Last ned produktark

Comments

Transcription

Last ned produktark
Anskaffelser
Lov og forskrifter i offentlige
anskaffelser med kommentarer
Thue, Buan og Brun
Offentlige anskaffelser
Tildeling av offentlige kontrakter
Bakken og Nordby
2013, Fagbokforlaget
Kristian Dahle Trygstad
2006, Gyldendal Akademisk
2013, Gyldendal Juridisk
Vann- og avløpsrett
Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet
Haavind
2010, Norsk Vann
ARBEIDSRETT
Arbeidsmiljøloven
før og nå
Arbeidsmiljøloven.
Kommentarer og praksis
Børre Pettersen
2008, Gyldendal Akademisk
Johansen og Stueland (red.)
2011, Gyldendal Akademisk
Ferieloven
Folketrygdloven
Lars Holo
2006, Gyldendal Akademisk
Asbjørn Kjønstad
2007, Gyldendal Akademisk
Styring og vern;
Arbeidsrett i offentlig sektor
Tariffavtalen - utvalgte emner
Gerd Engelsrud
2013, Cappelen Damm Akademisk
Arbeidstvistloven
Erik Chris. Aagaard m.fl.
2014, Gyldendal Akademisk
Hovedavtalen
LO-NHO 2006-2009
Per Helge Mork
2007, Gyldendal Akademisk
Tron Løkken Sundet.
2014, Fagbokforlaget
Barne- og familievernrett
Akutthjemlene i
barnevernloven
Mons Oppedal
2008, Gyldendal Akademisk
Barnevernloven
Barnevernloven
Ofstad og Skar
2009, Gyldendal Akademisk
Knut Lindboe
2011, Gyldendal Rettsdata
Internasjonale
barnefordelingssaker
Tilbakeføring av barn etter
omsorgsovertakelse
Torunn Elise Kvisberg
2009, Gyldendal Akademisk
Kirsten Sandberg
2003, Gyldendal Akademisk
Entreprise-, plan- og bygningsrett
Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova
NS 8403 med kommentarer
Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV
En praktisk juridisk håndbok
Byggeleder- og konsulentavtaler
Lasse Simonsen
2011-2015, Gyldendal Juridisk
Christian Wefling
2012, Cappelen Damm Akademisk
Anne Cathrine Røed
2006, Anne C. Røed / Justinian forlag
NS 8405 med kommentarer
NS 8406 med kommentarer
Plan- og bygningsloven
Marthinussen, Giverholt og Arvesen
2010, Gyldendal Akademisk
Marthinussen, Giverholt og Arvesen
2007, Gyldendal Akademisk
Frode A. Innjord m. fl.
2010, Gyldendal Akademisk
På rett grunn
Barbo og Simonsen
2010, Gyldendal Akademisk
Erstatningsrett
Pasientskaderett
Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Juridisk
Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten
Morten Kjelland
2008, Gyldendal Akademisk
Gyldendal Rettsdata Kommentarsamling
Skadelidtes egeneksponering for
risiko i erstatningsretten
Anne Marie Frøseth
2013, Fagbokforlaget
Voldsoffererstatningsloven
Henning Brath
2011, Gyldendal Juridisk
Skadeserstatningsloven
Bjørn Engstrøm
2010, Gyldendal Akademisk
FaMILIE, ARV OG SKIFTE
Ekteskapsloven
Bind 1
Holmøy, Lødrup og Asland
2013, Gyldendal Juridisk
Tilbakekall av testamenter
Uskifte
Peter E. Hambro
2010, Gyldendal Akademisk
John Asland
2008, Gyldendal Akademisk
Fast eiendomsrett
Avhendingsloven
Boligrett
Borettslovkommentaren
Harald Benestad Andersen
2008, Gyldendal Akademisk
Christian Fr. Wyller
2009, [Wyller]
Wyller, Lilleholt og Aagenæs
2006, Wyller
Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova
Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV
En praktisk juridisk håndbok
Lasse Simonsen
2011-2015, Gyldendal Juridisk
Christian Wefling
2012, Cappelen Damm Akademisk
Hevd
Hindringsfritak
Borgar Høgetveit Berg
2005, Cappelen Akademisk
Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27
Kjøpsloven
Tinglysing
Bergem, Konow og Rognlien
2008, Gyldendal Akademisk
Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-
Anders Mikelsen
2011, Gyldendal Akademisk
Eiendomsmegling
– rettslige spørsmål
Karl Rosén og Dag H. Torsteinsen
2008, Gyldendal Akademisk
Husleieavtaler
Parelius og Bragdø-Ellenes
2010, Fagbokforlaget
Otterbech
2009, Cappelen Damm Akademisk
Forsikring
Forsikringsavtaleloven
Pasientskaderett
Brynildsen, Lid og Nygård
2014, Gyldendal Akademisk
Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Juridisk
Forvaltningsrett
Forholdsmessighetsvurderinger i
forvaltningsretten
Karl Harald Søvig (red.)
2015, Fagbok forlaget
Forvaltningsloven
Frihagens forvaltningsrett
Geir Woxholth
2011, Gyldendal Juridisk
Bernt og Rasmussen
2010, Fagbokforlaget
Kommunalrett
Offentleglova
Oppgaver, organisering, kontroll
Pasientrettighetsloven
Bernt og Hove
2009, Fagbokforlaget
Aslak Syse
2009, Gyldendal Akademisk
Helsepersonelloven
Pasientrettighetsloven
Pasientskaderett
Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad
2010, Fagbokforlaget
Aslak Syse
2009, Gyldendal Akademisk
Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Juridisk
Psykisk helsevernloven
Retten til individuell plan
og koordinator
Velferd og rettferd; Festskrift
til Asbjørn Kjønstad 70 år
Alice Kjellevold
2013, Fagbokforlaget
Syse, Ketscher, Lilleholt og Smith
2013, Gyldendal Juridisk
Engelsrud, Sletnes og Jahren
2014, Cappelen Damm Akademisk
Utlendingsloven
Terje Einarsen
2008, Fagbokforlaget
HELSE- OG SOSIALRETT
Aslak Syse
2007, Gyldendal Akademisk
IMMATERIALrett
Immaterialrett
Markedsføringsloven
Helset, Reimers, Stene og Vik
2009, Cappelen Damm Akademisk
Lunde, Mestad og Michaelsen
2010, Gyldendal Akademisk
Gyldendal Rettsdata Kommentarsamling
KONKURS, Insolvens, TVANGSFULLBYRDELSE
Foreldelse av fordringer
Panteloven
Anne Cathrine Røed
2010, Cappelen Damm Akademisk
Jens Edvin A. Skoghøy
2003, Gyldendal Akademisk
Praktisk konkurs;
bobehandling
Ernst Moe
2007, Gyldendal Akademisk
Utleggsforretninger
Sæbø og Haakensen
2012, Tvangsfullbyrdelse DA
regnskap og revisjon
Bokføringsloven
Den eksterne revisor
Jan Terje Kaaby
2013, Fagbokforlaget
Bror Petter Gulden
2012, Gyldendal Akademisk
Regnskapsanalyse; Aktiv
bruk av regnskapet
Regnskapsloven
Revisjon - teori og metode
Handeland og Schwencke
2011, Gyldendal Akademisk
Bror Petter Gulden
2010, Gyldendal Akademisk
Ekland og Knutsen
2011, Gyldendal Akademisk
Revisors erstatningsansvar
Erling Hjelmeng
2007, Fagbokforlaget
God
regnskapsføringsskikk
Høylie, Kristensen og Opsahl
2015, Gyldendal Akademisk
Årsregnskapet
i teori og praksis 2014
Baksaas, Pedersen, Schwencke
og Haugen
2015, Gyldendal Akademisk
Selskapsrett, børs og finans
Finansrådgivers ansvar og
plikter
Aksjonæravtaler
Egenkapitaltransaksjoner
Jannik Woxholth
2014, Gyldendal Juridisk
Britt Torunn Hove m.fl.
2014, Fagbokforlaget
Forkjøps- og tilbudsrett
til aksjer
Gjeld og renter
Innføring i finansmarkedsrett
Hugo P. Matre
2012, Gyldendal Juridisk
Trude Myklebust
2011, Fagbokforlaget
Kjøp og salg av virksomhet
Lov om finansiell
sikkerhetsstillelse
Bjarte Eide
2009, Gyldendal Akademisk
Kapitalforhøyelse i henhold til
styrefullmakt
Gina Bråthen
2014, Gyldendal Akademisk
Regnskapsloven
Handeland og Schwencke
2011, Gyldendal Akademisk
Selskapsloven
Geir Woxholth
2005, Gyldendal Akademisk
Margrethe Buskerud Christoffersen
2008, Gyldendal Akademisk
Samvirkeforetak
Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad
2009, Gyldendal Akademisk
Jone Engh
2009, Cappelen Damm Akademisk
Karl Rosén
2011, Gyldendal Akademisk
Selskap, kontrakt, konkurs og
rettskilder
Festskrift til Mads Henry Andenæs
2010, Gyldendal Akademisk
Stiftelsesloven
Tilretteleggeransvar
Gudmund Knudsen og Geir Woxholth
2004, Gyldendal Akademisk
Olav Fr. Perland
2013, Cappelen Damm Akademisk
Valg av selskapsform
Ole Gjems-Onstad
2013, Gyldendal Juridisk
SIVILPROSESS
Gruppesøksmål
Berg og Nordby
2012, Gyldendal Akademisk
Voldgiftsloven
Borgar H. Berg (red.)
2006, Gyldendal Akademisk
Gyldendal Rettsdata Kommentarsamling
Meklerrollen ved mekling
i domstolene
Camilla Bernt
2011, Fagbokforlaget
Sivilprosess
Anne Robberstad
2013, 2. utg., Fagbokforlaget
Skatterett
Aktuell merverdiavgiftsrett
Gjems-Onstad og Dyrnes (red.)
2015, Gyldendal Juridisk
Lignings-ABC 2015
Lønns-ABC 2014
Skattedirektoratet
2015, Gyldendal Juridisk
Oslo Kemnerkontor/Skattedirektoratet , 2014
Inntekt av virksomhet
MVA-håndboken 2015
MVA-Guiden 2014
Gregar Berg-Rolness
2009, Gyldendal Akademisk
(Skattedirektoratet)
2015, Skattedirektoratet
[Infotjenester]
2014, Infotjenester/NARF Ekstra
MVA-kommentaren
Norsk bedriftsskatterett
Norsk skatteavtalerett
Gjems-Onstad og Kildal
2011, Gyldendal Akademisk
Ole Gjems-Onstad
2012, Gyldendal Juridisk
Arvid Aage Skaar m. fl.
2006, Gyldendal Akademisk
Skattebetalingshåndboken
Skatteprosess
Grindalen og Nørstebø
2014, Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet og
Toll- og avgiftsdirektoratet
2012, Gyldendal Akademisk
Ole Gjems-Onstad og Hugo Matre (red.)
2011, Gyldendal Rettsdata
Skatterett for næringsdrivende 2015
Skatt ved fusjon og fisjon
Utbytte
Arthur J. Brudvik
2015, Cappelen Damm Akademisk
Benn Folkvord
2006, Gyldendal Akademisk
Benn Folkvord
2013, Gyldendal Juridisk
Nærings-Nøkkelen
2013/2014
Årsregnskapet
i teori og praksis 2014
Baksaas, Pedersen, Schwencke
og Haugen
2015, Gyldendal Akademisk
STRAFF OG STRAFFEPROSESS
Bevisdømmelse i praksis
Eivind Kolflaath
2013, Fagbokforlaget
Foretaksstraff
Knut Høivik
2012, Cappelen Damm Akademisk
Straffesaksbehandling i
tingrettene
Tor Langbach
2007, Gyldendal Akademisk
DNA-bevis
Ragna Aarli
2010, Cappelen Damm Akademisk
Forbrytelser mot vårt
økonomiske system
Bjørn Stordrange
2014, Fagbokforlaget
Innføring i straffeprosess
Norsk spesiell strafferett
Knut Steinar Fredriksen
2009, Gyldendal Akademisk
Magnus Matningsdal
2010, Fagbokforlaget
Vernet mot selvinkriminering
i straffeprosessen
Ørnulf Øyen
2010, Fagbokforlaget
DIVERSE
EMK
Energiloven
Forbrukerkjøpsloven
Tor Ehlers Bertelsen
2011, Gyldendal Juridisk
Naas-Bibow og Martinsen (red.)
2011, Gyldendal Akademisk
Arnulf Tveberg
2008, Gyldendal Akademisk
Foreldelse av fordringer
Forurensningsloven med
kommentarer
Havne- og farvannsloven
Anne Cathrine Røed
2010, Cappelen Damm Akademisk
Øystein Wang
2015, Gyldendal Juridisk
Brynjar Østgård
2010, Gyldendal Akademisk
Hindringsfritak
Konkurranseloven
Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27
Personvern i finanssektoren
Evensen og Sæveraas (red.)
2009, Gyldendal Akademisk
Ottesen og Blixrud
2010, Gyldendal Akademisk
Anders Mikelsen
2011, Gyldendal Akademisk
Utlendingsloven
Vann- og avløpsrett
Terje Einarsen
2008, Fagbokforlaget
Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet
Haavind
2010, Norsk Vann
Samlingen vil kontinuerlig bli utvidet med nye og reviderte utgaver, som vil bli lagt inn fortløpende.
Gyldendal Rettsdata Kommentarsamling