Tromsø Taekwon-Do klubb

Comments

Transcription

Tromsø Taekwon-Do klubb
Tromsø Taekwon-Do Klubb
Postboks 3620
9278 Tromsø
Stakkevollveien 51
9010 Tromsø
Tromsø Taekwon-Do klubb- Årsmelding 2014
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem
Martin J. Svendsen
Silje Mari Mathiassen
Hilde C. Thoresen
Jon Fosse
Eva Eilertsen
Varamedlemmer:
Elisabeth Jarhelle
Espen Hansen
Sportslig ansvarlige:
Hovedinstruktør:
Odd-Arne Larsen
Instruktøransvarlig: Paul Mathiassen
Øvrige verv:
Utstyrssalg/-lager:
Revisor:
Renhold:
Eline Larsen/Espen Hansen (fra februar 2015)
Ronny Theodorsen
Lena Holm Mølleng vår 2014/Trude Helene Benum fra høst 2014
Styremøter








26. mars 2014
7. mai 2014
11 juni 2014
10. september 2014
29. oktober 2014
14. januar 2015
4. februar 2015 – Møte mellom styret og valgkomite
25. februar 2015 – Sittende styrets siste styremøte. Forberedelser til årsmøte.
Styret har hatt 7 styremøter. Det har også vært en sterk kopling mot NM som har vært det store
arrangementet i år. NM har hatt en egen prosjektorganisasjon som under ledelse av Master Larsen har hatt
hyppige møter som også har omfattet de fleste fra styret. I tillegg har det vært en del saker på e-post/styrets
FaceBook-gruppe.
Ungdomsgruppa har ikke vært representert i styret etter at representanten fra 2013 reiste fra byen.
Side 1 av 6
Tromsø Taekwon-Do Klubb
Postboks 3620
9278 Tromsø
Stakkevollveien 51
9010 Tromsø
Instruktører året 2014:
Master Odd Arne Larsen – Hovedinstruktør
Sverre Larsen
Sabumnim Paul Mathiassen - Instruktøransvarlig
Finn Bryhn
Robert Hammernes
Jan Arvid Lorentzen
Silje Mari Mathiassen
Ragnhild Aas
Tor-Ivar Krogsæter
Bjørk Lindal Nøst
Ronny Theodorsen
Elisabeth Jarhelle
Anders Olsen
Benedicte Johanne Benoni
Mats Myrland
Isak Sunde Singh
Det er avholdt 2 instruktørmøter i løpet av året hvor også styret har vært representert.
Medlemsutvikling
Medlemsutviklingen i klubben er relativt stabil med en bra fordeling mellom kjønn og aldersklasser.
Antallet voksne medlemmer har økt de siste to årene, noe som har muliggjort bl.a. gjennomføring av NNM
og NM i vår klubbs regi.
I antall medlemmer befinner vi oss nå i et slags mellomstadium mellom liten/stor og styret mener at vi burde
velge en retning/strategi for hvor vi vil i fremtiden. Potensialet til klubben er stort, både med tanke på intern
kompetanse, men også med tanke på befolkningsgrunnlaget i byen.
Året som kommer vil ikke by på noen spesielle, store arrangementer som vi blir nødt til å gjennomføre (ref.
NM i 2014 og NNM i 2013) men vi burde benytte styrets og medlemsmassens kapasitet og kompetanse til å
utvikle klubben til å bli større og sterkere. Bl.a. burde vi arbeide strukturert mot et mål om nye lokaler
spesielt med tanke på evt. strategi for å bli en større klubb.
Sammen med klubbens sportslige ledelse burde det utarbeides en strategi for medlemsvekst, spesielt med
tanke på enda flere voksne medlemmer.
Utvikling/Medlemsstatistikk per år:
Tabellen viser totalt antall aktive medlemmer pr. dags dato for inneværende år og summert for foregående
år. Passive medlemmer er ikke med i dette grunnlaget. Med medlemsstatus passiv menes medlemmer som
for eksempel har skadeavbrekk og i en periode ikke skal betale treningsavgift til klubben (24 stk. per. 25/22015).
År
2015 (25/2-2015)
2014
2013
Totalt
231
232
224
Innmeldte
13
111
74
Utmeldte
12
89
85
Side 2 av 6
Tromsø Taekwon-Do Klubb
Postboks 3620
9278 Tromsø
Stakkevollveien 51
9010 Tromsø
Aldersfordeling
Alder
Barn 5-12 år
Ungdom 13-17 år
Voksen 18+
Antall
125
42
63
Kvinner
36
21
23
Menn
89
21
40
Partier
Parti
Barn 1
Barn 2
Barneparti Fagereng
Barneparti Kaldfjord
Barneparti Mortensnes
Barneparti
Sandnessund
Barneparti Tromsdalen
Seniorparti
Stakkevollveien
Ungdom 1
Voksen 1
Treningssted
Klubben
Klubben
Fagereng
Kaldfjord
Mortensnes/Klubben
Sandnessund
Instruktør
Tor-Ivar Krogsæter
Tor-Ivar Krogsæter
Isak Sunde Singh
Finn Bryhn
Ronny Theodorsen
Frida Lyngedal Tøllefsen
Antall
26
14
16
33
16
28
Tromsdalen Barneskole
Klubben
16
32
Voksen 2
Klubben
Silje Mari Mathiassen
Master Larsen/ Sabunim
Mathiassen
Lars Marius Elvenes
Elisabeth Jarhelle/Robert
Hammernes
Sverre S. Larsen/Robert
Hammernes
Klubben
Klubben
9
21
20
Side 3 av 6
Tromsø Taekwon-Do Klubb
Postboks 3620
9278 Tromsø
Stakkevollveien 51
9010 Tromsø
Aktiviteter i 2014
Februar

Barne- og ungdomsmesterskap (1.februar)
Mars

Årsmøte 12/3-2014
April


EM i Riccione – Paul og Lars Marius deltok fra klubben
Regionmesterskap Bardu 26. april
Mai

Forbundsting (31. mai og 1. juni)
Juni


Gradering fargebelter 21. juni
Sommerleir i Målselv 23. til 27. juni

Sommerleir i Surnadal
Juli
August

World Cup i Jamaica
September
Oktober


12. oktober: Hwa-Rang treningssamling for barn og ungdom
o 82 deltakere på samlingen ved Tromstun skole.
18. oktober: NNM i Bodø (Vi ble nest beste klubb)
o Medaljer for Tromsø Taekwon-do klubb
 Gull:Mats Olsen Myrland, Audun Hoyer Barlindhaug, Isak Sunde Singh, Lars Marius
Elvenes, Frida Lyngedal Tøllefsen, Eline NordengLarsen (x2), Elisabeth Jarhelle
 Sølv: Khodaiar Ashourzadeh, Egor Valkov, Eline Nordeng Larsen, Solveig Aas
November

7-9 NM og LM i Tromsø (Tromsø ble 2. beste klubb)
o Medaljer for Tromsø Taekwon-do klubb:
 NM: Gull: Thea Ness, Sølv Frida L. Tøllefsen, Bronse: Anders Olsen (x2), Thea
Ness, Eline Larsen og Thea Ness (lagsparring)
 LM: Gull: Solveig Aas, Heidi Buvang, Egor Valkov (x2), Jon Fosse, Marianne
Johansen, Yusuf K. Hakmi, Sølv: Isak Sunde Singh, Elisabeth Jarhelle (x2), Heidi
Buvang, Bronse: Hilde C. Thoresen, Marianne Johansen, Yusuf K. Hakmi
o Forbundets Hederspris: Ronny Theodorsen. Dette er en pris som gis ut til ildsjeler innen
Taekwon-Do.
Desember

Gradering Tromsø 12. og 13. desember
Side 4 av 6
Tromsø Taekwon-Do Klubb
Postboks 3620
9278 Tromsø
Stakkevollveien 51
9010 Tromsø
Generelle kommentarer til året
Sportslig sett har dette vært et stort år for klubben. Vi har hatt deltakere som har markert seg både i EM,
World Cup, NNM og NM i året som gikk. I tillegg er Master Larsen aktiv både nasjonalt og internasjonalt
som dommer. Det virker som om han blir mer og mer aktiv med årene.
Selv om vi har hatt et stabilt antall medlemmer har det vært en relativt stor utskifting med mange i avgang
og mange nye. Klubben har også i år fått en rekke nye sortbeltegraderinger, samt to nye til 3. Dan og en til 2.
Dan. Godt treningsarbeid, og mange høyt graderte utøvere gjør at klubben har et godt sportslig fundament til
å gi et godt tilbud til et framtidig høyere antall medlemmer.
Ronny Theodorsen og Tor-Ivar Krogsæter graderte seg til 3. Dan og Eva Eilertsen graderte seg til 2. Dan i
2014
Nye til 1. Dan i 2014 var: Isak Sunde Singh, Audun Høyer Barlindhaug, Torsten Aslaksen og Elisabeth
Jarhelle.
NM har vært det store høydepunktet der vi sportslig sett gjorde det veldig bra. Arrangementet hadde ca. 500
deltakere og vi fikk utrolig mange positive tilbakemeldinger fra alle deltakere og offisielle representanter for
forbund og klubber. Vi ble også nest beste klubb totalt sett, som vel er det beste klubben noensinne har gjort.
Prosjektet i forkant og selve arrangementet ble profesjonelt gjennomført med stort sett bare egne
medlemmer. Dette bør vi være stolt av, og klubben bør også vite å verdsette denne del av den kompetansen
vi innehar. Den støtten vi fikk fra lokale sponsorer bør vi også både verdsette og vite å spille videre på.
Sponsormidler har vært mangelvare i klubben fram til nå, men vi har opplagt et produkt som vi kan selge i et
klart større omfang enn vi har utnyttet før NM.
Master Larsen og Sabumnim Mathiassen (de sportslig ansvarlige) har all grunn til å være fornøyd med de
sportslige resultatene som de skal ha en stor del av æren for.
Side 5 av 6
Tromsø Taekwon-Do Klubb
Postboks 3620
9278 Tromsø
Stakkevollveien 51
9010 Tromsø
Økonomi
Klubben har også i 2014 hatt en god økonomistyring. Inntektsgrunnlaget er i hovedsak knyttet til antall
medlemmer, men NM gav også et stort overskudd.
Sentrale tall her er:




Resultat for året er på kr 218 822,- (utenom NM). Dette er ca. 12.000 kr mer enn i fjor.
Overskuddet i forbindelse med NM var på kr.190 252,Utstyrskiosken hadde overskudd på kr 34 539,- Her bør det også nevnes at vi har et varelager som er
kr 31 717,- høyere enn ved utgangen av fjoråret.
Pr 31.12 hadde vi kr 707 726,93 kr totalt på bankkonto/kontantkasse.
Siden NM har hatt størst oppmerksomhet og tatt mye av tiden for alle i klubben har det vært iverksatt få
andre tiltak. I en periode med færre egne store arrangement vil det være naturlig å bruke mer tid/ressurser på
klubbutvikling framover, og bygge opp alle deler av klubben på et stabilt høyere/mer profesjonelt nivå.
Lærdom fra NNM i 2013, og NM i 2014 bør være at vi har kompetanse og kapasitet i klubben som kan
utnyttes positivt framover.
Klubben oppfatter å ha et godt omdømme i Tromsø både blant medlemmer, næringsliv og generelt i byen.
Klubben bør bygge videre på de gode relasjonene vi har både i forhold til rekruttering, samt i jobben med å
finne nye treningslokaler. Det at vi har god økonomi kommer ikke minst godt med ifm. nye lokaler. Med en
god egenkapital vil vi være en ønsket og trygg samarbeidspart for utleiere, samt som en samarbeidspart for
andre leietakere/idrettslag om ønskelig.
Det foreslåtte budsjettet er lagt opp slik at det nye styret vil få tilstrekkelig handlingsrom til å stake ut mål og
retning.
Klubben har mye kompetanse, godt omdømme og en solid økonomi i bunn. Det gir gode forutsetninger for å
være en god klubb å være i, en god klubb å komme til og en god klubb for andre å være på lag med. Vi
takker for innsatsen, som har vært formidabel i 2014, og ønsker oss selv lykke til videre!
For styret i Tromsø Taekwon-Do klubb
Martin J. Svendsen
Leder
Side 6 av 6

Similar documents