Søke om landbruksbygg

Comments

Transcription

Søke om landbruksbygg
Søke om landbruksbygg
Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygninger i landbruket, herunder installasjoner som
inngår i slike bygninger. (Bygg for dyrehold utenfor landbruket regnes ikke som driftsbygninger.)
Husvære for seterbruk, næringsfiske eller skogdrift og for gjeterhytter til reindrift. Slikt husvære
skal ikke brukes som fritidsbolig. Nærmere definisjon av hva som regnes som driftsbygning, samt
en nærmere beskrivelse av plan- og bygningslovens bestemmelser for slike tiltak er gitt i
temaveiledningen HO-2/2002 – Driftsbygninger i landbruket.
Følgende kan du stå ansvarlig for selv
a) Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil
1000m2 bruksareal (BRA)
b) Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger
1000m2 bruksareal (BRA)
c) Ett enkelt tilbygg på inntil 50m2 til driftsbygning også om det totale bruksarealet (BRA)
overstiger 1000m2
Følgende krever kvalifisert foretak
Større driftsbygninger skal behandles som søknader etter pbl § 20-1 med krav om ansvarsrett for
alle funksjoner. Det samme gjelder bygninger for fabrikkmessig produksjon og salg.
Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min
eiendom?
Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette kan
være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor
disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og
reguleringsbestemmelser ved å kontakte kommunen. Dersom du skal bygge utover det planene
sier, må du søke om dispensasjon.
Forhåndskonferanse
Trenger du å avklare ting i forhold til lover og regler kan det være nyttig å ta kontakt med
kommunen for veiledning. Bestill forhåndskonferanse på vår selvbetjeningsmeny
http://www.sorum.kommune.no/forhaandskonferanse-bestilling.5521836-324803.html
Unntatt søknadsplikt
Landbruksbygg som er inntil 30 m2 kan rives uten søknad, men berørte naboer skal varsles.
Kommunen skal underrettes etter riving, kart over eiendommen samt nabovarsling skal sendes inn.
§ 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
For følgende tiltak som nevnt i § 20-1, er søknad og tillatelse ikke nødvendig dersom disse er i
samsvar med plan:
a)
mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til
beboelse
frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i bokstav a, som oppføres på
bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig opphold, og som
ikke underbygges med kjeller
c) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder
d) mindre tiltak i eksisterende byggverk
e) mindre tiltak utendørs
b)
f) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade
til tidligere dokumentert utførelse
g) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten
Departementet gir forskrift om hva som er mindre tiltak i bokstav a-d.
Tillatelse er heller ikke nødvendig for tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j når tiltaket
ikke skal stå lengre enn 2 måneder.
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som nevnt i første til tredje ledd utføres i samsvar med de
krav som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.