h 03 ansettelsesavtale bpa

Comments

Transcription

h 03 ansettelsesavtale bpa
ANSETTELSESAVTALE
PERSONLIG ASSISTENT
MELLOM
OG
Arbeidstaker:
BRUK BLOKKBOKSTAVER
19. jan. 2015
1. Partene
HAV AS (Arbeidsgiver)
Postboks 91 Nydalen
0409 Oslo
Organisasjons nr. 986587098
og
Navn:
ID:
BRUK BLOKKBOKSTAVER
Adresse:
BRUK BLOKKBOKSTAVER
Postnr:
Sted:
Fødsels nr: (11 siffer)
Statsborgerskap:
Din hjem kommune:
Tlf privat:
Mobil:
E-post:
Konto nr:
Ansatt fra:_____________(dato)
Dag arbeidstid
Kveld arbeidstid
Natt arbeidstid
Forventet varighet:____________
fra:__________til:________
fra:__________til:________
fra:__________til:________
2. Ansettelsesform: (sett kryss)
Ved midlertidig ansettelse etter tilkalling, sjekk eget skjema nr. 101 b
a) Fast ansettelse
b) Midlertidig ansettelse
Ja
Ja
Nei
Nei Ved midlertidig ansettelse i arbeidet i stedet for
en
annen/andre (vikariat) oppgis navn for den/de det vikarieres for id:_________
3. Ansettelsesforholdets varighet (gjelder bare for midlertidig ansatte, herunder
vikarer):
Ansatt fra:_____________(dato)
Forventet varighet:____________
Dag arbeidstid
Kveld arbeidstid
Natt arbeidstid
HAV A/S
Tlf: 45 22 22 88
Mail: [email protected]
fra:__________til:________
fra:__________til:________
fra:__________til:________
Post adresse
Postboks 91 Nydalen
0409 Oslo
Besøksadresse
Storgata 38
0182 Oslo
2
Eventuell fleksitid:
Er du familie / nærstående:
Nei
Nei
19. jan. 2015
Ja, i såfall spesifiser:___________________
Ja, i såfall spesifiser forhold:_____________
4. Stilling beskrivelse av arbeid/stilling/tittel: Brukerstyrt Personlig Assistent
Arbeidet bestått av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en ordning der dem med nedsatt
funksjonsevne selv styrer egen hverdag, og har et lederansvar for assistentene som skal bistå med
praktiske ting i hverdagen. BPA er et frigjørings- og antidiskrimineringsverktøy som gir langt større
fleksibilitet og selvstendighet, og muligheten til å leve et aktivt og likeverdig liv.
Det er utarbeidet en stillingsinstruks (Se vedlegg H 10 stillingsbeskrivelse for BPA.) som beskriver de
oppgaver som for tiden er tillagt stillingen. Arbeidstaker er forpliktet til å sette seg grundig inn i de
rutinene som gjelder for stillingen.
5. Arbeidssted for tiden:
Arbeidsforholdet tiltres ved oppdragets start og avsluttes uten varsel eller oppsigelse etter endt
oppdrag.
HAV A/S har formelt arbeidsgiveransvar i ansettelsesforholdet.
Daglig arbeidsledelse ovenfor ansatte utføres av arbeidsleder.
Navn arbeidsleder/sted:
Stillingen omfattes av aml. kap. 10 om arbeidstid.
Arbeidstiden avtales konkret for hvert enkelt oppdrag og følger turnus/vakter som blir satt opp.
Dagvakter 06:00 til 17:00
Kveldstillegg 17:00 til 06:00
Helgetillegg er lørdag og søndag.
(Arbeidsmiljøloven sier at du ikke kan jobbe mer en annenhver søndag)
Helligdagstillegg
Julaften og nyttårsaften er det etter kl 12 om dagen. 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag,
langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 1. og 2. pinsedag. Etter lov 26. april 1947 nr. 1.
og 17. mai er høytidsdager. Arbeid på helligdager gir rett på helligdagstillegg som er 133%
Det vil bli gitt nærmere informasjon om tidspunktene for oppmøte på dag, kveld og/eller helgevakter,
basert på behov.
Arbeidstaker kan jobbe inntil 9. Timer pr vakt uten overtidstillegg.
35.5 pr uke.1846 timer årlig
6. Tiltredelsestidspunkt:
Ansatt fra:_____________(dato)
7. Prøvetid
Prøvetiden er
mnd. Dersom arbeidstaker er fraværende fra arbeidet i prøvetiden og fraværet
skyldes den ansatte, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode tilsvarende
lengden av fraværet. Arbeidsgiver skal skriftlig orientere arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av
prøvetiden.
8. Arbeidstid (fyll ut/sett kryss):
Stillingsstørrelse:
%.
Stillingen er ledende/særlig uavhengig, jf. aml. § 10-12, og faller utenfor
arbeidstidsbestemmelsene i kap. 10 med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd. Arbeidstaker
forventes å arbeide i det omfang som er nødvendig for å ivareta oppgaver og ansvarsområde underlagt
stillingen uten ytterligere kompensasjon ut over denne avtales punkt 10 som hensyntar nevnte forhold.
HAV A/S
Post adresse
Besøksadresse
Tlf: 45 22 22 88
Postboks 91 Nydalen
Storgata 38
Mail: [email protected]
0409 Oslo
0182 Oslo
3
19. jan. 2015
Stillingen omfattes av aml kap. 10 om arbeidstid. (Fyll i så fall ut a eller b)
a) Ukentlig arbeidstid er
timer. Daglig arbeidstid er
timer.
Plasseringen av den daglige arbeidstid er for tiden:
(Eventuell avtale om redusert arbeidstid/fleksitidsordning, jf. aml § 10-2
andre til fjerde ledd, angis i særskilt vedlegg.)
b)
Arbeidstiden følger den til enhver tid gjeldende arbeidstidsordning, jf. aml § 10-3.
9. Pauser:
Arbeidstaker har rett til pauser iht. aml. § 10-9/eventuell tariffavtale jf. punkt 9.
Dersom det ikke er muligheter for å forlate arbeidstedet er det betalt spisepause.
10. Lønn m.v.:
Ved deltidsstilling, angis lønnen forholdsmessig, jf pkt 8 over.
Timelønn er i ordinær arbeidstid kr_________,-, samt kr________.- kveldstillegg. Helgetillegget er
kr_______,- pr. time. Helligdager er 133 % av ordinær timebetaling. Lønn utbetales etterskuddsvis den
15. hver måned til Arbeidstakers konto basert på timelister.
Utbetaling skjer til arbeidstakers oppgitte konto, og vil finne sted etter avsluttning av hvert enkelt
oppdrag.
Lønn reguleres årlig pr 1. Mai for personlige assistenter i hht til tariff i KS-området: (KS=
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
HAV har den obligatoriske OTP for alle assistenter. Det innebærer at alle assistenter som jobber i
minimum 20 % stilling og er over 20 år.
11. Ferie – feriepenger:
Ferie og feriepenger iht. ferielovens bestemmelser/eventuell tariffavtale
iht. pkt. 13.
Ferie og feriegodtgjørelse i henhold til bestemmelsene i ferieloven (29. april 1988 nr 21). Hos
Arbeidsgiver praktiseres 5 ukers ferie med 12 % sats av opptjent lønn fra forrige år. Feriepenger blir i
sin helhet utbetalt 15. juni hvert år.
12. Oppsigelsestid og opphør av arbeidsforholdet (fyll ut/sett kryss):
Oppsigelsestiden i prøvetiden er
dager.
For øvrig er den gjensidige oppsigelsestiden som fastsatt i gjeldende tariffavtale, jf. pkt. 13. Dersom
bedriften ikke er bundet av tariffavtale, er den gjensidige oppsigelsestiden
a)
mnd.
b)
som fastsatt i aml § 15-3
Vikariater og midlertidige ansettelser opphører uten oppsigelse når den avtalte perioden er ute, eller det
avtalte arbeidet er sluttført. I avtaleperioden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på X måned(er).
13. Tariffavtaler som regulerer ansettelsesforholdet:
Bedriften er bundet av følgende tariffavtale:
Bedriften er ikke bundet av tariffavtale, men praktiserer lønn- og/eller arbeidstidsbestemmelsene i
følgende tariffavtale:
HAV A/S
Tlf: 45 22 22 88
Mail: [email protected]
Post adresse
Postboks 91 Nydalen
0409 Oslo
Besøksadresse
Storgata 38
0182 Oslo
4
19. jan. 2015
14. Trekk i lønn:
Har arbeidstakeren fått utbetalt for mye lønn eller reiseforskudd, har arbeidsgiver rett til å foreta trekk i
lønn og feriepenger jf. aml. § 14-15 nr. 2 c). Det kan videre foretas trekk i lønn og feriepenger i det
tilfellet arbeidsgiver har forskuddtert for mye sykepenger/fødselspenger og feriepenger av
sykepenger/fødselspenger som arbeidsgiver ikke får refundert.
15. Taushetsplikt og informasjonssikkerhet.
Den ansatte blir kjent med. Arbeidstaker avgir en særskilt taushetserklæring som er en del av
ansettelsesavtalen. Det vil kunne være behov for utvidet taushetserklæring og/eller politiattest ved
spesielle behov.
Arbeidstaker er innforstått med at brudd på slik taushetsplikt og brudd på informasjonssikkerhet policy
kan medføre så vel oppsigelse/avskjed som erstatningsansvar.
Arbeidstaker er forpliktet til, så vel i ansettelsestiden, som etter dennes opphør, å bevare fullstendig
taushet om forretningsanliggender som arbeidstaker under sitt arbeid måtte bli kjent med.
Arbeidstakers taushetsplikt omfatter blant annet alle planer, beskrivelser, kontrakter og
korrespondanse. Dette gjelder uansett i hvilken form slike opplysninger er produsert, tilgjengelig eller
lagret.
16. Arbeidsreglment
Arbeidstaker er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende interne arbeidsregler, og har i den
forbindelse fått utdelt og gjort seg kjent med flg:
Arbeidsreglement
Stillingsinstruks
17. Forbud mot å motta gaver
Assistenter og andre enkeltpersoner som HAV svarer for kan bare ta imot gaver og lignende av
ubetydelig verdi fra tjenestemottakerer.
Assistenter og andre enkeltpersoner HAV svarer for plikter å gi avkall på testamentariske gaver i
tilknytning til tjenesteforholdet. Kommunens etiske retningslinjer er til enhver tid gjeldene for denne
arbeidskontrakten.
18. Annet - utfyllende bestemmelser
Arbeidstaker skal være representativt antrukket, og opptre lojalt overfor Arbeidsgiver i alle henseender.
For øvrig gjelder Arbeidsgivers rutiner og retningslinjer slik disse er beskrevet i Arbeidsgivers
personalhåndbok og særskilte skriv slik Arbeidsgiver til enhver tid beslutter.
Arbeidstaker
Sted/dato
HAV A/S
Sted/dato
Avtalen er i ett eksempler som annsatte og HAV har signert. En kopi til ansatt. Orginalen til HAV
Stillingsbeskrivelse og kopi arbeidsplan må sendes HAV
Taushetsplikt/politiattest må sendes til HAV
Ansettelsesforholdet er først gjyldig når HAV A/S har undertegnet arbeidsavtalen.
HAV A/S
Tlf: 45 22 22 88
Mail: [email protected]
Post adresse
Postboks 91 Nydalen
0409 Oslo
Besøksadresse
Storgata 38
0182 Oslo
5