2015-02-23 Innkalling styremøte SØ

Comments

Transcription

2015-02-23 Innkalling styremøte SØ
Styret i Sykehuset Østfold HF
Observatør fra brukerutvalget Mona Larsen
Observatør fra brukerutvalget Bjørg Tandberg
Innkalling og saksdokumenter
sendes kun elektronisk
Vår dato:
Vår ref:
16.02.2015
15/00671
Kopi til:
Varamedlemmene
Revisor Jan-Erik Rothe, PwC
Møteinnkalling mandag 23. februar 2015 kl. 09.00-15.00 Merk tid og sted.
Møtested: Sykehuset Østfold Veum, møterom Brønnerød, 1. et. B-bygg (gul bygning)
Tidsplan: kl 09-10
kl 10-15
Tema
Styreseminar (lukket møte)
Ordinært styremøte
•
Sykefravær og nærværsarbeid i SØ
ved avdelingssjef Linda Stenbeck Haukeland, avdeling sykepleie
Beslutningssaker
Sak nr. 01-15
Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. desember
2014
Sak nr. 02-15
Protokoller fra foretaksmøter 19. desember 2014 og 12. februar 2015
Sak nr. 03-15
Årlig melding 2014
Sak nr. 04-15
Oppdrag og bestilling 2015
Sak nr. 05-15
Investeringer og budsjett 2015 – endrede forutsetninger
Sak nr. 06-15
Overordnet risikorapport for SØ, februar 2015
Orienteringssaker
Sak nr. 07-15
Sak nr. 08-15
Sak nr. 09-15
Sak nr. 10-15
Sak nr. 11-15
Sak nr. 12-15
Sak nr. 13-15
Sak nr. 14-15
Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2014 (muntlig)
Utkast - årsberetning 2014 for Sykehuset Østfold HF
Status - samlet plan SØ 2015 per januar 2015
Status – IKT nytt sykehus (ettersendes)
Strategisk plan for kompetanseutvikling i Sykehuset Østfold
HMS-strategi for Sykehuset Østfold 2015-2020
Referat fra brukerutvalget i Sykehuset Østfold 18. februar 2015
Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 og 5. februar
Postadresse
Sykehuset Østfold
Postboks 16, 1603 Fredrikstad
Besøksadresse Welhavens gate 2 Fredrikstad
Telefon 08600
Org.nr. NO 983 971 768 MVA
E-postadresse [email protected]
www.sykehuset-ostfold.no
Sykehuset Østfold
Side 2 av 2
Vår dato
16.02.2015
Sak nr. 15-15
2015
Årsplan for styret 2015 og status for oppfølging av vedtak
Annet:
• Driftsorienteringer ved administrerende direktør
• Rapport for elektroniske radiologiske svarmeldinger til DIPS og primærhelsetjenesten, fra
Sykehuspartner, datert 13. februar 2015
• Referat fra møte i fornyingsstyret 16. desember 2014 og 29. januar 2015
• Årsmelding 2014 fra Brukerutvalget
Dersom du er forhindret fra å møte, vennligst gi beskjed til:
Bente Hanebrekke Nygaard, [email protected] (tlf. 904 18 721) eller
Vigdis Velgaard, [email protected] (tlf. 908 80 165).
Ved forfall blant representanter valgt av de ansatte, innkalles vararepresentanter i den
rekkefølgen de er valgt.
Med vennlig hilsen
Just Ebbesen (sign.)
adm. direktør
Vedlegg:
• Sakspapirer

Similar documents