godkjenning av timer ved søknad om permanent

Comments

Transcription

godkjenning av timer ved søknad om permanent
Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap - krav ved søknad
om permanent oppholdstillatelse og
statsborgerskap
Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet
9. februar 2015
Disposisjon
• Permanent oppholdstillatelse
 Regelverk
 Godkjenning av timer
 Saksgang
 Utfordringer
• Statsborgerskap
 Regelverk
 Godkjenning av timer
 Utfordringer
2
PERMANENT
OPPHOLDSTILLATELSE
3
Regelverk
§ 62.Permanent oppholdstillatelse
En utlending som de siste tre årene har oppholdt seg i riket med
midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent
oppholdstillatelse, har etter søknad rett til permanent
oppholdstillatelse dersom
a) utlendingen de siste tre årene ikke har oppholdt seg utenfor
riket mer enn syv måneder til sammen,
b) utlendingen fortsatt oppfyller vilkårene for en midlertidig
oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent
oppholdstillatelse,
c) det ikke foreligger forhold som nevnt i § 66, og
d) utlendingen har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold
til introduksjonsloven.
•
4
Regelverk
• Kravet til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap framgår av utl § 62 1 d:
”(…) utlendingen har gjennomført pliktig
norskopplæring i henhold til
introduksjonsloven.”
• Personkretsen som omfattes av kravet:
Personer mellom 16-55 år som fikk første
tillatelse som danner grunnlag for permanent
opphold etter 1. september 2005
5
Ulike krav for ulike grupper
• Første PO-dannende tillatelse etter 1.9.2005
• 250 timer norsk og 50 t samfunnskunnskap
• Første PO-dannende tillatelse etter 1.1.2012
• 550 timer norsk og 50 timer
samfunnskunnskap
• Utvidelsen av antall timer gjelder ikke
arbeidsinnvandrere fra utenfor EØS/EFTAområdet
6
Fritak
• Kommunen tar stilling til søknad om fritak fra
plikten til gjennomført opplæring i norsk og
samfunnskunnskap
• Utlendingsforvaltningen har ikke myndighet til å
avgjøre om søkeren kan få fritak fra språkkravet i
introduksjonsloven
• Personer som ikke er omfattet av plikten til
norskopplæring kan ikke søke om fritak.
7
Fritak - tilstrekkelige kunnskaper




bestått norskprøve eller avsluttende prøve i norsk
med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og
muntlig prøve eller
gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold
til læreplaner for faget i grunnskolen eller
videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i
faget, eller
gjennomført studier i norsk eller samisk på
universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet
tilsvarende 30 studiepoeng
at deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for
universitet eller høgskole.
8
Andre fritaksgrunner
• Særlige helsemessige grunner eller andre
tungtveiende årsaker som gjør at søkeren
overhodet ikke kan delta i norskopplæring
 Legeerklæring
9
Godkjenning av timer
• Ved godkjenning av timer forholder vi oss til:
 kommunens registreringer i NIR (har
gjennomført eller er fritatt)
 dokumentasjon som viser gjennomført
opplæring eller fritak
10
Obligatoriske prøver
• Innført obligatoriske prøver i norsk og
samfunnskunnskap
• Ikke betydning for søknad om permanent
oppholdstillatelse
• Betydning for søknad om
statsborgerskap?
11
Foreslått endringer i intro. loven
• Søke om fritak fra kravet om opplæring i
samfunnskunnskap
• Egne fritaksgrunner
12
Saksgang
• Søknad registreres via søknad på nett
• Dokumentasjon leveres hos politiet
• Politiet innvilger søknaden dersom de ikke er i
tvil
• UDI behandler tvilssaker og søknader som skal
avslås
13
Utfordringer
• Mangelfulle registreringer i NIR
 Alle som er omfattet burde vært
registrert

Mange har ikke deltakerbevis som
bekreftelse på gjennomført
norskopplæring
14
Utfordringer
• Søkere som har fått en ny tillatelse etter
tilbakekall eller utenlandsopphold
 Er søkeren omfattet av introduksjonsloven?
 Hvilket timeantall gjelder?
• Søkeren har tilstrekkelige kunnskaper i norsk
eller samisk, men har ikke søkt kommunen om
fritak
15
Våre ønsker
• Alle typer norskopplæring registreres i NIR
• Bedre informasjon fra kommunene om:
 rett og plikt til opplæring og
 muligheter til å søke om fritak
 UDI kan ikke vurdere fritak
• Kommunen bør gi dokumentasjon som
bekrefter at utlendingen ikke har plikt etter
introduksjonsloven
16
STATSBORGERSKAP
17
Regelverk
§ 7.Hovedregel om erverv etter søknad
Enhver har etter søknad rett til norsk statsborgerskap dersom søkeren på
vedtakstidspunktet
a) har klarlagt sin identitet, jf. femte ledd,
b) har fylt tolv år,
c) er og vil forbli bosatt i riket,
d) fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven §
62,
e) har til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene,
med oppholdstillatelser av minst ett års varighet, opphold i en eller
flere søknadsperioder medregnet i syvårsperioden, jf. sjette ledd,
f) fyller kravet om norskopplæring fastsatt i § 8,
g) ikke er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon eller har utholdt
karenstid, jf. § 9, og
h) fyller kravet om løsning fra annet statsborgerskap fastsatt i § 10.
18
Regelverk
• Hovedregel:
 Alle personer som er mellom 18-55 år må
dokumentere gjennomført 300 timer godkjent
norskopplæring eller dokumentere tilstrekkelige
norskkunnskaper

For søkere mellom 18 og 55 år som er omfattet
av plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, er
det et krav at de må ha oppfylt sin plikt etter
loven.
19
Regelverk
• Kravet gjelder også søkere som aldri har
møtt språkkrav for å få opphold i Norge:
 falt ikke inn under krav om norskopplæring
ved søknad om permanent oppholdstillatelse

EØS/EU-borgere, og de som har fått
familiegjenforening med disse etter EØSregelverket
20
Fritak
• Tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk
•
Særlige helsemessige grunner eller andre
tungtveiende årsaker som gjør at søkeren
overhodet ikke kan delta i norskopplæring
•
Tilsvarende fritaksgrunner og vurderingskriterier
som etter introduksjonsloven
•
UDI vurderer dersom søkeren ikke allerede er
fritatt etter introduksjonsloven
21
Tabell for krav om norskopplæring
Permanent opphold
Statsborgerskap
Første PO-dannende
tillatelse før 1.9.2005
og borgere av EU/EØS
Ikke krav om opplæring
i norsk og samf.
Mellom 18 og 55 år:
300 t norskopplæring
Første PO-dannende
tillatelse etter 1.9.2005
Mellom 16 og 55 år:
Mellom 18 og 55 år:
250 t norsk + 50 t samf. 250 t norsk + 50 t samf.
Første PO-dannende
tillatelse etter 1.1.2012
Mellom 16 og 55 år:
Mellom 18 og 55 år:
550 t norsk + 50 t samf. 550 t norsk + 50 t samf.
Arbeidsinnvandrere fra
utenfor EØS/EFTAområdet: Første POdannende tillatelse etter
1.9.2005
Mellom 16 og 55 år:
250 t norsk + 50 t samf.
(unntatt fra pliktutvidelsen til 600 timer)
Mellom 18 og 55 år:
250 t norsk + 50 t samf.
(unntatt fra pliktutvidelsen til 600 timer
22
Godkjenning av timer
• Opplæring må være gitt av:
 kommunen eller godkjent tilbyder
 godkjent opplæringssted med hjemmel i lov
om voksenopplæringen
• Deltakerbevis med bekreftelse fra disse
opplæringsstedene som må vise at:
 personen har deltatt i norskopplæring på det
læringssporet han er plassert i
 at det er gitt opplæringen over 300 timer
23
Utfordringer
• Er opplæringen gitt i henhold til
læreplanen?
• Hvor mange timer opplæring har søkeren
gjennomført?
• Opplæringsstedet eksisterer ikke lenger
24
Eksempel
• Søkeren har avlagt trinn 3 norsk for utenlandske
studenter – saksbehandleren er usikker på om
språkkravet er oppfylt og kontakter UIO:
 Trinn 3 holder et meget høy akademisk nivå av
norsk
 Påkrevde forkunnskaper er norsknivå over
språkprøve 3 muntlig og skriftlig og trinn 2 ved UIO.
 Kurset søkeren har tatt er tilstrekkelig for Oslo
kommune ved vurdering av fritak fra norskkravet
ifbm søknad om permanent oppholdstillatelse.
• UDI legger til grunn at søker har dokumentert
tilstrekkelige kunnskaper i norsk.
25
Foreslåtte endringer
• Bestått prøve i norsk muntlig på minimum
nivå A2
• Bestått prøve i samfunnskunnskap på
norsk
• Utvidet krav: gjelder også personer
mellom 55 og 67 år
26
www.udi.no

Similar documents