mulig av saker behandles grundig på lokalt nivå (så langt det lar seg gjøre) før IE
sentralt kobles inn. Videre understreker Einar viktigheten av at lokale tillitsvalgte
tilegner seg kunnskap.
Einar forteller kort om intensjonen med EK møte. EK møte er et uoffisielt
organ/møte for tillitsvalgte med tilleggs-verv som for eksempel Landsstyret,
forbundsstyret, forhandlingsutvalg osv. EK møte skal være en arena for
erfaringsutveksling og brobygging.
Dag 1 avsluttet Ca. 16.15
Dag 2.
Informasjon og retningslinjer vedrørende utenlandsreiser i IE regi v/Ketil Krohn-Pettersen
-
Ketil informerte om retningslinjer ved utenlandsreiser i regi av Industri Energi.
Se vedlagt presentasjon.
Omstilling og Nedbemanning v/Johnny Larsen fra Tredjepart.
-
Jonny Hadde en glimrende ½ dags presentasjon om temaet «omstillingsprosesser»
«Nedbemanning» Hva er viktig å kunne for tillitsvalgte i slike situasjoner, og hva er
viktig at tillitsvalgte får hjelp til. Se vedlagte presentasjon fra Tredjepart
3|Side
Regelverk og økonomi ved permittering v/Einar Johannessen
-
Einar hadde presentasjon av regelverk og økonomien i forbindelse med
permitteringer. Se vedlagte presentasjon.
Informasjon fra HVO nettverk og HMS utvalget v/Aril Bråten
-
Aril Bråten fra Oceaneering er leder for HVO nettverket og OSA representant i HMS
utvalget. Aril hadde en gjennomgang av aktiviteten i disse organene, og redegjorde
litt om utfordringer. Se eget vedlegg.
Generell informasjon fra forbundet v/Ketil Krohn-Pettersen
-
Ketil kunne informere om følgende nyansettelser i forbundet:
Håkon Bjerkelid er ansatt som Forbundssekretær innen HMS, startdato 1/7-15.
Gabriel Birkeland er det ansatt økonomisjef, jfr. Landsmøtevedtak., startdato 1/815. (Tidligere ansatt i Tredjepart).
Kristine Meling Christensen er ansatt som kommunikasjonssjef i
Informasjonsavdelingen
Personalsjef stillingen er utlyst men ikke besatt.
Dag 2 avsluttet ca. 16.30
Dag 3.
Informasjon om OSA tur v/Ketil Krohn-Pettersen
-
Ketil informerte om årets OSA samling som i år vil være i Berlin 20. – 23. oktober.
Forsamlingen diskuterte innhold og agenda. Offisiell innkalling og agenda vil bli
utsendt av samarbeidskomiteen.
Informasjon far SKALA v/Ståle Grimen
-
Ståle informerte om «SKALA» og hva de jobber med. Se vedlagte presentasjon fra
Ståle.
4|Side
Informasjon fra Lilland Hotell på Tau
-
Representanter fra Lilland hotell fikk noen minutter til å snakke om hotellet og hva
de kan tilby. Link til mer informasjon og tilbud legges ut på ieosa.no
Oppsummering spørsmål og avslutning v/Einar Johannessen
-
Einar oppsummerte våre dager på Tau
Møtet ble avsluttet med lunch på hotellet kl. 12.15
Klubbene oppfordres til å spre informasjon om OSA Samarbeidskomite hjemmeside:
www.ieosa.no
Referent: Terje Nysted
5|Side