Fehmer enstemmig dømt til døden

Comments

Transcription

Fehmer enstemmig dømt til døden
~'anebust mener (~en ukjente
Stiftelsen norskOnsdag
Okkupasjonshistorie,
2014
2 juli 194'7
mann har vært på ferde.
Fanebust fikk ru
inåneders fcng·sel.
Han forbeholder seg å
komme tilbake fil saken.
Toralv Fan c b u s t ble tirsdag
til ni maneders fengsel.
Dcssuten vil de beslaglagte 1000
eksemplarer av «§ 100» bli inndratt og domfelte må betale 200
!;.roner i sal,somlwstninger.
Fanebust bad om betenkningstid og bemerket at han ville forheholde seg retten til il. komme' tilba!{c til den måtcn påta.lcmyndig- "heten har behandlet hans sak på.
I domspremissene heter det bL a.
at Fancbusts handling må ansees
som ondartet og :som et forsØk pa å
komme rettsoppgjøret til livs ved å
kompromittere en av dets ledende
menn.
høyesterettsadvokat
Sven
Arntzen. som er av landssvikanordningens forfattere. Hvis beskyldningene mot Arntzen ikke hadde vist
seg å være uriktige. ville hele affæren ha kunnet få. alvorlige konsekvenser. Uansett sitt syn på rettsoppgjøret, kan ikke Fanebust hensynsløst framsette slike beskyldninger som han har gjort. Retten fant
ingen formildende omstendighetf;r
og tilbakeviste i sin helhet beskyldningene n:ot advolmt Arntzen.
Da saken mot Fanebust begynte
dag gav lagmMlllen Fanebust en kraf-
for a fli. henne til a gå med pil. skilsmisse ved dom.
- Forovrig finner jeg a matte gjøre
tig korreks fordi han ennu mens saken retten oppmerksom på en episode som
pågår har sendt !",I1,Tettens medlenuner inntraff i går, sier advokat Borgen. i et trvkt skrift, forfattet av ham selv. Da jeg i går ettermiddag etter rettsmø, noe s·om bare kan ha vært et forsøk på å tet stod her utenfor Tinghuset og snakke med dlspone-nt N,N. kom en for meg
'p:wlrke lagre-tten. Dette nærmer seg ukjent mann bort til meg og beskyldte
sterkt korupsJon, uttalte lagmannen.
meg for at jeg ikke hadde vært objek}o'anebust innrømmet at det var han tiv l mitt vitneprov. Jeg hadde prosesom hadde ansVM'et for skriftet, men dert til fordel for advokat Arntzen.
han hadde ikke hatt noe med at det «Men De skal være oppmerksom pa at
ble sendt lagretten. Det hendte ikke så hvert ord som blir sagt i denne sak blir
sjelden at folk troppet opp i forlaget og notert». sa mannen.
kjopte noen hefter. For en tid siden
Lagmannen: - Mener De ILt det i
kom det en for ham ukjent mann og denne sak blir gjort forsok på vHnekjopte hele 150 hefter. og Fanebus.t press, til og med på. åpen gate?
mente det kunne være denne «ukjente
Advokat Borgen: - Jeg overlater til
mann» som hadde sendt heftene til lag- retten å trekke slutninger.
mannsrette-n,
Advokat Sven A r Il t z e n Ønsker å.
Advokat Alf Bor geil møtte for å tilfoye til sin forklaring at når han motgi en tiIIeggsforkla;l"ing i anledning av sa:tte seg il. frigi de 15,000 kroner som'
a;t kriminalbetjent øystein Johannessen disponent N.N. hadde deponert hos ham
I i gar hadde antydet at disponent N.N.s
sa ~ar. det fordi han ~å ingen grunn til
illegale vLrksomhet hadde vært helt ube- l\ gl disponentens tYSKe kreditorer pretydelig. - Jeg fikk på Viktoria Terasse feranse fOl' hans hustru og barn.
.
Gestapisten Kaare Tor g e r se. n bhr
elet bestemte inntrykk at min klients
sak var meget alvorlig. sier, advokaten. fremstilt for 1't forklare seg om sm beDet var også uriktig at :.:lisponenten fatmng med den. «rapport» s~)ln Fanehadde øvet utilbørlig press pa sin hustru bust har bygd sme beskyldninger_mot
advokat Arntzen på.
Jeg vil med en gang gjore opp« e a tør» eiring
:merksom på at jeg Ikke har skrevet den
o
'anonyme «rapporten» og smuglet den
I
ars tvangsar el . ut av fengslet, sier Torgersen.
.
,Statsadvokaten: Vet De hvem
Byretten avsa i går middag dom l, som har gjort det da?
saken mot ~(Morgenposten»s red'3.ktør i
- Ja. men jeg vil ikke si det. for
under de~ sISte del av okkupaSJonen, i jeg- er blitt tilstrekkelig beskyldt for
O. B. Fei r ing. .Han ble dømt 0tter angiveri. Politiet vet det også.
straffelovens § 86 til 5 ars tvangsarbeid"
- Hvem er politiet?
hvorfra fragar 375 dager for uth'Jldt,
- Etterforskeren i saken. forstevaretekt. Dertil ble han for 10 år fra- betjent Øystein Johannessen.
dømt statsborgerlige rettighder etter
FprstebeLjent Johannessen ble spurt.
punkt 1, 2 og 4. Aktors påstand om men han vet ikke annet enn at det etter
inndragning av 25,000 kroner ble Ikke all sannsynlighet er Torgersen selv som
tatt til folge. Han ble heller ikke ldomt har skrevet rapporten.
saksomkostninger.
Torgersen: - Jeg har sagt til Dem
I skjerpende retning ble det :;att at De kan henvende Dem til betjent
hensyn til at han var en moden mann HØg l u n d ved landssvikpolitiets sammed et godt navn blant pressefolk Ja bandsaVdeling, så får De vite hve~ som
han overtok redaktørstillingen i Mor- har formert Fanebust I?ed opplysmnger.
genposten, men i formildende !"etning
H~IIer Ikke dette kJen~er Johannesbie det anført at han ikke kunne be- sen til. HØglund er på. fer-le, men statstegnes som ondsinnet.
advc:katen gir ordre .tIl at man skal U
tak l ham.
:
<
'
I
'
SN
O
dpmt
Og- delt ut hans egne skrifter til lagretten.
Arne H. Uhl
Eidsivating lag'mannsrctt avsa i gir
ettermiddag dommen over Ame Fredrik, Holst Uhl. Det ble tvangsarbeid i
6 ir og- visse rettighetstap t 10 ar. Villere ble han for alltid fradømt sin
stilling som rektor.
Dommen var enstemmig og Uhl vedtok pi stedet.
Uhl ble f::ifunnet for tiltalens post
om innsendelse av jossingllster. og for
å. ha tatt rektorstilling i Skien.
Videre betegner retten opptrinnet på
rektors forværelse i Trondheim som en
beruset manns adferd. og retten finner
ikke at denne tiltalepost er bistand til
fienden.
Som skjerpende anfpres at tiltalte er
en velutrustet mann med landets hoyeste utdannelse. og at han etter evne og
med iver. særlig i de tre fØrste okkup....sjonsår. har bIstått fienden med sine
llandllnger. Retten betegner ham i formildende retning som Ikke ondsinnet, og
har fått den oppfatning at han har
skjøttet sin lærergjerning pa en dyktig
og salti'lg måte.
Påstanden om inndragning av vel
18,000 kroner. som var tiltaltes lønn som
~ ordfØrer i Honefoss og lektor i Skien
og Trondheim. ble ikke tatt til folge.
Rdk
·d ømt 5
F."
-
b"d
I
.Fehmer enstemmig
dømt til døden.
Retten karakteriserer hans mishandlinger' som
planmessige grusomheter.
Lagmannsretten avsa. i morges dom i sa.ken mot Siegfried Fe h ~ er.,
Ban ble dØmt til døden, Dommen varenste:mmig.
tuta-/ Syll
til den planmessige grusomhet Fehmer har lagt for dagen under sine mis-
Retten fant ham skyldjg etter
len bol'tsett fra punktet om oberstIøytna.nt Dannevigs dØd. Meget taLte Ior at
I?annevilg dØde som følge av m1shandhng. men retten fant opplysningene så.
USIkre at den ikke ville utelukke muhg-heten' aven annen dødsårsak. I
punk.tet angående Salvesen og AUber,ts
d«lfant retten det bevist at ordren om
bruk av «skJerpeot forhør>, var gitt av
Pehmer W hans underordnede S·t e h r
og Ber n ert og Fehmer har derved
med.virket til mishandlingen som medtørte dØden for de to! Fehmer har ikke
fremsatt forslag om bruk av tortur i
Norge. men han utarbeidet regler for
bruken av ,tortur og medvirket derved
til at den ble :innført.
I skjerpende retning tok retten hen-
handlinger. Han tok i bruk særllgetorturmetoder og redskaper. som J. eb.
benklemmer. «badningen» av kvinnelige
fanl\"er er også usedvanlig skjendig og
opprØrende. Rlk.tignok har tIere vitner
forklart at Fehmer kunne opptre pyn_
telig, men det var først etterat hall
hadde fått'" de opplysninger ha.n ønsket.
Hans gode gjerninger var avhengig a.v
fru Breiens forbønn og ikke utslag a.v
noe systema.tisk Imøtekommenhet overfor nordmenn. A1t i aJt er ansvaret for !
de grusomheter han har begått så stort
at han ikke kan unngå. lovens strenge.st~
straff. '
}o'ehmer mottok dommen med ro og
appeilerte på. stedet.