årsmelding 2014 - Kverneland Samfunnshus

Comments

Transcription

årsmelding 2014 - Kverneland Samfunnshus
ÅRSMELDING
FOR
SAMFUNNSHUSET SA
KVERNALAND
REGNSKAPSÅRET 2014
INNKALLING TIL
ÅRSMØTE I SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA
Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet for Samfunnshuset
Kvernaland SA.
Tirsdag21 April 2015, kl 17:00 på Samfunnshuset
Til behandling foreligger:
-Saker i følge vedtekter
-Valg
VALGMØTE FOR B- ANDELER
Det innkalles med dette til valgmøte for B- andeler(private og personlige
andeler)
Tirsdag21 April 2015, kl 16:30 på Samfunnshuset
Til behandling:
Valg av B- andelseiernes representanter til representantskapet.
for Samfunnshuset Kvernaland SA
Morten Ravn Hagen
styreleder
Årsrapport og saksliste vil være tilgjengelig på www.kvernaland-samfunnshus.no
fra 1.april
Vedlagt: FULLMAKTSKJEMA
FULLMAKT A
Navn på andelseier A:
Antall andeler:
Gir med dette (navn på fullmaktshaver):
Sted og dato:
sign
Fullmaktsgiver/andelseier
FULLMAKT B
Navn på andelseier B:
Antall andeler:
Gir med dette (navn på fullmaktshaver):
Sted og dato;
sign
Fullmaktsgiver/andelseier
I henhold til vedtektenes § 7 gir eiere av A- andeler følgende:
1 – 25 andeler gir 1 representant
26- 50 andeler gir 2 representanter
51- 75 andeler gir 3 representanter
76-100 andeler gir 4 representanter
101 eller flere gir 5 representanter
For eiere av B- andeler velges det inntil 15 representanter. I valg av representanter
representerer hver B andel 1 stemme.
SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I
SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA
Tirdag den 21.april , kl. 17:00
1. Godkjenning av saksliste
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av referent og 2 til å undertegne protokoll
4. Registrering av representanter
5. Årsmelding
6. Regnskap
7. Revisjonsberetning
8. Valg av styreleder og styremedlemmer i Samfunnshuset Kvernaland SA
9. Godkjenning av budsjett
10.Valg av ny valgkomite
5 medlemmer velges av de fremmøtte
11. Eventuelt
ÅRSMELDING 2014
SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA
Styret 2013
Morten Ravn Hagen
Willy Rolf Kristoffersen
Gunnar Kluge
Anders Herrem
Arnt Svela
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Ikke på valg
-på valg
- på valg
Ikke på valg
-på valg
Jostein Eide
Jonas B Auestad
1. vara
2. vara
-på valg
-på valg
Revisor:
Arild Tore Aarsland
-på valg
Valgkomite:
Aksel Kverneland
Lars Nedrebø
Odd Johan Dias
Elisabeth Kverneland
Svein Nedrebø
-på
-på
-på
-på
-på
Ordfører til representantskapet:
Ole Nordahl
-på valg
valg
valg
valg
valg
valg
Utleievirksomheten
Samfunnshuset har i likhet med andre tilsvarende virksomheter på Jæren
opplevd en redusert etterspørsel etter selskapslokaler og hall- leie. Tilbudet av
selskapslokaler lokalt har også økt markert.
Styret har drevet streng kostnadsfokus. Trenden på utleie av storsal er positiv.
Nåværende driftsform har gitt positivt resultat og rom for nødvendig vedlikehold.
Tom Weum har nå leid jærsalen på heltid. Samt han fikser opp galleriet til et
topp moderne møterom. Dette kan vi leie ut når det er klart.
Bank lokalet prøvde vi å få leietakere til men ingen respons. Så da Tom Weum
ville låne Jærsalen , foreslo i banklokale til han men pga lav frekvent støy fra
ventilasjonsanlegget kunne ikke dette lokalet brukes til Hans formål.
Vi bestemte oss da for å leie ut Jærsalen til Tom Veum og fikse opp banklokalet
til nytt utleie lokale . .
Faste leietakere
Følgende faste leietakere på kontrakt
Pensjonisten
Hår Frisør
Kvernhuset 1913/Ambolten
Kverneland Tannlegesenter
Planeten
Tom Weum
Pandoma
Utleiepriser
Prisene for leie av Storsal og kjøkken er Endret
De totale leieinntektene for 2014var på kr 805520
Utleiestatistikk
Utleiestatistikk
Storsal
Jærsal
Foaje
Galleri
Kvernelandssalen
2010
61
7
8
0
1
2011
68
3
9
0
8
2012
59
8
8
12
12
2013
73
11
4
12
12
2014
55
9
2
Utleid
Utleid
Vedlikehold
Behovet for bygningsmessig vedlikehold og innvendig oppgradering på en slik
bygningsmasse som Samfunnshuset representerer er relativt stort. I 2013 ble
golvet i Storsalen reparert og lakket på nytt etter hærverk. Det er satt av kr
185 000 til vedlikehold av årets resultat
Dugnadsarbeid
Løpende vedlikehold, vindusvask og rydding av utearealer har som før blitt utført
av «Pensjonisten» med hjelp av aktive styremedlemmer. Speideren har klippet
plener og deltatt på dugnad .
Styret vil rette en stor takk til alle som stiller velvillig opp.
Forsikring
Ingen endring i dekningsomfang.
Nye medlemmer/andeler
Ingen nye medlemmer med andeler dette året.
Investeringer/Innkjøp
Det er investert i nytt lås system.
Kvernaland den 01. april 2015
for styret i Samfunnshuset Kvernaland SA
Morten Ravn Hagen
Styreleder
RESULTAT OG BALANSE
Regnskap 31.12.2014
Inntekter
Fast Leie
Variabel leie
Sum inntekter
Driftskostnader
Varer til utleie arr.
Lønn
Avskrivning
Renovaslon ,vann,avløp
Lys ,varme
Inventar /maskiner
Annen kost lokaler
Rep / vedl.h bygninger
Rep / vedl.h maskiner
Regnskap/revisjon
Telefon /internett
Reklame/annonser
Forsikring
Diverse
Sum kostnader
Renteinntekter
Fnanskostnader
Ordinært resultat
2012
502303
239625
741928
2013
542758
274705
817463
2014
624512
181008
805520
56085
41034
55000
71364
115229
42868
41091
55000
59840
91903
15681
55030
190726
114708
0
55398
55000
49132
91185
0
62047
268604
16699
0
14307
9061
73184
-10440
684177
33802
87832
78836
2091
4348
4522
55899
12786
618828
9680
24919
58984
760430
12687
82
15109
19
25540
135705
72123
146883
Balanse 31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014
Eiendeler
Bygningsmasse
Ventilasjonsanlegg
Kundefordringer
1920 Bank
1950 Bank skattetrekk
1960 Bank sparekonto
5 113 233
440 288
129 414
193 329
932
687 860
5 113 233
385 288
26 376
718 673
1 210
703 471
6 565 056
6 948 251
263 825
5 965 254
57 123
263 825
6 075 967
146 883
6 286 202
6 486 675
Kortsiktig gjeld (feriepenger/skatt)
Annen påløpt kostnad
Annen kortstltig gjeld ( til leverandører)
8306
265 000
5548
11 576
450 000
0
Sum kortsiktig gjeld
278854
461 576
6 565 056
6 948 251
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Andelskapital innbetalt
Egenkapital opptjent
Resultat 2014
Sum gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Sak 8 Valg av styre i Samfunnshuset Kvernaland SA
FORSLAG TIL NYTT STYRE:
(Venter på valgkomiteen)
for valgkomiteen
Aksel Kverneland
Sak 12 BUDSJETT 2015
Budsjett.2014
Inntekter
Fast Leie
Variabel leie
Sum inntekter
Driftskostnader
Varer til utleie arr.
Lønn
Renovaslon ,vann,avløp
Lys ,varme
Inventar /maskiner
Annen kost lokaler
Rep / vedl.h bygninger
Rep / vedl.h maskiner
Regnskap/revisjon
Telefon /internett
Reklame/annonser
Forsikring
Diverse
Sum kostnader
Renteinntekter
Fnanskostnader
Ordinært resultat
2013
502303
239625
741928
2014
502303
239625
741928
2015
500000
170000
670000
56000
41034
71364
115229
56000
41034
71364
125000
33802
87832
78836
2091
4348
4522
55899
12786
563743
33802
187000
78836
2081
4348
4522
55899
12000
671886
0
55000
55000
10000
50000
60000
200000
20000
0
12000
10000
60000
40000
572000
12687
82
12687
82
20000
0
190790
82647
118000
SAMFUNNSHUSET A/L KVERNALAND
OVERSIKT ANDELSEIERE PR. FEBRUAR 2013
Frøyland Ungdomslag
Kverneland Røde Kors hj. k.
Frøy 4 H
Frøyland Idrettslag
Frøyland Skulekorps
Pensjonisten 101+ 92 NKS
Fellesforbundet Jæren avd. 91
Time Bondekvinnelag
Time Bygdeungdomslag
Time Bondelag
Kverneland 1. NSF.
Frøyland Skulekor
Ambulansens Venner
Kvinne og Familieforbund,Kv.land
Kverneland Rockeklubb (Venom)
Kalberg Skogen Vellag (Skogly )
Frøysang Blandakor
Frøyland-Orstad Kyrkjelyd
Orstad / Øksnevad Vel.
A -Andeler
( lag )
i alt
B - Andeler
( private )
i alt
644
230
102
101
101
203
101
89
51
50
25
25
15
9
5
5
5
5
2
andeler
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
gir
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1768
"
gir totalt
6986 *
"
"
5 repr.
5 "
5 "
5 "
5 "
5 "
5 "
4 "
3 "
2 "
1 "
1 "
1 "
1 "
1 "
1 "
1 "
1 "
1 "
53 repr.
15
Samlet antall representanter på årsmøte i representantskapet A + B =
"
68 repr.
Ref. vedtekter må 2/3 av representantene være representert med fullmakt eller til
stede for at representantskapet skal være beslutningsdyktig.
Minimum
68 x 2/3
= 45 repr.
*) Kilde: årsmøte 1986
Samfunnshuset SA
Morten Ravn Hagen
styreleder

Similar documents