Valgkomiteens innstilling kan lastes ned her

Comments

Transcription

Valgkomiteens innstilling kan lastes ned her
Valgkomiteens innstilling
I følge vedtektene er valgkomiteens mandat å innstille kandidater til alle sentrale verv i partiet;
Sentralstyre, Kontrollkomité og Grønt Kvinnnenettverk. I år skal det også velges programkomité som skal
jobbe frem arbeidsprogrammet for 2017-2021.
Valgkomiteen bestod i utgangspunktet av Maiken McCormick (leder), Brynmor Evans, Svein Skotheim,
Ida Karina Kann og Trine Harbak med Dag Tore Seierstad, Kristin Eriksen og Øyvind Strømmen som
vara. Harbak trakk seg ved oppstart av personlige grunner, Seierstad trakk seg litt lenger ut i prosessen
på grunn av arbeidssituasjon, Øyvind Strømmen trakk seg da han selv ble aktuell som kandidat til
sentrale verv.
Komiteen har dermed bestått av McCormick, Evans, Kann, Skotheim og Eriksen.
Valgkomiteen har tatt seg god tid til å vurdere sammensetningen av kompetanse, erfaring, geografi og
politikkområder når vi har jobbet med innstillingene til de ulike organene. Valgkomiteen har i årets arbeid
hatt et luksusproblem. Det er stor rift om vervene. Vi har måttet velge blant en lang liste av meget
kompetente kandidater.
I arbeidet med innstillingen har vi gjennomført over 100 kartlegginger og intervjuer. Arbeidet startet med
kartlegging blant eksisterende medlemmer av organene og fortsatte i dialog med tilltsvalgte og
medlemmer i hele organisasjonen. Vi deltok på landsstyremøte i MDG i mars, der vi ba
landsstyredelegatene om innspill til valgkomiteen. Vi har også innhentet CVer og kandidatinformasjon fra
alle aktuelle kandidater for å få en helhetlig oversikt før endelige innstillinger ble landet.
Nå er det opp til Landsmøtet å bestemme den endelige sammensetningen. Vi ønsker alle
landsmøtedelegater et godt møte og ser frem til å legge frem innstillingen.
Maiken McCormick
leder for valgkomiteen
Ida Karina Kann
Svein Skotheim
Brynmor Evans
medlemmer av valgkomiteen
Kristin Eriksen
Sentralstyret (SSt)
Sentralstyret leder det politiske, organisatoriske og økonomiske arbeidet mellom landsstyremøtene, og
består av: Arbeidsutvalget på tre personer - to talspersoner og en partisekretær, internasjonal kontakt
med personlig vara, sju ordinære medlemmer - hvorav en utpekes av Grønn Ungdom, og til slutt er det
fem nummererte varaer.
Begrunnelse
I arbeidet med innstillingen til nytt Sentralstyre har valgkomiteen vektlagt kontinuitet høyt siden det krever
tid og erfaring å sette seg inn i styrets arbeidsform og oppgaver. Fjorårets valgkomité økte den
geografiske spredningen. Også i årets innstilling er spredningen stor blant de faste medlemmene, mens
den er mindre på varalisten, hvor unge politiske talenter er prioritert høyt. Andre viktige kriterier vi har
jobbet etter er politisk bredde og evne til å utvikle politikk. Organisasjonserfaring og utviklingsarbeid er
også vektet høyt siden partiet står overfor en stor vekst som må håndteres både politisk og
organisatorisk.
I år er vervet som partisekretær på valg. Valgkomiteen opplever at Gaupset har full tillit i organisasjonen. I
tillegg er partisekretær et verv der kontinuitet er svært viktig. Derfor har vi innstilt på Gaupset som
partisekretær.
Innstillingen
Arbeidsutvalget
Talsperson - Hilde Opoku
(valgt for to år, ikke på valg i 2015).
Talsperson - Rasmus Hansson (valgt for to år, ikke på valg i 2015).
Partisekretær - Lars Gaupset
(velges for to år av gangen. På valg i år).
Internasjonal kontakt (IK)
(velges for ett år av gangen).
Internasjonal Kontakt - Andrew Kroglund
Vara Internasjonal Kontakt - Hanna Marcussen (Ny)
Faste medlemmer
(velges for ett år av gangen).
Hilde Lengali
(Gjenvalg)
Marie Loe Halvorsen
(Gjenvalg)
Gerrit Mosebach
(Ny)
Birte Simonsen
(Gjenvalg, nytt verv)
Per Svae
(Ny)
Barbara Vögele
(Gjenvalg)
Medlem fra Grønn Ungdom - velges av GU
(Gjenvalg, nytt verv)
Nummererte varaer - velges for ett år av gangen
1. Sara Marie Blichner
2. Torfinn Ingeborgrud
3. Marion Godager Tveter
4. Eivind Trædal
5. Anders Skyrud Danielsen
(Ny)
(Gjenvalg)
(Ny)
(Ny)
(Ny)
Kandidatene
Talspersoner
Hilde Opoku, Sør-Trøndelag
Ikke på valg.
Rasmus Hanson, Oslo (bor i Akershus)
Ikke på valg.
Partisekretær
Lars Gaupset
30 år, oppvokst i Trondheim, bor i Oslo. Gaupset ble valgt som partisekretær i 2014.
Gaupset har jobbet som daglig leder i Nei til Atomvåpen, og har en mastergrad i freds- og konfliktstudier
fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidserfaring fra bl.a Utviklingsfondet, Landinfo (UDIs enhet for
landinformasjon), Norsk Organisasjon for Asylsøkere og FNs Høykommissær for flyktninger. Gaupset har
hatt en rekke tillitsverv i Miljøpartiet De Grønne. Han var talsperson for Grønn Ungdom (2002-2003),
styremedlem i Trondheim MDG (2002-2003), og satt i perioden 2012-2014 som fast medlem av partiets
sentralstyre. I tillegg til tillitsverv i De Grønne har Gaupset styreerfaring fra Nei til Atomvåpen (både lokalt
og sentralt) og fra Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse.
Gaupset er spesielt opptatt av å senke terskelen for det enkelte medlem til å påvirke
beslutningsprosesser i partiet, blant annet ved å skape flere arenaer for politikkutvikling og diskusjon
mellom landsmøtene. Politisk er Gaupset mest engasjert i flyktning- og asylpolitikk, utvikling-, freds- og
sikkerhetspolitikk.
Internasjonal kontakt
Andrew Kroglund
56 år, født i Trondheim, bosatt i Oslo de siste 25 årene. Kroglund har vært aktivt medlem siden 2012,
sittet i styret i Oslo MDG, vært vara for Sst siden 2013 og ledet Utenriksgruppa. Han har engelsk, tysk og
statsvitenskap fra Universitet i Trondheim og Oslo. Er i dag freelance forfatter, møteleder, konsulent og
foredragsholder. Kroglund er kjent som en god formidler, samt en dyktig skribent.
Kroglund blir omtalt som en meget behagelig og åpen person som lett bygger nettverk. Denne
egenskapen er viktig i arbeidet som internasjonal kontakt og er løftet opp som et viktig argument blant de
som har fremmet hans kandidatur. Kroglund er språkmektig og har vist stort engasjement for å ta på seg
rollen som internasjonal kontakt og ønsker å bidra til økt kontakt og erfaringsoverføring fra de grønne
partiene internasjonalt, samt bidra her hjemme til økt forståelse for de grønnes betydning og tankesett.
Kroglund har 8 års erfaring som styreleder av Forum for Utvikling og Miljø. Han har vært Daglig leder av
Blekkulfs Miljødetektiver/Miljøagentene, daglig leder i Regnskogsfondet, Informasjons og politikksjef i
Utviklingsfondet, samt innehaver av flere andre styreverv. Kroglund har lang erfaring fra internasjonalt
utviklings- og miljøarbeid, hvor han har bygget opp et relevant nettverk for partiet.
Vara til internasjonal kontakt:
Hanna Marcussen
38 år, vokst opp på Sandøya utenfor Arendal. Marcussen har siden sin inntreden i partiet 2007 brukt all
sin tid og energi på å bygge organisasjonen og utvikle politikken. Etter at hun takket av som talskvinne
etter 6 års grensen var nådd har hun tredt inn i stillingen som daglig leder av Bergfald miljøkonsulenter.
At Marcussen allerede ønsker å komme tilbake og benytte sin erfaring og kompetanse for partiet i rollen
som vara til internasjonal kontakt mener valgkomiteen er et scoop for organisasjonen. Hannas
målrettethet, arbeidskapasitet, viljestyrke og utholdenhet er imponerende. Som nasjonal talskvinne i 6 år
har hun bygget et enormt nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Hun er godt kjent med den grønne
bevegelsen og et kjent navn i spesielt det europeiske nettverket. Marcussen har bygget opp en solid
politisk erfaring. Hun har kunnskap og erfaring innen partiets kjernesaker og er spesielt dyktig på klima og
digitale rettigheter.
Marcussen er 9. kandidat på Oslo MDGs bystyreliste.
Faste medlemmer
Hilde Lengali
46 år. Lengali er en veteran i sentralstyret. Hun har vært vært medlem av ledelsen av MDG siden 2009, i
rollen som partisekretær, landsstyremedlem og sentralstyremedlem. Hun er blant annet initiativtaker til
Grønt Kvinnenettverk og Buskerud Fylkeslag.Hun ledet arbeidet med å revidere prinsipprogrammet i
2012 - 2013 og jobbet med høringer på arbeidsprogrammet 2013 – 2017. Hun har vært førstekandidat for
partiet ved Stortingsvalg og fylkesvalg, og er nå førstekandidat i Hurum.
Hun har utviklet og leverer kurs i dialogisk møteledelse og blir av partikolleger omtalt som en viktig
miljøskaper som ser og lytter til alle. Hun jobber som daglig leder i Steinerskolens foreldreforbund (Sff)
hvor hun blant annet leverer foreldrekurs og utvikler organisasjonen.
Hun har erfaring som kommunestyrepolitiker i Gildeskål og nestleder i Nordland Senterparti. Lengali er
opptatt av mennesket og hvordan vi sammen kan få til å utvikle en politikk som baserer seg på empati og
økologisk balanse.
Marie Loe Halvorsen
28 år. Loe Halvorsen er en gryende politiker og fagperson innen klima og energi. Hun er utdannet
sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi fra Universitetet i for Miljø og Biovitenskap, og har i
studietiden jobbet for blant annet GRID-Arendal og Nordisk Energiforskning. Hun jobber som
energirådgiver i NSB.
Loe Halvorsen har erfaring fra politisk arbeid både på lokalt og nasjonalt nivå. Som andrekandidat for
Akershus MDG ved stortingsvalget i 2013 spilte hun en viktig rolle i valgkampen, både som profilert
toppkandidat i media og debatter, og som sentral i organiseringen av valgkampen. Hun har også erfaring
fra lokalpolitisk arbeid gjennom sitt verv som lokallagsleder i Miljøpartiet De grønne i Ås fra 2010 til 2012.
Lokallaget fikk én representant i Ås kommunestyre ved lokalvalget i 2011.
Loe Halvorsen har vært medlem i De Grønne siden 2010 og har sittet i sentralstyret siden 2013. Hun har
også tidligere vært ansatt i partiets nasjonale sekretariat som organisasjonssekretær, med ansvar for å
forbedre rutiner i organisasjonen, herunder den nasjonale evalueringer av valgkampen i 2013.
Birte Simonsen
67 år. Simonsen har doktorgrad i pedagogikk og er dekan ved avdeling for lærerutdanning, Universitetet i
Agder. Hun har 23 vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt 5 bøker, på samvittigheten, og er leder for
nasjonalt råd for lærerutdanning. Hun har 27 års fartstid i partiet, og var med på å stifte norges beste
parti.
Simonsen har særdeles god kjennskap til politikken vår etter flere år med tillitsverv og programarbeid, og
som folkevalgt i flere perioder i Kristiansand kommunestyre og en periode i fylkestinget. Har meget god
kjennskap til MDGs organisasjon og tillitsvalgt og gode strategiske egenskaper. Gode egenskaper innen
kommunikasjon, basert på erfaring innad i partiet og som folkevalgt. Har utviklet gode evner til å omsette
partiets politikk overfor kommunestyre og fylkesting.
Simonsen har utviklet gode evner til å ta vanskelige beslutninger fra arbeid og politikk og innehar
kunnskap om organisasjonsutvikling. Hun har meget god politisk innsikt innenfor skole, barnehage,
høyere utdanning, bymiljø og spesifikt forvaltning, siden hun har to perioder i kommunens kontrollutvalg.
Barbara Vögele
47 år. Vögele er fra Freiburg og har hovedfag i biologi, med fokus på marin økologi. Til daglig jobber hun
ved Akvaplanniva, Tromsø, som seniorrådgiver for miljøspørsmål i kystnære områder, men har jobbet
som miljørådgiver, forskningsdykker, laboratorieleder, verneombud, kvalitetsleder og HMS-koordinator.
Vögele har god erfaring fra lokal- og fylkespolitisk arbeid i partiet. Førstevara i kommunestyret og
byutviklingskomité i Tromsø, samt politisk representant i Brukerråd for rus- og psykiatritjenesten.
Meddommer i Nord-Troms Tingrett, alminnelig medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.
Hun er også styremedlem i Troms, styremedlem i Tromsø og talsperson siden 2014. Med jevne
mellomrom delegat til Landsstyret (som vara). Nå medlem i sentralstyret med særrolle i forhold til
konflikthåndtering.
Vögele har god kompetanse innen kommunikasjon, organisasjon og ledelse fra arbeid og politikk. Godt
nettverk i Nord-Norge innen politikk, forvaltning, akvakultur FOU, landbruk, fiskeri, og fortidsminnevern.
Gerrit Mosebach
48 år. Arkitekt, byplanlegger, diplomingeniør. Foreleser, sensor, førsteamanuensis ved ulike institusjoner.
Har jobbet selvstendig som arkitekt og byplanleggingskonsulent i flere år. Nå er han sjefsarkitekt og
prosjektleder i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune. Da Mosebach var leder i Grünerløkka MDG
bidro han til at lokallaget har blitt Oslos nest største og ett av de mest aktive. Er nå svært aktiv i Gamle
Oslo MDG, hvor han blant annen sammen med lokallagsleder, har tatt initiativ til vellykkede
bydelsvandringer. Han er også vara i fylkesstyret. Før han kom tilbake til Norge var han i Tyskland
gjennom 80- og 90tallet tett innpå Bündnis 90/Die Grünen, og kjenner den grønne bevegelsen i Europa
godt.
Han har vist stor evne til å utvikle politikk og å gjennomføre saker og aktiviteter. Han har jobbet tett med
bystyregruppa i Oslo. Han er flink med media og en glimrende foredragsholder. Han er sterk på
bærekraftig byutvikling, samordnet areal- og transportplanlegging og energipolitikk. Mosebach har blant
annet har jobbet frem den nye T-banenlinjen fra Økern til Furuset.
Mosebach blir omtalt som en uredd og kløktig debattant som krever kunnskap hos dem som vil
argumenterer mot. Bak kontroversene ligger en søken etter både nyanser og presisjon for å utvikle
politikk som virker for dem den gjelder.
Mosebach er opptatt av grasrotengasjement og inkludering og er sulten på en rolle i sentralstyret hvor
han ønsker å bidra med politikkutforming og dele fra sitt organisatoriske talent og konstruktive væremåte.
Per Svae
62 år. Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, Bergen. Praktisk-pedagogisk utdannelse. Miljøleiing /
master of science ved handelshøgskulen BI. Svae har skrive boka “Løsningen er grønn økonomi, politikk
og livsstil”.
Har vore medlem av Miljøpartiet Dei Grøne sidan 2012, og har vore kasserar i fylkesstyret sidan 2013,
også medlem av valkampstyret i Hordaland i 2013 og 2015, og medlem av stortingsgruppa si
ressursgruppe for økonomi og finans.
Svae har sidan 2009 vore prosjektleiar i Hordaland fylkeskommune for gjennomføring av miljøsertifisering
av alle einingar. Han har vore sentral i prosessen med å utarbeida og gjennomføra klimaplan for
Hordaland fylkeskommune. Svae er sterk på makroøkonomi, det grøne skiftet, næringspolitikk og
klimatiltak generelt. Han var initiativtakar til klimavettreglane som Framtiden i våre hender har bearbeidd
og publisert for Klimavalalliansen, for å påverka alle partiprogram og valet 2015.
Han har pensjonert seg 50 % for å frigjera tid til politisk arbeid.
Representant fra Grønn Ungdom
Grønn Ungdom velger egen kandidat i sentralstyret: en av Grønn Ungdoms talspersoner, med den andre
talspersonen og generalsekretær som personlig vara.
Varamedlemmer:
1. vara: Sara Marie Blichner
25 år, oppvokst på Ås i Akershus, bor i Oslo. Har bachelorgrad i både filosofi og matematikk, samt
mastergrad i matematikk fra London School of Economics. For tiden studerer Blichner meteorologi og
oseanografi ved Universitetet i Oslo. Blichner ble medlem i 2010, og i 2012 ble hun valgt som
økonomiansvarlig i Arbeidsutvalget til Grønn Ungdom. Hun har også vært med i strategisk
valgkamputvalg i GU 2014/2015. Blichner har erfaring med saksutredning og politikkutforming, i tillegg har
hun deltatt i debatter og holdt appeller på vegne av GU. I 2015 var hun leder for valgkomiteen til GU.
Blichner er sterk på likestillingspolitikk, og er både faglig og politisk sterk på klima.
2. vara: Torfinn Ingeborgrud
60 år, bor i Stavanger. Universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Har stått på i to valgkamper, deltatt
på tre landsmøter og er representant i bystyret i Stavanger. Var sentral i utforming av program i Stavanger
2011 og 2015. Ingeborgrud har hatt ansvar for å skrive alternative budsjett for Stavanger i årene 2011 -
2014. Er en av de mest aktive i bystyret med henhold til antall innlegg og antall alternative forslag til
vedtak. Han er sterk på klima/transport, jordbruk, barnehage/oppvekst.
3. vara: Marion Godager Tveter
Godager Tveter er en kunnskapsrik og handlekraftig med bred organisasjonserfaring og politisk teft.
Kommer opprinnelig fra Ringsaker i Hedmark. Godager Tveter har vært medlem i De Grønne siden 2013
og ble i løpet av kort tid blitt leder for Østensjø MDG, medlem i programkomiteen i Oslo MDG og medlem
av internasjonalt utvalg nasjonalt, i tillegg har hun bidratt som fagperson i utenriks- og forsvarsspørsmål. I
tillegg til vervene i De Grønne, sitter hun i kontrollkomiteen i Studentenes og Akademikernes
Internasjonale Hjelpefond (SAIH).
For tiden jobber Godager Tveter som prosjektkoordinator i internasjonal seksjon i Politidirektoratet.
Godager Tveter har en britisk mastergrad i diplomati og hovedfagsemner i statsvitenskap, og bred
bakgrunn fra organisasjonslivet. I tillegg til internasjonale spørsmål, miljø og klima, er hun blant annet
opptatt av oppvekstpolitikk.
4. vara: Eivind Trædal
30 år. Oppvokst på Sandøya, bosatt i Oslo. Trædal er en miljøaktivist, organisasjonsmann og omtales
som et stort politisk talent. Har markert seg som kunnskapsrik i miljødebatten. Har også vært en synlig
figur i en rekke andre spørsmål, blant annet asyl og innvandringspolitikk. Har sittet i programkomiteen til
Oslo MDG.
Trædal jobber som kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet. Han har studert statsvitenskap og tatt
en mastergrad ved Senter for Utvikling og Miljø, med masteroppgave om viktigheten av å gjøre
klimaendringer lokale og forståelige for folk. Han har lang fartstid fra organisasjonsarbeid og politisk
arbeid i miljøbevegelsen, blant annet fra ti år i Natur og Ungdom. Her var han blant annet lokallagsleder
og medlem av landsstyret i NU, samt redaktør for miljømagasinet Putsj, og ga ut «Aktivistens håndbok».
Trædal har også jobbet som debattredaktør i Klassekampen, og arbeider som humortekstforfatter og
foredragsholder. Han er dessuten nemndsmedlem i Utlendingsnemnda. Trædal er også 10. kandidat på
Oslo MDGs bystyreliste.
5. vara: Anders Skyrud Danielsen
Fra Nannestad, bor i Oslo. Født 1989. Ansatt som kommunikasjonsrådgiver for stortingsgruppa til MDG.
Har studert på lektorprogrammet og statsvitenskap på UiO. Skyrud Danielsen har bakgrunn fra Grønn
Ungdom hvor han først satt i arbeidsutvalget ett år, og deretter var generalsekretær i 2 år, blant annet
under valgkampen i 2013. Siden valget i 2011 har han sittet i Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen til
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo for MDG. Skyrud Danielsen har også jobbet som studentrekrutterer og
foredragsholder for Universitetet i Oslo og deltar aktivt i samfunnsdebatten. På fritida er Skyrud Danielsen
glad i ski og friluftsliv, og bruker naturen aktivt til rekreasjon.
NB! På grunn av sitt engasjement for stortingsgruppa vil Skyrud Danielsen søke permisjon fra vervet som
vara til sentralstyret fram til engasjementet utløper i oktober.
Grønt Kvinnenettverk (GK)
Grønt Kvinnenettverk er partiets kvinnenettverk, og skal jobbe for å bedre likestillingen i partiet. Styret i
Grønt Kvinnenettverk fokuserer på skolering av alle kjønnene, skal utvikle kvinnelige talenter og
likestillingspolitikken til partiet.
Begrunnelse
I innstillingen har vi vektlagt kriterier basert på tilbakemeldinger fra det nåværende styret og vedtektene til
GK. Kriterier som er vektlagt er organisasjonserfaring, erfaring med politisk arbeid og arbeidskapasitet,
interesse for likestillingspolitiske saker og motivasjon for å løfte frem et mangfold av talenter i partiet.
I følge vedtektene skal styremedlemmen i størst mulig grad reflektere bredden av holdninger og
livssituasjoner i partiet. I tillegg skal ett av medlemmene i GKs styre sitte i sentralstyret. Vi har derfor
innstilt Sara Marie Blichner til både GK og sentralstyret.
Innstillingen
Leder: Ragnhild Sjyvollen,
(Ny)
1. nestleder: Andrea Søgnen Tveit
(Gjenvalg, nytt verv)
2. nestleder: Nikki Schei, Akershus
(Gjenvalg, nytt verv)
Medlem: Sara Marie Blichner
(Ny)
Medlem: Suhur Lorch-Falch
(Ny)
Medlem: Ellen Sandvik Mikkelsen
(Ny)
Medlem: Ingebjørg Nordbø
(Ny)
Medlem: Aud Hegli Nordbø
(Ny)
GU-medlem: Grønn Ungdom velger selv.
1. vara: Olaug Julie Aasan
2. vara: Anette Nistad
3. vara: Hanna Gjermundrød
(Ny)
(Ny)
(Ny)
Kandidatene
Leder: Ragnhild Sjyvollen
29 år fra Nordland, bor i Oslo. Sjyvollen jobber i dag som organisasjonsekretær i partiet frem til 01.06.15,
og kjenner organisasjonen godt. Hun har bred organisjonserfaring fra blant annet Elevorganisasjonen,
OD og PRESS - Redd Barna Ungdom og har arbeidet politisk med disse på nasjonalt nivå. Hun har i
tillegg arbeidet med informasjonskampanjer og kurs rettet mot alle aldersgrupper i de ovennevnte
organisasjoner.
Sjyvollen vil jobbe for å etablere en god organisasjonskultur som gir rom for mangfold, styrke den
likestillingspolitiske kompetansen i partiapparatet og sørge for godt skolerte kvinner blant våre folkevalgte
kvinnelige listetopper i 2017.
1. nestleder: Andrea Søgnen Tveit
25 år og fra Nesodden i Akershus. Søgnen Tveit har sittet som GU-medlem forhenværende periode og
ønsker å fortsette arbeidet i Grønt Kvinnenettverk. Søgnen Tveit har hatt verv i Arbeidsutvalget til Grønn
Ungdom siden mars 2013, og har erfaring med gjennomføring av større og mindre politiske
arrangementer. Hun har i tillegg hatt ansvar for budsjett og regnskap i GU og er godt kjent med medie- og
kampanjearbeid. Søgnen Tveit er interessert i å jobbe med blant annet normkritikk, retusjert reklame i
forbindelse med psykisk helse i skolen og lik lønn for likt arbeid.
2. nestleder: Nikki Schei
52 år, fra Bærum. Schei er utdannet som siviløkonom, Norges Handelshøyskole, Bergen. Har jobbet som
coach, trener og lederutvikler. Schei har vært generalsekretær i Grønt Kvinnenettverk i forhenværende
periode og har arbeidet med utformingen av politikken til GK. Schei har hatt flere sentrale roller i MDG i
tillegg til å ha vært skoleringsansvarlig og kjenner partiet godt. Schei vil jobbe med å utvikle
likeverdspolitikken, både internt og eksternt i organisasjonen.
Faste medlemmer
Sara Marie Blichner
25 år, fra Ås i Akershus, bor i Oslo. Blichner har vært medlem og økonomiansvarlig i Arbeidsutvalget til
Grønn Ungdom (GU), og vært med i strategisk valgkamputvalg i GU 2014/2015. Hun har erfaring med
saksutredning og politikkutforming, i tillegg har hun deltatt i debatter og holdt appeller på vegne av GU.
Blichner vil jobbe med å styrke kvinners tilstedeværelse og rolle i partiet, samt å utvikle
likestillingspolitikken og kommunikasjonen av denne utad.
Suhur Lorch-Falch
40 år og bor i Eidskog, Hedmark. Lorch-Falch har vært politisk aktiv i Somalia for kvinners rett til å delta i
politikken. Hun har organisasjonserfaring fra Norsk Folkehjelp, og er leder lokalt i Eidskog. Hun er også
med i Framfylkingen som er LOs barne- og familieorganisasjon, og er også leder for Framfylkingen i
Hedmark. Lorch-Falch er brennende engasjert for barn, kvinner og flyktningearbeid og vil jobbe for et
samfunn som er bærekraftig og har en rettferdig fordeling.
Ellen Sandvik Mikkelsen
35 år og bor i Fredrikstad. Sandvik Mikkelsen er leder i Fredrikstad MDG, og har vært frivillig i UROprosjektet til Røde Kors, samt jobbet lokalt med SOS rasisme. Hun er svært engasjert i å få flere kvinner
til å ta på seg verv, og vil jobbe målbevisst for å inspirere og skolere kvinner slik at de tør å ta plass i
politikken.
Ingebjørg Nordbø
60 år og fra Bø i Telemark. Nordbø var med i oppstarten av MDG (1989) og har etter en periode i Venstre
kommet tilbake til MDG. Nordbø har lokalpolitisk erfaring med tre perioder i kommunestyret i Bø, og har i
tillegg hatt en rekke tillitsverv i ulike organisasjoner. Ingebjørg vil jobbe med å skape et klima for at
kvinner skal tørre å kaste seg litt frempå, og vil bidra til dette med sine mangeårige erfaringer med politisk
arbeid.
Aud Hegli Nordbø
33 år og kommer fra Trondheim. Nordbø er utdannet journalist, og jobber i stortingsgruppa til MDG som
kommunikasjonsrådgiver. Før Nordbø kom til MDG arbeidet hun i Arbeiderpartiets Stortingsgruppe. Der
har hun jobbet spesielt med fagfeltene utdanning, forskning, helse og utenriks. Hun er utdannet journalist
med spesialisering innen plan og miljø. Hun har tidligere arbeidet som nyhetsreporter i TV2 og som
prosjektleder i et tv-produksjonsselskap. Hun vil jobbe med å utvikle utformingen av likestillingspolitikken i
MDG og jobbe aktivt med likestillingsproblematikken i partiet.
Varamedlemmer
1. vara: Olaug Julie Aasan
Olaug Julie Aasan, 34 år bor i Levanger i Nord-Trøndelag. Aasan er psykiatrisk sykepleier og er snart
ferdig med min mastergrad i psykisk helsearbeid. Aasan arbeider som lærer ved sykepleieutdanningen på
Høgskolen i Nord-Trøndelag i vikariat. Av organisasjonserfaring har Aasan har vært med i styret til
Miljøpartiet De Grønne i Levanger siden hun ble medlem i 2013. Gjennom Grønt Kvinnenettverk ønsker
Aasan å bidra til en god og inkluderende partikultur hvor de som vil, skal kunne glede seg til å bidra ut fra
sitt ståsted i arbeidet som gjøres i partiet. Hun er opptatt av å opprettholde gode demokratiske prosesser
innad i paritet hvor et kvinneperspektiv er godt representert.
2. vara: Anette Nistad
29 år, opprinnelig fra Førde, bor i Trondheim. Nistad er utdanna med mastergrad i Statsvitenskap og
jobbar per dags dato på NTNU Vitenskapsmuseet. Nistad er i dag fylkessekretær for Sør-Trøndelag, har
organisasjonserfaring fra OD, gruppeleder for “Den Internasjonale Studenfestivalen i Trondheim” og
pressekontakt for Kosmorama. Hun har også representert de Videregående skole i ungdommens bystyre.
Som medlem i distriktskomiteen for OD arrangerte Nistad kursing for skolekomiteer og lærere i tillegg til å
holde foredrag. Nistad ønsker å jobbe for at kjønn (i noen retning) ikke skal være til hinder for utfoldelse.
3. vara: Hanna Gjermundrød
31 år og bor i Skarnes, Sør Odal i Hedmark. Gjermundrød er oppvokst og bor i Sør- Odal i Hedmark.
Gjermundrød meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne høsten 2012 og har siden dette vært sekretær og
aktivt styremedlem i MDG Glåmdalen. Våren 2015 etablerte hun MDGs første valgliste i Sør- Odal
kommune der hun stiller som førstekandidat. Hun ble også nylig valgt som én av to talspersoner for MDG
Hedmark og stiller som 2. kandidat på Miljøpartiet De Grønnes valgliste i Hedmark fylke. Gjermundrøds
hjertesaker er kulturpolitikk, kunstfagets rolle i skolen samt skolepolitikk forøvrig.
Kontrollkomiteen (KK)
Kontrollkomiteen er partiets høyeste organ mellom landsmøtene i saker som gjelder: Tolkning av
vedtekter; Kontroll med at vedtektene blir fulgt; Kontroll med at budsjettet blir fulgt; Revisjon; Kontroll med
bruk av partiets midler, både sentralt og lokalt.
Begrunnelse
I innstilling til kontrollkomité har valgkomiteen vektlagt hensynet til kontinuitet høyt. Tilbakemeldinger vi
har mottatt tilsier at dagens komité fungerer godt og har dermed kun hentet inn nye kandidater for å fylle
plassene til kandidater som har takket av. I søket etter nye kandidater har vi vektlagt kompetanse innen
jus, organisasjon, kjennskap til partiet og involvering av organisatoriske talenter fra Grønn Ungdom.
Innstilling
Leder: Tore Bergum
Medlem: Helena Anderssen
Medlem: Klaus Stafto
Medlem: Adam Tumidajewicz
Medlem: Sabina Syed
1. vara: Kristin Gjørv
2. vara: Pål Thygesen
3. vara: Marlene Martin
(Gjenvalg)
(Ny)
(Gjenvalg)
(Gjenvalg)
(Ny)
(Ny)
(Ny)
(Gjenvalg)
Kandidatene
Tore Bergum (leder)
Bergum er 42 år, busett med kone og barn i Ullensvang, Hardanger. Han kommer opprinneleg frå
Namsos. Utdanna og aktiv som lærar og småbrukar. Medlem av partiet sidan 1993; partisekretær 199699; landsstyret 2008-10; førstevara sentralstyret 20011-13; programkomiteen 1997/2009/2013; leiar i
kontrollkomiteen frå 2014; diverse verv i fylkeslaget. Diverse verv i Natur og ungdom, idrettslag etc;
kasserar og dels leiar i Oikos vest 2007-2013; utlånt til SV i kommunestyret 2003-11. Har arbeidd mykje
med økonomi, administrasjon, vedtekter, program- og mediatekstar for partiet.
Faste medlemmer:
Helena Anderssen
Anderssen er opprinnelig fra Molde og flyttet til Mortensrud (Søndre Nordstrand) med sin familie for et og
et halvt år siden. Hun er snart ferdig med tredjeavdeling jus på Universitetet i Oslo. Hun er ganske ny i
MDG, og er nettopp innvalgt som styremedlem i Søndre Nordstrand. Anderssen har tidligere vært leder i
Norges Handikapforbund i Molde og har hatt verv som vara for Venstre i Molde kommunestyre. Med sin
bakgrunn fra juridiske fag har hun god forståelse for regeltolkning, analyse og problemløsning.
Klaus Stafto
Stafto er 42 år, bosatt i Trondheim, men er oppvokst i Oslo og Namsos. Stafto har vært medlem cirka
siden 2000. Stafto har hatt verv som lokallagsleder i Gamle Oslo (2010-2011), AU-medlem (2011-2012),
sentralstyre-vara (2012-2013), Kontrollkomitémedlem siden 2013. Medlem av hovedstyret i Framtiden i
våre hender 2000-2010. Medlem av studentutvalg og studentalltinget i studietiden i Trondheim. Har
hovedfag (tilsvarende mastergrad) i informatikk fra NTNU og lager datasystemer for å redusere varesvinn
og energibruk i jobben som IT-arkitekt i Iwmac.
Adam Tumidajewicz
Tumidajewicz er 29 år og kommer fra Rælingen, bosatt i Oslo. Tumidajewicz har master innen retorikk,
Universitetet i København, der han skrev masteroppgave om standup, og jobber som saksbehandler og
profesjonell komiker. Tumidajewicz har vært medlem i partiet i 10 år og er for tiden lokallagsleder i
Frogner MDG og sittende medlem i Kontrollkomiteen for 2014-15. Tumidajewicz har hatt verv i
kontrollkomiteen 2011/2012, og valgkomité nasjonalt i 2013. Han er også tidligere valgt i Landsstyret og
var med i landstyret i 2007 og ansatt som valgkampkoordinator 2009.
Sabina Syed
Syed er 23 år og kommer fra Gøteborg. Hennes engasjement i den grønne bevegelsen begynte i Sverige
i 2009, da hun ble aktiv i Miljöpartiet de gröna. Engasjementet tok hun med seg da hun flyttet til Oslo i
2013. (MDG var en bidragende faktor til at hun flyttet til Oslo). I 2013 satt hun i arbeidsutvalget til Grønn
Ungdom. Syed har en bachelor i miljøøkonomi fra universitetet i Gøteborg, og jobber nå som
miljørådgiver hos Bergfald Miljørådgivere. Hun mener hun vil kunne bidra som medlem i kontrollkomitéen,
blant annet ettersom hun har 6 års erfaring med organisasjon fra både Miljöpartiet i Sverige og MDG.
Varamedlemmer:
1. vara: Kristin Gjørv
28 år, oppvokst i Bardu i Troms, men har blant annet bodd i Trondheim og Oslo. Studerer master i
organisasjon og ledelse i Tromsø og er for tiden valgkampkoordinator i Troms og styremedlem i Grønne
Studenter Tromsø. Ble medlem i 2011 og har siden da vært lokallagsleder på Grünerløkka, medlem av
valgkomiteen i Oslo og varamedlem i sentralstyret i to år.
2. vara: Pål Thygesen
Thygesen (f. 1988) er fra Kristiansand og studerer nå jus ved Universitetet i Oslo. Han ble medlem i MDG
i juni 2011 og jobber i dag som politisk rådgiver for bystyregruppen i Oslo ved siden av studiene. Han er
tidligere generalsekretær for Grønn Ungdom, og er også bystyrekandidat ved høstens valg. Thygesen er
for tiden møtende vararepresentant i styret til LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.
3. vara: Marlene Martin
Martin (f.1987) fra Sarpsborg har vært engasjert i partiet siden 2008. Hun har erfaring som fylkesleder og
landsstyrerepresentant, vara i kontrollkomiteen, og fra en rekke verv i lokallag, redaksjons- og
forberedende komiteer. Hun har tidligere vært aktiv i Grønn Ungdom, er sekretær i Naturvernforbundet
Østfold, gartner og skribent.
Programkomiteen (PK)
Felles begrunnelse for innstilling til programkomité
Miljøpartiet De Grønne skal gå på valg i stortingsvalget 2017 med et revidert program. Denne prosessen
skal programkomiteen (PK) gjennomføre. Vi hadde særdeles mange gode kandidater å velge mellom.
Dette viser at partiet har fått enda flere medlemmer med høy kompetanse de siste årene. Arbeidet med å
sette sammen Programkomité har vært spesielt viktig, spennende og sammensatt.
Av mangel på mandat for arbeidsprogramkomiteen har valgkomiteen laget et forslag til kriterier for
hvordan vi skal sette sammen en arbeidsprogramkomité. Etter intervjuer med både sentralstyret og noen
av de aktuelle kandidatene til programkomiteen har vi kartlagt en rekke perspektiver for hvordan
sammensetningen bør være.
Kriteriene vi har lagt vekt på i innstillingen er: politisk bredde, kjennskap til partiet, kontinuitet fra forrige
programkomité, evne til å formulere politisk tekst, arbeidskapasitet, evne til å samarbeide,
kommunikasjonsevner både utadrettet og innadrettet (evne til å engasjere og kommunisere med grasrota
i partiet), erfaring med lignende prosessarbeid, erfaring fra stortingsarbeid og lokalpolitisk kunnskap.
Når det kommer til antall medlemmer av programkomiteen, må det være en såpass stor gruppe at alle de
overnevnte kriteriene/egenskapene er med, og at komiteen har stor politisk bredde. Samtidig har vi fått
mange innspill på at gruppa også må begrenses i antall, med hensyn til at medlemmene føler nok ansvar,
at det skal bli mulig å gjennomføre møter og at kommunikasjonen ellers ikke blir for vanskelig.
Vi har også fått innspill om hvilke fagområder som anses som viktige, da dagens program enten er
mangelfullt på disse områdene eller som anses som ekstra viktige for partiets politikk. Disse er klima,
miljø, naturvern, energi, økonomi, skole, helse, næringsliv og samferdsel. Med forslaget til innstilling
opplever vi at alle disse fagområdene er dekket av de foreslåtte kandidatene.
Vi anbefaler at landsstyret etter landsmøtet utformer og vedtar mandat for hvordan programkomiteen skal
organisere seg.
Valgkomiteen har delt innstilling til Programkomiteen. Flertallet består av McCormick (leder), Evans og
Skotheim. Mindretallet består av Kann og Eriksen. Se de ulike begrunnelsene nedenfor.
Flertallets begrunnelse (McCormick, Evans, Skotheim)
Valgkomiteen jobbet i tidlig fase med å innhente informasjon om kriterier for sammensetningen av PK.
Nøkkelordet som kom ut av kartleggingen var en inkluderende, strukturert ledelse som evner å fasilitere
en god prosess i komiteen og som engasjerer hele organisasjonen.Dette dannet grunnlaget for
utformingen av utkast til mandat som ble spilt inn til sentralstyret. Arbeidet i komiteen har fokusert mye på
utfyllende teamsammensetning som både gjennom erfaring, politisk bredde og egenskaper. Vi kan samlet
sett presentere ett lag som har sterk faglig og politisk bredde, samt profesjonell erfaringer med
prosessgjennomføring. Vi foreslår en leder og to nestledere som har det formelle ansvaret for prosessen.
Ledertrioen representerer egenskaper og kunnskap som dekker flere av de viktigste oppgavene vi har
identifisert. Inkluderende og trygg ledelse, kjennskap til partiet, praktisk erfaring med politikk,
prosessforståelse, prosessmetodikk og medvirkning.
Leder (Traavik) har tilsammen flere tiårs ledererfaring fra akademia. Særdeles god politisk fagkunnskap
innen landbruk, dyrevern og folkehelse. Erfaring med å bygge opp og drive forskningsinstitusjoner,
kunnskapsledelse og prosjektstyring på internasjonalt nivå.
Nestleder (Ingebrigtsen) har lang erfaring innen partiet. Hun har hatt flere verv på sentralt nivå og har
erfaring fra fylke og lokallag i Sør-Trøndelag. Hun har lang leder-, forsknings-, og utredningserfaring. Hun
har omfattende fagkunnskap innen organisasjons- , arbeids- og næringsliv samt forskningspolitikk.
Nestleder (Evensen) har god politisk kunnskap innen områdene helse, arbeid, velferd og sosial. Lang
erfaring innen planlegging og gjennomføring av prosesser som kan sammenliknes med det komiten skal
gjennomføre. Som en erfaren prosessdriver ønsker Evensen støtte med struktur som bidrar til motivasjon
gjennom hele prosessen.
De resterende medlemmene har høy kunnskap som supplerer leder og nestledere, spesielt på prioriterte
felt som økonomi, næring, miljø og klima, og generell kunnskap om politiske nyanser i partiet.
Ved å kombinere høyt faglig nivå og bred og dyp kjennskap til partiets forskjellige politiske skillelinjer, har
flertallets innstilling den beste kombinasjon i kryssningen mellom kunnskap om partiet, politiske skillelinjer
og prosessdriving, med meget lang erfaring innen politisk kunnskapsutvikling.
Flertallets innstilling
Leder: Terje Traavik
Nestleder: Bente Aina Ingebrigtsen
Nestleder: Heidimarie Evensen
Medlem: John Hille
Medlem: Ingrid Liland
Medlem: Daniel Rees
Medlem: Øyvind Strømmen
Medlem: Hilde Opoku
Medlem: Karina Reigstad
Mindretallets begrunnelse (Eriksen og Kann)
Hovedårsaken til at vi kommer med en alternativ innstilling til programkomité er at vi mener at vervet som
leder av programkomiteen er et tungt politisk verv - et av de tyngste i organisasjonen, der det er svært
viktig med kjennskap til partiet som organisasjon og partiets politikk.
Helt fra starten av valgkomiteens arbeid i år har Hallvard Surlien vært en åpenbar kandidat til ledervervet i
programkomiteen. Svært mange medlemmer både i ulike fylkeslag og i sentrale organer har anbefalt
valgkomiteen å innstille på Hallvard som leder av programkomiteen. Vi anser det som svært viktig at
lederen av programkomiteen har politisk erfaring fra MDG og at han kjenner organisasjonen godt. Det er
også viktig at han har erfaring med å lede demokratiske prosesser i et politisk parti. Hallvard har erfaring
fra flere sentrale organer i partiet (beskrevet under kandidatpresentasjonen av Hallvard).
I tillegg har Hallvard praktisk erfaring med politisk arbeid, som f.eks. arbeid med alternativ klimamelding
og innspill til dagens program. I fjor høst var Hallvard ansatt i prosjektstilling for å jobbe med alternativt
statsbudsjett for 2015, der han hadde ansvar for energi, skole, justis og utenriks. Gjennom alt dette har
Hallvard fått et godt grunnlag til å gjøre strategiske politiske vurderinger, forståelse av hvordan
programmet bør utformes for å brukes i det daglige politiske arbeidet og erfaring med nasjonale
politikkutviklingsprosesser.
Sammensetningen av programkomiteen for øvrig mener vi viser en stor bredde - både politisk og faglig.
Vi ivaretar også kontinuitet ved å innstille på Hille og Liland, som satt i forrige arbeidsprogramkomité, og
Strømmen som satt i forrige prinsipprogramkomité. For begrunnelse for de øvrige kandidatene henviser vi
til felles begrunnelse og kandidatbeskrivelsene.
Mindretallets innstilling
Leder: Hallvard Surlien
Medlem: Ingrid Liland
Medlem: Terje Traavik
Medlem: Heidimarie Evensen
Medlem: John Hille
Medlem: Bente Aina Ingebritsen
Medlem: Daniel Rees
Medlem: Øyvind Strømmen
Medlem: Karina Reigstad
Kandidatene
Ingemar Terje Traavik
72 år, Troms. Traavik er utdannet vetrinær og Dr.philos innen virologi (virus). Traavik har jobbet innen
akademia på internasjonalt nivå. Han er pensjonist og vil bruke 75% av sin våkne tid på partiet. Han har
meget høy arbeidskapasitet.
Traavik blir omtalt som en særdeles dyktig og engasjerende leder som evner å løfte folk rundt seg. Alle
referansene valgkomiteen har snakket med bekrefter at han evner å se mennesker, forsterke og benytte
deres sterke sider i arbeidsprosesser. Han omtales som en kreativ leder som evner å skape begeistring
og god teamdynamikk. Han er dyktig på å fomidle kompliserte temaer og problemstillinger på en forståelig
måte skriftlig som muntlig.
Traavik er for tiden andre kandidat for Miljøpatiet De Grønne i Tromsø. Han har vært formann i Østmarka
Sosialistisk Folkeparti (SF) (Oslo) 1970-72, og formann i SF Øko-politiske sentralkomite 1973-74. Han har
også erfaring fra Tromsø kommunestyre i 1986-89 for partiet Venstre.
Traavik har bygget opp avdeling for virologi ved Universitetet i Tromsø, og forskningsinstitusjonen GenØk
i Tromsø med cirka 40 ansatte. Han har markert seg innenfor genteknologien og har forsvart føre- varprinsippet, hvor mange av Traaviks antagelser har vist seg i ettertid å være riktige. Dette i kontrast til
forvaltningens og industriens motstand innen akademia og i media.
Traavik har en CV som strekker seg fra praktiserende vetrinær i Vega til seniorforsker innen virologi ved
folkehelseinstituttet i Oslo frem til 1977. Frem til 2003 har han vært ass.professor, fagkonsulent og
avdelingsleder ved Universitetet og Universitetssykehus i Tromsø. Fra 1998 har han bygget opp Norsk
institutt for GenØkologi (GenØk) og vært forskningsdirektør for GenØK og ved avdeling for Bio-sikkerhet.
Han har fortsatt som Professor 2 fra 2003 ved UIT og senior konsulent hos GenØk fra 2011 til dags dato.
Traavik er nominert til forskningspris innen bio-medisin og tildelt pris for fremragende kreftforskning. Han
har mottatt 14 stipend og utmerkelser i Norge, Malaysia, U.S.A, Storbritannia og New Zealand.
Traavik har innehatt 13 akademiske styreverv i Norge og medlem av “Walløe-komiteen” (NOU 2000:29)
og Bioteknologinemnda fra 2008 til 2013. Internasjonale verv, styreverv og rådgiver, blant annet ovenfor
United Nations Environment Program og European Medicines Authorit og forskningsrådgiver for “Third
World Network” i Malaysia. Han har vært medlem, grunnlegger og formann for sju konferanser og møter.
Traavik har bidratt med 250 intervjuer, som avisartikler, for radio og TV i Norge og internasjonalt siden
1997. To DN-rapporter som Traavik står bak har blitt oversatt til flere utenlandske språk. Han har bidratt til
to dokumentarfilmer som er vist flere ganger i internasjonale TV-kanaler og vunnet priser. Traavik har
opptrått i forskningsmagasinet Schrødingers Katt på NRK og som skuespiller på Hålogaland Teater i en
rolle “som seg selv”. Traavik har assistert og hatt tilsyn ovenfor 100 master-, doktorgrader og
professorater.
Traavik har fremragende gode faglige egenskaper. Er beviselig særdeles god på skriftlig tilbakemelding
og prosessene rundt kreativ skriving og metode. Er svært godt på individ-, gruppedynamikk og ledelse.
Har god politisk innsikt og erfaring fra praktisk politisk arbeid lokal og sentralt fra to andre partier.
Traaviks politiske kompetanseområer er spesielt knyttet til landbruk - konvensjonell, økologisk og overfor
genmodifisering. Ellers meget god forståelse for folkehelse og god kunnskap på vaksiner.
Bente Aina Ingebrigtsen
62 år, Trondheim, Sør-Trøndelag.Ingebrigsen er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog med
doktorgrad om rettferdig lønn. Hun arbeider som forsker. Hun har jobbet som forsker ved flere
forskningsinstitutter i Oslo, Bodø og Trondheim og vært toppleder for to av dem. Hun har også vært med i
den administrative toppledelsen for en fylkeskommune med delansvar for alle fylkeskommunale oppgaver
og med særlig oppfølging av videregående skoler, tannhelse og personalpolitikken.
Ingebrigtsen har opparbeidet seg god kjennskap til organisasjonen siden hun ble medlem i 2011. Hun blir
ansett som en person med stor integritet og evne til å snakke med alle i organisasjonen. Hun var
fylkesleder i Sør-Trøndelag fra 2011-2014, LS-representant fra 2012-2014, Talsperson i Trondheim siden
2014, medlem av kontrollkomitéen siden 2014 og leder for organisasjonsutvalget 2013-2014.
Ingebrigtsen er først og fremst opptatt av hvordan ting henger sammen i samfunnet, både økonomisk,
normativt og praktisk. Har spesiell kompetanse på arbeids- og næringsliv, fagforeninger og
organisasjoner generelt, samt forskningspolitikk. Hun vil fokusere på å bidra til utviklingen av et
pragmatisk og gjennomførbart program.
Ingebrigtsen uttrykker motivasjon for å ta en nestlederrolle og har lyst til å bidra aktivt til at vi får en god
prosess i programarbeidet slik at partiet får et program som gjenspeiler vårt grunnsyn og som dekker alle
politikkområder. Hennes langvarige samfunnsinteresse og arbeidserfaring har gitt henne et godt innblikk
på nå-situasjon, utfordringer og historisk utviklingen innenfor mange politikkområder.
Ingebrigtsen innehar en rekke styreverv, blant annet i Nordlandsforskning AS, Etisk komité for
forskningsinstitutter og Norsk Arbeidslivsforum, som hun etablerte og var styreleder for i 10 år. Tidligere
har hun hatt flere styreverv, blant annet organisasjon for regionale forskningsinstitutter, medlem i
regjeringsoppnevnt utvalg om olje-miljø og regionalt utvalg om olje-fisk-miljø. Hun ledet utredning om
regionalt utviklingsarbeid og leder for utvalg om innovasjonssenter.
Heidimarie Evensen
33 år, Oslo. Har en master i sosiologi og bachelor i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo.
Evensen sine sterkeste politiske områder er helse og sosial, herunder rusomsorg og psykiatri, samt
utdanning. Dette ut fra mye jobberfaring, studier, praktisk erfaring fra politisk arbeid og pårørendepraksis.
Videre har hun kunnskap angående likestiling og LHBTQ+, samt samferdsel, fra studier og frivilligerfaring.
Evensen har bred prosjektledererfaring og flere års profesjonell erfaring fra ledelse av arbeidsgrupper for
utviklings- og erfaringsformål,. Hun har spesielt fokus på kunnskapsorganisasjoner i offentlig sektor på
feltene helse, arbeid og velferd. Hun er opptatt av metodeutvikling og kunnskapsdeling. Blant metodene
hun har kompetanse innenfor inngår blant annet fasilitering av arbeidsgrupper, referansegrupper og
workshops gjennom en årrekke i konsulentfirmaet Deloitte.
Evensen har høy politisk kunnskap innen områdene helse, arbeid, velferd og sosial, felt andre i komiteen
ikke innehar like høy kunnskap om og meget lang erfaring innen planlegging og prosessene som komiten
skal igjennom. Evensen har en god faglig spesialisering, men er en særdeles erfaren prosessdriver med
fokus på struktur og milepæler.
Evensen er derfor tiltenkt rollen som nestleder i programkomiteen som en lederstøtte.
John Hille
60 år, Oslo. Hille har vært medlem i partiet siden 2007 og vært fylkesleder, medlem i landsstyre i fem år
og to år i sentralstyret. Hille sterkeste faglige sider er økonomi, samferdsel, energi- og ressurspolitikk,
men har særdeles god kjennskap til partiets politiske skillelinjer og prosessen som skal gjennomføres i
komiteen. Arbeidskapasitetet for komiteen er cirka to hele dager i uka.
Hille ledet arbeidsprogramkomiteen 2012-2013, faglig ressursgruppe om økonomisk politikk 2014-2015
og bisto stortingsgruppa med å utarbeide alternative statsbudsjett for 2014 og 2015. Hille var leder ved
forrige programkomite og har derfor beviselig særdeles god forståelse for jobben som skal gjøres
fremover.
Hille har lang erfaring med å utforme og skrive rapporter, artikler, bokkapittel, og har forståelse for
kvalitetssikring av tekst. Hille var med å stifte Stiftelsen Idébanken i 1991 og har ledet stiftelsen, blant
annet lengst som fagsjef fra til 2007, hvor han sitter fortsatt i styret. Hille har derfor lang erfaring med å gi
prosesshjelp til blant annet kommuner og organisasjoner som ønsker å arbeide for bærekraft.
Ingrid Liland
25 år, oppvokst i Vikna, Nord-Trøndelag, bor nå i Oslo. Medlem siden vår 2011. Liland var medlem av
arbeidsprogramkomiteen 2012/2013. Hun har vært ordstyrer på flere av MDGs landsmøter og årsmøter.
Hun var også medlem og senere fungerende leder av kontrollkomiteen til MDG 2013/2014.
Liland er i ferd med å fullføre en mastergrad i musikkvitenskap ved Universitet i Oslo. Hun har vært både
landsstyremedlem og sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen, og var leder av samme organisasjon i
perioden 2009-2010. I 2010 deltok Liland i Kvinnepanelet til Audun Lysbakken, med tilhørende
utarbeidelse av panelets rapport.
Gjennom sitt engasjement i Elevorganisasjonen har Liland erfaring med politisk saksbehandling, muntlig
og skriftlig høringsarbeid og utforming av politikk. Hun er motivert for å arbeide fram et pragmatisk,
vitenskapsbasert, helhetlig og ideologisk forankret program.
Lilands har sterk fagkompetanse på skole, demokrati og deltakelse samt kultur.
Daniel Rees
33 år, Oslo. Rees har en master i statsvitenskap fra NTNU, Trondheim. Masteroppgaven omhandlet
økonomiske teorier i forhold til næringer og bedrifter. Også utdanning fra Frankrike, Ghana og Japan.
Rees har hatt flere verv innen arbeidslivet, utdanning og NGO, blant annet innen feltet klimaendringer.
For tiden arbeider han som økonomisk rådgiver for partigruppa på Stortinget.
Rees har vært forsker for BI, Senter for klimastrategi, under professor Jørgen Randers. Senior rådgiver
hos TNS Gallup innen temaene klima, energi og selskaper, med blant annet ansvar for flernasjonale
undersøkelser. Har jobbet for Statoil med ansvar for intern distribusjon av markedsforskning og innsikt
overfor hele organisasjonen, og utviklet et omdømme program for Statoil globalt.
Rees har jobbet som freelance energi- og klima-journalist i Norge, Frankrike og Japan. Og som journalist
og assistent i NRK for “Her og Nå” på radio i tre år. Intern hos United Nations Information Centre Norden,
med ansvar for re-etablering av nettside og utvikling av dens brukeropplevelsen og tilgang til nyheter og
informasjon fra hele FN-organisasjonen.
Rees har særdeles god faglig tyngde og erfaring på økonomi, markeder, klima, politikk og media. Han har
meget god kjennskap til stortinget, partiet sentralt og nyansene i vår politikk.
Øyvind Strømmen
34 år, Hordaland. Utdanna journalist, redaktørerfaring. Avslutter mastergrad i religionsvitskap juni 2015.
Medlem i partiet sidan 2007. Medlem av kommunestyret i Samnanger. Har vore landsstyremedlem,
internasjonal kontakt, vara til internasjonal kontakt, medlem av prinsipprogramkomiteen, leiar for
valkomiteen, medlem av internasjonalt utval, utsending til European Green Party-møter, fylkesleiar og
kandidat ved ulike val. Styreverv i Europabevegelsen.
Sterk på utanrikspolitikk, energipolitikk og samferdsel med eit landleg utgangspunkt.
Strømmen er med andre ord ein erfaren, allsidig og kompetent ung mann som i tillegg er høgst skrive- og
talefør. Nokre kan oppleve han som noko direkte og kan hende utålmodig i debatter, men valkomiteen er
ikkje redd for debatter i programkomiteen. Han høyrer til den meir pragmatiske delen av partiet. Hans
ønskje er å få eit partiprogram som ikkje er prega av sære småsaker, men av dei store og viktige politiske
vala. Alt i alt ein svært sterk kandidat til programkomiteen.
Hilde Opoku
46 år, Sør-Trøndelag. Talsperson med lang erfaring som folkevalgt politiker i Trondheim kommunestyre.
Opoku er en av partiets desidert mest erfarne politikere. Hun startet aktivt partipolitisk i 2000, har hatt
ulike styreverv og var leder for Miljøpolitisk utvalg i Sør Trøndelag SV. Kom inn i Trondheim Bystyre i
2003 og har vært leder for Oppvekstkomiteen i to perioder. Hun meldte overgang til MDG i 2010. Hun er
nå nasjonal talsperson for partiet og gruppeleder for MDG i Bystyret i Trondheim.
Opoku ser arbeidsprogramkomitearbeid som muligheten til å skape landets mest spennende politiske
tenke-tank som aktivt involverer partiets lokallag og medlemmer. Hun ønsker å bidra til at
arbeidsprogrammet blir et konkret verktøy som viser velgerne veien mot det grønne samfunnet. Hennes
fokus er å skape et realistisk, helhetlig og gjennomførbart program som tar oss de neste stegene mot
bærekraftsamfunnet. Hun motiveres av denne unike mulighet til partibygging og politikkutvikling.
Hun omtales som et klokt politisk hode med vidsyn og som spesielt god på å kvalitetsikre og sluttføre
prosesser i tråd med helheten i partiets politikk. Hennes kommunikative egenskaper kan i samarbeid med
leder av programkomiteen benyttes for å kommunisere arbeidet ut i media.
Opoku er utdannet Statsviter. Hun er i dag Styreledere i Trondheim Kunstmuseum på vegne av partiet.
Sitter også i styret for Olavshallen, er nestleder i Kultur, idrett og friluftslivskomiteen i Bystyret og er vara
til mangfoldsrådet.
Opoku er visjonær og analytisk, med helhetlig politisk blikk og kunnskap, men er spesielt dyktig innen
fagområdene klima og miljø, skole, barnehage, barnevern, kultur, fritid, mental helse ungdom og barn i
asyl.
Hallvard Surlien
25 år gammel, oppvokst på gård i Hvittingfoss i Buskerud, bor nå i Oslo. Surlien ble valgt inn som
talsperson for Grønn Ungdom i 2012, og i løpet av sine to perioder som talsperson var han med på å
bygge opp ungdomsorganisasjon fra å være svært liten til å bli et profesjonelt og slagkraftig
ungdomsparti. Blant annet fikk Grønn Ungdom i denne perioden etablert et landsstyre og gikk fra å ha fire
til 17 fylkeslag. I løpet av Surliens periode gikk antallet medlemmer opp fra 400 til 1200 medlemmer. I
2014 gikk han av som talsperson for Grønn Ungdom og ble valgt inn som fast medlem av MDGs
sentralstyre.
Gjennom oppbyggingen av GU har Hallvard fått god innsikt i arbeidet i partiet nasjonalt og blitt kjent med
de ulike fylkeslagene. I GU besøkte han fylkeslag i alle landsdeler. Som sentralstyremedlem og
skoleringsansvarlig har Hallvard både besøkt lokallag og arrangert nasjonale skoleringssamlinger. Det har
gitt ham kjennskap til hva folk er opptatt av, skillelinjer i partiet, hvilke debatter som er sensitive og
kontroversielle og hvor vi har kompetanse.
Surlien har god kjennskap til grønn politikk og ideologi. I GU skrev han høringsuttalelse på
landbruksmeldinga og var med å lage innspill til dagens program på flere saksområder. Han besøkte
Miljöpartiet i Sverige flere ganger, og fikk innblikk i grønn politikk utenfor Norge. Surlien var også med på
å skrive MDGs alternative klimamelding i 2012 og jobbet frivillig i stortingsgruppa med kapittelet om
internasjonal klimahandling i alternativt statsbudsjett i 2014, alternativt opplegg til jordbruksoppgjøret
2014-15 og representantforslag om Klimaprosent.
Utenfor partiet er Surlien leder for miljøgruppa i Kongsberg Jazzfestival, der han blant annet har ansvar
for miljøstrategi og Miljøfyrtårn-sertifisering av festivalen. Han har tidligere hatt verv i organisasjoner som
4H, Spire og Natur og Ungdom. Han har et godt kontaktnettverk, særlig innenfor miljøbevegelsen. Surlien
har også fulgt de internasjonale klimaforhandlingene tett siden 2009, og deltatt på fem forhandlingsmøter
i FN for ulike organisasjoner.
Karina Garnes Registad
28 år gammel, fra Meland i Hordaland. Reigstad har en mastergrad i Internasjonale studier og diplomati
med fordypning i nordområde-utvinning og global energi- og klimapolitikk fra England. Her har hun
praktisert klimaforhandling med det britiske utenriksdepartementet og arbeidet med BBC World Service i
medieretorikk. I tillegg har hun en bachelorgrad i internasjonale studier og politikk, samt et årsstudium i
kunst. Hun har også bakgrunn i internasjonal klimaforhandling, kommunikasjonsrådgivning,
energianalyse, regional politikkutvikling og klimatiltaksanalyse. Hun har publikasjonserfaring og har blant
annet publisert et kapittel om nordområde-utvinning i "Green Economics: the Greening of Energy
Policies", forfattet i internasjonale vitenskapelige journaler samt arbeidet med en rapport på vegne av
WWF, Greenpeace og Framtiden i våre hender til Stortingets ekspertgruppes gjennomgang av for Statens
Pensjonsfond Utlands investeringer i kull. Hun har lang internasjonal erfaring hvor hun i England blant
annet har arbeidet som energianalytiker og redaktør. Hun har fra 2013 sittet i utenriksgruppens
ekspertutvalg for utenriks- og forsvarsaker og vært sentral i programarbeidet for MDG lokalt.
Medlem siden 2013. Reigstad er 4. kandidat på fylkeslista til Hordaland, og er også MDGs toppkandidat
til kommunevalget i Meland.
Reigstad har god fagkompetanse på klima-, energi- og utenrikspolitikk. I tillegg er hun sterk på
bærekraftig næringsutvikling, innovasjon, fiskeri og havbruk, samt bærekraftig landbruk.
Reigstad har god erfaring med politisk skriving, posisjonsanalyse og taleskriving, både som
frilandsskribent og redaktør.
Landsmøtested 2016
Det har i år kommet svært få innspill til valgkomiteen om hvor landsmøtet skal avholdes i 2016. Komiteen
har blitt anbefalt å innstille på Oslo, av økonomiske grunner. I år ble delegatavgiften tre ganger så høy på
grunn av reisekostnadene. Ved å avholde landsmøtet i Oslo vil partiet spare mye penger på
reisekostnader, noe valgkomiteen anser som fornuftig året før et stortingsvalg.
Forslag til vedtak: Landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i 2016 avholdes i Oslo den 8.-10. april 2016.