Nye Hitachi hjullastere

Comments

Transcription

Nye Hitachi hjullastere
Nanset
stikka
Kundemagasin for Nanset Standard AS
September - 2003
Jordet Grustak AS
Sentral aktør i Meldal
side 8
Daglig leder
Inge Jordet
Mona Sand og Singel AS med ny Hitachi hjullaster
Forvalter en begrenset ressurs
side 6
Innehaver
Bjarne Faureng
Nye Hitachi hjullastere
Les mer på side 10
– fornøyde kunder vender tilbake!
S e p t e m b e r
-
stikka
Nanset
2 0 0 3
I N N H O L D
Leder
2
Ny hjulgraver
Hitachi ZX 130W
3
TOM
JOHANSEN:
Riktig maskin
gir minst
trøbbel
og best
økonomi.
Kundeintervju
-North Cape Minerals AS 4
Godt valg!
6
Kundeintervju
-Jordet Grustak AS
8
Nordea Finans
Vår samarbeidspartner
9
Litt av hvert
10
Nanset Standard
- Salgsavdelingen
12
– fornøyde kunder vender tilbake!
www.nanset.no
Resultatene fra kommune- og fylkestingsvalgene er klare.
Gikk det som du ønsket? Eller druknet stemmen din i en
flom av stemmer til det partiet som du absolutt ikke unner
noen posisjon? Uansett så er det dette vi kaller demokrati, og
som tross sine svakheter er den allment mest aksepterte
styreformen i samfunnet vårt.
Kundemagasin for Nanset Standard
Kundeintervju
-Mona Sand og Singel AS
Valg av arbeidsredskap er noe annet! Her er det du som
kunde som suverent kan velge det merke og den leverandør
som vil gi deg mest gleder, best økonomi og minst trøbbel.
Av habilitetshensyn vil jeg her ikke gi noen konkrete råd ved
anskaffelse av anleggsmaskin (det ville du ikke tatt
seriøst…). Derimot kan jeg love deg at alle på Nanset
Standard vil yte optimal service om valget ditt faller på en
Zaxis fra Hitachi. Vi motiveres av å forbedre din konkurransekraft, og det inspirerer oss når kundene begeistres av
Hitachimaskinene.
Selv om gigantmønstringen "Vei og Anlegg 2003" bare er 4
måneder bak oss så er vi midt inne i en ny messesesong med
"Svingen" i Halden, "Dyrsku’n" i Seljord og Loen-dagene for
å nevne noen. Dette gir oss unike muligheter til å treffe
nåværende og fremtidige kunder i avslappende omgivelser.
Vi gleder oss til å gjøre deg kjent med ansikter, maskiner og
slagordet til Nanset Standard:
- fornøyde kunder vender tilbake
God lesing, god høst og ikke minst – godt maskinvalg!
Nanset Standard kundemagasin
Utgitt av:
Nanset Standard AS
Elveveien 135,
3255 Larvik
Telefon 33 13 26 00
Telefaks 33 11 45 52
Redaksjon:
Hans Jørgen Vesterås
Design:
Helland Prepress as
Trykk:
BK Grafisk as
: Nanset Stikka
2
Tom Johansen, adm.dir.
[email protected]
H j u l m a s k i n e r
Hjulgravere fra
NY MASKIN:
Bergskås og Rønningen
Maskin AS har kjøpt
Norges første ZX 130W.
Maskinen er allerede i
full jobb i Oslo sentrum.
Nanset Standard har i år hatt gleden av å introdusere de nye hjulgående
gravemaskinene fra Hitachi. Maskinene har tatt markedet med storm og
eneste ulempen er at produksjonskapasiteten har vært for liten til å møte
den enorme etterspørselen. Det krevende Europeiske markedet har de siste
årene vært sulteforet på gode hjulgravere og kan ikke få nok av den nye,
driftssikre hjulgraverserien fra Hitachi.
Maskinene kommer i 4 størrelser fra 13 til 21 tonn. Alle fire har fellesnevnere
som høy produktivitet, lave drifts- og vedlikeholdskostnader og førsteklasses kjørekomfort. Det lave støynivået kombinert med små utslipp og
utstrakt bruk av resirkulerbare materialer gjør at også de miljømessige sidene
er ivaretatt på beste måte.
Maskinene kan leveres med ulike konfigurasjoner.
Driftsvekt i tonn
ZX 130W
ZX 160W
ZX 180W
ZX 210W
13,6 - 15,3
15,8 - 18,0
17,4 - 19,3
19,2 - 21,5
Motor
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
Effekt Kw/RPM
87,5/2200
90,2/2300
90,2/2300
110/2100
Bredde i mm
2530
2530
2530
2500
Anbefalt skuffestørrelse
650 L
750 L
900 L
1100 L
Bremser
Vedlikeholdsfrie våte skivebremser foran og trommel bak
3
: Nanset Stikka
K u n d e i n t e r v j u
-
N o r t h
C a p e
M i n e r a l s
: Vi innrømmer gjerne at Nanset Standard har stått overfor enklere oppgaver
enn denne. Den 83 tonn tunge Hitachi ZX 850’en som skulle leveres til
gruvedriften på Stjernøya utenfor Alta ble virkelig en utfordrende start på
sommeren 2003. Maskinen ble demontert i ca. 1000 deler og fraktet gjennom
en 600 meter lang tunnel med en høydeforskjell på 500 meter.
Imponerende
leveranse
–Imponeranes! sier gruvesjef
Victor Isaksen om leveringen
Nanset Standard sto for da en
ny Hitachi skulle plasseres i
det nye steinbruddet til firmaet
North Cape Minerals på
Stjernøya.
Den enorme maskinen måtte
gjennom en 600 meter lang tunnel
med en høydeforskjell på 500 meter.
Åpningen på det trangeste stedet var
kun på 20 kvadratmeter. Dermed var
det ingen annen utvei enn å omgjøre
giganten til rundt 1.000 "smådeler".
– Dette var et risikoprosjekt, men
mekanikerne fra Nanset Standard
tok utfordringen på strak arm.
Demontering, frakt og montering av
maskinen gikk unna på sju dager.
Imponeranes! gjentar gruvesjefen.
Gode leverandører
Det har vært gruvedrift på Stjernøya
siden 1961. Øya ligger 27 nautiske
mil (50 km) utenfor Alta.
– Her ute må vi være selvforsynte
med det meste – og ha gode leveran-
: Nanset Stikka
4
dører, sier Isaksen. – En leverandør
blir derfor ensbetydende med en
samarbeidspartner for oss. Leverandøren må bidra til vår utvikling og
sette våre interesser foran sine egne.
Nanset Standard har forstått dette.
Ferdig produkt
Fra starten tidlig på 60-tallet het det
nåværende North Cape Minerals,
Christiania Spigerverk. Dette ble
senere kjøpt opp av Elkem og i 1983
ble det solgt videre til dagens eier,
amerikanske UNIMIN. Disse eier i
dag 84 prosent mens Franzefoss
Bruk AS eier 16 prosent. Totalt er det
400 ansatte i North Cape Minerals,
fordelt på gruvene i Måløy,
Stjernøya, Lillesand, Åheim og i
Sverige.
I gruva på Stjernøya utvinnes
bergarten Nefelin Syenitt. Av
totalt 110 personer jobber 16
mann i selve gruva. De øvrige
jobber enten i fabrikken eller i
ulike servicefunksjoner.
– Vi leverer nemlig et ferdig
produkt, forteller Isaksen. – Nefelin
Syenitt brukes i glassproduksjon.
Cirka ti prosent av glasset består av
dette mineralet som vi utvinner og
foredler. 99,7 prosent av vår produksjon eksporteres til glass- og keramikkindustrien ute i verden.
Spesiell drift
–Vi driver litt spesielt, sier Isaksen.
– Vi har begynt i bunnen av fjellet og
arbeidet oss oppover – inne i fjellet.
Nå er det et stort rom der inne med
cirka 400 meter "under taket".
– Siden starten i 1961 har vi tatt
ut 26 millioner tonn. Forekomsten er
på 300 millioner tonn, hvilket betyr
drift i mer enn 20 år enda.
FISKELYKKE:
Mekaniker Jan Nordby fra Nanset Standard, endelig
klar med montering av ZX 850 og kan nyte den flotte
naturen.
UTFORDRING:
Leveransen var spesiell. Den store Hitachi ZX 850 skulle demonteres
og fraktes gjennom en lang tunnel, før den kunne monteres og kjøres i gang.
Mekanikerkunst og planlegging på sitt beste.
5
: Nanset Stikka
K u n d e i n t e r v j u
-
M o n a
S a n d
o g
S i n g e l
A S
: Mona Sand og Singel AS startet sin forretningsvirksomhet i 1962. Idéen var å utnytte forekomsten
av naturgrusen i Mona ryggen ved Mysen.
Forvalter en
begrenset ressurs
Mona Sand og Singel AS produserer
grus og pukk fra grustak, og pukk fra
2 pukkverk. I Norge produseres det
ca 25 mill. tonn grus og tilsvarende
volum pukk. Naturgrus er en begrenset ressurs, og burde sikres bedre,
særlig til betongformål. Knust fjell
(pukk) har vi mer av, men prisen
tenderer likevel til å konkurrere med
naturgrus. Mona Sand og Singel har
tilgang på naturgrus i 20 til 35 år og
pukk enda lenger.
LANG ERFARING:
Bjarne Faureng,
innehaver av Mona Sand og
Singel AS i Mysen, startet i
bransjen i 1947.
: Nanset Stikka
6
Priskonkurransen er
tøff i vår bransje
– Å ha god kjennskap til kostnader
er avgjørende for å overleve. Vi skiller derfor mellom faste og variable
kostnader, som blant annet gir oss
lett oversikt ved anbuds- og
nullpunktsberegninger. Min gode
venn Lasse Hauff, som i mange år
drev Vinterbro Pukkverk, tok det
enda videre enn meg – til og med
kaffe ble fordelt pr. tonn pukk, sier
Faureng. Lasse Hauff og Bjarne
Faureng var sentrale ved dannelsen
av PGL, Pukk og Grusleverandørenes
Landsforening.
Trofast kunde
Mona Sand og Singel har kjøpt flere
maskiner fra Nanset Standard. Til
sammen 5 hjullastere og en 60 tonns
gravemaskin. Nylig ankommet er
22,5 tonneren Hitachi LX 290E med
228 kW.
– Vi legger særlig vekt på maskinens førermiljø og effektivitet målt i
kostnad pr. produserte eller solgte
tonn. I tillegg kommer innbytte- og
investeringens nettobeløp. Krav til
service setter vi rimelig høyt og helst
dekket i en gjensidig vennlig atmosfære, sier Bjarne Faureng.
– Så langt har Nanset mestret
disse oppgaver på en meget god
måte og derfor er vi fortsatt trofast
Nanset-kunde, avslutter Bjarne
Faureng.
GJENSIDIG FORSTÅELSE OG RESPEKT:
Gjensidig forståelse og respekt
er avgjørende for vårt valg av leverandør. Ting må ordnes opp! Maskinfører Bernard Aas har synspunkter på
hvordan skuffen skal være utformet.
Nansets Standards servicemekaniker
Steinar Bøe noterer flittig.
FØRSTE HITACHI LX 290E I NORGE:
Bernard Aas er fornøyd med den
nye hjullasteren fra Hitachi.
– Den er raskere enn de andre
maskinene vi har, mener Bernard.
STORE OMRÅDER:
Grus og pukk krever store og gode maskiner.
Med et grustak og to pukkverk er hjullasterne
viktige redskaper i produksjonen.
GODT FORHOLD:
Bjarne Faureng i samtale med salgssjef
Nils-Olav Haukaas fra Nanset Standard.
7
: Nanset Stikka
K u n d e i n t e r v j u
-
J o r d e t
G r u s t a k
A S
: Eier og daglig leder - gårdeier og jeger - Inge Jordet,
er en sentral skikkelse i Meldal kommune. Med fire
ansatte i sitt firma Jordet Grustak AS, driver han
entreprenørvirksomhet og flere grustak.
Sentral aktør i Meldal
NY ZAXIS:
I disse dager får Jordet Grustak AS
overlevert sin nyeste maskin
Hitachi ZX 210LC.
Her er Inge Jordet med
maskinfører Morten Jerpstad (t.v.)
og Kim Jørgen Moe
fra Nanset Standard (t.h.)
FLERE JERN I ILDEN:
Daglig leder
Inge Jordet har ingen
fritidsproblemer.
Jakt og gårdsdrift ved
siden av entreprenørvirksomheten,
gjør dagene fullbooket.
: Nanset Stikka
8
– Det blir en del graving, transport,
grusing, tomteutvikling og veibygging, sier Jordet.
– Kommunen, Mesta AS og Statens
Vegvesen er de største oppdragsgiverne i dag som ved oppstarten i
1979.
I disse dager signeres også en
fireårs kontrakt med Selmer
Skanska, om brøyting og strøing i
kommunen.
– Dette er en del av funksjonskontrakten. Oppdraget har jeg
påtatt meg i samarbeid med to
andre entreprenørbedrifter, forteller
Jordet.
Små fritidsproblemer
Med noe ironi i stemmen spør vi
om det er vanskelig å få dagene til
å gå. Jordet gir oss svar på tiltale:
– I tillegg til å drive firmaet mitt
er jeg grunneier og har gårdsdrift
med 14 melkekyr. Og nå starter jakta
snart! Laget mitt har ei kvote på sju
hjort og fire elg. Jakt er rekreasjon!
I disse dager overleveres en ny
Hitachi ZX 210LC til firmaet i Meldal.
Med så mange jern i ilden er det all
grunn til å holde seg til lytefrie og
pålitelige maskiner.
F i n a n s i e r i n g
: Nordea Finans er vår hovedsamarbeidspartner på finans.
Solid finansiering
Vi i Nanset Standard er trygge når kundene diskuterer finansiering med
Nordea Finans. Gjennom mange års samarbeid med Nanset Standard kjenner
Nordea anleggsbransjen, kundene og produktene. Nordea Finans tilbyr i
samarbeid med Nanset Standard løsninger som passer de fleste.
Kontaktpersoner:
Thomas Bredal
mobil: 95 05 96 27
e-mail:
[email protected]
Stig Berg-Johansen
mobil: 91 52 02 91
e-mail:
[email protected]
Terje Wilhelms
mobil: 95 10 22 06
e-mail:
[email protected]
Bård Åke Petersson
mobil: 91 76 17 16
e-mail:
[email protected]
www.nordeafinans.no
Ta gjerne med vår
felles samlepostkasse:
[email protected]
NORDEA OG NANSET SAMMEN:
Foran fra venstre: Thomas
Bredal, Stig Berg-Johansen,
Terje Wilhelms og Bård Åke
Petersson. Bak står Nils-Olav
Haukaas og Elisabeth Tombre
fra Nanset Standard.
9
: Nanset Stikka
L i t t
a v
h v e r t
Nye Hitachi hjullastere
Tre supre maskiner
Felles for alle hjullasterne er
Isuzu motor, ZF gearkasser,
slurehindrende aksler, og z-link.
Kontakt en av Nanset Standards
selgere for mer utfyllende informasjon.
Foreløpig er følgende 3 modeller
klare for levering:
Hitachi LX 170E
– for opp til 2900 liter skuff
Driftsvekt på 14,5 tonn og 123 kW
Hitachi LX 210E
– for opp til 3500 liter skuff
Driftsvekt på 18,5 tonn og 143 kW
Hitachi LX 290E
– for opp til 4500 liter skuff
Driftsvekt på 22,5 tonn og 228 kW
En trofast medarbeider,
Knut Mathisen
,
gikk 1. september av med AFP.
Siden Knut begynte i Nanset Standard
1. januar 1970 har han hatt sentrale
roller i maskinavdelingen. Fra Brøyteventyret på 70-tallet til de siste årene
som garantiansvarlig og HMS-ansvarlig.
Utadvendt og imøtekommende og
med et usedvanlig godt utviklet
minne er det er ikke få ganger Knut
er brukt som "leksikon" av oss andre.
Vi takker Knut for utrettelig innsats
gjennom mange år og ønsker lykke
til med en aktiv og vel fortjent
pensjonisttilværelse.
: Nanset Stikka
10
Med god fantasi
er ingenting umulig!
Kun fantasien begrenser bruksområdene til en Hitachi!!
Her ser vi Johannes Røgelstad trekke opp fritidsbåten sin
for vedlikehold. Hans 9 år gamle EX 400H er fortsatt i
imponerende god stand takket være fornuftig bruk og
godt vedlikehold.
L i t t
a v
h v e r t
Loen-dagene 26. - 28. september
Anleggsmesse
Loen-dagene arrangeres som vanlig
siste helgen i september.
Foruten visning av maskiner og
utstyr, arrangeres fagseminar og
konkurranser for store og små.
Sosialt samvær blir det også rikelig
tid til disse dagene.
Vi gratulerer Carl C. Fon med
ny Hitachi ZX 225
Vi gratulerer samtidig Carl Christian Fon
med nylig fylte 40 år!
Vi gratulerer nok en gang Sandefjordsfirmaet
Carl C. Fon AS med en ny Hitachi.
Denne gang falt valget på den kompakte
ZX 225USRLC.
I hytta på den nye maskinen ser vi for
anledningen daglig leder Jarle Hillestad.
EN NY ZAXIS:
Jarle Hillestad valgte
denne gang en
kort-hekk graver.
11
: Nanset Stikka
Kundemagasin for Nanset Standard
S A L G S A V D E L I N G E N
Vegard Gultvedt
Helge Myrhaug
Kontakt oss for
å få Nanset Stikka
i posten.
Oslo/Akershus sør/Østfold
Tlf: 901 65 754
[email protected]
Buskerud/Oppland
Tlf: 913 14 629
[email protected]
Telefon 33 13 26 00
eller på mail:
[email protected]
Dag Fredrik Eftedal
Kjell Joar Sleire
Akershus nord/Hedmark/
Gudbrandsdalen
Tlf: 906 81 071
[email protected]
Hordaland/Sogn og fjordane/
Sunnmøre
Tlf: 918 84 234
[email protected]
Nils Arve Norendal
Gisle Karlsen
Telemark/Vestfold/Aust-Agder
Tlf: 958 76 878
[email protected]
Vest-Agder/Rogaland
Tlf: 916 97 246
[email protected]
Kim Jørgen Moe
Terje Søyland
Sør-Trøndelag/Nordmøre/
Romsdal
Tlf: 920 22 535
[email protected]
Vest-Agder/Rogaland
Tlf: 917 15 116
[email protected]
Trond Viktor Meland
Nord-Trøndelag/Nord-Norge
Tlf: 971 88 041
[email protected]
Landsdekkende
feltservice
Nanset Standard AS
Elveveien 135
Postboks 2100
3255 Larvik
Elisabeth Tombre
Salgssjef
Tlf: 33 13 26 50/911 44 425
[email protected]
Markedskoordinator
Tlf: 33 13 26 09/975 40 307
[email protected]
Hans Jørgen Vesterås
Telefon 33 13 26 00
Telefaks 33 11 45 52
Produktsjef
Tlf: 33 13 26 08/906 64 011
[email protected]
e-mail: [email protected]
Web: www.nanset.no
Jeg
Nils-Olav Haukaas
www.nanset.no
ønsker brosjyrer, takk!
Kan sendes
ufrankert i
Norge.
Mottaker
betaler porto.
Brosjyrer på:
Beltegravere
Hjullastere
Hjulgravere
Annet
Minigravere
SVARSENDING
Navn:
Avt.nr. 321230/73
Adresse:
Tlf:
Postboks 2100
3255 Larvik

Similar documents